108 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1911-01-11 / 4. szám
[...] án tartja tisztújító választását Forradalom Szaniszlón A szaniszlói román ajkn polgárokat valaki kit [...] korona pénzbüntetéssel súj­totta Pál György szaniszlói gazdát ki János nevű fiát [...] erejével támogatni fogja Ezután Károlyi Sándor áll igazgató tanitó Petőfi Sándor életét és költészetét ismertette Az [...]
2. 1905-06-21 / 41. szám
[...] Dezső Nagy Márton Rei er Sándor Rosenfeld Dezső Szenliványi József ilvásy [...] Kapnikbányára he­te át Hymen Schmied Sándor dorogi bányamérnök yezte Madán Ferenc [...] 18 án alakult meg a Szaniszlói hitelszövetkezet 90 taggal és 100 [...] filléres be­fizetéssel Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki Igazgatósági elnök [...]
3. 1907-06-16 / 48. szám
[...] tisztelgett Koósnál akiknek nevében Füredi Sándor elnök mondott köszönetét az igazgatónak [...] segéd Nagyváradon a másikat pedig Sándornak hívják és 19 éves szűcs [...] m kir miniszter Reszege Piskolt Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási [...] napjának d e 9 órája Szaniszló állomásra nézve ugyanaznap d e [...]
4. 1906-03-11 / 20. szám
[...] legényt Szántó Bálintot és Bujáki Sándort letartóztatta s a szatmári kir [...] o t zongorán kiséri Demjén Sándor VII o t 5 Három [...] meg Hirtelen halál Rác Bálint szaniszlói lakos földmives f hó 6 [...] Gergely községi mezőőr találta meg Szaniszló ha­tárában Dr Lang György körorvos [...]
5. 1900-09-04 / 36. szám
[...] Endre 2 2 koronát Fehér Sándor Kiss Pálné nt Biki Károly [...] Hady Lajos Kálik Lajos Juhász Sándor Beregszászi József Tasi Dániel Mónus [...] Lajos 1 1 koronát Bottyán Sándor N N 60 60 fillért [...] siker­rel működött Mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón Szaniszló község az első vármegyénk területén [...]
6. 1908-08-16 / 66. szám
[...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szafmárra Szűcs Jánost Tiszaujlakról Szaniszlóra Vári Lajost Tibáról Tiszaujlakra Knauer Sándort Felsővisóról Beregszászba Kirchmájer Fe­rencet Nagybereznáról [...] 6 K Csaba Adorján Asztalos Sándor Orosz Alajos Fülöp Lajos Szatmári [...] Mór 3 3 K Papolczy Sándor dr Grósz Albert Nyisztor János [...]
7. 1912-01-28 / 8. szám
[...] továbbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hiva­tal postai [...] feb­ruár hó 1 töl kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...] ben kiazenvedett A kocsis Bogdan Sándor csak a kórház udvarán vette [...]
8. 1908-10-28 / 87. szám
[...] dr Fabró Henrik és Rákosi Sándor A bevonulás A fogadtatás után [...] püspöki titkár szentgyörgyi Jordán Károly szaniszló esperes Az országgyü ési képviselők [...] kir kamarás berencei Kováts Jenő Sándor és Miklós fiaival Jékey Zsigmond [...] Gyula dr Fechtel János Bőd Sándor Demjén Sán­dor Rédl Károly dr Haraszthy Béla [...]
9. 1906-08-19 / 66. szám
[...] Mertz István Somlay Elemér Horvát Sándor Szentpétery M Roóz Mihály Szűcs [...] Klein Mayer Klein Márton Papolczy Sándor Bartha Ferencné Bod­nár Károly Ficzere [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor győgytárában Az 1906 1907 tanévre [...]
10. 1908-04-19 / 32. szám
[...] iskola Nyárádszerede Erdély 7 Szentpétery Sándor Tiszabecs 8 Nőipariskola Debrecen 9 [...] szombaton Vállajon 24 én vasárnap Szaniszlón 25 én hétfőn Kaplonyban 26 [...] ref Lenkei László rk Gyügyei Sándor ref Kalmár Sán­dor rk Marozsán Péter gk Csonka [...] rk Helmeczy Jó­zsef ref Kállai Sándor ref Kelemen Sándor r kath 351 engedmény de [...]
11. 1903-07-21 / 29.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecséd M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger üimann Sándor gyógytárában AHAJ ujranövése A bel [...] 45 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
12. 1903-07-28 / 30.szám
[...] Sz Somlyó Ét Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárábau SCHICHT SZ APPA N [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] utcza 23 ezám Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó Olcsva Apáti községben [...]
13. 1903-03-24 / 12.szám
[...] lenni Szatmári raktár Unger Ulimanr Sándor gyógyszertára Szatmár tPUNKSTBASSÉíl msla Neustem [...] márczius hó 16 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó Okmány táblák [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szállta [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger ülraann Sándor gyógytárában ZAPPAN szarvas vagy kulcs [...]
14. 1908-05-31 / 44. szám
[...] képviselők Gyapay Pál főis­pán Jakab Sándor párttitkár Uhlarik Vilmos debre­ceni MÁV [...] Spitzer József Kótai Lajos Károlyi Sán­dor Marosán János Asztalos József Vargha [...] Adorján Vi lágossy Gáspár Szőke Sándor Szász János Makay Sándor Bodnár György stb akik vagy [...] a kerü­letben Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón volt ahol Falnssy Árpád főispánnal [...]
15. 1909-11-14 / 91. szám
[...] Nyirvasvári Encsencs Piricse Pilis Csomaköz Szaniszló Vállaj Mérk és Csanálos közsé­gek [...] Hartman Irén Swartz Mária Négy Sándor Becze Béla Wagner Erzsébet Rostás [...] Margit Meghaltak október hónapban Oláh Sándor ref 69 éves májrák Nagy [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
16. 1905-12-26 / 88. szám
[...] uj részvénytársaság létesült a Szálkái Sándor és Zsigmond féle gyárüzemek és [...] létesít Az igazgatóság tagjai Szálkái Sán­dor Mándy Sámuel Szálkái Zsigmond Mándy [...] tagjai Mandel Pál dr Pollacsek Sándor és Kemény Sándor Pisztoly a lakodalmon Lodinkás Vaszily [...] Nagy­bánya Komáromy István urad ispán Szaniszló Kölcsey Zoltán földbitokos Tunyog dr [...]
17. 1904-06-07 / 23. szám
[...] bízta meg a főispán Krémer Sándor színtársulata május 29 én kezdette [...] való közreműködéssel is megbízta A szaniszlói kerületbe Majercsik Sándor oklev jegyzőt a géresi kerületbe [...] az iskolán kívül Majd Károlyi Sándor egyesületi I jegyző az elmúlt [...] beszéd kíséretében adta át Károlyi Sán­dor udvari i és Ghezie Miklós [...]
18. 1906-09-05 / 71. szám
[...] bünügygyel A vád­lottakat dr Horvát Sándor védi Öngyilkos honvéd Ivanovics Péter [...] tszéki h elnök ifj Jákó Sándor j kir alügyész Korányi János [...] Nagykároly Kemény Kálmán urad intéző Szaniszló Madák Mihály iparos Nagykároly dr [...] gőzmalom tulajdonos Nagykároly Je ney Sándor földbirtokos Zsarolyán Jakab János bá [...]
19. 1906-10-21 / 84. szám
[...] t gl Teljes tisztelettel JOÓ SÁNDOR gf Pontos kiszolgálás Uj üzlet [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
20. 1911-03-01 / 18. szám
[...] A bérlet HÍREK Dr Aáron Sándor halála Hivatásának lett ál­dozata dr Aáron Sándor vártnegyei főorvos kinek betegségéről mi [...] áldózata de mert dr Aáron Sándort mint kiváló orvost és lelkiismeretes [...] Láposhideg kut nagykárolyi Mezőterem t Szaniszló t nagysom­kuti Dánfalva 2 u [...]
21. 1909-06-16 / 48. szám
[...] nyomdász Sorbán Géza ács Tarsoly Sándor szabó és Bozsó Dániel lakatos [...] közt a jutalmat mire Tarsoly Sándor növendék köszönte meg az igaz­gatónak [...] beléletben változás történt amennyiben Ruprecht Sándor kir adóhiv főtiszt f hó [...] főkapitány Uj pénzintézet Nagykárolyban A szaniszlói Arina takarék és hitelegylel mely [...]
22. 1903-06-16 / 24.szám
[...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] illetve Írásbeli ajánlatok is Berecz Sándor urad tiszttartóhoz Tyúkodra u p [...]
23. 1901-12-24 / 52. szám
[...] Adorján fehér gyarmati főszolgabiró Jékey Sándor csengeri fő­szolgabiró Böszörményi Endre Első [...] Gőnyey István Domahidy Viktort Nagy Sándort és ináncsi Papp Kál­mánt Tiszteletbeli [...] fog épülni A terveket Kikeli Sándor készítette melynek költségelőirányzata 75000 koronára [...] kor Barta Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 kor N N [...]
24. 1904-10-11 / 40. szám
[...] birtoka a melyet jelenben Mayer Sándor bérleményét képezi A nevezett tanyán [...] s majd a bérlő Majer Sándor egy boros futárt küldött be [...] művészi előadásért de különben Füredi Sándort aki varázs hegedűjével valósággal elragadta [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka
25. 1907-04-28 / 34. szám
[...] A főszolgabírói állásra eddig Sepsy Sándor nagykárolyi és Gulácsy Tibor fehér [...] Károly helyére zálogházi pénztárnokul Papolczy Sán­dor kereskedőt választotta meg Legközelebbi országos [...] má­tészalkai járásra nézve Takács Ferenc szaniszlói la kost Lénárd Jenő márki [...] Balogh Margit ev ref Biró Sándor g kath Varga Lajos er [...]
26. 1903-09-01 / 35.szám
[...] 1 Helyettes körjegyző A Kereskényi Sándor körjegyző elhalálozásával megüresedett aranyosmegyesi körjegyzői [...] vallás és közoktatási miniszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...] soro­kat írja a társulatról Krémer Sándornak a szatmári szinikertilet igazgatójának társulata [...] élethü és tulzástul ment Nagy Sándor és Papír Sándor igen jó erők akik betöltik [...]
27. 1906-08-12 / 64. szám
[...] r í lihá yfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Onger Dlmann Sándor gyógytárábin m r Régi pénzek [...]
28. 1904-01-26 / 4. szám
[...] 7 aimári raktár linger üiimann Sándor Szentháromsághoz cím zeit gyógyszertárában Szatmáron [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában 3 H Xgj 3 [...]
29. 1904-09-13 / 36. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
30. 1909-06-30 / 52. szám
[...] Makláry Zoltán Palkovits Géza Reich Sándor Schreiber József Simon Sándor Stern Jó­zsef Zommer József Megfelelt [...] Lázár József Lipcsey Miklós Mayer Sándor Nevilzky Lajos Rooz Endre Schréter Sán­dor Shwartz György Sepsy Sándor Würdiger Jenő Frenkel Pál Gerő [...] 3 tanítóval Pribék­falván 2 tanitóval Szaniszlón 4 tanítóval és Madará­szon 3 [...]
31. 1900-11-20 / 47. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N F csed M [...] alatt foglalt ingatlanból a Stetiu Sándor nagykorú B 9 sorszám alatti [...] a pontja értelmében a Stetiu Sándor B 2 és Stetiu Juliánná [...]
32. 1903-04-07 / 14.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ünger Ulmann Sándor gyógytárában Olcsón készítek divatos női [...]
33. 1909-07-07 / 54. szám
[...] leány Nem Ne higyje azt Sándor Amit maga mond nem uj [...] elveik mellett állhatatosak maradnának Nem Sándor Minden igyekezete céltalan lesz nálam [...] perc komolyságát fontosságát Maga is Sán­dor épen olyan mint a többi [...] Papp Elek és társainak a Szaniszló köz­ségben tervezett állami elemi iskola [...]
34. 1904-11-13 / 48. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár ÜBger Dlmann Sándor gyógytártttn C 0 7 Nyomatott [...]
35. 1901-02-05 / 6. szám
[...] ha sonminőségében a pécsihez Mutiu Sándor szat­mári s Csömör Elemér kassai [...] Félegyházi Pál gazdálkodó Szatmár Kávási Sándor földbirtokos Szinérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbiit Pettyén Hunyady Kálmán földbirt [...] föld­birt Géberjén Szilágyi György földbirt Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
36. 1912-06-02 / 44. szám
[...] Ma­gyar bank vezetőségéhez ahol Popovics Sándor bankkormányzóvál és Pranger vezértitkárral foly­tatott [...] iskolai gondnokság elnökévé kóródi Katona Sán­dor budapesti jogszigorlót a vármegye törvény [...] szinérváraljai adóhivatalhoz kinevezte Eljegyzések Debreceni Sándor dr fő­városi ügyvéd pünkösd másodnapján [...] illetve tanitó j nőt a szaniszlói Papp Gyula lacfalui állami elemi [...]
37. 1906-07-29 / 60. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában­Kérem a címre figyelni AH [...]
38. 1912-03-17 / 22. szám
[...] felemelése mellett bejelentse Uj iskola Szaniszló község képviselőtestü lete elhatározta hogy [...] a legjobb hírnévnek Örvendő Szűcs Sándor Fia szölőtelepát BIHARDIÓSZEGEN Ha a [...]
39. 1908-03-04 / 19. szám
[...] né­hol nem elég kedélyes Barna Szaniszlója pedig kifogástalan Az ő grófjánál [...] főorvos Kőrösmezei Antal dr Antal Sándor dr Fejes István ifj Jákó Sándor Rooz Samu dr Tanódy Márton [...] Tankóczi Gyula főkapitány dr Antal Sándor tiszti főügyész s Uray Gáspár [...]
40. 1903-08-11 / 32.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulsmnn Sándor gyógytárában SCHICBT SZ 4 PPAN [...] 38 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...]
41. 1906-11-11 / 90. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ec cd M [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulniann Sándor gyogytárában­te
42. 1905-03-15 / 13. szám
[...] elő egy Szimfóniát mely a Sándor Venczel vezetése és betanítása mel­lett [...] énekkara 2 Nem­zeti dal Petőfi Sándor költeménye Szavalta Horváth Sándor 3 Kurucz nóták Előadta Nagy [...] a világszabadság nagy harcosainak Petőfi Sándornak és Táncsics Mihálynak emlékére a [...] Bossin József gyógyszerész Szilágyi Gyurka szaniszlói földbirtokos f hó 12 én [...]
43. 1904-06-14 / 24. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában 3 3 n n [...]
44. 1905-07-30 / 52. szám
[...] ke­rületbe Róth Samu segédjegyzőt a szaniszlóiba pedig Molnár József segédjegyzöt anyakönyvvezető [...] országban adó mányokat gyűjteni Brebán Sándor h lelkézs két hó 1 [...] 1 drb okmány­nyal 2 Rostás Sándor 2 kötet könyvvel 2 drb [...] drb leveléző lappal 16 Becsek Sándor j 30 kötet könyvvel 17 [...]
45. 1903-10-20 / 42.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Eábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában a 6 co CD [...]
46. 1904-08-16 / 32. szám
[...] augusztus hó 2 napján Farkas Sándor kir bir végrehajtó 957511904 tksz [...] tszék mint telekkönyvi hatóság Jeney Sándor kir tszéki albiró Értesités Tisztelettel [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában­ Szatmár város legújabban berendezett [...]
47. 1909-12-25 / 103. szám
[...] Kolb Dezső dr Weisz Samu Szaniszló Julin József Róth Lajos Roóz [...] feleségül Három havi börtön Jobbágy Sándor volt nagy­károlyi városi hagyatékügvi jegyzőt [...] Mária Fekete Jolán Mester Győző Sándor Kosztán Erzsébet Rosenberg Ignác Rosenberg [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
48. 1905-04-26 / 25. szám
[...] Somlyó Ér Mihály falva Piskoli Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában m á ÍVÍ Ü [...]
49. 1904-11-15 / 44. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoli Szaniszló Fabiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger ülmann Sándor gyógytárában MTi f fj
50. 1908-11-11 / 91. szám
[...] bő Zoltán Sprenger Ferenc Jakó Sándor Kacsö Karoly dr Fejes István [...] a sürgetést tudomásul vette Dnnay Sándor kér iskolai igazgató pedig arról [...] tagjai Markó Kálmán Unger Ullmann Sándor Blatniczky István Dinkgreve Károly Kanizsay [...] püspök Szatmárra segédlelkészül Szűcs János szaniszlói segéd i lelkészt helyezte át [...]
51. 1904-05-03 / 18. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógyíárában CLAYTON 8 t SHUTTIEWQRTH [...]
52. 1906-07-15 / 56. szám
[...] Sz Somlyó ür Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulraann Sándor gyógytárában vég Hirdetések jutányos árban [...]
53. 1903-12-15 / 50.szám
[...] Sertésvész csak Gebén 1 udva­ron Szaniszlón 1 tanyán Csengerujfaluban 1 tanyán [...] Pályázat a városi színházra Krémer Sándor jelenlegi igazgató a napokban adta [...] Tettének oka ismeretlen Aranylopás Mihálka Sándor veresvizi kincs­tári bányászt Budadapesten elfogták [...]
54. 1901-09-24 / 39. szám
[...] szept hó 11 Tisztelettel Rostás Sándor bádogos a csizmadiaszin alatt 915 [...] Somlyó Ér Mihályfalva I iskolt Szaniszló E ábiánháza N Ecsed M [...]
55. 1902-10-21 / 43. szám
[...] lenni Szatmári raktár Unger Ullmann Sándor gyógyszertára Szatmár üeusiein Fülöp Gyógyszertára [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
56. 1907-09-22 / 76. szám
[...] állások be­töltésére György Mózes Németi Sándor és Hoffman József tanítókat választotta [...] rendben találta Értesítés Dr Jordán Sándor főrabbi a status quo izr [...] Serényi Jenő jegyzői gyakornokot a szaniszlói kerületbe korlátolt hatáskörrel anyakönyvvezető he­lyettessé kinevezte Gyászhir B Nagy Sándor iparos polgártár­sunk a függetlenségi és [...]
57. 1908-05-10 / 38. szám
[...] István nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek Kivándorlás A kapitányi hivatal [...] igazgatói teendők végzésére ifj Jákó Sándor ügyészt kérte fel Kataszteri mérnökök [...] sz fel­ügyelőséghez Molnár István Papp Sándor kát mérnök­segédeket Munkácsra a 16 [...] Litteczky Endre tagok Unger Ullmann Sándor a város részéről Már­kus Márton [...]
58. 1903-03-17 / 11.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulinann Sándor gyógytárában 14209 1903 számhoz Ár [...] Herczegh Zsigmond és Baum garten Sándor építészeknél Budapest VIII kér Köztemető [...]
59. 1910-10-30 / 81. szám
[...] ratlanBága folytán ivott Krémer Károly szaniszlói la­kos 2 éves Károly nevű [...] veszi fel Fürediek kamarazenehangversenyei Füredi Sándor zenetanár a következő sorok közlésére [...] ötöstársaság Tagjai I hegedű Füredi Sándor II hegedű dr Damokos Andor [...] 1910 október hó 27 Füredi Sándor a Szatmári Zenede igazgatója Tánctanitás [...]
60. 1909-10-17 / 83. szám
[...] családos cipészsegéd j Szakácsi Biba Sándor családos gazdasági cseléd Vetés Braun [...] gépész Mikola Efefánt Jakab szatócs Szaniszló Éva László nap­számos Apa Endrédy [...] Márton vágó­hídi felügyelő Halmi Kovács Sándor napszámos Dob rácsapáti Özv Losonezi [...] Albert Rohay Gyula főjegyző Fazakas Sándor és Medzihradszky Péter tanárok At [...]
61. 1904-01-12 / 2. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfűbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytáában ummimmmunuimnmmuüuuuuumimmumummum M 3 M [...]
62. 1903-02-17 / 7.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában
63. 1904-03-29 / 13. szám
[...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában TOKAJI CHINA VASBOR E [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Bábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
64. 1903-08-18 / 33.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Ecscd M Szalka [...] 45 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...]
65. 1904-05-17 / 20. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában Nyomatott a kiadótulajdonos Boros [...]
66. 1903-01-06 / 1. szám
[...] számú végzése következtében Dr Fái Sándor ügyvéd által képviselt Singer Testvérek [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Écsed M Szalka [...]
67. 1899-01-24 / 4. szám
[...] csak 2 menhelyet tudott szervezni Szaniszlón és Krassón ma már 100 [...] áldana Istenem I D Nagy Sándor Tükör darabok i A mulatság [...]
68. 1903-05-05 / 18.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyföbort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában il 20 20 30 [...]
69. 1902-08-12 / 33. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló F ábiánháza N Ecsed M [...] egyedül a készítőnél UNGER ULLMANN SÁNDOR Szt Háromságához czimzett gyógyszertárában SZATMÁRON [...]
70. 1907-03-24 / 24. szám
[...] szentvér dűlői telep A Fogarassy Sándor és társainak egyezségi ajánlata folytán [...] a következőleg határozott Folyamodó Fogarassy Sándor és társainak meg­engedi hogy a [...] folytán 46 négyszög öl Fogarassy Sándor és társai telkéhez s ugyanott [...] Nyircs diolyból és Nagykárolyból valamint Szaniszlóról 120 egyén utazott el Amerikába [...]
71. 1911-10-22 / 85. szám
[...] Tibo szatmári püspök Jordán Károly szaniszlói apátr plébánost a nagykárolyi kerület [...] specialista orvos Dr Szabó B Sándor honosított meg a mely több [...] forduljanak fel­világosításért Dr Szabó B Sándor orvosi ren­delő intézetéhez Budapest V [...]
72. 1912-03-17 / 22. szám
[...] h é vasút segélyesése tár­gyában Szaniszló község határozata állami iskola építésére [...] igen szép alakítást nyúj­tott Szőke Sándorról Harmath Zseniről és Tor day [...]
73. 1906-05-09 / 37. szám
[...] részesítette A küldöttség nevében Jékey Sándor főszolgabíró üdvö­zölte Falussy Árpád főispánt [...] mondott köszönetét a lelkes fogadtatásért Szaniszlón Jordán apátplebános vezetésével szintén nagy [...] orsz képviselő Domahidy István és Sándor jékei Jékey Zsigmond stb Megjelentek [...]
74. 1904-03-15 / 11. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] gyógyfübort kérni Főraktár Dnger Ulmann Sándor gyógytárában 4 viwvwrrwmwTí vr ü [...]
75. 1899-03-07 / 10. szám
[...] f hó 1 én Krémer Sándor jutalom­játékául a Fekete orvos czimü [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett állami óvoda óvónőjének [...] és jelleget adományozta Kinevezés Neuber Sándor az osztr ma­gyar bank debreczeni [...] Ludman Ilonka k a Friedman Sándor és Bierman Miksa urak zongora [...]
76. 1904-02-09 / 6. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábiánháza N Lesed M Szalka [...] gyógyíübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában Peifi u S sz [...]
77. 1901-02-12 / 7. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Sí [...] László és Társa végrehajtatónak Bartha Sándor végrehajtást szenvedő elleni 12 kor [...]
78. 1903-08-04 / 31.szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] 45 Raktár Szatmáron Unger Ullmann Sándor gyógyszer tárában a Szentháromság­hoz és [...]
79. 1910-01-09 / 3. szám
[...] óhajtók közül Penészlekről való 21 Szaniszlóról 19 Mezőteremről és Krasznaszent miklósról [...] Pilseni sört csapol mindennap Márkus Sán­dor a gróf Károlyi szálloda éttermeiben [...]
80. 1911-03-08 / 20. szám
[...] Fehér Gyula drámai hőst Szőke Sándor bónvivant színészt s Pásztor Zoltán [...] A Szatmári Zenede hangversenye Füredi Sándor zeneiskolája f hó 12 én [...] és Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...]
81. 1902-01-01 / 1. szám
[...] Szabó Zzigmondot a nagykárolgiba Sepsy Sándort és Bay Miklóst a mátészalkeihoz [...] Neuszauer Jánost a nagybányaihez Kovács Sándor azerdődihez Kállay Ödönt és a [...] őserdeinek egész eredetiségével hatnának Megyeri Szaniszló tanár Dél Olaszország regényes vidékeit [...]
82. 1902-06-17 / 25. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Eábiánháza N Écsed M Szalka [...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromság hoz czimzett gyógyszer [...]
83. 1901-04-30 / 18. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Oilman Sándor Szentháromsághoz czimzett gyógyszertárában Szatmáron illiillillUliililliMlillilllliilll [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló P ábiánháza N Ecsed M [...]
84. 1902-07-15 / 29. szám
[...] egyedül a készítőnél Unger Ullmann Sándor Szt Háromságtt hoz czimzett gyógyszer [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
85. 1910-05-29 / 38. szám
[...] Katona Gedeon kocsordi és Baráth Sándor győrteleki bírók önként lemondtak állásukról [...] múlva csúfosan fog bukni Szálkái Sándor a Ferences jelölt Csengerben erős [...] niszter Komáromi István uradalmi intéző szaniszlói lakost a nagykárolyi járásra nézve [...]
86. 1905-04-09 / 20. szám
[...] Sz Somlyó ür Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábíánháza N Ecsed M Sialka [...] gyógyíübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában ÜK­ 2 J e [...]
87. 1905-03-29 / 17. szám
[...] Nyírbátorba és helyére jön a szaniszlói főnök King Sándor Színigazgatói engedély Most jött le [...] az engedélyt E szerint Krénter Sándor a szatmári színi kerület kötelékébe [...]
88. 1905-04-30 / 26. szám
[...] aranyműves eljegyezte Ungár Szeréna kisasszonyt Szaniszlóról A jótékony naeg let választmánya [...] nevezte ki Esküvők Dr Nagy Sándor erdődi ügyvéd husvét másodnapján vezette [...] István a vádhatóságot Dr Orosz Sándor kir alügyész a védelmet Dr [...]
89. 1902-03-18 / 12. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Fcsed M Szalka [...] feltűnő olcsó árban elárusitandók Klein Sándornál Szatmár Bercsényi utcza 2 ik [...]
90. 1901-09-17 / 38. szám
[...] szept hó 11 Tisztelettel Rostás Sándor bádogos a csizmadiaszin alatt Szatmár [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskoll Szaniszló Fábián háza N Ecsed M [...]
91. 1912-03-20 / 23. szám
[...] h é vasút segélyezése tárgyában Szaniszló község határo zaía állami iskola [...] a Polgári Társas Kör Seje Sándor veze­tésével a néeti dalárda énekelt [...]
92. 1902-02-11 / 7. szám
[...] kérve vagyok Kiváló tisztelettel Herskovics Sándor pékmester Ház eladás A Toldy [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
93. 1909-04-18 / 31. szám
4 ik oldal Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Erdőd 1909 évi január 31 Sándor Lajos kir jbiró Kiadó lakás [...]
94. 1908-11-22 / 94. szám
[...] Ágoston berencei Kováts Jenő és Sándor Jékey Mór és Zsigmond Szegedy [...] tanítók minta­képévé avatják A jubiláns szaniszlói tanító koráhan sokat tett a [...]
95. 1906-06-03 / 44. szám
[...] fog kezelni Krómer Mátészalkán Krémer Sándor színigaz­gató szülörtökön tartotta az utolsó [...] én d e 9 órakor Szaniszlón 500 korona díjjal és junius [...] 1 Berinde István 2 Prisnaer Sándor 4 Gulyási János 1 Ziher [...]
96. 1909-10-31 / 87. szám
[...] ide­terjessze be Eljegyzések Dr Jeney Sándor cs és kir ezred orvos [...] kereskedő Szatmárról el­jegyezte Schvartz Mór szaniszlói kereskedő leányát Rozikát S Z [...]
97. 1905-04-26 / 25. szám
[...] csalá­dot nagy veszteség érte Kölcsey Sándor debreceni kir ítélőtáblái bírónak felesége [...] sirkertben Korpótlék engedélyezés Szkrabativics Endre szaniszlói rk tanító korpótléka 1905 január [...]
98. 1907-06-26 / 51. szám
[...] küldje meg Szabályrendelet Dr Autal Sándor tiszti fő­ügyész a tanácshoz beterjesztette [...] Szatmár dr Láng György orvos Szaniszlón André Károly pénztárnok Szatmár Kölcsey [...]
99. 1907-05-29 / 43. szám
[...] halad A jós Nem régen Szaniszlón Kelemen Sán­dor ottani lakos figyelmeztette a község [...]
100. 1904-04-12 / 15. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M S [...] gyógyfübort kérni Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárál TRB 38 TX U [...]

 

  • 1
  • 2