Szatmárvármegye, 1907 (3. évfolyam, 1-106. szám)

1907-11-10 / 92. szám

92-ik szám. SZATMÁRVÁRMEOYE. A megye 29 marharakodó állomásairól október hóban elszállittatott összesen 4367 állat. Ezekből külföldre: 19 ló, 112 szarvas- marha 1500 juh, belföldre: 184 szarvasm., 817 juh és 1735 sertés jutott. Végül jelenti, hogy hivatalának feldol­gozás végett kioktatott 102 alispáni ügy­darab ; elintézés alatt állott 109; elintéztetett: 108; saját ügyforgalma: 88 drb volt. A megyebizottsági tagválasztások. Eddig ismeretes eredmények. Nagykároly, nov. 8. Szatmárvármegye 78. megyebizottsági tag- választókerületében november 4. 5. és 6-ikán zajlottak le a választások. Az eddig beérkezett választási jegyzőkönyvekből és magántudósitá- sainkból 59 kerület eredménye ismeretes. Egy részüket már közöltük szerdai lapunkban, most adjuk a többit. A két sorozatból megállapít­ható, hogy 118 most választott megyebizottsági tagból 71 — tehát a felénél több — uj tagja a törvényhatóságnak. Felületesen áttanulmá­nyozva : talán 5 van olyan ezek között, akik ed­dig más kerületet képviseltek. A választások irányzata tehát erősen felfrissülő volt, amint­hogy azt a nemzeti értelemben vett újjászüle­téstől méltán el is várhattuk. Örömmel regiszt­ráljuk, hogy a függetlenségi párt hatalmas ará­nyokban gyarapodott meg, bár az alkotmány­párti állású jelöltek is elég szép számban ke­rültek ki győztesekként az urnákból, sőt a né­metajkú lakosság vidékein a néppárt is, külö­nösen a választás utolsó napján elég szép ered­ményt ért. Nemzetiségi mindössze kettő van az eddigiek megválasztottak között s azoknak is csak egyike: Lukácsát Konstantin vehető nem­zetiségi exponensként számba, a másik inkább csak születésére és hivatali állására végre ro­mán nemzetiségű, de nincs okunk túlzásától tartani. Jellemző azonban, hogy a nagysom- kuti járásban, amelynek pedig 90 százaléka román lakosságú : egyetlenegy román nemzeti­ségi jelölt sem győzött. A megyebizottsági tag- ujitások eredménye tehát nemzeti szempontból, különösen pedig a függetlenségi párt szempont­jából igen örvendetesnek mondható. Ezek után pedig közöljük újabb értesü­léseink a lefolyt választásokról. Megválasz­tattak : Nagybánya ff Szaniszló » Genes ff ff Ecsed Vitka Fábiánháza Gebe ff Szamosszeg ff Olcsva ff Kántorjánosi Tyúkod ff ff Porcsal ma Égly Mihály Révész János. Becsky György (uj) Dr. Láng György. Ifj. Andrássy Jenő (uj) Idb. Kerner József (uj) Dömötör Elek. Lénárd Jenő (uj) Fehér István. Veress Gusztáv. Magyar Endre (uj) Szemán József. Kállay Ödön (uj) Szűcs Miklós. Soós János (uj) Lányi Dezső. Kósa Bertalan Kállay Ödön (uj). Ibrányi János Elek Imre. Uray Jenő (uj) Madarassy Gyula (uj) Gyene Gáspár. Erdey István (uj) Német Jenő (uj). SZÍNHÁZ. Nagykároly, nov. 9. Ide-stova vége lesz a színházi évadnak s már szinte ásítanak ránk az unalmas téli esték. Az eddig múlt ötheti színházi élet elég mozgé­kony, elég változatos volt és igazán megnyug­vással mondhatjuk el: okosan tettük, hogy tö­rekvő és művészi nívón álló társulatunknak állandó hajlékot építettünk. Szerdán este a Kornevillei harangokat ad­ták igen jó előadásban. Komáromy Gizella (Serpolette), Andai Terka (Germain) igen ked­vesek voltak. Rátkai Sándor Gáspár apója kü­lönösen a második felvonás végjelenetében volt jó. Tihanyi ügyes és mulatságos biró volt. Barna Andor Grenichenje semmi kívánni valót nem hagyott fenn. * * * Csütörtökön Tosca ment. A hatalmas erejű drámát igen jó szereposztásban, kiváló össz- játékban adták. * * * ' • Pénteken az eleven zenéjü Tavasz került színre, a mérsékelt helyárakra való tekintettel zsúfolt ház előtt. Az operettszemélyzetet nem győzte eléggé tapsolni a hálás publikum. A városi szinügyi bizottságnak szerdán tartott ülésében hozott határozat szerint Krémer Cseke Lengyel József. Tiszabecs Sántha Kálmán ff Dr. Gaál Endre ff Suta József (uj). Fülesd Nyíri József (uj) ff Barla Károly ff Baka Béla. Zsarolyán Veress László ff Fried Dezső. Nagyar Thury Zsigmond (uj) ff Nagy László (uj) ff Bornemissza István (uj). Lázár Kanizsav Jenő ff Szombathy Ödön (uj). Gacsály Madarassy András ff Kiss Mayer ff Inczédy Márton (uj). Atya Rácz Elemér (uj) ff Lázin Tivadar (uj). Nagypalád Rácz Miksa (uj). Erdőd Rébay Dezső (uj) ff Dániel Sándor. Madarász Lukács Konstantin (uj) ff Vida Ignácz (uj). Réztelek Tolnai Albert (uj) ff Nyikora Demeter ff Erdei László. Dobra Dr. Pilisy István (uj) ff A. Gáty Sámuel (uj). Krassó Sinka Lajos ff Ferenczy Imre. Középhomoród Klintók Ágoston ff Nyisztor József (uj). Remetemező . Ifj. dr. Papolczy Béla (uj) ff Achim György (uj) ff Papp Antal. Farkasaszó Milián János (uj) ff Fásy Gusztáv. Alsófernezely Neubauer Ferencz. Misztótfalu Bálint Imre (uj). ff Dr. Kiss Rezső (uj). Aranyosmegyes Jakó Kálmán (uj) ff Rhédey István. Udvari Papp Árpád (uj) ff Tóth Tibor (uj). Batiz Fényes Elek. Nagynyires Gróf Teleky Pál. Sárköz Kölcsey Antal (uj) ff Hadady Gedeon ff Sepsy Miklós. 3-ik oldal. Sándor színigazgató színtársulata f. hó 15-én tartja ünnepélyes bűcsúelőadását, mely alkalom­mal a „Szép Ilonka“ operette uj díszletekkel és uj kostümökkel felemelt helyárak mellett fog színre kerülni. A jövedelem egy része a szín­házi díszletek fejlesztésére fog fordittatni. Hely­árak a földszint 1—4. sorában 2 K 40 f, a többiben 2 K; földszinti páholy 10 K, emeleti páholy 8 K, erkélyszék első sor 2 K 40 f, er­kélyszék Il-ik sor 2 K, karzat I—Il-ik sor 1 K, III—IV-ik sor 80 f és V—X. sor 60 fillér. Je­gyek előjegyezhetők a színházi pénztárnál. SZATMÁRVÁRMEGYE POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP Előfizetési ár: Egy évre . Félévre Negyedévre Egy hóra . 8 kor. — fill. 4 kor. — fill. 2 kor. — fill. — kor. 70 fill. HÍREK. — Városi közgyűlés. Debreczeni István polgármester Nagykároly r. t. város képviselő- testületét november hó 10-én délelőtt 10 órára rendkiviili közgyűlésre hívta össze a városháza nagytermébe. — Kinevezés az uradalmi tisztikarban. Károlyi Gyula gróf Tooth Sándort, néhai Ká­rolyi István gróf uradalmi intézőjét pénztárnokká, Jurcsek Béla Tibor-tanyai uradalmi intézőt pedig jószágfelügyelővé nevezte ki. » — Hivatalvizsgálat a szatmári járásban. Dr. Faiussy Árpád vármegyénk főispánja leg­utóbb a vármegye központi ügyvitelét és a központi járás hivatalát vizsgálta meg. Most sorra kerül a vármegye többi járása is. így szombaton reggel a főispán, Kálnay Gyula főispáni titkár, a tiszti főügyész és Mező Ká­roly pénzügyi számvizsgáló kíséretében Szat- márra utazott a szatmári járás ügyvitelének megvizsgálására. — A nagykároly—margittai vasút ügye ismét jelentős lépéssel haladt előre. A keres­kedelemügyi minisztérium szakértő kiküldötte, Korányi Kálmán műszaki tanácsos ugyanis e hó 6-án a vállalkozók szakközegei kíséretében felülvizsgálta az építendő vasúti vonalat Ezt a revíziót még e hó folyamán követni fogja a közigazgatási bejárás s igy remélhető, hogy a Nagykároly és az érdekelt vidék gazdasági élete olyan jelentőségteljes vasúti vonal építé­séhez már kora tavaszszal hozzáfognak s az mihamar a megvalósulás stádiumába lép. — Állami iskolai gondnokság. Dr. Faiussy Árdád főispán az avasvámfalui állami iskolai gondnokság elnökévé Nagy Károlyt, rendes tagjaivá Árvái Károly, Faragó Károly, Mali György és ifj. Mali József odavaló lakosokat kinevezte. — A vármegye adakozása. A vármegye közigazgatási bizottsága pénteken a következő összegeket utalta ki a közművelődési alapból: gróf Kreith Béla 1848-as ereklye-muzeuma se­gélyezésére 100 koronát, gróf Bercsényi Miklós szobrára 50 koronát, Gábor Áron szobrára 50 koronát, gróf Leiningen-Werterburg aradi vér­tanú-tábornok szobrára 100 koronát. — A mátészalkai agarászverseny. A Szat- márvármegyei agarász-egyesület f. hó 4-én tar­totta meg Mátészalkán agarász és kocsi-verse­nyét, melyen a megye legelőkelőbb családjai vettek részt. Ott voltak többek között: dr. Fa­iussy Árpád főispán, llosvay Aladár alispán Sirolin Emeli ii étvágyat H a testedtyt, megscOn* tett ■ WhOgM, váladékot, éjjeli Uiadáat Tüdőbetegségek, hurutok, szamár- köhögés, skrofulozis. influenza ellen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, kérjen mindenkor „fiooAe" eredeti csomagolást, F. HofTmann-La Roche ól Co. Basel (Svájc) „Roehe" Kapható orvoii rendeletre a gyógyszertárak­ban — Ara Bvegenklnt 4.—korona

Next

/
Oldalképek
Tartalom