Szatmárvármegye, 1910 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-17 / 16. szám

16-ik szám. SZATMÁRVARMEGYE. 3-ik oldal. egy ágyúgolyó, amely a levegőt keresztül hasitja. Halley angol tudós volt az első, aki meg­jósolta az üstökösök visszatértét; — ő mon­dotta, hogy az üstökösök épp úgy a nap csa­ládjának a gyermekei, mint a föld többi boly*- gótestvéreivel együtt, ellipszisben keringnek a nap körül és az ő idejében az üstökösöket már nem tekintették annyira a vészhirnökének, mint a középkorban. Az üstököst a vész hírnökének tekintet­ték 1456-ban, amikor Hunyady János Belgrád várát védelmezte 11. Mohomét szultán csapatai ellen. A keresztény és muzulmán világ egy­aránt feszült figyelemmel kisérte ezt a viasko- dást. Óriási üstökcsillag jelent meg a szemha­táron. A hadakozó feleket félélem és rettegés fogta el. Mindkét sereg az üstököst vészthozó előjelnek tekintette és a római pápa imákat rendelt el, hogy az Ur haragja ne a keresz­ténységet, hanem annak ádáz ellenségét: a tö­rököt érje. Halley östökös minden 75—79-ik évben jelenik meg. Krisztus születése előtt 12 évvel látták is ezt az üstököst. Halley üstö­köse volt, mely 66-ban Jeruzsálem pusztulása alkalmával megjelent. Ugyancsak ez volt az az üstökös, mely 451-ben ragyogott az égen, ami­kor Aetius római vezérnek sikerült Attila győ­zelemittas hunjait visszaszorítani; nemkülönben megjelent ezen vészthozó égi jel 1066-ban, mi­kor Hóditó Vilmos normanjai elárasztották és leigázták Angliát. Úgy ezen bolygók, mint az az üstökös, mely Belgrád ostrománál 1456-ban feltűnt, a Halley üstököse, volt és a melyről jóelőre megmondotta Halley, hogy ezen bolygó 1758. végén ismét meg fog jelenni. Halley azonban fényes jóslatának bekövetkezését már nem érte meg, mivel 1742-ben meghalt. — Személyi hírek. Gróf Károlyi József képviselőjelöltünk folyó hó 15-én városunkban volt, hol résztvett a Nyirvizszabályozó társulat alakuló közgyűlésén. — A piarista rend gyásza. Kustár Ignác kegyesrendi tanár, Máramarosszigeten folyó hó 16-án reggel meghalt. Az elhunyt volt a rend legidősebb tagja. Élt 98 évet. — Dandárparancsnoki szemle. Brabecz Gyula m. kir. honvédezredes, a 78-ik gyalog­dandár parancsnoka tegnap városunkba érkezett. Első izbeni szemle lévén, látogatást tett Deb- reczeni István polgármesternél és Csaba Ador­ján főispánnál. Délután a zászlóalj elméleti kiképzését vizsgálta meg, a gyakorlati szemle holnap lesz. — Gyászhir. Tegnap délután 2 órakor Fejes Ferencz, a Polgári Kaszinó jóhirü ven­déglőse 46 éves korában tüdőgyulladás és az ebből származó szivszélhüdés következtében elhunyt. Általános a részvét a hirtelen halállal elmúló, tisztességes és becsületes polgártársunk özvegye iránt. — Nőegyleti-estély. Özv. Serly Gusztávné elnöklete alatt álló helybeli Nőegylet junius hó 12-én nagyszabású estélyt fog tartani. Elő­adásra kerül Wilde Oszkárnak egy felvonásos vígjátéka, mely után énekes élőkép lesz. A víg­játék szereplői: Budaházyné, Péchy Paula, Elbel Ilonka, Kacsó Irénke és Fogarassy Károly. Az élőképben részt vesznek: Péchy Istvánné, Péchy Ilonka, Kovács Andrikó, a Boer nővérek, Németh Béla, Kálnay Gyula, Schönpflug László és Luby László. A jövedelem részben saját pénztára, részben pedig az ököritói károsultak javára lesz fordítva. A részletes programm csak ezután lesz megállapítva. — A képviselőválasztás ideje. Az uj or­szággyűlést összehívó királyi kéziratot csak május tizedikén teszik közzé. Ugyanekkor jele­nik meg a hivatalos lapban Khuen-Héderváry gróf belügyminiszteri rendelete is, a mely a választásokat junius másodika és tizediké közé teszi. Hogy mely megyében, vagy városban a tiz nap melyikén legyen a választás, azt a köz­ponti választmányok állapítják meg. — Károlyi Gyula gróf képviselőjelölt. Aradvármegye nyugalmazott főispánja, Károlyi Gyula gróf elhatározta, hogy mandátumot vál­lal. Politikai küzdőtérül a pécskai kerületet sze­melte ki, ahol vasárnap meg is jelent. A pécs­kai függetlenségi kör helyiségében társasebéd- volt tiszteletére és egy felköszöntő keretében kijelentette, hogy hajlandó a kerület mandátu­máért pártonkivüli függetlenségi és 48-as prog­rammal harcba menni. E hó 6-ikán számos aláírással sürgönyben ajánlották fel Károlyi grófnak a jelöltséget. Nehány nap múlva kül­döttség keresi fel a grófot, hogy szóbelileg is felkérje a jelöltség vállalására. — üj gazdasági tudósitó. A földmivelés- ügyi miniszter Szatmármegye Nagykároly város területére Kekécs Gyula nagykárolyi lakost, az itteni uradalom egyik tisztjét a gazdasági tudó­sitói tiszttel bízta meg. — Nyugdíjazott posta és távirda felügyelő. A kereskedelmi miniszter Demjén Sándor posta és távirda felügyelőt a szatmári 1. számú posta- hivatal volt főnökét 25 évi szolgálat után nyu­galomba helyezte. — Városunk képviselőtestülete f. hó 10­én rendkívüli közgyűlést tartott melynek tárgyát a városi orvosi állás betöltése képezte. Az elnök tisztet llosvay Aladár alispán töltötte be. Bea­datott két pályázat és pedig Dr. Róth Sándor és Dr. Rooz Elemér részéről. Az elnöklő alis­pán megállapította, hogy 129 szavazat adatott be, amelyből Dr. Rooz Elemér 88, Dr. Róth Sándor 41 szavazatot kapott, tehát Rooz Elemér dr. 47 szótöbséggel városi orvosnak megválasz­tatott. — A helybeli „Kölcsey-Egyesület“ f. hó 10-én városi színházunk javára műkedvelői elő­adást rendeztek, mely alkalommal „A nevezetes kastély“ cimü vígjátékot hozta színre. Az elő­adás minden tekintetben sikerültnek mondható A szereplők megfeleltek a várakozásnak, llosvay Bella alakitó tehetségével, tapsot aratót; Náb- rőczky M. Marguerite szerepében bájos jelenség. Kerekes Annus természetes mozdulatai, kedves beszédéért a dicséretre rászolgált. A férfiszerep­lők közt első helyen Demidor Ignácz említendő, aki művészettel adta Columbint. Kelemen Ala­jos határozott hangon, megfelelő arczjátékkal és taglejtéssel beszélt, hogy dühöngő hajóska­pitány szerepét jobban adni nem igen lehetett volna. — A Nyirvizszabályozó társulat folyó hó 15-én délelőtt városunkban tartott közgyűlésén megalakult. Elnökké gróf Károlyi Józsefet, al- elnökké Garzó Imrét, igazgatóvá és pénztárossá Orosz Árpád jegyzőt választották meg. Meg­alakult a választmány, melynek tagjai lettek: Bakonyi István, Kemény Ferenc, Katz Mihály, Róttveiler József, Majer András, Czimmermann Mihály, Vágenlniber Lajos, Komáromy István, Nikel Kálmán, Mándel Ödön, Mándel József és Kossuth János birtokosok. A mérnöki teendő­ket a debieczeni kulturmérnökség fogja ellátni. Megállapittotíák a munka kivitelt és a költség­vetést, elhatározták 70000 korona kölcsön fel­vételét. Az ártérbe vont községek : Vállaj, Mérk, Csanálos, Csomaköz, Fény, Szaniszló, Pilis, Nyírbátor, Nyirvasvári és Nyirencsencs. — Halálozás. Vadász Ágoston, mátészalkai rom. kath. lelkész, hosszas betegeskedés után Mátészalkán a múlt héten meghalt és nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. — A szatmári törvényszék hivatalos órái. Dr, Róth Ferencz törvényszéki elnök által ki­adott rendelet szerint törvényszékünknél a ke­zelő hivatalokban a hivatalos órák köznapon 8- tól 3-ig, vasár- és ünnepnapokon 9 tői 12 óráig tartanak. Czégbejegyzésekre vonatkozó szóbeli kérelmek hétfőn, szerdán és pénteken 9— 11 óráig terjeszthetők elő. A tasnádi választókerület képviselőjelöltje. Tasnádon husvét másodnapján Kun Árpád volt képviselőnek Mezőtúr város polgármesterévé történt megválasztatása következtében függet­lenségi programmal Kávássy Sándor kávási földbirtokost egyhangúlag képviselőjelöltnek kiál­tották ki. Kávássy a jelöltséget el is fogadta. — üzletáthelyezés. A nagykárolyi Hitel­bank részvénytársaság a Deák-téren levő Lucz Igáncz-féle uj 'üzlethelyiségbe tegnap átköltözött. — Lelkészhelyettesités. Dr. Boromisza Tibor püspök Sciiniidmayer Ferencz nagybányai minorita áldozárt Vadász Ágoston elhunyt mátészalkai plébános helyébe helyettes lelkész­nek küldte. — A kegyesrendiek gyásza. A kegyes ta- nitórendnek nagy gyásza van. Egyik oszlopos nagy férfia, Kalmár Endre, a magyarországi pia­risták tiszteletbeli rendfőnöke, kormánytanácsos és gyémántinisés áldozópap, 87 éves korában a fővárosban elhunyt. Temetésén a helybeli ke- gyesrsndi társházat Récsei Ede házfőnök és Cseh Lajos főgimnáziumi igazgató képviselték. — Cim adományozás. A király Czilli György vármegyei állatorvosnak a főállatorvosi címet adományozta. — Két vicinális egyesülése. A Szatmár— nagybányai és a Nagybánya—felsőbányái he­lyiérdekű vasút részvénytársaságok a napokban tartották meg közgyűléseiket Budapesten, ame­lyen kimondták az egyesülést. Egyúttal azt is elhatározták, hogy a vasutat állami átalány ke­zelésbe adják. — Országos állatvásárok. Április 18-án Avaslekenczén, Mátészalkán, 26-án Szatmár- Németiben, május 2-án Avasujvárcrson, Felső­bányán, Misztótfaluban, 3-án Aranyosmegyesen, 6-án Magyarberkeszen, 9-én Fehérgyarmaton, Nagypaládon. — Jegyzők közgyűlés®. A szatmárvárme- gyei községi s körjegyzők, aljegyzők egylete 1910. év április hó 20-án délelőtt 9 órakor Szatmár-Németiben rendes közgyűlést tart a városháza tanácstermében. — Képviselőjelölés Mátészalkán. A máté­szalkai választókerület csütörtökön nepes jelölő ülést tartott, melyen jelöltül óriási lelkesedéssel Szálkái Sándort kérték fel, ki a jelölést a füg­getlenségi és 48-as Kossuth-párti programmal elfogadta. Megjelent a jelölt érdekében Barabás Béla volt országgyűlési képviselő is, ki tetszés­sel fogadott beszédében Szálkáit ajánlotta. A jelölő ülés elnöke Jármy András a kerület Kos­suth párti elnöke volt. Szunyogh hívei depri- mináltak. — A kath. legényegyesület a Pol­gári kaszinóban ma vasárnapra hirdetett előadása Fejes Ferencz halála miatt el­marad s jövő vasárnap fog megtartatni.’ — Veszettség. Hajnal Samu érendrédi bir­tokosnak szarvasmarha állományában kiütött a veszettség. Az állatok körül foglalatoskodó 7 ember megfertőződött, mivel a betegséget nem ismerve fel szájfájás ellen akarták a beteg álla­tokat gyógyítani. A fertőzött embereket felszálli- tották a Pasteur-intézetbe. — A Szent István-Társulat folyó évi ápril hó 26-án, kedden délelőtt 10 órakor Buda­pesten, a Társulat dísztermében LVI. rendes közgyűlését tartja. — Felhívás. A szatmárnémeti ref. főgym. názium ez évi május hó 18. és következő nap­jain ünnepli fennállásának háromszázados jubi­leumát. Ez alkalomból felkérem az Intézet volt tanítványait, hogy az ünnepély fényét minél tömegesebb megjelenésükkel emelni szívesked­jenek, egyúttal kérem őket arra is, hogy a rész­letes műsor közölhetése céljából, jelenlegi la­káscímét velem mihamarabb tudassák. Bakcsy Gergely igazgató. — A szatmári uj postapalota márványtáb­lája. A napokban helyezték el az ottani posta­palotán az építési márvány emléktáblát, amely­nek következő a szövege: Épült a Rákóczi fejedelmi család egykori tulajdonát képezett tel­kén, a m. kir. kincstár és Szatmár-Németi szab. kir. város közönségének közös és Kölcsönös ál­dozatkészsége és elhatározásából 1908—1909. évben, I. Ferencz József király uralkodása ide­jén, Kossuth Ferencz kereskedelemügyi m. kir. miniszter rendelkezése folytán, amidőn Folbert Károly volt a m. kir. posta vezérigazgatója. Dr. Falussy Árpád törvényhatósági főispán, dr. Vajay Károly a város polgármestere, Biebermann Ist­ván műszaki tanácsos tervei szerint, Fogarassy Sándor mérnök vállalatában. — A leány miatt. Egy leány kegyeiért versengtek Fogarasi Endre és Szabó Lajos nagypeleskei legények. A héten együtt volt a leány és a két legény a fosztóban. Innen a két legény hazakisérte a leányt s azután ők is

Next

/
Oldalképek
Tartalom