Szatmárvármegye, 1906 (2. évfolyam, 1-56. szám)

1906-07-21 / 29. szám

29. szám. SZATMÁR V ARM EG Y E. 5-dik oldal. Azért akartunk mi is az országos mozga­lomhoz csatlakozni azáltal, hogy a vármegye részéről is elősegítendő e nagy és nemes célt — sürgettük s elhatároztuk egy Gyermekmen- hely felállítását. De sürgetnünk kell ennek megvalósítását helyi szempontból is. Városunk oly szegény közintézetekben, oly elhagyatott a felsőbbség részéről, hogy magunknak kell minden esz­közt felhasználni a mivel a kimerült, elbágyadt város lankadt erőit felfrissítjük. Minden uj in­tézmény a mi erőnket növeli, minden a mi ereinkbe egy kis uj életet, erősebb mozgást hoz, létkérdés városunkra nézve. Ne feledjük azt sem, hogy a létező gyermekmenhelyek száma feltétlenül szaporíttatni fog és ha egy uj menhely felállítása iránt mi tessszük meg a kedvezményező lépéseket, akkor tekintve, hogy a vármegye anyagilag is közreműködést ennek alapításában, egy kis utánjárással, egy kissé fokozottabb mérvű érdeklődéssel elérhetjük célunkat, a melynek megvalósítása esetén szebben és magasztosabban nem áldozhatunk Deák Ferenc emlékének. Ajánljuk e kérdést a vármegye és város vezető elemeinek szives figyelmébe annyival in­kább, mert ez ügyben cselekedni erkölcsi köte­lességük ! EIH EK. — Felkérjük t. olvasóinkat, a kiknek előfizetésük lejárt, hogy a lap pontos szétküldhetése érdekében, előfi­zetésüket újítsák meg. Különösén kérjük pedig azokat, a kik már eddig is hátralékban vannak, vagy mint megrendelők szerepelnek, te­hát a lapot már régebben kapják, az előfizetési árat haladéktalanul beküldeni szíveskedjenek. — A Nagykárolyi Kölcsey nyomda részvénytársaság megalakulása befejezett do­log. A mint előre látható volt a részvények a legrövidebb idő alatt jegyeztettek. Az érdeklő­dés az uj vállalat iránt óriási, amit nem lehet csodálni, mert hiszen mindenki érzi, hogy egy egészséges, versenyképes modern nyomda vál­lalat létesítésére nagy szükség van és mert a vállalat élén oly egyének állanak, kiknek neve biztosíték arra; hogy a nyomda egy igen jól jövedelmező vállalat lesz. A nyomdavállalat művezetőjéül Varga Endre beregszászi nyom­datulajdonos van kiszemelve, ki éveken ál a Szatmári Pázmán sajtó rt. ügyvezetője volt és aki ezen idő alatt a Pázmán Sajtó forgalmát megkétszerezte, és aki maga is 30 darab rész­vényt jegyzett. A részvénytársaság alakuló köz­gyűlését már legközelebb megtartja és műkö­dését szeptember 1-én kezdi meg. A részvé­nyeket a következők jegyezték : Dr. Serly Gusz­táv vm. főorvos 2, Mike Gyula kereskedő 2, Rubleczky Ignácz kereskedő 2, Dr. Somosi Ignácz járásorvos 2, üebreczeni István polgár- mester 5, Péchy László műszaki tanácsos, az Ecsediláp lecsapoló társaság igazgató főmér­nöke 10, N. Szabó Antal kir. közjegyző 10, Dr. Roóz Elemér orvos 5, Dr. Vetzák Ede ügyvéd 10, Vetzák Ede a Nagykárolyi takarékpénztár egyesület igazgatója 10, Varga Endre a nyom­da leendő ügyvezetője 30, Schifbech Károly földbirtokos 5. Dr. Kovács Dezső ügyvéd 10, Dr. Falussy Árpád főispán 1, Csipkés András az önsegélyző népbank igazgatója 5, Nonn Já­nos kereskedő 1, Madarassy Gyula földbirtokos 1, Dr. Gózner Elek ügyvéd 10, Spitz Mór ke­reskedő 1, Dr. Glatz József ügyvéd 3, Csókás László könyvkereskedő 2, Pucser Károly ke­reskedő 1, Wagner Lajos kér. cég 1, Janiczky Albert kereskedő 1, Illés József városi mérnök 1, Lukácsovics József iparos 1, Schusteritsch Ferencz földbirtokos 1, Kovács György keres­kedő 1, Asztalos Sándor a szatmári gazdasági bank ügyvezető igazgatója 2, a Nagykárolyi ta­karékpénztár egyesület 50, Müller József ke­reskedő 1, Toóth Sándor uradalmi intéző 1, Jeney Géza földbirtokos 2, N. Szabó Albert ügyvéd 10, Dr. Tóth Zoltán 1 darabot. — Zászlószentelés. Hirt adtunk már arról, hogy a nagykárolyi Kossuth Lajos asz­taltársaság zászlószentelési ünnepélyre készül. Az ünnepség iránt élénk érdeklődés nyilvánul társadalmunk összes köreiben. Az érdeklődést meg is érdemli a közjótékonyság szolgálatában eredményesen működő hazafias egyesület, mely­nek már is több száz tagja van. A zászlóanyai tisztségre sikerült a rendezőbizottságnak Falussy Árpádnét, főispánunknak már is általános tisz­teletben és közkedveltségben álló feleségét megnyerni, kinek vezetése mellett az ünne­pély nagy sikere előre is biztosítva van. Az ünnepség egyházi megáldásból, szegleszegés- ből, az egyesület díszközgyűléséből és tánc­mulatságból fog állani. Napja és helye iránt a 120 tagú rendező bizottság ma este tartandó ülésén határoz. Szabó Albert dr. ügyvéd a Kende Pé­ternek Schöberl Ferencz elleni bűnügyében utóbbitól behajtott 55 korona ügyvédi költsé­get a Nagykárolyi Kossuth Asztaltársaságnak adományozta. — Hogyan dolgoznak a vármegyei árvaszéknél? A legtöbb ember erre a kér­désre azt a feleletet adja: sehogy. Ám e fele­let igazságtalan, mert az árvaszéknél dolgoz­nak, még pedig a következőleg. A nagykárolyi járásbíróság kibocsát 3517/1906 tk. szám alatt egy hivatalos hirdetményt és annak közzé té­tele iránt megkeresi lapunkat. A végzés a »Szatmárvármegye kiadó hivatalának« szól s bennefoglaltatik, hányszor kell közzé tenni, mi­kor kell megkezdeni a hirdetést. A kézbesítő tévedésből az árvaszékhez viszi a bírósági ha­tározatot és hirdetményt. Ott átveszik, beiktat­ják és el is intézik ilyképen: »Tudomásul vé­tetik, irattárba helyezendő.« A miből napnál világosabb, hogy az árvaszéknél úgy is dolgoz­nak, hogy a hivatalos intézkedés alapjául szol­gáló iratokat el sem olvassák. — Ázsiai állapotok a sajtóban. (Be- küldetelt.) Igen, a sajtóban, a szabad sajtóban, mely újabban megrabolja tisztelt ügyészeink éjjeli nyugodalmát; a sajtónak pedig a »Nagy­károly« általunk becsült helybeli lapjában. Itt ázsiai állapotok szerepeltek. Szóllottak pedig ezen ázsiai állapotok a helybeli orth. izr. hit­községről. De, mert a mondva mondott álla­potokat a leázsiázott hitközségben a legobsku- rusabb szemmel sem lehet felfedezni, tehát nem a hitközségben, hanem a sajtóban, illetve csupán a papiroson szerepeltek a barbár vi­lágrészszel jelzett állapotok. Nem védekezem, nem is támadtak meg. Egy rendezetlen agyvelejű úriember adatai, (sajnos, hitközségünk tagja, de csak azért tagja, mert üzlete megkívánja) nem képezhetnek vádanvagót egy oly hitközség szervezet ellen, amely »ritkán beszéltet magáról«. De szolgáljon a t. érdeklődőknek felvilá­gosításul a következő : 1. Igaz, hogy közvagyon közgyűlés előtt számolandó el, de az, hogy Rosenberg Zsig- mond ur, aki 5 évig viselte odaadással az el­nökség súlyos tisztét, időről-időre közgyűlés előtt pontosan el nem számolt volna, az már merőben nem igaz. 2. Hogy a neolog, értsd statusquo hittest­véreink ami kóser húsúnkat jóízűen fogyaszt­ják, ugyan mi ebben az anomalia?, A szegé­nyek ugymondott »panaszát« pedig tessék hoz­zánk irányítani, minthogy nyilván tévúton van, ha községünk elnöksége helyett a t. szerkesz­tőséghez fordul. 3. Hogy iskolaépületünk szűk, szegényes — az igaz, százszor igaz! Pénz kellene tek. szerkesztő ur, pénz! A vagyontalanság ugy-e so­hasem lehet alapja hírlapi támadásnak, sem pedig annak, hogy az egyházközség önkor­mányzati jogába a városi hatóság beledön­gessen. Am abban a szerencsés helyzetben va­gyunk, hogy kijelenthetem a nagy nyilvános­ság előtt, hogy megfeszitell erőnkhöz képest még az év folyamán iskolaépítésbe fogunk. Arról is hallottunk vádat, hogy mi a pa­punk zsákját tömjük. Ez az tek. szerk. úr, ami az adatszolgáló úriember agyvelejének időtlen­ségét bizonyítja. Mert a mi igen tisztelt rab­bink fizetése, sajnos, még ma sem éri meg azon összeg felét, amely tisztességénél fogva őt megilletné. GRÓSZ JÓZSEF, a helybeli orth. hitközség elnöke. — A vármegyei közegészségügyi bi­zottság tagjaivá a legközelebb lefolyt rendkí­vüli közgyűlésen a következő bizottsági tagok választattak meg: Kölcsey Antal, N. Szabó An­tal, Debreczeni István, Boer Endre, Jékey Zsig- mond, Madarassy Dezső, Domahidy Sándor, Papp Béla, Kaufmann Jenő, Cservenyák Károly, Dr. Adler Adolf, Csipkés András, Stróbencz Péter Dr. Aáron Sándor, Solvmossy István, Reök Gyula, Nonn Gyula, Kovács Dezső, Röóz Samu, Jármy Andor, Luby Géza és Stoll Béla. — Városunk képviselőtestülete csak f. hó 29-én, vasárnap fog gyűlést tartani, mely­nek egyik tárgya lesz a vásárvámszedési éspi- actisztitási jog árlejtés eredményeinek bejelen­tése és jóváhagyása. — Protestáns Társaskör folyó évi au­gusztus hó 4-én a Polgári kaszinó kerthelyisé­gében tartandó táncmulatságra serényen foly­nak az előkészületek, a rendezőség mindent elkövet, hogy a mulatság sikere biztosítva le­gyen. — Eljegyzés. Gulácsy libor fehérgyar­mati szolgabiró tb. főszolgabíró f. hó 15-én vál­tott jegyet Péchy Kálmán és neje Móritz Erzsé­bet debreceni lakosok leányával, Ilonkával, vá­rosunkban. — Batyumulatság. A bizonytalan idő dacára is igen fényesen sikerült a Mezőpetri- ben f. hó 8-ikán megtartott nyári mulatság. A jelenvoltak névsorából Ítélve inkább beillett városi mulatságnak, mint falusinak. A legjobb hangulat uralkodott a késő reggeli órákig, a mikor is általános megelégedéssel és kellemes emlékekkel oszlott el a társaság. A mulatság fényes sikerét nagyban előmozdította Saaghy Gusztávné őnagyságának határt nem ismerő buzgólkodása és szives vendéglátása, a miért is nagy háláját fejezi ki ez utón is a rende­zőség. Jelen voltak asszonyok: Dr. Papp Bé- láné, Dr. Borody Györgyné, Janiczky Albertné, Klie Lászlóné, özv. Serényi Károlyné, özv. Ennenkel Jánosné, özv. Kerekes Józsefné (Nagykároly). Takács Ferencné (Szaniszló), Ivlósz Lajosné (Piskolt), Saaghy Gusztávné, özv. Kunc Alajosné, Friedli Jánosné (M.-Petri), Nagy Lászlóné. Leányok: Csilléry Margitka, Kerekes Annuska, Janiczky Margit, Janiczky Irma, Bo­rody Babi, Serényi Erzsiké, Govrik Annuska, Klósz Nusika, Klósz Mariska, Nagy Irma, Saaghy Rózsika, Saaghy Irénke, Saaghy Mar­gitka. A felülfizetők névsorát a legközelebbi számban közöljük, mert az elküldött tisztelet- jegyekre ez ideig intézkedés nem történt. (Be- küldetelt.) — A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület méhészeti szakosztálya rendes évi vándorgyűlését az idén ősszel Nagvkárolvban tartja meg. — Rendkívüli közgyűlés. A nagyká­rolyi mesterrész legelőbirtokossága folyó hó 22 én délelőtt 11 órakor Gróf Károlyi György- tér 28. sz. alatt rendkívüli közgyűlést tart. — Ujmise Vállajon. Múlt vasárnap éjül. 15.) mutatta be Vilmos Endre ujmisés először az újszövetség vérnélküli áldozatát szülőhelyén, Vállajon. Manuduktora Matlaszkovszkv Miklós plébános volt. — Egyházmegyei hir. Kursinszkv Zsig- mond paposi lelkésszé neveztetett ki. Kompasz Antal segédlelkész Kálmándról Várnára, Rokk István Mezőpetriből Tiszaujlakra helyeztetett át. Az ujmisések közül Körösi Károly Káímándra, Kirchmájer Ferenc Szerednyére küldetett se­gédlelkészül. — A „Budapesti Egyetemi Hallgatók Nagykároíyi Köre“ augusztus hó 11-én a Polgári Olvasókörben rendezi nagyszabású mu­latságát, melynek védnökségét Dr. Falussy Ár­pád, vármegyénk főispánja már elvállalta. A rendezőség mindent elkövet, hogy a táneestély minél sikerültebb és fényesebb legyen. A hang­verseny műsorán szereplő »Tulipános Lányok« cimü vígjáték előadásának előkészületei nagy­ban folynak. A programmnak azonkívül szá­mos más vonzó és érdekes pontja lesz. — A Kath. Legényegyesület nyári mulatsága. F. hó 15.-én este folyt ie a Pol­gári Kaszinóban a Legényegyesület kiváló si­kerű táncmulatsága, a melyet megelőzött Géczy »Az anyaföld« c. népszínművének előadása. A szereplők általában kedvvel játszottak és nagy igyekezettel iparkodtak megoldani feladatukat. A főbb szerepek Gergely Mihály, Matesz Joze- fin, Boleman Margit, Deák Sándor, Hágen Ma­riska, Szécsenyi Lajos, Kuuk Jenő, és Kuuk Mariska kezében voltak, a kik mindannyian dicsérendő buzgalommal igyekeztek elfogad­ható alakítást nyújtani. A termet szinültig meg­töltő közönség sokat tapsolt s a nőszereplőket szép virágcsokrokkal lepte meg. Előadás után tánc következett jókedvben reggelig. A pom­pásan sikerült nyári mulatság az erkölcsi sike­ren kívül szép anyagi hasznot is hozott a de­rék egyesületnek. — Meghívó. A »Nagykárolyi Ipartestü­let« 1906. augusztus 5-én, vasárnap, Ilosvay Aladár alispán és Debreceni István polgármes­ter védnöksége alatt az elaggott és munka- képtelenné vált iparosok alapja javára a Lövelde-kerthelyiségében tombolával, nemzet­közi világposlával, szerpentin, konfetti dobálás és virágvásárral egybekötött zártkörű nyári táncvigalmat rendez az ipartestület elöljárósága. Belépődíj: Személyenként 1 korona 20 fdlér. Családjegy három személyre 3 korona. Minden belépőjegyhez egy ingyen tombolajegy adatik. Kezdete délután 5 órakor. Ez alkalomra a »Lövelde-kert« villanynyal lesz kivilágítva. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság 12-én fog megtartatni. — Halálozás. Mély részvéttel vettük a következő gyászjelentést: Reök Gyula nyug. kir. járásbiró, mint testvér; alanti és számos rokonok nevében szomorodott szívvel tudatja, Reök Ida földbirtokosnénak 68-ik évében, a halotti szentségek ájtatos felvételével 10 évi szenvedés után folyó hó 17-én éjjel 12 órakor történt csendes elhalálozását. A megboldogult­nak földi maradványai folyó hó 19-én délelőtt 11 órakor fog Nagykárolyban, (Kaplonv-utca 1. sz.) beszenteltetni, s délután 5 órakor Kaplony- ban a kaplonyi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise-áldozat folyó

Next

/
Oldalképek
Tartalom