440 találat (0,287 másodperc)

Találatok

1. 1921-04-11 [0010]
[...] adókkal foglalkozott iádig osak a kerese tet illetve a jövedelmet adóztatták [...] a határozati javaslatokat elfogadta Morváin István az OMKÍ főtitkára a gazdasági [...]
2. 1921-09-05 [0019]
[...] téliesen fezükbe ragadj ápk Friedrich István is még miní o igen [...] népszövetségbe való felvé télre irányuló kérése is szer pel A lup [...]
3. 1921-09-19 [0020]
[...] népszövetségre is amennyiben Maabar­ország felvételi kérése bár már biztosítottnak látszott heves [...] léten tárgyalta a Hal ler István a eszet gyűlése képviselő át [...]
4. 1921-10-03 [0021]
[...] a sikTósi kerületbe Kovács 3 István nyug állami ük ár és [...] s l ők Pécs r Kerese György a sárdi kerülni képvis [...]
5. 1921-10-21 [0022]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Bethlön István gróf miniszterelnök ma reggel Pécsre [...] Sallay Já­nos Káiiay András Haller István Lukovioh Aladár Sebandi Károl y Grffy Imre Rubinek István Iklódy Szabó János Benkő Gábor [...] Usetty w r l Ferenc Kerese György Már előző­leg Pécsen tartózkodtak [...]
6. 1921-10-24 [0022]
[...] bíró kormánya a eiialt BeíLlen István gróf koi a anyára ií [...] t pro doao Arsdi SZabŐ István hírlapíró kéri a tisztáit az [...] azonsa ki beszüntetésére A főfcaönagy Kérése ezután e 3­ tarostak gy [...]
7. 1922-08-19 [0042]
[...] szakaszá­nak módQSitáaáról ö Magyarország felvételi kérése 9 Az eszperantó mint a [...] érdekében augusztus 20 án Szent István napján az Angolpurkban a Városligetben [...]
8. 1922-09-11 [0043]
[...] bőveftb adatokat közöljóm Ez a kérése válasz víiílkül ma­radt úgyszintén minden [...] A két letartóztatott neve Thuróazy István debreczeni nyu­galmazott máv titkár és [...]
9. 1923-01-12 [0051]
[...] Pálffy Dániel ve tésével Bethlen István gróf miniszterelnöknél és Kállay Tibor [...] foglal ma álban Aüj gyík kérése a kisiparosságnak aZ hogy mentesitsék [...] célra hasz­nálják fej r Bethlen István gróf miniszterei nők válaszában ki­jelentette [...]
10. 1923-04-11 [0057]
[...] s Kubicsekí képviselő kiadására vonatkozó kérése Ku­bicseknek a Bohémia Bank csalási [...] 11 ülés tart ame­lyen Weis István miniszteri osztálytanácsos A gaz­daságosság elve [...]
11. 1923-06-21 [0062]
[...] nagy at áá i Szabő István föld mi veié sügyi ministtar ele A küldött­ség kérésé az volt hogy Szekszárdon kisgazdaképző iskolát állítsanak fel Nagyatádi Szabő István kijelentette hogy kés zséggel fog [...] pariimén tben mgya tádi Szabó István főid mivel é sügyi minisztert [...]
12. 1923-09-04 [0067]
[...] 0 Magyar Távirati Iroda Bethlen István gróf miniszterelnök Daruvá ry Séza [...] görög kormánynak a népszövetséghez intézett kérése ügyes bűvész­fogás t amely titokban [...]
13. 1924-09-15 [0091]
[...] vigye Amikor aposa r megtagadta kérése teljesitését revolverrel lövöldözni kezdett A [...] bizottságai ülést tartott amelyen Bezerédj István nyugai­ mázott főispánnak és Weöress István kormányfőtanácsosnak indítványára elhatá ózták hogy üdvözlik Bethlen István gr ü f miniszterelnököt es [...]
14. 1924-10-25 [0094]
[...] mulatságok rendezősége a rendőri engedély kérése alkalmával köteles be­mutatni Az állandó [...] és Kisterenye községekre Dvoreczi Konosek István László Budapesten oktéber 26 án [...]
15. 1924-10-25 [0094]
[...] a munkások között egy napi kerese tűket amely aktussal aZ ünnepély [...] vezetésével megbízott államtitkár dr Kósző István belügyi államtitkár Tóth Jenó Mayer [...]
16. 1924-12-03 [0097]
[...] és Bittner János vezetésével Beth­len István gróf miniszterelnököt aki a képviselőház [...] a községi üzemek révén Másoaik kérése a küldöttségnek a községi üzemek leépít sére vonatkozott Bethlen István gróf miniszterelnök a következőkben válaszolt [...] terjesztettek elő Az egyik speoiális kérése a mé­száros iparnak a tengerentúli [...]
17. 1925-06-22 [0110]
[...] A ja­vaslatot elfogadja Sokorópátkai Szabó István az állatforgalmi adónak 2 ra [...] a forgalmi adónál történik További kérése az hogy a forgalmi adó [...]
18. 1925-12-31 [0121]
[...] tartalmazó csomagjának le­pccsételését kérte amely kérése teljesítésének megtagadására nem volt ok [...] A belügyminiszter a nagyatádi Szabó István Emlékbizottság gvüjtési engedélyét 1926 december [...]
19. 1926-01-22 [0123]
[...] is haladéktalanul kezdjenek bele Bethlen István gróf miniszterelnök jóakarattal fogadta a [...] Európában A küldöttségnek most olőtcrjesztett kérése arra irányul hogy c z [...]
20. 1926-06-05 [0132]
[...] A Journal ezeket irja Bethlen István grófnál az a kérése hogy a üépszövetségi ellenőrzést függesszék [...]
21. 1927-08-17 [0160]
[...] 10 óráig tarthatók nyitva Szent István napján a borbély és fodrászipar [...] Ipolyi Árpád dr és kereseszegi Kerese Tibár dr miniszteri osztálytanácsosoknak a [...]
22. 1927-11-17 [0167]
[...] főispán Csergő Károly alispán Tóth István Csongád város polgármestere és Szed­laaefc [...] plébános A küldöttség nevében Tóth István polgármester elő­ször hálás köszönetét fejezte [...] válaszában kijelen­tette hogy a devecseriek kérése nála a legmelegebb megértésre talál [...]
23. 1928-11-15 [0190]
[...] felvilágosításkorést nem tudja elfogadni Bethlen István gróf miniszterelnök ttem tart attól hogy a felvilágq tás kérése visszaélésekre vezethetne Ma is az [...]
24. 1929-02-19 [0197]
[...] én délelőtt Sásdon l Iuszti István országgyűlési kép­viselő vármegyei pártelnök elnöklete [...] összes tagjai A gyűlést dr Ké­rése György járási pártelnök nyitotta meg [...] országgyűlési képviselő elhunytáról Utána Muszti István vette át az elnökséget Patacsi [...] hatalmas programmbeszádet mondott amelyben Bethlen István gróf miniszterelnök politika iá feltétlen [...]
25. 1929-05-17 [0203]
[...] szerint a belgrádi törvényszék Radics István özvegyéhez kérdést in­tézett hogy férje [...] vitel kérdését tárgyalták Az érdekeltségek kérése az volt hogy azok a [...]
26. 1929-09-16 [0211]
[...] szintén a létszám emelésének külön kérése nélkül Mindezek számára a miniszter [...] lévő Rafai Jóx sef KoiOuipcr Istvánnak a fia Kolompár ezt is [...]
27. 1930-08-30 [0233]
[...] szónokainak Pripper Sándort és Udvaros István párttitkárt jelentették be A rend­őrség [...] közönsége mint Győrött A munkásság kérése eddig nála sohasem talált zárt [...]
28. 1931-04-10 [0248]
[...] átvételét tiszte­lettel ken dr Gajary István az Újság belső munkatársa G [...] akivel Maniu Temesváron találkozott Maniu kérésé ellenére nem volt hajlandó a [...]
29. 1931-06-01 [0252]
[...] Festetiqr Sándor dégi földesúr Bethlen István gróf miniszterelnökre Szűcs Zoltán nyugalmazott [...] majd a Beszámoló elhangzása után Kerese György dr mondott a a [...]
30. 1932-01-21 [0267]
[...] Paris hasábjain kijelenti hogy Francia­ország kérése mérsékelt és észszerű Amig Ameri [...] vázát eredménye a következő Farkas István kormányfőta­nácsos alsóborsodi esperes miskolci lelkész [...] örökébe abszolút többséggel F ajkas Istvánt választotta meg Az uj püspök be iktatása iráV Farkas István megkérdezése után dönt az egyházkerület [...]
31. 1932-06-10 [0276]
[...] államelnökeinek távirati uton hozzá intézett kérésé ro azt válaszolta hogy készséggel [...] meg A közgyűlésen megjelent Rákos István az országos tanitószövet­sé elnöke is [...] eieséretet szavaztak meg Ezután Rákos István intézett lakosi tő beszedőt a [...]
32. 1933-04-29 [0297]
[...] fel a szokásos kérdéseket Börcsök Istvánná igy felelt Enyhítésért felebbezek mert [...] a halálraítélt Rieger Pálné kegyelmi kérése ügyében nem intjíézkedett aznitélőtábla elnöke [...]
33. 1933-06-07 [0300]
[...] országgyűlési képviselő és dr Mocsy István h polgára seter vezetésével működő [...] kisebbségi szrződések biztosítják Azzal a kérése sol fordul lord Hóbort Qeeiiuöfci [...]
34. 1933-11-07 [0310]
[...] kérést terjesztett elő Az elso ké­rése az volt hogy amennyiben a [...] álláspontját felülvizsgálat tárayáva A másik kérése az volt e hogy a [...] minisztert a kereskedelmi érdekképviseletek Kari István gjá­ros vezetés ével az iparosok küldöttsége Süveges István ipartestületig el­nök vezotésével és a szülők Kisteleky István kanonok vezetésével akik a székesfehérvári [...]
35. 1933-12-01 [0312]
[...] utóbbi hetekben egy magát Kovácsics Istvánnak nevez o idősebb fér­fi több [...] kezességet vállalt a diákokért hozzájárult kérése h z Ta Vá G [...]
36. 1933-12-04 [0312]
[...] Ferenc Zsoldos Andor es Székely István rendező MTI Ke Ke 1 [...] akarta érinteni a kopwrsót hegy kérése teljesüljön A koporsóval együtt egy [...]
37. 1934-03-08 [0318]
[...] resti táppénz ige nvlői ha kerese tképtc lensé güle t az [...] dr Ary Hl államtíttór iíéti István a pzőmüv vszeti főiskola rektora [...]
38. 1934-06-30 [0325]
[...] szíveskedjenek hajlandók volnának e Szent István napján Budapesten a Tanituk Házában rendezendő ötvenéves ta­lálkozón resztvenni Kérése azoknak is zoi akik mar [...]
39. 1934-06-30 [0325]
[...] gyermekein kivül öecse grof Széchenyi István veje Eszterházy gróf valamint Wied [...] hivatott kormányintézkedések ismertetése megvitatása és kérése volt rt 1 A közgyűlésen [...] HolitserKároly országgyűlési képviselő sokoropatkai Szabó István v miniszter és országgyűlési képviselő [...]
40. 1934-12-01 [0336]
[...] Lakatos Gyula Wolff Károly Bethlen István gróf Friedrich István Illés József Nagy Emil Gratz [...] a magyar megbízottnak ez a kérése a le vélváltáso és a [...]
41. 1935-05-08 [0346]
[...] k lts ég­vetést elfogadta BVhlen István azzal kezdte felszólalását hogy a [...] a felsőház jelenlegi összetételét Bethlen István gróf második kérdése az veit [...] a kérdése Az a á kérése hogy az igazságügyi kormány ne [...] A harmadik kérdés amellyel betűien István gróf foglal­kozott a sajtóreform kérdése [...]
42. 1936-01-04 [0361]
[...] Józsefné Demush Sándor Euchon Béla Kerese iborné Parniczky lemér Dr Rajna [...] Spiegel Emil Endrédy Antal Szabó István Liedermann 0 o 1 l penr özvegy dr Miller Istvánná 90 fillér Józsa l J [...]
43. 1936-07-25 [0374]
[...] Az országos Liszt Ferenc Társaság kérése a magyar társadalomhoz Július 31 [...] magán sző iamote t Lacző István Reichert Jőzsái Littasy György ás [...]
44. 1937-11-15 [0405]
[...] iroda kopenhágai jelentése szerint Balogh István romániai gyemántkereskedő a Báthory lengyel [...] Nem Evelyn ez az egyetlen kérése amelyet nem tejesit­heteK Nem engedhetem [...]
45. 1937-12-06 [0407]
[...] szentmise volt ar clyet Hász István római katolikus tábori püspök celebrált [...] belügyi államtitkár dr bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos miniszterelnökségi államtitkár vitéz [...] János honvédelmi állam­titkár dr Madarász István pápai prelátus miniszteri osztályfőnök a [...] a földmivelésügyi minisztérium részéről dr Kerese Tibor honvédelmi minisztériumi osztályfőnök dr [...]
46. 1939-02-15 [0435]
[...] Külkereskedelmi Hivatal kiküldöttje és Görgey István országgyűlési képviselő mondott beszédet A [...] a nemzeti spanyol kormány elismerésének kérése körül Mandel Bay L i [...]
47. 1939-05-16 [0442]
[...] tetszéssel és tapssal fogadták Csáky István gróf külügyminiszter látogatást tett a [...] a soproni szőlősgazdák kívánságait Csáky István gróf lailügymimszter németnyelvű beszédet inté­ző [...] ember számára a nemzeti büszkeség kér­ése Csak egy kérést kell hozzátok [...]
48. 1939-12-14 [0455]
[...] be az újságírói társada­lomban Három kérése van a társadalomhoz értsék meg [...] Szűcs Géza éosi plébános Valló István dr polgármesterhelyettes Közi Horváth József [...]
49. 1940-05-18 [0466]
[...] Makó május 18 f Antal István dr igazságügyi államtitkár holnap délelőtt [...] alacsonyabb árakon Kijelenti­hogy ez a kérése ideiglenes védekező intézkedés és hozzátette [...]
50. 1941-02-12 [0483]
[...] A Hadimúzeum igazgatóságának közlése és kérése Lipóczi Lamos Aladá nyugalmazott jószágfelügyelő [...] Hadi­nuzeumnak Bu daeest Grcf Bethlen István bástyasétány 40 vagy a legközle­lebbi [...]
51. 1945-10-11 [0020]
[...] dél­után a minisztertanácsi teremben Balogh István miniszterelnökségi államtitkár társaságában fogadta Budapest [...] az élelmiszer de az a kérése hogy azt a keveset ami [...]
52. 1946-02-11 [0027]
[...] tinieztertan os elé terjeszt Kies István azs lg yniiniszter A pénz [...] na azÜijeres foglalkozása vagy egyéb kerese tforriá olyan l rmérzetü l [...]
53. 1946-03-22 [0030]
[...] a következő nyilatkozatot tette A kerese Jtek és a közsziikséc leti [...] rendezőbizottaághoz amelynek élén 3 alogh István miniszterelnükségi ál­lamtitkár áll egymásután érkeznek [...] öntsék be a bizottságnak Balogh István államtitkár miniszterelnökség nemcsak részvételi szán­dékukat [...]
54. 1946-10-10 [0043]
[...] attak szabadszokazarvozetónok küldöttségét Séf csi István és dr Kwvacs Lajos veze [...] kilátásba he­lyezte nogy a küldöttség kérésé t egvizs gálj MTI mm [...]
55. 1947-08-19 [0064]
[...] kért fel közbenjá­rásra a Szent István napi körmenettel k pcsolatban A [...] r­ulnökság jegállepitja hogy a Szent István n pi kö menet utvona­lának [...] raogt rtfsához Az Jtetio Oatholica kérése a Iniszt relnök és a [...]
56. 1947-10-21 [0069]
[...] bizottságot 54 A magyar Sátor István volt a Prágában leleplezett nemzet [...] megkétszereződött az amerikai munkás heti kerese 58 te Óceántudományi kongresszus Kopenhágában [...]
57. 1948-01-16 [0077]
[...] New Yorkba 8 érkezett Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban 8 Az argentin kormány kérése a Svéd Vörös Kereszthez 8 [...]
58. 1948-01-16 [0077]
[...] o ó vároaalbo llTl Vásárhelyi István államtitkár Stockholmban Gya e Fi [...] 16 kegye Távirati Irafla Vásárhelyi István pénzügyi államtitkár Takács Andorral a [...] foly­tasson t Az argentin kormány kérése a 8 vád Vörös Kereszthez [...]
59. 1948-02-18 [0080]
[...] Veres Vátar honvádalmi miniszter Dobi István a Független Kisgezcspárt elnöke és [...] kiadott közlemény sz rint Strensky kérése nem volt fcoljesi tfu t [...]
60. 1925-11-19 / 91 [1507]
[...] János földmivelésügyi minisz­ter és Bethlen István gróf minisztereinek szólott az utóbbi [...] k 9 sérelem orvoslására irányuló kérése az illetékes miniszter és több [...] OL d Z A Szent István Akadémia vasárnap ünnepi ülést tartott [...] államfőt aki válaszában gróf Tisza Istvánról Biharvármegye nagy áiárel emlékesét t [...]
61. 1936-08-19 / 33 [1522]
[...] volt apelláta Az öregebbik Hegyi István megszokta hosszú gazdálkodása során hogy [...] novem­ber elején az öregebbik Hegyi Istvánnak valami gazdasági ügy miatt fel [...] Félt hogy a fia megtagadja kérése teljesítését Igy ballagott el három [...] árepült a hir n egyi István olimjki bajnokságot nyert Magyarországnak Ezt [...]
62. 1929-08-24 [1353]
[...] aég aindig altogadásáról vitatkoznak senann kérése a Toung terv életbeléptetésére elfogadás [...] d d ismertetik A Üzt István aapi szerencsétlenséget erősen n gyitott [...]
63. 1933-06-28 [1398]
[...] királyság jelv lnye mindig Szent István koronája és ezért a király szemé­lyvnek és a irály háznak Kérése másodsorba
64. 1934-10-23 [1414]
[...] gya iusi tható E meg keresé 3 folytán a magyar hatóságuk [...] folyamatba A Lüttichben letartóztatott Perics István vallomásával kapcsolatban az Az Est [...]
65. 1934-07-06
[...] Domokos társelnök Schreiner János Sternád István 7 itéz Marton Béla alelnök [...] Kiss Károly Lumnitzer Sándor Hamvasi István Szeder János Főtitkár Kenderessy Kálmán [...] Törökország felvételi kérelme a csehek kerese uiabb Európrserleg kiiráaa érdekében topábbá [...]
66. 1935-12-04
[...] nyújtotta f X dr Bárány istvánnak dr Bonáth Leónak Stamófer Sándornak [...] v kZ ia egyesületeinek nevéber kérésé len szavakkal üdvözölte névnapja alkalmiból [...]
67. 1940-11-07
[...] 376 Fallor 360 ín Bartek István dr az MLSz fegyelmi egyesbirája [...] közép egy részéhez azzal hogy kérése met és óhajomat a magyar [...]
68. 1936-09-01 [1489]
[...] százalékos pótadót és 5 százalékos kerese i adót javasol a kisgyűlés [...] halad az 1938 évi Szent István jubileumra való tekintettel A jövő [...]
69. 1928-01-19 [1902]
[...] a lap vájjon a kisantant kérése az egész magyar katonai lefegyverzés [...] Ennek során letartóztatták egy Silai István nevü orvostanhallgatót mert megtekart vesztegetni [...]
70. 1928-12-05 [1904]
[...] közöl amely szerint 3 ethlen István grófnak továbbá a magyar pénzügyminiszternek [...] lap hogy Bethlennek ez a ké­rése ás a régóta húzódó optáns [...]
71. 1943-08-07 [1979]
[...] nyolcvanévi munkásságát és megemlékezik Mojzes István püspökről aki annyi esztendőn át [...] a szövetségesek­nek a semlegesekhez intézett kérése az egész emberiség kivánsaga Pillanatnyilag [...]
72. 1940-01-25 [1893]
[...] 1940 január 24 Veder dr kérése Zimmer Öméltóságához Február 1 4 [...] L Badics dr üzeni Eáber István uraak a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...]
73.
[...] ur figyelmét arra hogy Csáky István gróf a külügy­i m üiiszter [...] 0 Bl Mo Szarvas dr kérése Kozma őexoellentiájához X Kárpáti Magyar [...]
74.
[...] L Badics dr üzeni Fáber István urnák a Rádió hanglemez­osztálya vezetőjének [...] 1 Kszckció l Veder dr kérése Zimmer tknéltóságához Február 1 4 [...]
75.
[...] i inr Az iilcson Kolosoy István párt alolnöko mondott boszédot A [...] Ve Dö Rn 3 Veder kérése Zinmcr saa kcezt 5 irhoz [...]
76.
[...] 14 es szánni táviratben közölt kérése a következő voltf Töb osLÖri [...] a sürgősön szükség van Antal István miniszter fényké ére lc hstölog [...]
77. 1929-01-07 [001]
[...] azt adta elő hegy Nagy István biró vagyonfelügyelő működésé 5 rt [...] előleget is neki előleget többszöri kérése ellenére sem adott Magát a [...] egy Ízben Ballá dr Nagy Istvánnal beszélgetve azt mondotta Te Pista [...] arra a kérdésére hcgy Nagy Istvánhoz igen régi barátság fűzi azt [...]
78. 1929-03-04 [007]
[...] megin­dult az eljárás Vajda Imre István volt textilnagykereskedő ellen vámjövedéki ki­hágás [...] alatt ma tartott Vajda Imre István ügyében tárgyalást a tárgyaláson Vaj­da [...] meg és amikor a minisztériumban kérése kedvező elintézése végett fent járt [...] bűnösnek mondván ki Vajda Imre Istvánt őt 990 162 pengő és [...]
79. 1929-03-11 [007]
[...] á r c z y István volt miniszter nagyon sok kii [...] talán éppen az ő földöntúli kérése folytán már nincsen messze Ezért [...]
80. 1929-06-24 [015]
[...] stl szalámigyáraknak vi­szont az a kérése hogy a viákról felhozott sertéshúst [...] tt A bizottság Kai tenbach István ötödéves szobrász wj növendéknek S [...]
81. 1929-11-14 [025]
[...] c z 1 á n Istvánt Soitcvszky Béla belügyminiszter bejelentette az [...] a közgyűlés válassza meg Második kérése arra irányul hogy a fővárosi [...]
82. 1930-01-10 [029]
[...] nagyszabású bűncselekményt fedez­tek fel Bató István székesfehérvéri terménykereskedő a Beatus termény [...] vizsgálat és ennek során Bató István bűntársait le Is tartóztatták és [...] biró végül az alperesi ügyvéd kérése Beck Oszkár ir és Elsiet [...] 1928 novemberében erőszakkal behatolt Kelenyx Istvánná bezárt laka 3 ciba Bizonyos [...]
83. 1930-01-11 [029]
[...] és hftdiözve gy k minden kérése n lehetősig szerint méltányosan Int [...] követke­ző táviratot küldöttek Hágába Bethlen István gr f miniszterelnökhöz A nély [...]
84. 1930-01-18 [030]
[...] telhszletet MCT E A MENTŐK KÉRÉSE A HÁZFELÜGYELŐKHÖZ Még 250 C [...] MOT B VASÁRNAP TEMETIK DESEEWFFY ISTVÁN MINISZTERI TANÁCSOST 4 Dessewff István dr miniszteri tanácsost a Magyarok [...]
85. 1930-02-06 [031]
[...] maga céljaira fordítót ta Potocska Istvánt azzal vezette tévútra hogy a [...] óindulatulag meg magyarázta Lusztignak hogy kérése nem teljesíthető mire Lusztig dühöngeni [...]
86. 1930-03-08 [033]
[...] Feles F Lipót és Feles István Muzeum körut l t ügyében [...] émá nr gyár ma benyújtott kérése tekintetében külön végzéssel fog határozni [...]
87. 1930-06-03 [038]
[...] MOT F TV GEDULY PÜSPÖK KERESE A TÁRSADALOMHOZ A VIHAR SÚJTOTTA [...] sürgette az építőipartörvény megalkotását Nyilas István Békéscsaba az iparos ifjúság szakképzettségének [...]
88. 1930-10-04 [046]
[...] zárlat elrend les ét A kerese set szerint a regény magyarnyelvű [...] 0 T SY Shé da István featőmüvész ügy t akit 2 [...]
89. 1930-11-08 [048]
[...] R á k o s István az Országos Tónitől Szövetség elnöke [...] is A fcan r tcaág kérése az hogy az öreg arrra [...]
90. 1930-11-10 [048]
[...] gyájrimunkás Wolf Gyula cipeszsegéd Sinkovics István gép­lakatos Loso Antal c pészsegód [...] rendzavarás nem törtónt Az ügyész kérésé re az elnök ez után [...] előtt Holitscher F ülöp Szent István tér 5 bejegyzerr kereskedő ellen [...]
91. 1932-04-25 [064]
[...] DÖNTÉSI I KISPESTI RABLÓGYILKOSOK KEGYELMI KERESE ÜGYEBEN Néhány nappal ezelőtt mint [...] B e n k a István r forrná tus lelkész adta [...]
92. 1932-11-26 [068]
[...] garancia váltót irtak alá Gágern kérésé­ 3 P 0 j aki [...] örökrészét Junker Pál dr Károlyi István jogtanácsosa szerint Károlyi egy­izben azt [...]
93. 1933-03-13 [072]
[...] jóin­dulatú megértésre talál az értekezlet kérése mbrt e r okkP ht [...] klóSe után vitéz Arvátfalvi Nagy István országos a nök zárta b [...]
94. 1933-04-27 [073]
[...] megalakult legfőbb fegyelmi bizottság Szab István rá­k ospalotai főgimnáziumi tanárt jogerősen [...] és felül v izsgálták Szabó István tanárt a legfőbb ellenőrző bizottság [...] Fal Ernő kincstári ügyész a kerese tnek mint teljesen alaptalannak elutasítás [...]
95. 1933-05-01 [074]
[...] többi között A mindennapi kenyér kérése ugyanaz mint amit bővebben ez [...] ma id dr Kovats J István egyház­kerületi f ő j egyzo [...]
96. 1933-05-04 [074]
[...] összeomlása után megindult a tüntak keresé s azért a katasztrófáért amely [...] jelenlététen Az ülésen Bilkei lap István taol tanár a Eagyar Va­sárnapi [...] eredményeit és célkitűzéseit Ezután Benkő István lelkész tartott elő­zi a dást [...]
97. 1933-05-20 [075]
[...] 3326 pengőért A mag a ké­rése b sz rmt nem volt [...] a feltűnően gyenge termést Máfcffy István dr törvényszéki biró június 6 [...]
98. 1933-09-29 [085]
[...] hogy az öooo pengős kölcsön ké­rése alkalmával ő megjegyezte hogf nem [...] mielőtt felélni tudott volna Patay István dr másodéi nök közbeszólt Ne [...]
99. 1933-11-08 [087]
[...] jelentkezett Zavaros Aladár fivére Zavaros István székesfehérvári igazgató tanitó és engedélyt [...] főispán megtagadtam ezt mire Zavaros István szinte sirva könyörgött hegy fogadjam [...] eljárás t Amikor aztán min­den kérése hiábavaló volty testvérével együtt leverve [...]
100. 1934-08-25 [109]
[...] 1 9 t H y Istvánnak és szerkesztőtársainak kérése akik azzal fordultak an üj [...]