Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-10-27 / 88. szám

2-ik oldal. S'ZATMÁRVÁRMEGYE. 88. szám. léttére 67-es politikát. (Zajos derültség. Mit tartozik ez ide ?) Adler Adolf első sorban is helyesbíti a Bismarck-citátumot. — Ő azt mondotta, hogy csak az ökör következetes — mint azt Bismarck is mondotta, nem pedig azt, hogy aki következetes, az ökör. Ő igenis állja azt a felfogást, hogy gondolkodó ember változtathat a meggyőződé­sén s azért még nem ítélhető el. (Úgy van!) Annak pedig, hogy ő 48-as léttére ma 67-es politikát kénytelen csinálni: az a szerencsétlen állapot az oka, hogy a néppárti Szabó urra| koalícióban vagyunk. (Viharos derültség, éljen­zés.) Az állandó választmány javaslatát ajánlja elfogadásra, amely helyt ad Csipkés András felebbezésének. Kovács Dezső dr. tartalmas jogi fejtege­tések során azt vitatja, hogy szerzett jogokat konfiskálni nem lehet s ha ma valaki inkom- patililis állásba van is a város tisztviselői kö­zül, arra visszahatólag nem terjedhet ki a sza­bályrendelet ereje. Stiláris módosítást ajánl a vitás szakaszhoz, amelyet ez a módosítás egy- szersmindenkorra világossá tesz. (Helyeslés.) A közgyűlés ilyen értelemben határozott. Tisztaberek ügye. ■'Szintay Gábor aljegyző ismerteti Szobosz- lay Sándor és társainak kérelmét, hogy Tiszta­berek községe csatoltassék a nagypeleskei kör­jegyzőséghez. Az állandó választmány ehhez hozzájárul javaslatával. Berenczei Kovács Jenő ellene szól az átcsatolásnak, Luby Géza mellette érvel, Rátz Elemér ellene, llosvay Aladár alis­pán az állandó választmány javaslata mellett szól, amelyet aztán a közgyűlés nagy többsége >el is fogadott. Még vagy 5 apróbb ügy szerepelt a napi­renden, amelyeket mind az állandó választmány javaslatai értelmében intézett el a megyegyülés. Déli 12 óra volt, amikor az elnöklő fő­ispán a közgyűlést berekesztette s a jegyzőkönyv másnap való hitelesítésére dl. Aáron Sándor és dr. Adlet Adolf bizottsági tagokat kiküldötte. A „Szatmárvármegye“ lapvezére. Uj díszt és hatalmas erőforrást kapott a mai nappal lapunk. Sikerült lapvezéri minő­ségben a Szatmárvármegye számára meg­nyernünk Papp Bélát, a nagykárolyí kerület országgyűlési képviselőjét. Most, hogy képviselőnk publiczisztikai mun­— Én is azt hiszem és most kérek pár pillanatnyi meghallgatást. — Ugyan hiszi-e, hogy minden ellenkező állítás dacára nekem is megvannak a magam eszményképeim? — Lehetetlen, suttogta a leány. — És — folytatta az ifjú — ami még .furcsább, én már megtaláltam a magamét. — Valóban ? — Leírjam ? — Inkább ne — azaz — nem — nem szükséges. — Én is úgy hiszem; de hiszi-e, hogy meghallgatásra találhatok az eszményképemnél ? — Talán! — susogta a leányka fülig el­pirulva. — De Alice, — mondta az ifjú — az én szemeim szürkék. — Csakugyan ? — mondta a leány tette­tett csodálkozással. — És én azt hiszem, hogy te jobban sze­deted a szőke hajat. — Jobban is szeretem — fiatal leányoknál. — Az én nagyságom majdnem L80 méter. — Nem látszik meg rajtad. — És aztán a szép férfiak mindig kép­zelődök. — Hát mondtam én neked valaha, hogy szépnek talállak? — felelte a leányka, mig az ifjú karjai által átölelve, mosolyogva tekintett fel rá. kásságát lapunknak és közönségünknek szánja: annyira egygyé forrott velünk, hogy tartózkodóan kell nyilatkoznunk en­nek nagy jelentősége és értéke felől. Ismeri őt és tudását mindenki: » mi nagy szerencsének tartjuk, hogy becsüle­tes törekvéseinket azzal ismeri el, hogy tollával vezérünkéül, a lap szellemi mun­kásainak élére áll és gazdag tapasztala­taival lapunk politikáját irányítja s idő­közönként elismerésben álló irói mun­kásságával lapunk elevenségét fokozni fogja. Előfizető- és olvasóközönségünk bizonyára velünk együtt őszintén óhajtja, hogy ez a ma született benső kapcsolat a közérdek üdvére meleg és hosszantartó legyen. A megyebizottsági tagválasztás. A választási elnökök: és határnapok. Nagykároly, okt. 25. Szatmárvármegye törvényhatósági bizott­sága f. hó 24-én tartott rendkívüli közgyűlésén választotta meg az esedékessé váló vármegyei törvényhatósági bizottsági, tagvátasztás elnökeit, helyettes elnökeit és egyben megállapította, hogy mikor lesz a megye kerületeiben, a választás. A választás és megállapodás eredménye a kö­vetkező : 1. a nagykárolyi L választókerületbe el­nökül Roóz Samu nagykárolyí (nov. 5.), h. el­nökül Janitzky Albert, nagykárolyí. 2. a nagykárolyL II. választókerületbe el- i nökül Balogh Kálmán nagykárolyí (nov. 5.), h. | elnökül Schusztericsferencz nagykárolyi. 3. a nagykárolyi IIL választókerületbe el­nökül Csipkés András nagykárolyi (nov. 5.J, h. elnökül Tóth Zoltán nagykárolyL 4. a nagykárolyi ife választókerületbe el­nökül Dr. Kovács Dezső nagykárolyí (nov. 5.), h. elnökül Gózner Elek nagykárolyL 5. a nagybányai választókerületbe elnökül Farkas Sándor nagybányai (nov. 4.), h. elnökül Moldován László nagybányai. 6. a felsőbányái választókerületbe elnökül Dr. Vass Gyula nagybányai (nov. 5.) h. elnökül Baumert Károly nagybányai.. 7. a börvelyi választókerületbe elnökül Bodoky Gyula börvelyi (nov.. 6.), helyettes el­nökül Havas Gyula börvelyi.. 8. a gencsi választókerületbe elnökül Tóth Endre gencsi (nov. 6.); h. eJtasökül Néma Lajos gencsi. 9. a kismajtényi választókerületbe elnökül Domahidy István dómahidaii (nov. 6.), h. elnö­kül Domahidy Sándor domahidai. 10. a szaniszlói választókerületbe elnökül Garzó Imre szaniszlói (nov. 6.), h.elnökül Gru­ber Márton szaniszlói. 11. az érendrédi választókerületbe elnökül Stróbencz Péter érendrédi; (nov. 6.) h. elnökül Geszterédy Ferencz érendrédi. 12. a vállaji választókerületbe elnökül Hrabovszky István mérkii (nov. 6.) h. elnökül Lénárd Jenő mérki. 13. a mátészalkai választókerületbe elnö­kül Szálkái Sándor mátészalkai (nov. 4.) h. el­nökül Kincses István mátészalkai. 14. az ecsedi; választókerületbe elnökül Berey József negyecsedi (nov. 4.), h. elnökül Fintha Sándor nagyecsedi. 15. a vitkai. választókerületbe elnökül Bu- daházy Sándor mátészalkai (nov. 4.), h. elnö­kül Uszkay Kálmán vitkai. 16. a fábiánházai választókerületbe elnö­kül Rudaházy István csaholyi (nov. 5.), h. el­nökül Tivadar Elek fábiánházai. 17. a nyirmegyesi választókerületbe elnö­kül Tukács Lajos nyirmegyesi (nov. 5.), h. el­nökül Szuhányi László mátészalkai. IS. a kocsordi választókerületbe elnökül Luby Lajm tunyogi (nov. 5.), h. efítókül Leö- vey Miklós tunyogi. 19. a gebei választókerületbe elmüVkäl Dr. Fuchs Jenő mátészalkai (nov. 5.), h. elnökül Komoróczyr Béla hodászi. 20. a* szamosszegi választókerületbe- elnö­kül Szabó1 Gusztáv szamosszegi (nov. 5..) h. elnökül Kis$ Bertalan keéri. 21. az olcsvai választókerületbe elhöftül Jármi András; nagydobosi (növ. 5.), h. elnökül Kállay Ödön mátészalkai. 22. a nagydobosi választókerületbe elnö­kül Dienes Lajps nagydobosi (nov. 5.), h. el­nökül Jeszenszky Sándor mátészalkai. 23. a kántocjánosi választókerületbe elnö­kül Tauszig Gyula mátészalkai (nov. 5.), h. el­nökül Szucsányi László kántorjánosi. 24. a csengeti választókerületbe elnökül! Szuhányi Ferencz csenged (nov. 4.) h. elnökül! Barkász Gedeon: csengeri. 25. a tyukodí választókerületbe elnökül Uray Lajos tyukodii (nov. 4.), h. elnökül Ha- dady József tyukodL 26. a porcsalmí választókerületbe elnökül Madarassy Dezső pátyodi (nov. 5.), h. elnökül Péchy Manó porcsalnai. 27. a vetési választókerületbe elnökül Szerdahelyi Ágoston: vetési (nov. 4.), h. elnö­kül Szilágyi Béla óvári. 28. a fehérgyarmati választókerületbe el­nökül Luby Géza fehérgyarmati (nov. 4.), h. elnökül Bakó István fehérgyarmati. 29. a csekei választókerületbe elnökül Kende Béla csekei (pov. 4.), h. elnökül Ács Lajos csekei. 30. matolési választó-kerületbe elnökül Jékey Zsigmond géherjéni (nov. 4,) h. elnökül Bornemissza István nábrádi. 31. tiszabecsi választó-kerületbe elnökül Sántha Kálmán tiszakáródi (nov. 4.), h. elnökül Tarpay Lajos milotail. 32. fülesdi választókerületbe Bortnyik György kölesei (nov.. 4.), h. elnökül Papp Jó­zsef csekei. 33. ezégényi válásztókerületbe elnökül Gu- lácsi Gyula cz.-dányádi (nov. 4.), h. elnökül Kristóf Frigyes v.-oro6zi. 34. zsarolyáni: választókerületbe elnökül, Komáromy Lajos f.rgyarmati (nov. 4.), h. el­nökül Veress László zsarolyáni. 35. nagyari választókerületbe elnökül Nagy László nagyari (nov.. 5.), h. elnökül Thury Zsigmond kisari.. 36. lázári, választókerületbe elnökül Nagy Béla lázári (nov.. 4,)>. h. elnökül Kossuth István csengeri. 37. gacsályi válásztókerületbe elnökül dr. Izsák Eleméri rozsályí (nov. 4.), h. elnökül Maj- tényi Lajos gjacsályL. 38. atyai választókerületbe elnökök Luby Béla nagygéczi (nov. 5.), h. elnökül Rácz Ele­mér császlói. 39. nagypaládí, választókerületbe elnöküll Cholnoky Imre. szatmári (nov. 4.), h.. elnökül! Pinkóczy Sándor Botpalád. 4Q>. kispaláéi választókerületbe elnökiül Bélteky Albert botpaládi (nov. 4.),, h. elnökül Angyaíosy Sándor kispaládi. 41. erdőefi; választókerületbe elnökül Ré- bay Dezső erdődi (nov. 4.), h. elni®kül dr. Nagy Sándar erdődií 42. krasznabétteki választókerületbe, elnö­kül! Melau: György szakaszi (nov., 4.), h. elnö­kül] Soltész József krasznabélteki. 43. ombódi választókerületbe elnökül Hel- rueczy József szatmári (nov. 4.), h. elnökül Ve­ress Sándor pettyéni. 44. felsóboldádi választókerületbe elnökül Schvegler Alajos s.-falusi (nov. 4.), h. elnökül Standaiszky Oszvald nagyszokondi. 45. madarászi választókerületbe elnökül Szarka Andor sz.-zsadányi (nov. 4.), h. elnökül Nagy Ákos vadasp. (up. Erdőd.) Tüdőbetegségek, hurutok, szamár­köhögés, skrofulozis. influenza , ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „Roohe“ eredeti csomagolást. F. HofFmann-La Roche & Co. Basel (Svájc)

Next

/
Oldalképek
Tartalom