Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-11-11 / 90. szám

6-ik oldal. SZATMÁR-NÉMETI. Szatmár, 1906. november 11. Ügyvédi irodámat és lakásomat folyó évi november hó I tői a főpostaópületből Lengyel Miksa Rákóczi-utcza !36. számú házába — (régi Zombori-ház) helyeztem ót. Dr. Havas Miklós, ügyvéd.-v Szives tudomásul. 1 li Bátorkodom a n. é. hölgy közönség szives figyelmét felhívni, mielőbb szőrme szükségletéi beszerezné, ajánlom saját í készitményü r i finom szőrms boáimat (coliét) megtekintés végett, ahol is rakta- jjj ron tartok mindennemű finom szőrme árukat, muffbkit, persianer sapkákat. Továbbá elvállalok mindennemű szűcs munkát átalakításokat, javításokat, jutá­nyos árak mellett. Kérve a n. é. közönség b. pártfo­gását teljes tisztelettel Görömbey János, ■züos 11 Deák tér, Antal D. ház. || II igák kstt • TV.T :■ *£££& gSa-:*» • -C-v*. tok' I c •****&*• Üzlet áthelyezés! Van szerencsém a n. é. kö­zönség b. tudomására hozni, hogy ímg- és porczellán kereskedésemet augusztus 1-tól jelenlegi üzletem szomszédságába (ugyanazon házba) helyeztem át. Tisztelettel Győry Károly. £ Üzlet áthelyezés! A legolcsóbb bevásárlási forrás szövetekben SÁMUEL HŰ posztókereskedése SZATMÁR, Deák-tér, (Fehér-ház). !! Ugyanott olcsó maradékok kaphatók!! Tisztelettel hozom a n. é. közönség szives tudomására, hogy f. hó 15-én kezdem meg a vágott fának eladását, .. ............házhoz való szállítással. == Tiszte lettel ; a villamos erőre berendezett favágógép tulajdonosa. 300 métermazsa prima minőségű balinkai káposzta mr olcson eladó, -mt Földessy Oszkár, Mikola. Vasúti menetrend, érvényes 1906. évi október 1-től. Szatwárról indul: Sza tin árra érkezik: fi Debrecen Királyháza N.-Bánya F. Gyarmat Gy. vonat Személyvonatok 6 12 216 3i£ 853; 230[ 712 Debrecen 215 6°l 12>5 721 Királyháza 620 246 7261 Minden “ szerdán N.-Bánya 1030 731 V : 241 F.-Gyarmat Gy. vonat Személyvonalok 849 212 545 826 1238 7Ü 214 844 651 1032 8_ií ]50 6^ Minden szerdán 749 628 V. v. fi33 A fekete vonallal aláhúzott számok este 6 órától reggel 6 óráig az éjjeli időt jelzik. Ujj mhaüüleí! Legolcsóbb bevásárlási forrás! KORAI ARMIN teljesen friss és dúsan felszerelt férfi női- és gyermekruha-raktára (Fehérház mellett) SZATMÁR, Deák-tér 21. szám. <z> jöd ’ctí esa 03 ‘<33 «33 •OJO *03 GO iO Ö S=3 Férfi-öltönyök legjobb és legtartósabb szövetből. Ferencz József smoccink szalon-ruhák. Eső-köpeny, felöltő és átmeneti kabátok. Legtartósabb zsolna-brassói szövetből iskolaöltönyök Gyermek korcsolya bosszú és rövid téli kabátok. Legújabb divatu női szörnie-spenzerek mindenféle sziliben. Megérkezte k az őszi és téli idényre a hazai és külföldi különlegességek. Bámulatos olcsó árak! Pontos és lelkiismeretes kiszolgálás! Legújabb szabású awat nadrágok. Leányka tavaszi és téli kabátok. Szabadalmazott 27866. Gentri Nauzen lord-kabátok Legújabb divatszabásu női fekete és színes hosszú és rövid kabátok. Hosszú és rövid asztrachán Wekerle téli kabátok. Svéd bőr gazdász és automobil kabátok. Biber, bizám, iltisz es srilckin bélésű városi bundák. Erdélyi, farkas és róka bélésű utazó-bundák. Brieses lovagló csizmanadrágok. co CD Szolid és pontos kiszolgálás! rk ____Fk Min dazoknak, kik meghOtés, túlterhelés, vagy nehéz emtetéifi eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich ii?-P-A'Ort-féie emésztési- és Yéríisztító gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejíi sjerill bizonyult: gyeaedierst, gyomsrgiírcs, gyomorfájás, nehéz emésztés Cs elftyétkésoáás eíksa. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral vau kéeeítyc és bár nem ímjtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekbŐi. tisztítja a vért a kórauyagoktől és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfttbor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépti- vöknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felöüfOßAs, gyoserhsv, szelük, maíyógS* és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor: bevétel után eltűnnek. 8zkrakedés és annak kellemetlen következményei: «zaroagatás, vs'r- tddulás a máj-, lép- és veröozérben (H&morrotíadiBden) bsijSres, silvtiahnjÁs, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az eniéezlheietler.Síget, s.ukcnti az emészti s: szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és heleu; .1 minden i.iros anyagot A soványság, sápadt arczsiln, vérszegénység, ei-okariyatkis iegtóbimjn-e a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a majkóros 'állapotú-wk a köveik, zményci Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtaág, lehangeltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak.. A gyógy fübor a gyöngült életeidnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyo tj.< és javítja a vérképzödést, csillapítja az izgatott idegeket, uj elvtől és uü sn rsz vén a betegnek. Számos elismerő ás hálaadási levél bizonyítja a fent ni ml utakat A gyógyfübor I frt 50 kroe, és 3 forintos üvegpalaczkukban kaphatók a ka vetkező gx égy szertárakban: Szaunáién az összes gy-gysz-u tárakban. Buonczc, At. Megyés, Apa,.Ltppó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darlkz, Kein. cse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, i.-ferelxs, futez, sasknz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sí.-Vártája, N.-Sikírló, Erdöszáda, Tornony Far kasaszé, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-ííseh, Szamos - Ud varhely, Zsirn* Zilah, I’erecsen, K.-Béltck, Uj -Német, Tásnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Er■ Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N • Ec-.cd, M s alka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujiak, N -Szöllös. liusa, Vi>k, Técsö, Taraczköz, F.-Ferneztely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfaiu, Lovás, szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A zzatmar-néine! :-i gyógy zer- tár szállítja a gyógyfűbort minderfhová az Oszirák-Magyarotzzág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. óvakodjanak az utánzásoktólI Tessék Ullríűh-féle gyógyfűbort kérni. Főraktár Unger Ulniann Sándor gyogytárában­te

Next

/
Oldalképek
Tartalom