Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-10-21 / 84. szám

F^Szai már, 1906. október 21. S Z A T M Á R-N É M E T I. 5-ik oldal. ytr* KITŰNŐ előmenetelő, zongorában és francia nyelvben jártás II. éves képezdész-leány, kinek a tanítás­ban praxisa van leczkeórákat esetleg korrepetitorságot helyben elfogad. Czime megtudható lapunk kidadóhivatalában. SZŐLŐOLTVÁNY ELADÁS. A ki egészséges olcsó, szép szől- lőt akar, bizalommal forduljon Vityé Miklós oltványtelepéhez Ős-Csanádon (Torontálmegye), ahol szokvány minőségű I. rendű fás, gyökeres és sima zöldojtvá- nyok, bor- és csemegefajok, vala­mint amerikai sima és gyöke­res szőlővesszők, nemkülönben ugyanazon fajok II. rendű osztály­zatban a legolcsóbb árban kap­hatók Szőlőlugasnak külön e célra választott fajok. — Faj és árjegyzék kívánatra Ingyen és bérmentve. A számos elismeró-levél közül itten csak egy: Szatmár, 1906. szept. 16. Tisztelt Uram ! A tavasszal küldött gyökeres zöld ojtványok igen szépen fejlődtek, úgy hogy 11/2—2 mé­teres hajtásai vannak. Ismét szükségem van gyökeres zöld ojtványokra csernye fajokból, a mennyiséget szüret után fogom átírni. Tisztelettel GYŐRY KÁROLY. k II „Egyesült czeglédi szőlősgazdák boreladási társasága“ Czegléd. Egyenlősiti, bepinczézi és áruba bocsájtja a termelő tisztán kezelt legkitűnőbb borait. Nyilvántartja és közvetiti ezentúl az egyes ter­melők magán pinczéiben, sajátkezűleg gondozott bo­raikat is. Különösen előnyös szövetkezetnek és vendéglő­söknek a nálunk való bevásárlás, mert egész éven át egyformán és akármilyen nagytömegben folyton egy és ugyanazon bort kaphatják. Ezúttal áruba bocsájtjuk a legkitűnőbb siller szinü „Kadarka“ és zöldesfehér „Ezerjó“, „Rizlíng“ stb. fajokat is, melyek több waggon vélelénél igen mérsékelt árban kaphatók. Levél- vagy Sürgönyczim: Egyesült szőlősgazdák társasága Czegléd. Kft »Vi* Vanszerencsém a n. é. közönség b. tudo­mására hozni, hogy eddig Zrinyi-utcában levő ss mürahafestö és vegyészeti tisztító •p intézetemet május hó 1-től Várdomb-utca 12-ik sz. a. »I helyettem át. ug Ez alkalommal is szemelőtt tartottam inté- zetemet mindazon eszközökkel tökéletesítem Sv8 melyek a munka gyors és kifogástalan kivitelét sDí lehetővé teszik, hogy a n. é. közönség eddig tapasztalt szives pártfogására még inkább rá- szolgálhassam t|gl Teljes tisztelettel & JOÓ SÁNDOR, gf ♦ _ Pontos kiszolgálás. ~ Uj üzlet megnyitás! 'Wk ^ Tisztelettel értesitesitem a n. é. vevő| közönséget, hogy Szatmáron, Deák-tér 6. szám alatt a volt Győry Károly-féle üveg-kereskedés helyiségében a mai kor bevásárlási forrás „Tulipán-áruházát­...-......-...—..... nyitottam. ■ Ra ktáron tartok minden létező hazai és külföldi gyártmányú vásznakat, Chifono- kat, kanavászokat, a legfinomabb francia gyártmányú úri ruhaszöveteket, angol Costüm kelméket, barchetteket, flaneleket, mosó karton és batiztokat, eső- és - napernyőket, zseb- és fejkendőket minden létező kivitelben. — A midőn üzletem megnyitását a n. é. közönséggel tudatom meg kell jegyeznem,- 1 szövetekben SÜ lii posztőkereskedése SZATMÁR, Deák-tér, (Fehér-ház). !! Ugyanott olcsó maradékok kaphatók! hogy szolid áraimmal és áruim jóságánál fogva mindenkor erdemes a jobb osztályú vevő közönség támogatására. = Teljes tisztelettel T A K K M Ó „Tulipán“-áruház tulajdonosa, Deák-tér 6. szám. Ml'lll lliíilliillllll' 11 zlet-megnyitás Tisztelettel értesítem a n. 6. közönséget, hogy helyben, Deák-tér, Zöldfa-szálloda (Fehér-ház) alatt, a volt Zichermann H. ozipő üzlethelyisé­gében a mai kor igényeinek teljesen megfelelöleg berendezett rőf ös-üzletet nyitottam, hol mindenféle vásznak, kanavászok, kartonok, szövetek, barohettek, kis és nagy posztó és berlini kendők a lehető legjobb és a legdivatosabb kivitelben meglepő olcsó árak mellett kaphatók. Midón erről a n. é. közönséget értesítem, egy­szersmind kérem, hogy bizalmukkal kitüntetni szí­veskedjék, már csak azért is, miszerint üzletem be­rendezésével együtt jelszavammá tettem, hogy az: olcsóságok áruháza legyen. A ki tehát olcsón, pontos és lelkiismeretes ki­szolgálás mellett óhajtja e nemű szükségletét besze rezni forduljon bizalommal hozzám s hiszem, hogy rövidesen meggyőződik állításom valódiságáról és máskor is megkeresi üzletemet. A nagyérdemű vevőkőzönség szives pártfogását kérve, maradtam kiváló tisztelettel Fried Salamon, Szatmár, Deák-tér, Zöldfa-szálloda, (Féhéi ház-épület.) igényeinek megfelelő lesz áruházam CD_ ®‘ (0 3 CD 3 *< SO 09 en N XT 2. CD *< CD­7? Pártoljuk a honi ipart! ^ Szepességi vászon gyáriraktár, Mindazoknak, kik magiiűlée, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajos estek, alkalmazzák az iÁÉgHcIa Hubea-t-féle emésztési- és Tértisztító gyógyfübort, mely sok éven át kitűnő gyógy erejű szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcu, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkáscdés ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral von készítve és bár nem hajtószer, erösili és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekböl. tisztítja a vért a kóranyagoktól 33 és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, eg^szségrontó szert. A fejfájás, íelböfogós, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: azarongatás, vép- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (H&morrodaitemiefl) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- 6s belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arczszln, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság. lehangoitság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképzödést, csillapítja az izgatott idegeket, ui élőtől és erőt szerez vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentm .adottakat. A gyógyfübor 1 frt 50 kros, és 3 forintos üvegpaiaczkukbau kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyegyszmtárakban. Berenczc, Ar. Megyes, Apa, l.ippó, Réztelek, Szatrnár'negy, Erdőd, Király-Daröcz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi,T.-ferebcs, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-Várulja, N.-Sik trió, Erdöszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyircs, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tásnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M -S.aika, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujiak, N -Szöilős, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovas, Szurdok, N.-Károlv, valamint Magyarország kisebb községeiben is Aszatinár-németi-ijvyógytzer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek, uvakodjanak az utánzásoktól! |fj|| Tessék Ullricb-féle gyógyfübort kérni, Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom