Levéltári Közlemények, 81. (2010)

Források - Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről

Vida István: Az „Erdélyi" fedőnevű ügynök jelentései a kisgazdapárti emigráció vezetőiről volna, hogy Nagy Ferenc hozzá jöjjön a velem való találkozásra, de Nagy családi okokra hivatkozással kitért ezelől, s engem arra kért, hogy Washingtonban négyszemközt beszél­jünk. Különösen izgatta a Kovács Béla-féle levelezés.23 Washingtonban az állomáson Lénárt Iván24 disszidált volt budapesti ügyvéd és kisgazdapárti képviselő, jelenleg az amerikai külügyminisztérium állományába tartozó Amerika Hangja kommentátora várt. Az ő vendége voltam két napig. Nagy Ferenc, mint „semleges" helyre, ide, lakására jött július 17-én. Délután 4-től éjjel lh-ig tárgyaltunk. Néha Lénárt is bejött, és provokatívan beavatkozott a beszélgetésbe. Nagy Ferenc átvette Pártay levelét, amit jelenlétemben Lénártnak nem mutatott meg. Átadta öt példányban egyetemi előadásainak jövő évi programját, amelyet mellékelek. A leglényegesebb részt Kővágónéval magyarra lefordít- tattam, s azt is bemutatom. Kérése szerint ezekből Pártaynak, B. Szabónak és Futónak kellene adni. Nagy a beszélgetés során megígérte, hogy Pártaynak válaszolni fog, mert Pártay magatartását nem tartja elég reálisnak és óvatosnak. Ezt a levelet utánam küldte Kővágóékhoz, melyet szintén mellékelek. Kívánságukra Futónak és Pártaynak képeslapot írtam, amiket Nagy és Lénárt aláírtak, de nem adtam fel azokat. (A két lapot csatolom.) Visszaérkezésem után Kővágó részletesen kifaggatott, és láthatóan nem tetszett neki, hogy Nagy Ferenc velem kapcsolatban többször is felhívta őt telefonon, külön tárgyal­tunk, ráadásul a Pártay-féle levelet is megmutattam neki. Kintlétem alatt történt a holdra szállás,25 ami Kővágót olyan tűzbe hozta, hogy az összes érdekkörükbe tartozó lap szá­mára cikket írt. A témát átbeszéltük, de mérséklő megjegyzéseimre sem hallgatott, végül is a mellékelt, teljesen elvadult, ellenséges szöveg született, aminek az elejét ideadta, majd a teljes szöveget visszautazásom napján New Yorkba küldte. (Mellékelem az egész anya­got.) Nagy Ferenc óhajára New Yorkban Varga Bélát26 és Kiss Sándort27 is fel kellett keres­nem. Az utóbbi Kővágónak nem tetszett, Kovács Józsitól28 meg letiltott. Vargával két ízben beszéltem. Előbb nagyon bizalmatlan, a végén túl kedves volt. Megmutattam 23 Kovács Béla (1908-1959), kisgazdapárti politikus. 1945 és 1947 között az FKGP főtitkára. 1947. február 25-én a szovjet hatóságok kémkedés és ellenkormány alakítása hamis vádjával letartóztat­ták. A Szovjetunióban 1952-ben 25 év börtönre ítélték. 1955 őszén átadták a magyar hatóságoknak, de szabadságát csak 1956. április elején nyerte vissza. 1956. október 27-től november 4-ig a Nagy Imre-kormányban földművelésügyi, majd államminiszter. 1956. november 3-tól 1957. január 6-ig az FKGP elnöke, 1958-tól parlamenti képviselő. 24 Lénárt Iván (1908-2000), ügyvéd, kisgazdapárti politikus. 1945 és 1947 között nemzetgyűlési képviselő. 1948. december 1-jén családjával emigrált. Előbb Svájcban élt, majd az Egyesült Álla­mokba költözött. Diplomáciai szolgálatba lépett, 1966-tól 1977-ig az Amerika Hangja munkatársa. 25 Az Apolló-program keretében két amerikai űrhajós 1969. július 21-én lépett a Hold felszínére. 26 Varga Béla (1903-1995), katolikus pap, kisgazdapárti politikus. 1938 és 1944 között országgyűlési képviselő, 1945 áprilisától az ideiglenes, majd az 1945. november 4-én megválasztott nemzetgyű­lés tagja, 1946 februárjától elnöke. 1945. augusztus 20-tól az FKGP ügyvezető alelnöke és a PB tag­ja. 1947. június 2-án elhagyta az országot, az Egyesült Államokban telepedett le. A nyugati politi­kai emigráció egyik vezetője. 1947 és 1960 között a Magyar Nemzeti Bizottmány, 1960-tól a Ma­gyar Bizottság elnöke. 1990. július 2-án hazaköltözött. 27 Kiss Sándor (1918-1982), kisgazdapárti politikus. 1945-1947-ben a Magyar Parasztszövetség igaz­gatója. 1946-1947-ben az FKGP PB tagja, 1945. november 4-től parlamenti képviselő. 1947-1949- ben a koholt vádakon alapuló köztársaság-ellenes összeesküvési ügy kapcsán bebörtönözték. 1956- ban részt vett a Kisgazdapárt és a Parasztszövetség újjászervezésében. 1956 novemberében családjával elhagyta az országot. Tevékeny szerepet játszott az amerikai politikai emigrációban. 1957- tól a Magyar Forradalmi Tanács titkára, 1958-tól a Magyar Bizottság tagja. 28 Valószínűleg névelírás. Feltehetően Kovács Imréről van szó. 323

Next

/
Oldalképek
Tartalom