Szatmár-Németi, 1908 (12. évfolyam, 1-104. szám)

1908-10-28 / 87. szám

87. szám. FÜGGETLENSÉGI ÉS 48-as POLITIKAI LAP. Szatmár, 1908. október 28. Szerda. A „SZATMÁR-NEMETM IPARI HITELSZÖVETKEZET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN SZERDÁN ÉS VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 8 kor. Félévre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. UAPVEZÉK: Dr. KELEMEN SAMU ORSZ, KÉPVISELŐ FELELŐS SZERKESZTŐ- j SZERKESZTŐ: Dr. HAVAS MIKLÓS. j FERENCY JÁNOS. SZERKESZTÓSÉ6 ÉS KIADÓHIVATAL: Boros Adolf könyvnyomdája, Hám János-utca 10.­------Telelőn-szám 80. Ml ndennaniQ dijak Szatmáriul, a kiadóhivatalban fizetendők. A szatmármegyei Széchenyi-társulat ünnepe. (F. J.) Ragyogó szép őszi nap és tiszta kék derült ég mosolygott a Széchenyi-társulat október 25-iki ünnepére. Már reggel 8 órakor élénk sürgés-forgás és nyüzsgő élet uralkodott a vasúti pálya­ház körül. Egyre-másra érkeztek a fogadtatáshoz a hivatalos személyek, (többen diszmagyarban), a Széchenyi-társulat igazgatóságának tagjai, a városi tisztikar és törvényhatóság gazdag kép­viselete, az érdeklődő közönség, majd a Né­meti gazdáiból alakult 60 tagú lovas-bandérium nemzeti zászlókkal. Az állomástéren püspöki, vármegyei s városi négyes és kettős magánfogatok nagy sora gyülekezett. Megérkezés. A budapesti vendégeket hozó vonat 4-5 percet késvén, csaknem féltizre járt, mire az érkezés megtörtént. A vonat az I. osztályú váróterem átelle- nében dörgö éljenzés közt állt meg, majd a diszmagyarba öltözött dr. Vajay Károly pol­gármester kilépett a fogadásra összegyűlt urak díszes csoporljából és tartalmas rövid beszéd­ben mondott szívélyes Istenhozoltat Széli Kál­mán val. belső titkos tanácsosnak s a vele jött előkelő vendégeknek. Széli Kálmán meleg köszönetének nyilvá­nítása után élénk örömét fejezte ki afölött, hogy, mint az országos közművelődési tanács elnöke jöhetett Szatmárra azon célból, hogy a testvér Széchenyi-társulat működését teljes jó­indulattal megtekinthesse. (Zajos tetszés és éljenzés). . Széli Kálmán szalonkocsijában jöttek a következő előkelő vendégek : özv. gróf Károlyi Istvánná, gróf Károlyi Gyula és neje gróf Ká­rolyi Melinda, gróf Károlyi Mihály, gróf De- sewffy Emil, dr. Falussy Árpád főispán, dr. Földes Béla, dr. Nagy Dezső országos képvi­selők és Ilosvay Aladár alispán. Ugyanezen vo­nattal a fővárosból három hírlapíró érkezett: dr. Csergő Hugó,dr. Fabró Henrik és Rákosi Sándor. A bevonulás. A fogadtatás után a Rákóczi-induló hangjai mel­lett megkezdődött a bevonulás. A festői menetet a lovas-bandérium, utána a város millenáris zászlójá­val a polgármester és a főkapitány kocsija nyiiotta meg, aztán következtek a vendégek, végül a közönség. A bevonulás a fellobogózott városba az Atilla-, Árpád­éi Széchenyi utcán át történt. A püspöki palota és az Iskola-köz mellett diadalkapu volt felállítva, zöld lombokkal, zászlókkal és transzparensekkel. A nemzetiségi vidékek küldöttei. Élénk és kedves feltűnést keltettek az ünnepre jött közönség körében a vármegyebe'i román földmi velők küldöttei, kik olyan helységekből valók voltak, melyekben a Széchenyi-társulat gyermek-menedék­helyeket, óvóintézeteket tart fönn. Az igazgató-tanítóik vezetése alatt saját népviseletükben megjelent egy­szerű román földmivesek eljövetelükkel efölött érzett hálájuknak akartak kifejezést adni . A képviselt községek neve, a képviselők száma és az igazgató-tanitók a következők voltak : Szatmárzsadány 10, Iritniás János; Somkutpa- taka 10, Szorán Ágost; Lacfalu 10, Papp Gyula; Vám­falu 10, Hajgaló Károly; Nagynyires 10, Pircsy József; Kővárbosszufalu 10, Ambrus Mózes; Nagysomkut 10, Veress József; Oláhgyürüs 10, Szorán Antal; Aranyos- medgyes 18, Marosán Kornél Viliásreggeli. A bevonulás után a vendégek villásreggelihez ültek. A budapesti vendégek a püspöki palotába száll­tak, az itteni villásreggelihez kiviilök meg voltak még hiva dr. Falussy Árpád főispán, dr. Vajay Károly polgármester és Madarassy Dezső Széchenyi-lársulati igazgató. Az idegenek közül a villásreggelin mintegy har­mincötén a Pannónia-szállóban a város vendégei vol­tak; a nemzetiségi vidékek küldöttjeit és a bandér-is- tákat az iparos Otthonban ugyancsak a város vendé­gelte meg. Részlet a résztvevők sorából. Ezt azért mondjuk, hogy részlet, mert a nagy­gyűlésen mintegy 2000 főnyi közönség és a karzato­kon 500 főnyi, mindkét nembeli felnőit tanuló ifjú­ság, az ebéden pedig háromszáz résztvevő jelent meg. A már elsoroltakon kívül mindkét helyen és itt vagy ott voltak Hehelein Károly, Pemp Antal, dr. Kádár Ambrus praelátus-kanonokok, Szabó István praelátus, Hámon Róbert püspöki titkár, szentgyörgyi Jordán Károly szaniszló esperes Az országgyü’ési képviselők közül dr. Kelemen Samu, Papp Béla, dr. Szunyogh Mihály és Luby Béla. A vármegyéből Szerdahelyi Ágoston, Kende Zsig- mond cs és kir. kamarás, berencei Kováts Jenő Sándor és Miklós fiaival, Jékey Zsigmond,dr. Képessy László, Bay Imre, Péchy László, Doraahidy István, Szuhányi Ferenc, Mangu Béla tb. főjegyző, dr. Luby László, dr. Adler Adolf, Cseh Lajos, ifj. Andrássy Jenő, Klacskó István, (ez utóbbi bárom a nagykarolyi Kölcsey-kör képviseletében), Boer Endre (Mezőpelri), Farkas Jenő felsőbányái polgármester, dr. Aáron Sándor vm. fő­orvos, Kacsó Károly műszaki tanácsos, Gáspár Pál árvaszéki ülnök, Csaba Adorján, Madarassy István főszolgabíró, Sárközy Andor, Neubauer Ferenc min. tanácsos, dr. Renz János, Torday Imre, Doroghy Ignác, Filep Imre, Grunezevits Lajos, (ez utóbbi hét Nagy­bányáról), dr. Vetzak Ede, Szarka Andor, Privigyey Bertalan, Katona Zoltán, Ilosvay István (Lippó), Ilk József, Andrássyné Halmos Ilona, dr. Cservenyák Ká- rolyné, Kurtz Erzsébet, Haytmann Etelka, (tanítónők Nagykárolyból.) Marosán Kornél, Viktor és János stb. Debrecent Oláh Károly tanácsos képviselte. A váro3 minden rendű és rangú közönsége meg­jelent az ünnepen. A nagygyűlésen igen gazdag számban voltak a vármegyéből és városból előkelő hölgyek; továbbá a főgimnáziumok, tanítóképző és a ref. leányintézetek tanárikara, felnőtt növendékei és mintegy 60 állami és felekezeti tanító. Sőt Széli iránti tiszteletből még a szatmári szociálisták is nagy számban jelentek meg. Szatmár köz- és társadalmi életéből megjelentek: Uray Géza, Biki Károly, Cholnoky Imre, Gsomay Imre, Bodnár György, Faragó Ignác társulati jegyző, Mihály Ferenc s. tanfelügyelő, dr. Antal Sándor, Er­délyi István, Léber Antal, Kertészffy Gábor, Kőrösme­zei Antal, Arokháty Vilmos, Thurner Albert, Pethő György, Ratkovszki Pál, Bakcsy Gergely, Tankóczi Gyula, dr. Fechtel János, Bőd Sándor, Demjén Sán­dor, Rédl Károly, dr. Haraszthy Béla, dr. Lengyel Alajos, Bossin József, Gönczy Antal, Hubán Gyula, Perényi János, Tóth József tanár, Lovász Győző, Za- horánszky István, dr. Kováts Gyula, Küszner Albert Teiteibaum Herman, dr. Tanódy Endre, dr. Veréczy Ernő, Radó Bertalan, dr. Török István, dr. Havas Miklós, dr. Rácz Endre, Reiter Jakab, Dunay Sándor, Lévay József, Veszelovszky Béla, Bölönyi László stb., stb. A nagygyűlés. A nagygyűlés a Pannonia-szállő díszter­mében déli fél 12 órakor kezdődött. A hivatalos személyiségek és a budapesti vendégek az emelvényen, a főúri hölgyek az emelvénytől jobbra piros bársony székeken foglaltak helyet. Dr. Boromisza Tibor püspök magas szár­nyalást! elnöki megnyitót tartott, melyben gyö­nyörű szavakban fejtegette, hogy a magyar társadalomra milyen feladat vár az egységes magyar nemzeti állam kiépítésének munkájá­ban s ebben mily fontos és nagy hivatása van a vallásnak és hazaszeretetnek. A mély gondolatokban gazdag, tartalmas és tűzzel előadóit beszéd, mely 12 percig tar­tott, zajos hatást és tapsot aratott. Dr. Falussy Árpád főispán emelkedett szárnyalással, tömör stylban, általános tetszés közt 20 percig beszélt. Uj ruha üzlet! Pf" M egnyilf Szatmár, Deák-téren, a Fehér­ház mellett a Korai Ármínné l\.OSZ fel fi-j HÓI- OS ^^01“ nagy választékban kaphatók: . , .. i . iitttw férfiöltöny, felöltők, utazóbundák, mekruha uzlote, kül4nféle oyeraekruhak> valaalinl O Jiol dús választékban a legelegánsabb i l©gOlO!Söl3K) BTíllt mcllGtí női kabát cikkek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom