Levéltári Közlemények, 13. (1934)

Levéltári Közlemények, 13. (1935) 1–4. - KISEBB KÖZLEMÉNYEK - Olexik Ferenc: Középkori levéltártörténeti adatok / 266–274. o.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK 271 de-i János és Tóbiás familiárisaikat atyjuk kutasi (Gömör vm.) kúriájára küldték és onnan birtokaikra vonatkozó irataikat elvitték (,,liter as et literalia instrumenta .. . au­feri et asportari fecissent") s később is egyéb hatalmasko­dásokat követtek el. Az alperesek azt állították, hogy ár­tatlanok, mire a király kimondta ítéletében, hogy a két testvér 25—25 nemestársa esküjével bizonyítsa be állítá­sa igazságát. Papíron, zárt alakban, hátán rányomott pecséttel, Orsz. Ltár. Dl. 17372. 10. 1472, december 28. — A leleszi konvent átírja Guthí Országh Mihály nádor 1472, deczember 3-án kelt paran­csát, melyben a nádor előadja, hogy néhai Rozgonyi János országbíró fia, János panaszt emelt, hogy a birtokaikra és váraikra vonatkozó azon iratok közül, melyeket unoka­testvérével Rozgonyi Renolddal együtt megőrzésre Chychwa várukban hagytak (,,certe litere et literalia instrumenta ipsius exponentís factum certarum possessionum castro­rumque ... et prefatum condam Rinoldum equaliter con­cernentia in castro eorum Chychwa pari voluntate conser­vari remansissent"), egyeseket Rozgonyi Renold halála után özvegye Maynbelcz-i Erzsébet csalárd módon fami­liárisai, Kozmafalwa-i István és Gál útján a várban elhe­lyezett szekrényből elvitette („magnifica domina Elizabet de Maynbelcz relicta dicti condam Rinoldi, ., quadam do­lositatis astutia excogitata ex consensu et voluntate Gallí et Stephani de Kozmafalwa famíliarium suorum nonnullas literas et literalia instrumenta ex predictís líterís dicti ex­pón entíum de quodam scrinio ín eadem castro deposíto dolose et frandulenter recepíssent et abstulissent"). Er­zsébet asszony a hatalmában tartott okleveleket Rozgonyi János ismételt kérése ellenére mindezideig nem adta visz­sza, mire a nádor utasította a leleszi konventet Erzsébet asszony megintésére. A konvent jelenti, hogy Erzsébet asz­szony az okleveleket felszólítására sem adta ki, mire az alpereseket az idézőlevélben kitűzött napra, a következő év január 13-ra a nádor elé megidézte. Papíron, zárt alakban, hátán víaszpecsét nyoma, Orsz, tár- Dl, 17400, 11. 1474. október 2. Buda, — Báthori István comes, or-

Next

/
Oldalképek
Tartalom