Levéltári Közlemények, 86. (2015)

Pusztulás - újjáépítés - Kántor Balázs: Adalékok az 1944-1945-ben Nyugatra hurcolt magyar javak történetéhez

Kántor Balázs: Adalékok az 1944-1945-ben Nyugatra hurcolt magyar javak történetéhez adatokkal rendelkezett a kiszállított javak mennyiségéről, ám az adatok töre­dékes volta miatt megalkotta a Magyar Közlöny 1945. november 3-i számá­ban megjelent 8816/1945. M. E. számú rendeletet, amely bejelentési kötele­zettséget írt elő a vállalatok számára a külföldre vitt javak tekintetében.“ Ezen adatok birtokában már jobban meg tudta tervezni a felkutatásra szánt területeket. A kormánynak foglalkoznia kellett a külföldön maradottak igazolási ügyeivel is. Számos esetben ugyanis a Nyugatra távozottak a magyar kormány kérése ellenére nem mertek kint maradni a kiszállított gépek őrzésére, mert attól féltek, hogy az igazolási eljárások lefolytatásakor mindez negatívumként fog megjelenni.60 61 Ries István igazságügyi miniszter a minisztertanács novem­ber 27-i ülésén azt a javaslatot terjesztette elő, hogy akik jelentős érdemeket szereztek a kihurcolt javak megőrzésében, kedvezményekben részesüljenek. A korábbi, 3300/1945. M. E. rendelet szerint ugyanis azzal, hogy távoztak munkahelyükről, állásukat is elvesztették. A 11400/1945. M. E. rendelet62 ezen úgy módosított, hogy amennyiben a kormánybiztosság igazolja az érin­tett kinti tevékenységét, az illető az igazolási eljárás előtt visszahelyezhető munkakörébe. Az ügyet december 29-én ismét tárgyalták, és akkor került véglegesítésre a jogszabály. 1946 elején a kormányzat úgy döntött, átalakítja a kormánybiztosságot és kibővíti hatáskörét. Antall József újjáépítési miniszter a minisztertanács elé 1946. január 21-én beterjesztett javaslata azonban végül nem került megtár­gyalásra.63 A február 22-i értekezleten már előzetes megegyezés született a kormánybiztosság felszámolásáról és a sokrétű feladat megosztásáról is. A jogi, zárgondnoki, valamint a lefoglalásokkal kapcsolatos ügyek megoldását ezt követően a Külügyminisztérium, míg a vagyon felmérésével és hazaszál­lításával kapcsolatos kérdések intézését a Pénzügy-, továbbá a Kereskedelmi és Közlekedési, valamint a Honvédelmi Minisztérium gondjaira bízták volna.64 A kérést végül elnapolták, ám Andaházyt leváltották,65 feladatát pe­dig ideiglenes jelleggel Miliők Sándor, a Miniszterelnökség politikai állam­titkára vette át, aki hazaszállítási kormánybiztosként a külföldön maradt ma­gyarok hazajutását is intézte.66 Még ugyanabban a hónapban a kormány végül 60 Magyar Közlöny, 1945. november 3. 61 MNL OL 402 1087/b-(l)3 116. doboz. 62 Magyar Közlöny, 1945. december 1. (190. szám). 63 G. Vass: i. m. 562-563. o. 6^ Szűcs László (szerk.): Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1946. feb­ruár 5 - 1946. november 15. Budapest, 2003, 307. o. 66 A kormánybiztosságot a 3020/1946. M. E. sz. rendelettel szüntették meg. Magyar Közlöny, 1946. március 20. 65. szám. 66 MNL OL XIX-J-1-k-Ausztria (1945-1964)-23/g-538/pd-1946 31. doboz. 119

Next

/
Oldalképek
Tartalom