Szatmár-Németi, 1912 (16. évfolyam, 1-68. szám)

1912-03-17 / 22. szám

4-ik oldal. S Z ÁT MÁR-NÉMETI. Szatmár, 1912 március 17. léientlszielet, A szatmári ref. templomban folyó hó 17-én. vasárnap d. e. 10 órakor a márciusi nagy napokkal kapcsolatban Kováts István dr. lelkész prédikál, d. u. 2 órakor pedig Boros Jenő s. lelkész tart szónoklatot. Nagybánya város kölcsöne. Nagybánya vá­ros képviselőtestülete elhatározta, hogy az el nem odázható beruházások költségeinek fedezésére 500.000 kor. kölcsönt vesz fel. A vármegye leg­közelebbi ülésén kerül szőnyegre ez a kölcsön- ügy, amely elé, amint értesülünk, a vármegyei törvényhatóság nem gördít akadályt. A vigyázatlanság áldozata. Orosz András nyíregyházai mozdonyfütő a mátészalkai állomá­son két kocsit össze akart kapcsolni. Vigyázat­lansága következtében a két kocsi ütközői közé került, mélyek agyon nyomták. Szörnyet halt. A vizsgálat megindult az irányban, hogy terhel e vájjon valakit ez ügyben felelősség. — A «Deák tér» csatornázása. A városi vizmüigazgató a városi bérház csatornázási mun­kálataival kapcsolatban előterjesztést tett a tanácsnak, hogy ezzel együtt a Deák-tér csator­názása is keresztül vitessék. Közegészségügyi szempontból igen fontos volna, ha a vizmüigaz­gató előterjesztése megvalósíttatnék. Megszűnne a Deák-tér ezáltal bacillus fészek lenni, ameny- nyiben a terv szerint az összes (Deák-téri házak bekapcsoltatnának e csatornahálózatba és a szennyvizlevezetés a városi vízvezeték elkészül­téig is már ezúton történhetnék. A tanács az előterjesztést kedvezően fogadta, ahhoz a maga részéről hozzá is járult, de a megvalósithatáshoz szükséges a Deák-téri háztulajdonosok hozzá­járulása is. ügy tudjuk.- legközelebb értekezletre is lesznek kérve ez ügyben. És remélni szeret­nék, hogy nem fogják e minden tekintetben fontos terv megvalósítását raegakarályozni. Családi dráma Hodászon. Kovács László bodászi gazdaember nem élt nagyon szép családi életet. Folytonosan korcsmázott, prédálta kis va­gyonkáját, ami miatt felesége és családjá nem egyszer különbözött össze vele. E hó 13-án is hajnaltól késő estig á korcsmában ült és késő este is csak azért ment haza, mert elfogyott a pénze. Pénzt kért már ágyban fekvő feleségétől, de mert ez adni nem akart, vadászfegyverét vette elő. — Tizennyolc éves lánya anyja segítségére sietett, de vesztére, mert a brutális ember rá­emelte a fegyvert és rálőtt vele. A leányt súlyos sérülésével otthon ápolják. Kovács Lászlót a csendőrsóg letartóztatta és a kir. ügyészség fog­házába szállította. — A panyolaiaknak dr. Boromissza Tibor megyés-püspök 100 koronát küldött Tankóczy Gyula főkapitányhoz ázzál, hogy azt a panyolai árvízkárosultakhoz juttassa. — A bútorüzletek vasárnap zárva lesznek. Kaptuk a következő értesítést: Alantirottak tisz­telettel hozzuk a n. é. közönségnek tudomására, hogy bútorüzleteinket a mai naptól kezdve va­sárnap egész nap zárva tartjuk. Tisztelettel: ! »Asztalosok butorszövetkezete»: Dobray Jenő, Goldstein Ábrahám, Krámer Jenő, Koos Józsefné, Lampel Igaác és Tóth Vilmos. A magunk részéről csak helyeselhetjük a bútorkereskedők ezen elhatározását, mert, ha egy sem, ez az üzletág feltétlenül olyan, högy a vasárnapi zárvatartás nem gátolja a vevőkö­zönséget szükséglete beszerzésében. — Fegyvergyakorlatokra való berukkolási engedmények. A magy. kir. honvédelmi miniszter Ur 23439—1912. számú rendelkezése folytán a m. kir. honvéd gyalogságnál és a budapesti 1 , debreceni 2,, váczi 6., pápai 7, pécsi 8,, váradi 10. honvéd-huszár ezrednél a folyó évben az eddig ii szokásos augusztus—szeptember havi fegyvergyakorlatokon kívül még május hó 28-tól junius 24-ig fegyvergyakorlatok fognak tartatni. Ezen ezredekhez tartozó az.n nem tényleges legénységnek, mely a folyó évben fegyvergya­korlat teljesítésére van kötelezve, — megen­gedtetik, — amennyiben a fegyvergyakorlatot polgári foglalkozása, keresete vagy magán viszo­nyai következtében egyik vagy másik fegyvsr- gyakorlati időszakben óhajtja teljesíteni, hogy ebbeli kérelmét azonnal az illetékes vagy tar­tózkodási hely honvédkiegészitő parancsnokság­nál vagy saját ezredparancsnokságánál szó­belileg vagy írásban, esetleg levelező-lapon az ezred, sorozási évfolyam és anyakönyvi lap- BI^mnak felemelése mellett bejelentse. Uj iskola. Szaniszló község^képviselőtestü- lete elhatározta, hogy bár a községnek vagyona nincs, mégis egy 42000 koronás, teljesen modern iskolaépületét és tanít ólakot épit. Az építkezés­hez szükséges összeget községi kölcsön utján óhajtják beszerezni, amihez az alispán engedélyét már előzetesen sikerült megnyerniük. — A rendőrfőkapitányi hivatal tudatja az érdekeltekkel, hogy az 1912. évi XX, t.-c. értel­mében kereskedők és iparosok a közönséggel szemben jelen hirdetmény kibocsátásának idejé­től csak a korona értékben való sxámitáet hasz­nálhatják. Az ez ellen vétők a fent hivatolt tör­vény 7. §.-a értelmében 200 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sujtatnak. Felelős szerkesztő : Borgida József. s zőlő-oltványok Szőlővesszók és Gledltsohla (éló kerítésnek alkalmas) csemeték beszerzésére legme­legebben ajánljuk a legjobb hírnévnek Örvendő Szűcs Sándor Fia szölőtelepát BIHARDIÓSZEGEN. Ha a saját érdekét tartja szem elótt, úgy ne vogyen addig oltványt vagy vesszőt, mig a fenti cég nagy képes árjngyzékét nem kérte, ingyen és bér mentve. Ezen árjegyzék minden ssóló-bir- tokost érdekel hasznos tartalmánál fogva. Olcsó és pontos kiszolgálás. Számtalau elismerő levél A tisztelt érdeklődők a telep metekin- tésére szivesen láttatnak Minthogy sű űn előfordul, hogy a valódi Aspirint utánzatokkal helyet­tesítik, kérjük az Aspirint csak is az általunk forgalomba hozott Aspirin »Tabletta alakban vásárolni, a melletti lerajzolt erediti csomagolásban. (1 üvegcső 20 Tablettával á 0,5 gr. K 1.20). Mind en 1 ablettára az Aspirin szó van rábélyegezve. Csak is ezen Tabletták nyújtanak biztosítékot a készítmény valódiságáért, és minden más mint nem valódi visszautasítandó. Aspirint kizárólag erediti tablettáinkban kérjen. Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Elberfeld und Leverkusen b. Mülheim a. Rhein. I É I I A borok királya a HIRES tokajhegyaÍjai BOR kapható: asszii, szamorodni, asztali, * Éɧf már 1*10 fillérért is kapható 1 liter kitűnő zamatu valódi <3 TOKAJI ASZTALI BOR, & saját érdekében cselekszik mindenki aki egy próba üveggel vásárol a kizárólagos tokajhegyaljai borok kicsiny és nagyban árusítása üzletében: Szatmár, Hám János-utcza Dr. Vajay palota.

Next

/
Oldalképek
Tartalom