Szatmár-Németi, 1900 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1900-09-04 / 36. szám

SZATMAR-NEMETI. Szatmár, 1900 Szept. 4. végezte 477, kik közül jeles eredménynyel vé­gezett 11 %, jó 29°/o, elégséges 38°/o, elégtelen 22%. — Az iparos olvasókör tánczmulatsága, mely aug. 19. napján tartatott, anyagilag is szép sikert mutatott fel, mert az összes bevétel 1068 korona 34 fillér, a kiadás 598 K. 22 fill, igy a tisztajö­vedelem 470 korona 12 fillér volt. A tánczmu- latságon felülfizettek: Lévay József 6 K; Blat- niczki István 5 K ; Békési Géza, Kótai Lajos, Bottyán Gyula (Sziget), Apjok József, Beregszá­szi Gyula, 4—4 Kőit. Asztalos József, Korbai Károly. Dómján Lajos 3—3 koronát; Síkos Károlyné, Bárdoli Ferdinánd Székely Gyula, Lit- teczky Endre 2—2 koronát ; Fehér Sándor, Kiss Pálné, nt. Biki Károly, Sereghy Ferencz, Fü- löp Imre, nt. Pótor Elemér, Veres Mihály, Hanka János, Szabó Józset, Nagy Lajos, Moneses Dá­niel, Ládái József, Kapusi Ferencz, Vass Károly, Lath József, Bállá István, Hady Lajos, Kálik Lajos, Juhász Sándor, Beregszászi József, Tasi Dániel, Mónus Lajos, Feiszthuber János, Vass Károlyné, Thurner Albert, Berki Gyula, Nagy Barna ügyvéd, Farkas István, Imri Károly, Hro- nyecz Antal, Tankóczi Gyula, N. N. Grünfeld Leopold, Paládi Lajos, 1 — 1 koronát ; Bottyán Sándor, N. N. 60—60 fillért ; Barazsu Endre 50 fillért; Tímár Gyula és Koos Lajos 40—40 fii lt. N. N. 34 fillért, Székely József, Pásztor Béla 20—20 fillért; Nagy Juliánná 12 fillért. Összes felülfizetés: 85 k. 36 fillér. Adományoztak a konyhai ellátáshoz: Tasi Lajosné, Nyisztor Já- nosné, Bilakovits Mihályné, Görömbei Jánosné, Glózer Jánosné, Lengyel Zsigmondné, Csapó Lajosné, Bagaméri Jánosné, Agyó Gézáné 4—4 koronát; Bafdóli Ferdinándné 1 friss sertés son­kát, Szimon'sz Albertné 1 borjú hátat, Hronyecz Antalné limonádét, Lévai Józsefné 4 kgr. friss kolbászt, Asztalos Józsefné 3 pár csirkét, 7 drb. dinnyét s vörös káposztát, Vas Károlyné 2 drb. libát, Ungvári Antalné 3 pár csirkét, Kis Pálné 1 pár csirkét, 1 libát, Kis Józsefné 3 pár csirkét, Síkos Károlyné 2 pár csirkét, 2 ruczát s 1 libát, Kis Elekné 1 pár csirkét, 1 libát, Pásztor Béláné 2 ruczát, Tóth Istvánná 3 ruczát, Szeghi Ferencz 1 pár ruczát s egy pár csirkét. A felülfizetők és adományozók, valamint azok, kik e tánczmulatság sikerét jóindulatú érdeklődésükkel támogatni vagy becses megjelenésükkel abban résztvenni szíveskedtek, fogadják a kör leghálásabb köszö­netét. — Vasúti szerencsétlenség történt péntek reggel ismét Gilvács-n.-somkuti vonaton. 2 szembe jövő vonat nem a rendes időben érkezett be az állomásra, hanem mindenik előbb, e miatt a a váltók nem voltak rendbe állítva s a 2 vonat összeütközött. Az utaso>< kiugráltak, igy. baj nem esett, mindössze egy pár vagon tört össze. — A kereskedő tanoncziskolában az 1900 1901-iki tanévre való beiratkozás f. évi szept. hó 9. és 11. napján lesz d. u. 2 órakot a kir. kath. íögymn. egyik földszinti termében. A tanoncz még ha próbaidőre is van felvéve, köteles a fent- irott napon beiratkozni, különben késedelmezése az iparhatóságnál lesz bejelentve. Köteles magá­val hozni, ha itt járt, az 1899—1900. tanévről szóló ellenőrző könyvecskéjét, ha már iskolából jött, iskolai és születési bizonyítványát. Életkora és illetősége hiteles bemondása nélkül egy tanuló Sem vétetik fel. Késedelmezése, ha ezen okból történt is, az iparhatóságnál lesz bejelentve. A tanoncz a beiratkozásnál tudja meg a tanév meg­kezdésének idejét, ugyanott kapja meg 20 fillérért ellenőrző könyvecskéjét, továbbá a használandó tankönyvek jegyzékét, a melyhez köteles magát tartani. Ugyanekkor tehetik le a javító vizsgála­tot azon tanonczok, a kik egy vagy két tantárgy­ból elégtelen tanjegyet nyertek (a szépírás nem számit). Dr. Fodor Gyula igazgató. — Öngyilkosság történt ismét a n.-károlyi vasút állomás közelében. Krizbai Mária, Krizbai István volt n.-károlyi rendőr leánya vetette magát, állítólag szerelmi bánatból a robogó vonat elé. Összeroncsolt holttestét a N -Károly alatti Somos erdő mellett találták meg a vágányokon. — Zsebtolvajlás történt már ismételt ízben a helybeli vasúti pályaháznál. A bonyodalmas ügyben a rendőrség előtt a vizsgálat folyamat­ban van. — Megvadult bivaly. Pénteken reggel a tar­talékos közös katonák a Számos-fiúdon keresz­tül mentek kifelé a gyakorló-térre, mikor egy szemközt jövő bivaly megvadult s Ónok Vaszil nevezetű katonának a homlokát meghasitotta. A megsebesült katonát azonnal a kórházba szállí­tották. — Búcsúra indult Pócsra Dolmányos Fe- renczné. Ellátta magát a hosszú útra utravalóval bőven, de ezenfelül Papp Imre is gondoskodott részére egy kis utravalóról. Ugyanis földhöz vágta, összeverte s huszáros jókívánságok között eresztette el a búcsúra. Dolmányosné, daczára a szenvedett sérüléseknek, el is ment a búcsúra, de Papp Imrét is feljelentette, akit most a törvény rendelt magához vezeklésre. — Összepofozkodtak Szilágyi Miska és Si­mon Pista kenyeres pajtások. Simon, aki hűtős mezőőr, szavára állította, hogy Stark L. pálin­kája, melyet épen jóízűen fogyasztottak, van 17 fokos. Szilágyi nem hitte el s szóról-szóra menvén, a vitatkozás hevében úgy képen érdekelte Si­mont, hogy elborította a vér és csára görbült a szája, minek folytán ellenkező oldalról egy má­sik nyaklevest is megeresztett, hogy a pajtás szája hajszra tartva eredeti állásába visszatérhes­sen. Ne koma, mondta önvigasztalásul Simon, mégis igazam volt, mert ilyen két pofont, csakis jó pálinkától felhevülve adhat az ember. És fel is jelentette Szilágyit. Az uj bankjegyek. Az osztrák-magyar bank előreláthatólag ebben a hónapban kezdi meg uj bankjegyei kibocsátását. Első sorban pedig 20 koronás jegyeket fognak a mai 10 torintosok helyébe kiadni, minthogy ezeknek a forgalma tudvalevőleg az államjegyek kényszerárfolya­mának megszüntetéséig van csak megengedve. Ezen időponton túl 50 koronánál kisebb név­értékű bankjegyeknek nem szabad forgalomban lenniök. — A 20 koronás jegyek már ki vannak nyomtatva és a forgalombahozatal időpontját a két pénzügyminiszter a bankkal egyetértőig fogja megállapítani. A banknak eredeti szándéka az volt, hogy 20 koronás jegyeket csupán 10 forintosokért cserébe fog kiadni. Kereskedői ko­rokban azonban bizonyos szükséglet mutatkozik kisebb jegyek iránt, a mely nem nyerhet kielé­gítést, mert az 5 frtos államjegyek forgalma 112 millió írtra, van korlátozva. Ennélfogva azt kívánják, hogy a bank 20 koronás jegyeket ne- csak 10 frtos bankjegyekért cserébe bocsásson forgalomba. — A következő bankjegykategória kibocsájtása valószínűleg csak a jövő évben fog megtörténni. Ez áll nevezetesen a 10 koronás je­gyekről, a melyek az 5 frtos államjegyek he­lyébe fognak kiadatni. — Az uj jegyek kiadása már a monarchia mind a két Államában égető gazdasági szükségletté vált. A jegybankok 10 frtos készlete ugyanis teljesen kifogyott, ezeknek a forgalomba egyébként és kontingentálva van, a kontingens pedig ki van merítve, igy tehát újabb ilyen jegyek a forgalomra nem bocsájtha- tók. Az augusztusi ultimo ennél fogva nálunk is, de különösen az ausztriai ipari helyeken igen kellemetlen papírpénz hiányt keltett, a melyen most a kereskedő és iparosvilágnak úgy kell segíteni, hogy fizetéseit érczpénzben teljesiti, a mi nagyobb összegeknél természetesen igen költséges és kényelmetlen dolog. Ha már az ille­tékes körök elmulasztották arról gondoskodni, hogy az uj 20 koronás jegyek 10 frtosok levoná­sával egyidejűleg kerüljenek forgalomba, legalább is meglehet azt kívánni, hogy most az uj 20 ko­ronás kinyomatását és forgalomba hozását a lehető legsürgősebben eszközöljék. — Élelmes tolvaj. B. Vilmos Báthori-utczai lakos, mészáros szerdán éjszaka nyitva hagyta a szobája ablakát, melyen egy élelmes tolvaj a la­kásba behatolt s egy aranylánczot, ezüst órát stb. elemeit. Nadrágsziját azonban ott felejtette. Most a rendőrség keresi a szíjhoz a tolvajt s ha meg nem kerül, visszaadja a szijat B Vilmos­nak, aki azt, mint bizonyára drága emléket fogja viselni. — Veszett ebet bunkóztak le a külterületen, minélfogva a rendőrség a kutyákat 40 napi zár­aié vette. Utczára csak szájkosárral és pórászon vézelhetők a kutyák. — Ragályos betegség az elmúlt augusztus hóban négy esetben fordult elő és pedig 2 vér­has és 2 tífusz. Halállal végződött 1 tifuszos megbetegedés. — A sertésvész Kir.-Daróczon megszűnt, a zárlat feloldatott. — 7 nyulat lőtt egy lövésre F. József va­dásztársasági tag a tajtiban és pedig egy anyát és 6 fiókot. A vadász lexinokban páratlan eset áldozatai a hitetlenek által a szerencsés vadász lakásán megtekinthetők. — A modern nyelvek oktatásáról mai szá­munkban közzétett hirdetésre felhívjuk olvasó- közönségünk szives figyelmét, azon megjegyzés­sel, hogy nevezett Krausz Soma nyelvtanár ur nem ország-világból bevándorlóit kalandor, hanem képzett és képesített nyelvtanár, ki e minőségé­ben hazánk előkelő intézeteiben is elismert siker­rel működött. — Mezőgazdasági ismétlő iskola Szaniszlón. Szaniszló község az első vármegyénk területén, melynek külön szaktanítóval bíró gazdasági is­métlő iskolája van. A mezei gazdálkodásra nagy fontossággal bíró ismétlő iskola a község, az ot­tani uradalom és a vármegye áldozatkészségének köszönheti létezését. Az iskola szeptember l-jé- vel kezdi meg működését. Az iskola vezetésével a közoktatásügyi miniszter Polyánszky István oki. tanítót bízta meg. — Halálos küzdelem a vonaton. A Karczag- ról reggel induló vonattal a karczagi rendőrka­pitányság két veszedelmes egyént, Orosz Pál és Bárth István betörő tolvajokat egy rendőr fede­zete alatt kisértette Debreczenbe a királyi ügyész­séghez. A mikor a vonat a kábái állomást el­hagyta, a két betörő, kik Donátz Ferencz rendőr­rel külön harmadosztályú kocsiszakaszban ül­tek, megtámadták kísérőjüket. Iszonyú küzdelem fejlődött ki a két rabló és a rendőr között. A nagy lármét és a rendőr segélykiáltásait meghal­lották a szomszéd szakaszban, a honnan az ab­lakon keresztül kiabáltak a távolabb levő vonat­vezetőnek. Mikor a vonat menetét meglassítot­ták az egyik fogoly, Barth István leugrott, de öli szerencsétlenül, hogy homlokát beleütötte egy táv­jelző oszlopba, ennek következtében eszméletle­nül terült el a vasúti töltésen. E közben a másik fogoly szintén menekülni akart. A rendőr kétség- beesett küzdelmet fejtett ki a visszatartásán, mi­nek az lett a következménye, hogy a fogoly ma­gával rántotta a kisérő rendőrt a kocsiból s mind a ketten a mozgásban volt vonatról lebuktak a pályatestre. Orosz Pál fogolynak a ruhája fenna­kadt a kocsi hágcsójában, minek következtében a lábai a vonat kerekei alá kerültek s azokat a térdben elszakította a vonat. A véres testet még vagy ötven lépésre vonszolta. A rendőrnek nem történt semmi baja. A két szerencsétlenül járt fog­lyot föltették a vonatra és beszállították Debre­czenbe. Orosz Pái útközben meghalt. A másik fo­goly súlyos agyrázkódást szenvedett. Élve ugyan de eszméletlen állapotban szállították be a kór­házba. Felelős szerkesztő : Mátray Lajos. Főmunkatárs: Nagy Károly. Terményárak TERMÉNYEK Métermázsánként frt kr. frt I kr. Tiszta búza .... 6 70 6 80 Kétszeres.............. 6 20 6 25 Rozs ................... 5 50 5 8 5 Árpa ................... 5 00 5 2 0 Zab...................... 4 20 4 3 0 Tengeri................ 6 20 6 3 0 Kása.................... 11 00 12 — Fehér-paszuly . . . 4 90 4 60 Tarka _____ — — — Szilva................... 22 — 2 3 — „ füstölt . . . — — — Szalonna .............. 60 — 6 5 — Krumpli zsákja 1 40 1 50 Modern nyelveket, Franczia, Angol, Olasz, Spanyolt ala­posan oktat, egy a városunkban állandóan megtelepedett, nyelvünk elméletét és szelle­mét is alaposan ismerő és az említett nyel­vekből a prágai cs. kir. német egyetemen képesített nyelvtanár. Czime: Krausz Soma nyelvtanár, Deák-tér 16. özy. Török Istvánné úrnő házában. Tisztelettel hozom a t. helybeli és vidéki megrendelőimnek szives tudó- * mására, hogy lvazinczy-utczán, a zár- • dával szemben (Kövy-házban) volt jádops-miihelyemst I Kinizsy-utcza Í7. sz. alatti • | saját házamba | ! helyeztem át. • Főtörekvésem leend úgy a helybeli, ** mint vidéki t. vevőimnek és a meg­rendelő közönségnek pontos és min­den igényeknek megfelelő kiszolgálá­sommal, valamint épület és bádogos • munkáimmal szives pártfogását to- § vábbra is kiérdemelni. : § Tisztelettel 1 Falusy Alajos | • bádogos. | eeeeeeeeee eeeee eeeeveeee eeeeeeeeeee

Next

/
Oldalképek
Tartalom