Szatmár-Németi, 1904 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-26 / 4. szám

Szatmár, 1904. Egy 100 holdas első osztályú kitűnő birtok--------------— belsőséggel együtt == kö ves ut mellett, vasúti állomástól 20 perez W* ELADÓ. -Pl 22 ezer korona 4 és fél perczentes amorti- zácziós pénz van rajta. Értekezhetni lapunk kiadóhivatalában. rwww . Víg" • - -n HWM »■ ~ •jhÜ.L' nt!4iS©es*et!i»6(®®e*eoöe©c«©®®c®®®e®«iHi>»»L­■ «ti <Al { melyek évek óta jónak"'bizonyultak s melyeket kiváló j w orvosok mint g | könnyen hajtó, oldó gyógyszert § ajánlanak, nem zavarják az emésztést és teljesen ár- talmatlanok. E labdacsokat még a gyermekek is szi- fr,E ^ vesen beveszik, miután külsejük cukrozva van. é • Egy d ,boz, melyben 15 labdacs van, 30 fillér. Egy tekercs. |, f melyben 8 doboz, tehát 120 labdacs van, csak 2 korona, ^.1 1 2 korona 45 fillérért — a pénz előzetes beküldése mel- & lett — egy tekercs bérmentesen kapható. G| ® tt f •••! »Neustein Fülöp hashajtó-® j\ clJUk labdacsait«. Csak akkor® valódi, ha a doboz hátán a törv. be­jegyzett védjegy: »SZENT LIPÓT« vö­rös-fekete nyc mata látható. Regisztrált _ dobozainkon, utasításainkon és csórna- • golásainkon „Philipp Neustein, Apothe- - ker“ aláírásnak rajta kell lenni. S7aimári raktár: linger üiimann § Sándor „Szentháromsághoz“ cím- | zeit gyógyszertárában Szatmáron. ® | Neustein Fülöp gyógyszertára § § „Szent Lipóthoz“ © Wien, I. kerület. Plankengasse 6. vtizedek óta nagy sikerrel asználtatik csúz és köszvény ellen a KRIEGNER féle ..... SE PARATOR. Törvényesen védve, t Szt-Rókus kórházban 136 eset közül 129 esetben .. teljes gyógyulást eredményezett. Nagy üveg ára 2 korona. K i s üveg ára 1 korona. Kapható a gyógyszertárakban. Utánzatoktól óvakodjunk! Legtökéletesebb arcztisztitó- és szépitőszerek! Hatásuk csodás és biztos. AKÁCZIA ■CREME E világhírű A K Á C Z I A- arczkenőcs nem ártalmas, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz; minden arczot üdít, frissít és szépít. Törvényesen védve. Igazi urinőknek egyedüli kedvelt pipere - czikkei az AKÁCZIA“ 1í —-SZAPPAN I K Vérszegénység, étvágytalanság, sápkór, ide­gesség gyógyítására és gyen­ge gyermekek erősbitésére a leghatásosahb készítmény a KRIEGNER-féle TOKAJI CHINA VASBÖR E nagyon kellemes izü ital kiváló sajátságait az orsz. egészségügyi tanács is mél­tatta s ajánlásra a belügy­minisztérium engedélylyel látta el. Nagy üveg ára 6.— korona K i s üveg ára 3.20 korona Főraktár: JCcrena>»gyógyszertár Budapest, Vili., Kálvin-tér. Kapható gyógyszertárakban, de tessék mindig KRIEG- ===== Postai szétküldés naponta Eötvös-utczai 5. sz. a. levő házas telek kedvező feltételek mellett e>!o.dó* Értekezhetni ugyanott Unger István tu­lajdonosná1. ____SZ AT M A R - N E M ÉTI. _ üg y elismerő levél Wilhelm Ferencz gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító urnák Neunkirchenben, Alsó-Ausztria Mittersill. Értesítem Önt, az Ön Wilhelm-féle antiarth- ritikus antireumatikus vértisztitó theája hét sze mélyen, akik csúzbajosok voltak, segített, úgy, hogy most mind egészségesek; egy személy — ezt meg kell jegyeznam — már egy egész éve ágyban feküdt és az én tanácáomra ivott ilyen theát, most pedig megint járhat a dolga után. Az én teleségem is nélkülözhetetlennek tartja a házban ezt a theát. A thea feltalálójának ezer­szer köszönetét mondok.' — Ennek a theának minden házaan és minden családban ott keil lennie. Tisztelettel Krall György. Kapható: Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál, Weunkirchen, Aisó- Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárak­ban és drogueriákban. csomag ára 50 fill. 10 csomag 3 kor. 50 fill. Január 26. ^ ^ ^ ^ KfWWWWWWW v r v * fT* ik orcsmárosok! V 9 Vendéglősök! Kávésok! valamint Magánosok! ae®»»®®®©9© ipv ©®®®®®® Kik 50 literen I jy |j ö 1 Jl 1 vásárol- = felül = f}S III i =nak = ®«o®*©a'3S«® MJy \J üti, excess®© szives figyelmükbe ajánlom saját szüretelésü uj boraimat, úgymint hazánk kiváló borvidékéről eredő----------------tisztán kezelt — ­fe hér, veress, asztali és csemege # Ó BORAIMAT, # melyek nálam jutányosán kaphatók. Pincze és lakás: Batthyányi-utcza IC. sz. Eckstein Henrik Kiváló = tisztelettel A A á A AW± £ k k % AAAAAAAA ü lm líjrcmjoan mmok npi Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az l»0lrich Hubert-féle emésztési- és vértisztitó gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősiti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­seknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfegés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idüit gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és vercczérbcn (Hämorrodallenden) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életerőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javitja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyltja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyagyszeitárakban. Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Kiraly-Dat ócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, E.-Gyarmat, Halmi,T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz-Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhcly, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N -Szőllös, Huszt, Visk, Técső, Paraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek, uvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Uilrích-féle gyógyfűbort kérni. Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárában 3 H-Xgj 3 3 Valóságos szerencse, hogy a szabásrajzot nem kell tanulni s mégis bármily divatu ruhát kiki maga elkészíthet a változtatható nőiruha szabásminta készülékkel. Minden testalkathoz igazítható. — Az összes kulturállamokban törvényileg védve és szabadalmazva. Á készülék ára 3 korona utánvétel mellett. — Szabadalom tulajdonos és készítő: Gusclielbauer Antal Sopron. Viszoneladóknak engedmény. NER-félét kérni! é: B g»* tz tz tz E tZ #>* is»»*­___ i mmmmmmtmímmmmmmmmmmmmrnmmmmrtnri'K Ny omatott a Kiadótulajdonos: Boros Adóit kttiyoryorrdajaban S/aimáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom