Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-08-19 / 66. szám

6-ik oldal. S Z A T M Á R-N É M E TI. Szatmár 1906. augusztus 19. Igyunk! „Oroszlán savanyú gyógyvizet! Borral kitűnő, az emésztést elősegíti és Jó étvágyat okoz. ,_J*e "[ Ellenőrző kísérletek 10,000 sulyrész vízben: Az egyenként meghatározott oldott szilárd alkotó részek összes mennyisége; 5P0280 A viz elpárologtatósakor visszamaradt és 180° C.-on kiszárított sók: 3P3130. Az egyenkint meghatározott alkotórészek közül a vasat oxyddá, a kovasavat SiO;2 dá a többieket sultáttá (alakítva és állandó súlyig hevítve) számítva: 40 1310. A viz elpárologtatósakor visszamaradt sót sulfáttá alakítva és állandó súlyig hevítve: 40 3840. Az elemezés szerint az avas-ujfalusl ásványos viz a sós-égvényes savanyuvizek közé tartozik és mint Ilyen, gyógyoélokra használható. Dr. Lengyel Béla, e. tanár. Az 1894. évben, a VIII. nemzetközi hygienikus és demográfiái kongresszus alkalmából, a magyar szent korona országainak »Balneologiai Egyesület« megbízá­sából az avas-ujfalusl „Oroszlán“ savanyuvlzről a következőket Írja: „Az ujfalusl „Oroszlán“ savanyuvlz kitűnő borvlz, az égvényes vizek közé tartozik s mint Ilyen, gyógyvízként használható hurutos bántal- maknál Is.“ Dr. Bólémén István, kir. tanácsos, vihnyei fűrdóorvos. Az 1895. évi »Balneologiai Értesítő« 2. köt. 9—12. füzete közli; „Az avas ujfalusl „Oroszlán“ égvényes sava­nyú gyógyvíz borban helyettesíti a giesshübli, bilini, krondorfi, preblaui, radeini és vlchy külföldi gyógyvizeket. — Kiváló hatású az „Oroszlán“ sa­vanyú gyógyvíz a légző és emésztő szervek, gyomor és húgyhólyag, úgy a megrögzött bron- ohialis hurutos bántalmalnál, továbbá máj- és vesebajok ellen kitűnő élvezeti és üditő-viz az „Oroszlán“ savanyuvlz.“ Dr. Hankó Vilmos, e. tanár. 3- “[ Kapható Szatmároíti Wallon H. Fia, Mertz István, Somlay Elemér, Horvát Sándor, Szentpétery M., Roóz Mihály, Szűcs József, Kenyeres Károly, Kínál Géza, Fogéi Károly, Kaufman Ignác, Beer Miklós, Koós Kálmán, Árvái Antal, Rácz István, Bernát Zoltán, Lóvinger József, Beer Mór, Her­mann Sámuel, Meisels Mózes, Lóvy Albert, Virágh Gyula, özv. Schwartz Uávidné, Hoffmann Lajos, Klein Mayer, Klein Márton, Papolczy Sándor, Bartha Ferencné, Bod­nár Károly, Ficzere János, Stark Mór, Szvatkó András, Eisner Herman, Popovits József, Szabó Géza urak üz­letében. Megrendelhető az avas-ujfalusi „Oroszlán“ savanyu gyógyvíz kutkezelőségénél; Szaimáron. ••Me*N»Hé8eénsMN0M0cm»«eN Forrás-cím: „Oroszlán“ savanyu gyógyvíz, Avas-Újfalu. te*» Vasúti állomás és posta: Avas Felsőfalu, (Szatmár-Bikszádi vonal.) m 9 1 4? PÉNZ Olcsó törlesztéses és váltó- kölcsönöket pénzintézetnél gyorsan lebonyolítunk. Nagyobb birtokot és erdőt keresünk ügynökökdijastatnak sürgős megvételre. Válassbélyeg jtcuschlosz testvérek törvényszékileg bejegyzett cég. Budapest Szatmár Andrássy*ut 15., I.em. Deák-tér 7 sz. I. era. Telefon: 9i—53. (Interurban.) Telefon: 16. (Interurban.) sím! Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyoniorbajba estek, alkalmazzák as Ullrich H.: kert-féle emésztési- és Yértisztító gyégyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyereiü szerül bizonyult: gyonorhurut, gyomorgőrcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás elles. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóraoyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek- Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vép- tódulás a máj-, lép- és ve'röc2érben (Hämorrodallenden) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden .káros anyagot. A soványság, sápadt arczszln, vérszegénység, eréhaayatlás legtőbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangolteág, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életei és eröt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, 6a 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatok a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szaimáron az összes gyógyszertárakban. Bercncze, Ar. Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecsc, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi,T.-Xerebes, turtt, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz.-VárUja, N.-Sikárló, Erdöszáda, Tcrajonya, íar- kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Siamos-üdvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tásnád, T.-Szántó,Csány, Margittá, Erindréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-ScBUös, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Báuya, F.-Bánya, Szakállasfaln, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. Aszatmár-nómeti-igyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Uilrieli-íéle gyógyfübort kérni. Főraktár Unger Ulmann Sándor győgytárában. Az 1906—1907. tanévre a különféle iskolák igaz­gatóságai által előirt és uj be kötéssel —ellátott --------­ha sznált tankönyvek. térképek, szótárak, mindenféle segédkönyvek, papír-, tiszta állapotban levő író» és rajzszerek, művészi olajfestékek és ecsetek legolcsóbb árban kaphatók BOROS ADOLF könyv- és papirkereskedésében SZATMÁR, Hám János-u. IO. a törvényszék és színház közelében. BEHOZATAL Müller Zoltán a főpostával szemben. 3 kiló legfinomabb minőségű Cubakávét 9 koronáért szállít postán bérmentve. Jobb minőségű és olcsóbb mint bárhol. Kérjen részletes káva árjegyzéket. Nyomatott a kiadótulajdonos: Boros Adolf könyvnyomdájában Szaimáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom