Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-05-10 / 38. szám

Szatmár, 1903. május 10. SZATMÁR-NÉMETI. 3-ik ©Idái. 1907. évi számadása. Iparkiállitási alap 1907. évi számadása. Gyámpénztár 1907. évi számadása. Köz- kóiház 1907. évi számadása és 1909. évi költségvetése. Közkórházi tisztviselők fizetésemelése. Utbiztos drága­sági pótléka. Hivatalos órák megváltoztatása. Március havi adó elő- és leírás. Az izr. felekezet segélyezése. III. Gazdasági szakbizottság javaslatai. Chevra Misznájesz-egylet kérelme a telkéhez csatolandó köz­terület díjtalan átengedése iránt. Nagy János szám- vizsgáló működési pótléka. A felső körtvélyesi bérlői lakás kibővítési költségeinek megtérítése. Az iparos tenonciskolánál 3 uj tanítói állás rendszeresítése. Az 1908. évben kiépítendő műgyalogjárók. IV. Jogügyi szakbizottság javaslata. Tisztviselők mellékfoglalkozásának megengedése. V. Hatósági átirat. Szeged város átirata, kamat­mentes állami kölcsön kieszközlése tárgyában. VI. Magánkérelem. Tar András rendőr kérelme 6 havi szabadság iránt. — Társulati közgyűlés. A szatmármegyei Szé­chenyi Társulat Szatmár-Németi sz. kir. város tanács­házának nagytermében 1908. május hó 18-án d. e. 11 órakor az alapszabályok szerinti tárgyso rozatt 1 közgyűlést tart, melyre a vármegye társadalmát, a Társulat alapító, választmányi és rendes tagjait tisz­telettel meghívjuk. A választmány. — Hivatalvizsgálat. Dr. Róth Ferenc, a szatmári kir. törvényszék elnöke e héten tartotta meg a halmii járásbíróságnál a hivatalvizsgálatot. Az elnök a bíró­ságnál tapasztaltak fölött megelégedésének adott ki­fejezést. — A nöegye8ület köréből A jótékony nőegye­sület május 7-én választmányi ülést tartott, melyből a következőket emeljük ki: I. Néhai Márton Bálint volt pettyéni birtokos ezelőtt pár évvel ingatlanainak ,0/joo-ad részét a nőegyesületnek hagyományozta. Most ezért 1200 K-t ígértek. A választmány szakértővel meg fogja vizsgáltatni, hogy mit ér ez a hagyomány? II. Elhatá­rozta a választmány, hogy a lóverseny második napján a szinházban műkedvelői előadást rendez s ezen célból érintkezésbe lép a gazdasági egyesülettel. III. Egy be­teg nőnek gyógykezelési költséget utalt ki. — Közegészségügy. April, hónapban előfordult összesen 16 hevenyfertőző betegség. Ebből vörheny volt 13, trachoma 1, diftéria 1, hasi hagymáz 1. A betegek közül meghalt 1, meggyógyult 8, gyógykezelés alatt maradt 7. Május első harmadában előfordult 7 eset. Ebből kanyaró 2, trachoma 1, bárányhimlő 1, vörheny 2, hagymáz 1. A májusi 7 beteg mind gyógy­kezelés alatt áll. — Esküvő. Némethy Endre székesfőv. rajztanár és festőművész a napokban tartotta esküvőjét Buda­pesten Pákey Matild urleánynyal. — Diákmajális. A ref. főgimnázium ifjúsága május 23-án, Mátray Lajos tanár vezetése alatt a Kossuth- kertben fogja megtartani ez évi majálisát. — Tanítók gyűlése. A Szatmármegyei Általános Tanító Egyesület központi választmánya folyó hó 6-án Kótai Lajos elnöklete alatt gyűlést tartott városunk­ban. A választmány a járásköri gyűlések időpontját szeptember hó első napjaira, a közgyűlést pedig ok­tóber hó végére tűzte ki. Foglalkoztak még a köz- és köri gyűlések tárgysorozatának megállapításával; továbbá a megyei tanszermúzeum és pedagógiai könyv tár létesítésének s a tanítói országos bizottság re­formjának ügyével. Több kisebb fontosságú ügy elin­tézése után a gyűlés véget ért. — A csendőrség köréből. Imre Ferent csendőr­százados, szárnyparancsnok, folyó hó 5-én Szatmá- ron a szakasznál vizsgálatot tartott. — Esküvő. Jászberényi és rendesi Bárány Béla, szinérváraljai földbirtokos, községi biró e hó 16 án délután esküszik örök hűséget a debreceni róm. kath, templomban Pávay Vájná Margitnak, Buda Józsefné. előbb özv. Pávay Vájná Lászlóné kedves leányának. — Lelkészi vizsgálatok. A lelkészi (prosynodalis) vizsgálatok e hó 12-én és 13-án, kedden és szerdán lesznek. Első nap az írásbeli, második nap a szóbeli rész. A vizsgálatokra jelentkeztek Reiter András ne- vetlenfalusi és Szentmihályi Lajos paposi helyettes lelkészek, Boschetti Audor szatmári, Hudecz Rezső munkácsi, Rokk István nagybányai és Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek. — Kivándorlás. A kapitányi hivatal a város te­rületéről ápril hónapban nyolc egyénnek adott ki­vándorlásra engedélyt, akiknek útlevelei mind Ameri­kába szóltak. — A város jótékony adományai utolsó közlemé­nyünk óta a következők: kórházi költség a helybeli közkórháznak 13 K 32 f; a kaposvári siketnémák in­tézetének 5 K; a nagybecskereki ref. egyháznak tem- plomépitésre 5 K; a budapesti állami gyermekmen- helynek 170 K 10 f; a szegedinek 180 K; havi se­gélyezetteknek március és ápril. hóról 3784 korona 80-f; temetési költségben 16 K; fegyencek és tolon- cok élelmezése 26 K 60 f; járványkórházi betegek élelmezése 17 K 48 f; rendkívüli segély a szolgáknak 30 K; II. Rákóczi Ferenc fejedelem arcképe 2000 K; ennek csomagolási és szállítási költsége 70 K; a tiszt­viselőknek drágasági pótlék 6078 K 65 f; a budapesti Menza Akadémikának 900 K; a debreceni siketnémák gyámolitó intézetének 125 K; Magyar-Keresztur köz­ségnek gondozási díjban 40 K; az országos magyar gazdasági egyesületnek 14 K. Elek bácsi tegnap korán Felegyházy Elek. | reggel 82 év*s Pkorában> nyelvrákban, hosszú szenvedés után meghalt. Az el­hunyt igen változatos életet futott meg. A szabadság- harc alatt részt vett számos véres ütközetben s Buda­vár bevételénél sebet is kapott, melynek következtében balkarja megbénult. Utóbb bírói, majd ügyvédi pályára lépett s elméjének frisseségét az utolsó időkig csodá­latos módon megtartotta. Ezelőtt öt évvel egy zivataros téli napon elsiklott s eltörte a lábát. Azóta, kivált, hogy a szél is érte, a szobára szorult, de gyakorlatát fiatalos erővel folytatta. Most aztán végkép letette a kardját és a tollát. Nyugodjék békében 1 — A közös konyha közgyűlése. A Szatmárnémeti első közös konyha társulat, mint korlátolt felelősségű szövetkezet, f. évi május hó 14-én rendkívüli közgyű­lést tart az igazgatóság összehívása folytán. Tárgy: az igazgatóság és felügyelő-bizottság kigészitése. A tagok a közgyűlésre ez utón is meghivatnak. — Uj tagok a közös konyhában. Özv. Váradi Sándorné, Both Gyula főhadnagy és Zsálik Nándorné. — Helyettesítés. A közös konyha igazgatósága Tankóczi Gyula főkapitányt a tűzoltó kongresszus elő­készítésének idejére az igazgatói teendők vitele alól saját kérelmére felmentette s ezen időre az igazgatói teendők végzésére ifj. Jákó Sándor ügyészt kérte fel. — Kataszteri mérnökök nyári állomáshelyei. A nyári munkálatok végzésére Kardos Lajos főmérnök, Istóka Dávid mérnök, Joó Endre mérnök, Csömör Elemér mérnök, Viskre; Mudris Antal mérnök és Hor­váth Elek mérnöksegéd Zainyára; Darabanth Jenő mérnök Dubira; Siposs Rezső mérnök Hátmegre; Má­tyás Antal mérnöksegéd Nagyhódosra és Rohonyi Miksa mérnöksegéd Nagypaládra mennek. — Kataszteri mérnökök áthelyezése Szatmárról. Papp Zoltán kát. mérnököt Debrecenbe a 12. sz. fel­ügyelőséghez; Molnár István, Papp Sándor kát. mérnök­segédeket Munkácsra a 16. sz. felügyelőséghez és Öt­vös József kát. mérnöksegédet Temesvárra a 17. sz. felügyelőséghez helyezték át. — Vasúti előléptetések. A magyar államvasutak tiszti létszámában városunkból előléptek : Mándy Ber­talan forgalmi főnök, felügyelő, Szalay Lajos főellenőr, Láposy Lajos ellenőr, Csekme Gyula, Rab László, és Steiger Béla tisztek. — Mérnöki kinevezés. Mándy Jenő okleveles gépészmérnököt a szatmári pályaudvari fütőházhoz mérnökké nevezték ki. — Az adókivetö bizottság a következőleg alakult meg: elnök Korányi János; h elnök Litteczky Endre; tagok: Unger Ullmann Sándor; a város részéről Már­kus Márton és Molnár Mihály; kincstári kiküldött Merk Dezső p. ü. segédtitkár. — Munka- és rajzkiállitás. Az ipartanodái bi­zottság megbízta Kótai Lajos igazgatót, hogy az is­kola 25 éves fennállása alkalmából az iparos tanon- cok müveiből a csizmadia ipartársulat nagytermében junius 8-án rendezzen munka- és rajzkiállifást. Az évzáré vizsgálatok junius 14—16. napjain lesznek. — Gyorsíró verseny. Az Országos Magyar Gyors­író Egyesület máj. 3-án Budapesten a képviselőház üléstermében tartotta meg ezidei tavaszi versenyirását. A versenyen Szatmárról Jordán Lajos, ref. főgimn. VII. o. tanuló, a 150 szótagos fokon 1 aranyat, a har­mad ik dijat, a 180 szótagos fokon pedig oklevelet nyert. — Telepedési engedélyek. A tanács vagy a ka­pitányi hivatal utolsó közleményünk óta 26 egyénnek adott telepedési engedélyt. Ezek nevei a következők Kron Mihály vendéglős és neje, Szécsi Mária magánzó, Hricz László földműves és neje, Brunner Herman József szabó-segéd és neje, Deák László jegyző és neje, Klein Izrael kárpitostanonc, Markovics Jenő bornagykereskedő és neje, Csajkos Gyula órás, Szalai Simon orgona és zongorakészitő, Hammer Ignác mű­szerész, nős és gyermekes, Mixich Anna pénztárosnő, Lupsa Flóri mosónő és gyermekei, Vezéri András napszámos és neje, Chernél István gépész, neje és apja — A haszonállatok összeírását befejezte a ha­tóság. E szerint van a város területén tenyészbika 24, egyéb bika 19, növendékbika 2266. Üsző 1255. Ökör 335. Tinó 513. Ezek közül közlegelőn van 3150. Van továbbá állami mén 239; magán mén 1 ; kanca 529; heréit 814; csikó 52. Ezek közül közlegelőn 935. Van végül tenyészkos 42; felnőtt kos 2252; növendék kos 494. Ezek közül közlegelőn van 931. Egyéb állatok: szamár 10; növendék 6; öszvér 5; kecske 7; növen­dék 2. A legelők területe: erdei legelő 5970 kát hold; ugar legelő 3900 kát. hold; tarló legelő 3000 kát. hold. Az öszzeirást a tanács tegnapelőtti üléséből a belügy­miniszterhez fölterjeszti. — Esküvő. Folyó hó 5-én tartotta esküvőjét né­hai Lengyel Pál kismajtényi ref. lelkész és Asztalos Ilona leánya, Emilia, Vadászi László máv. tisztvi­selővel. — Halálozás. Varga Zsigmond kishodosi ref. lelkész, életének 45-ik, lelkipásztori működésének 20-ik évében elhunyt. A boldogult 20 évi lelkészi szolgá­latát megszakítás nélkül Kishódoson töltötte. Családot nem hagyott hátra. — Hivatal átvétel. A nagysomkuti járásbíróság újonnan kinevezett vezető járásbirája dr. Lauka Jó­zsef járásbiró a hivatal vezetését a napokban átvette. — Pénzintézetek köréből. Rédl László, az osztrák­magyar bank szatmári fiókjának főnöke pár napot Nagybanyán töltött, mely alkalommal részletesen megtekintette a városi takarékpénztár s a kereske­delmi bank ügykezelését, mely intézetek az osztrák­magyar bankkal üzleti összeköttetésben állanak. A példás kezelés s különösen a mérleg reális összeállí­tásáért mindkét pénzintézetnél elismerésének adott kifejezést. Ott időzése alatt ismét szóba került az, hogy az osztrák-magyar bank a városi takarékpénz­tárt nagybányai fiókjává tegye. Rédl főnök rokon­szenvesen fogedta ez ideát s kijelentette, hogy annak megvalósulása elé akadályok nem is gördülnek, de várni kell addig, mig véglegesen eldől a kérdés, hogy a magyar állam pénzügyeit továbbra is az osztrák­magyar bank fogja-e intézni ? — A kövárvidóki kőszónbánya Nagysomkutról írják, hogy a kővárvidéki kőszénbánya üzemét a na­pikban már megkezdte. A feltárási munkálatok most Berkeszpataka község határában folynak. A szakértők a feltáráshoz a legszebb reményeket fűzik. — Halálozás. Znojemszky Gyula a kassai-Nemzeti Szil.ház karnagya, ki egyidőben Szatmáron is műkö­dött, május 7-én életének 60-ik évében hosszabb szen­vedés után elhunyt. — Műszaki hir. Az országos kotrási munkálatok szegedi intézőségének képviseletében Félegyházi Pál mérnök Szatmárra érkezett, hogy a folyammérnökség­nek a napokban ide szállított kotrógépet kezelésbe adja. — Orvos-törvónyszóki boncolás volt május 7.-én Szinérváralján, melyen megjelentek Morvay Károly központi vizsgálóbíró, dr. Vajay Imre törvényszéki és dr. Góbi Alajos boncoló orvos. Az eset előzménye az volt, hogy május 3-án a kötekedő természetéről ismert Prodán László béres késsel rátámadt a dolgait csönd­ben végző és jámbor Bogya Mihály kocsisra, ki a tá­madás ellen vasvillával védekezett, anélkül, hogy tá­madójában kárt tett volna. Egyszerre csak Prodán hanyatt esett s három nap múlva meghalt. A boncolás azt derítette ki, hogy Prodán a dühtől és pálinkától szivbénulást kapott s ez okozta halálát. — Köszénbánya eladás. Szurdoki Kápolnokon (Szolnok-Doboka megye) a Kornreich Testvérek tu­lajdonát képező és az általuk felfedezeti mintegy 3000 hold területű kőszénbányát eladták Nagel Manó lugosi lakosnak. — Országos vásárok Szatmármegyóben és kör­nyékén. Május 25-én és 26-án Felsőbányán, junius 1- én és 2 án Nagykároly és Halmi, junius 9-én Kraszna- béltek. — Államszámviteltani vizsgálat. Kiss József vá­rosi számtiszt Budapesten az államszámviteltani vizs­gálatot jó sikerrel letette. — A nagykárolyi Kossuth-szobor leleplezése. A Nagykárolyban emelt Kossuth-szobrot f. hó 28-án, áldozó­csütörtökön délelőtt 11 órakor leplezik le nagy ünnep­ség keretében. A leleplezési ünnepélyen való megjele­nésüket Kossuth Ferenc és Apponyi Albert gróf minisz­terek is megígérték, akik 28-án reggel érkeznek Nagy­károlyba. Az illusztris vendégeket küldőttségileg fogad­•<! Még = =nem létezett! »2« Mi MC ’W A legszebb és nftnnnw»/Ä|/ színes és fekete Eutoucak a tavaszi és legdivatosabb II dp ül lljUft nyári idényre legjobban beszerezhetők VAJDA divatárnházában Szatmár, Deák-tér. 500 drb. remek napernyő darabonkint 5 kor.-ért Occassio árban lesz eladva, =nem létezett! 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom