Levéltári Közlemények, 87. (2016)

Műhely - Somorjai Ádám: Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti - "külügyminisztériumi" - levéltára. Módszertani szempontok a magyar vonatkozású források kutatásához

1 Kétszáz éves a Vatikáni Államtitkárság történeti levéltára .1355 634 529 1918 1920 Vasile Suciu gyulafehérvári é> íogarasi román érseki kinevezése 1336 668 529 1918-1920 A bécsi miuctus a politikai helyzetről Károly királynak a magyar királyi címről való lemondását köveiden. Az új osztrák-magyar állam elismerése 1340 697 531­534 19181919 Politikai és vallási helyzet Magyarországon; a magyar püspöki kar hírei. XV. Benedek pápai levelei Cscrnoch bíboroshoz, Békeft zirci apáihoz és a pannonhalmi kormányzó perjelhez. Diplomáciai kapcsolatok felvétele, nundalúra létesítése. lőrém© Schioppa nuncíusi kinevezése 1345 713 540 1919-1920 A bécsi nuncius jelentései Hanauer István váci püspöki kinevezéséről 1346 697 540 1919-1920 A modernizmus vádja Rev. Paiaky Arnold budapesti teológiai professzor ellen; védekező levele 1353 756 543 1920 Rév. Ivánod B. és Rev. Tabakovics E. munkácsi görög-rutén papok kérelme: az amerikai emigránsok körében óhajtanak működ m 1353 704 543 1920 Malay Mátyás erdélyi papszuszpendáiási ügye 1.157 654 .545 1920 A szepesi egyházmegye káptalani hetynökének beszámolója 1358 763 545 1920 Vasile .Suciu fogarasi és gyulafehérvári metro polita érsek instrukciókat kér a székesegyház három kanonok iának kinevezési módja felöl 1367 758 547 1920 P. Zadravccz István ÖFM kinevezése: tábori püspökség apostoli vikáriusa 1368 774 547 1920 A szepesi esperes kérvénye alapítványi misék ügyében 1372 782 548 1920 javadat a Magyarok Nagyasszonya (Regmim Marianum 5 templom építésére 1373 783 548 1920 Az erdélyi püspök, mivel a háború* események miatt nem fordullrat saját püspöki irodájához, engedélyt kér. hogy a Csanádi vagy a szatmári vagy a vúradi püspöki irodák szentszékeihez fordulhasson 1374 700 548 1919-1920 A bécsi nuncius Majláth Gusztáv erdélyi püspök saját püspöki palotájába való Internálásáról. Az esztergomi érsek a nagyromániai katolikusok helyzetéről 1370 793 549 1920 A Pálffy család kérvénye a malackai (Csehszlovákia) ferencesekkel kapcsolatban 1386 739 532 1920 A vendek képviselői tiltakoznak a jugoszláv megszállás ellen; kérik, hogy Magyarországon maradhassanak. ahol ezer éven át háÉen éltek, szabadon gyakorolhatták nyelvüket, részesüllek a magyar kultúrában, és magasabb fejlettségi ssdatci értek cl, mini az a nép, amely annektáini akarja ókét. Ügyükkel kapcsolatban bizottság kinevezését és népszavazás elrendelését kérik 1388 693 SS2 1919 1920 Atiwtrk-Magptrowég klauzúrás szerzetesnöiwek részvétele az alkotmány©*© nemzetgyűlési szavazáson. A breslaui egyházmegye Javainak kérdése, üeákí és Eöss bencés birtokok zárlata 1391 733 553 19191920 A belgrádi nuncius és a bécsi mmciaJórai ügyvivő az Apostoli Szentszék intézkedését kérik, hogy a pécsi egyházmegye visszakaphassa a jugoszláv kormány által zárlat alá helyezett javakat. Zichy Gyula pécsi püspök levele a bzentatyihoz 1392 747 5.93 1919-1920 Teológiai kar h központi szeminárium létesítése Pozsonyban 1396 760 554 1920 Budapestit egyelem. A nuncius részletes jelentése és javaslata, hogy az egyetemei ismét katolikussá kell tenni. A budapesti teológiai kar helyzete 1397 705 555 1919 1921 A hajdüdorogí egyházmegye Romániában fekvő parókiái helyzetének és a székely vika retusnak egyházkormányzat i .szabályozása 1398 697 555­557 1919-1920 A magyarországi politikái ót vallási helyzet szabályozásának igénye. Különböző nyomtatványok és egy névtelen emlékeztető 1399 807 338 1920 Új bécsi nuncius kinevezése. Francesco Marcbetü-Selvaggiani, instrukciók 1401 591 558 1920 A budapesti ratneka - francia mintára hivatkozva - lehetségesnek tartja, hogy a magyarországi katolikus autonómiát elismerje az Apostoli Szentszék, instrukciót kér 1402 815 558 1920 A zentaí r. katolikus templom újjáépítésének kérdése. A szentszékí magyar követ és a kalocsai érsekség kérése. Az Apostoli Szentszék közvetítése a szerb hatóságoknál 1410 735 567 1919-1921 A bécsi apostoli nuncius apostoli ykHátort kér néhány magyarországi szerzetesi kongregáció számára. Fdhatalmazást követően kinevezi Morts Kanter Károlyt. A vteüálor néhány hónappal később cihatálozik. Ezért a nuncius felhívja az Apostoli Szentszék figyelmét a magyarországi piaristák életvitelére 1412 734 568 1919 1921 A washingtoni apostoli delegátus instrukciói kap Hoch János és Török János személyére vonatkozóan 1416 j 817 569 »920 1921 Az Apostoli Szentszék közbenjárása a muraszombati r. katolikus iskolaépület visszaszerzésére és a jugoszláv hadsereg részéről való Maródására 1418 806 569 1920 1921 Szmetesházak rendtartományban való egyesítése: irgalmas testvérek, csehországi német nyelvű redemptorísfák 1423 704 570 192! Az erdélyi egyetem néhány professzorának kérése a budapesti mmdushoz: a románok által elfoglalt egyházmegye helyzete 1428 757 575 1920-1921 Az esztergomi érsek levek egy ideiglenes modus vivcndiröl, «melyet a magyar kormány javasol a kanonoki javakkal kapcsolatban 235

Next

/
Oldalképek
Tartalom