Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-08-12 / 64. szám

6-ik oldal. S Z A T M Á R-N É M E TI. Szatmár 1906. augusztus 12. rar* Tölgy-erdőket azonnali megvételre keresek. Cim kiadóhivatalban. ív a k á is 2 szoba, konyha, 1 lónak istáló, ' a fapiac közelében kerestetik november l=ére. Czim: Kirvay János, Rákóci-utca 36 szám Uj tűzifa raktár Teieky-utca 34. sz., a máv. lerakodó telepén j Ajánlok jó minőségű, teljes méretű jól kirakott I. oszt. hasáb bükkfát, I. oszt hasáb tölgyfát, I. oszt. hasáb cserfát és üatal tölgy dorong fát kívánatra saját fogatommal a megrendelés nap­ján pontosan házhoz szállítva. Megrendelhető nálam, Teleky-u. 34. szám, a máv. lerakodó telepén, valamint Fógel Károly ur füszerkereskedésében. Kérem a n. é. közönség szives megren­delését. Olcsó törlesztéses és váltó- kölcsönöket pénzintézetnél gyorsan lebonyolítunk. Nagyobb birtokot és erdőt keresünk sürgős megvételre. Ügynökök dljaztatnak Válanbólyeg jteuschlcsz testvérek tőrvényszéklleg bejegyzett cég. | « & I 1 Budapest Andrássy-ut 15., I.em. Telefon: 9í—53. (Interurban.) Szatmár Deák-tér 7 sz. I. era, Telefon: 16. (Interurban.) Tisztelettel Grünfeld Herman, fakereskedő, Teleky-u 34. £ Üzlet áthelyezés! Van szerencsém a n. é. kö­zönség b. tudomására hozni, hogy img- ss porczellán kereskedésemet augusztns 1-től jelenlegi üzletem szomszédságába (ugyanazon házba) helyeztem át. Tisztelettel Győry Károly. € Üzlet áthelyezés! ■i ■' i Iá* i ii 3 a Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az iiürich Mnbert-féle ! Iemésztési- és Yértisztité gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógycrejü szerül bizonyult: gyawarhyrat, jjj'omorgörca. gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás siíss. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógy erejű füvekből borral van készítve és bár nem v?íi M öajtószer, erősiti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít (■•3 •’® ugyanis minden rendetlenséget a véredé nyékből, tisztitja a vért a kóranyagoktói 'ií'A Vi előmozdítja az egészséges vér képződését. 'f .'r vAÍ A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyom. rbajokat már első fellépé­ii -üknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, -I y maró, egészségrontó szert. A i ej fájás, feibófogés, gyomerhév, szőlek, saelyégés és .1 hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: aíorongatá«, vér­té dulás a mái-, lép- és veröczérben (HÉimorrodaitíriden) bélgiires, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazás» által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti a/, emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltárol'! a gyomor- és belekből minden iáros anyagot. A soványság, sápadt arczszln. vérszegénység, erolianyatlás legtöbbnyire a ;4■ ,9 rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotúnak a következményei iiy betegeknél majd teljés étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­Aj, gyorsítja jutott idegeket, uj életet és erőt szerez- lási levél bizonyítja a fentm mdottakat. forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező g;ógy- ertárakban: Szatmaron az összes gyógyszertárakban, liercncse, Ar. Megyés, Apt.. i. i i'O.Réztclck, Szatmúihegy, Erdőd, Kiraly-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-i ótfalu, Hermanszcg, F.-Gyarmat, Halmi,T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfaiu, Sz.-Váruija, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, 1 ásnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, £,r-í.lihá!yfalva, Piskoli, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M S. alka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N -Ssőllös, Huszt, Visk, Técsö, Taraczköz, F.-Fentezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakáliasfaln, Lovas, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. Aszatmár-németi-i gyógyszer- tár száilitja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek, uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ullrich-féle gyógyfűbort kérni. Főraktár Onger Dlmann Sándor gyógytárábin. m r Régi pénzek, órák, fegyverek, képek megvételre kerestetnek NEHMA F. órás-, ékszerész- és látszeré&z üzletében, Szatmaron. — Ugyanott uj ékszerek s órák a legolcsóbban szerezhetők be. Jávitások jótállás mellett készülnek. Árjegyzék ingyen. .................- ■ ■■ ■> ■* - ...■ ■■--------­e _Q3 <D (Tovotta) gépzsir, gépolaj, hengerolaj Neumann Gyula oc* minrlon o cvfnbm'íhn•» i'+mn nSI/l/nl/ | -a -m — J£. ■ . ___________ 1’ fpstÁK Ás nlflilTArPstAdÄsohön és minden e szakmához tartozó cikkek a cséplési idényre legolcsóbban W szerezhetők be il festék- és olajkereskedésében y&r Szatmár, Kazinczy-n. a kath. főgimn. átellenében. 2. CD ■F* lóé £ászló ora= és .. ===== a Gilyén József úr házába, a Szlávik Zsigmond úr üzlete mellé ekszer-uzletet J \ ° Tisztelettel f. éwi május hó l-én hölyölZtöBl { Jo<> t/ászló utóda. Nyomatott a kiadótulajdonos: Boros Adolf könyvnyomdáiaban Szatmaron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom