Szatmár-Németi, 1907 (11. évfolyam, 1-104. szám)

1907-06-16 / 48. szám

Satmár, 1907. junius 16. SZATMÁR-NÉMETI. 3-ik oldal. Utána a zálogházi közvetítők egyesületének küldött­sége tisztelgett Koósnál, akiknek nevében Füredi Sándor elnök mondott köszönetét az igazgatónak ed­digi előzékenységéért. Koós igazgató meghatva mon­dott köszönetét úgy a tisztviselők, mint a közvetítők ragaszkodásáért. — Előmunkálati engedély. A kereskedelemügyi miniszter Máramaros vármegye közönségének a m. kir. államvasutak Huszt állomásából kiágazólag Kesely­mező és Lipcse községek érintésével Dolháig, esetleg Dolhától folytatólag Szuchabaranka és Kovácsrét köz­ségek határain át Rókamezőig vezetendő keskenyvá- gányu gőzüzémü helyiérdekű vasútvonalra az előmun­kálati engedélyt egy évre megadta. — Tornaverseny. A kir. kath. főgimnázium test- gyakorló-köre által folyó hó 9-én a Kossuth-kertben rendezett tornaünnepély, melynek csak részben ked­vezett az időjárás, e hó 13-an fejeztetett be az inté­zet udvarán. A verseny eredményének megfelelően dijakat nyertek: I. összetett verseny (nyújtó, korlát, rúdugrás) 1. Moresch Andor VII. o. t. ezüst érem és oklevél; 2. Fábry Károly VII. o. t. ezüst érem; 3. Lassú Imre VI., Ilosvay Lajos VI., Mann Zoltán Vll. o. t. bronz­érem ; 2. Gajdos József Vll., Lengyel Mihály VI. és Klein Béla VI. o. t. oklevél. II. Egyéni verseny (síkfutás, távolugrás) 1. Zsem­licska Károly VI. o. t. ezüstérem; 2. Treger Sándor, Lassú Imre és Marim Ferenc VI. o. t. bronzérem, 3. Lengyel Mihály, Ilosvay Lajos, Fischer I-tván VI., és Bornstein Mór V. o. t. oklevél. III. Haladók összetett versenye (akadály futás, sulydobás, távolugrás) 1. Fdbry Károly ezüst ér# és oklevél ; 2. Mann Zoltán ezüst érem; 3. Lengyel li- hály, Munkhardl Gyula Vll. Reszegey Rezső Vll és Zzemlicska Károly bronzérem; 4. Dunka János Vll. Gruber János VI. és Banner Zoltán Vll. o t. oklevél. IV. Az általános szertornázásnak a korláton és nyújtón végzett gyakorlatai s ezeknek szabatos kivi­tele igen sokszor tapsra ragadta a közönséget. A csa­pat minden tagja oklevelet kapott, u. m. Gajdos, Lassú, Fábry, Klein, Maresch, Mann és Martin. Az ólért szép eredményt a vasárnap tartandó évzáró tornavizsgálaton hirdetik ki s osztják szét a dijakat a győzelmes diákok között. — Eljegyzés. Felső-rutkay Rutkai Béla m. kir. honvéd hadnagy, kezelő tiszt f. hó 4-én Halmiban eljegyezte özv. dr. Vityi Józsefué, szül. Nagy Etelkát. — Rendőri kinevezések. Dr. Vajay Károly pol­gármester első osztályú rendőrnek kinevezte Timaífy Józsefet; másod osztályú rendőrnek Halkai Józsefet. Véglegesítette a következő rendőröket Buus Sándor, Molnár Gábor és Vékony Jánost. Hivatásszerű tűzol­tókká fölvette Farkas Kálmánt, Nagy Pált, Tatár Bálintot, ifj. Tereh Józsefet és Török Lőrincet. — Kegyelem Zsoldlce Mihálynak. Megemlékeztünk arról, hogy Zsoldics Mihály a Pap Elemér fölbérelt gyilkosa királyi kegyelmet kapott. Most minket arról értesítenek, hogy ennek a Zsoldics Mihálynak két fia van; és mind a kettő igen megnyerő fiú; az egyiket Mihálynak hívják 21 éves cipész segéd Nagyváradon; a másikat pedig Sándornak hívják és 19 éves szűcs segéd ugyancsak Nagyváradon. Szorgalmasak mind a a ketten és úgy látszik hogy a társadalomnak hasz­nos tagjaivá lesznek. — Verekedés. Mokrin Lajos és Domán Adrás favágók tegnap összevesztek és e közben fejszére kaptak. A súlyosan sérült Dománt a rendőrséghez be­szállították. — Gyászhir. Stark Simon volt kereskedő, kit Szatmáron sokan ismernek, életének 99 ik évében Nagykárolyba meghalt. — Közigazgatási bejárás. A kereskedeleügyi m. kir. miniszter Reszege-Piskolt, Szaniszló és Mikola állomások kibővítésének közigazgatási bejárását elren­delte dr. Finánczy Béla miniszteri s. titkár vezetése mellett. A bejárások hátáridejéül Reszege-Piskolt ál­lomásra nézve 1907. junius hó 19-ik napjának d. e. 9 órája, Szaniszló állomásra nézve ugyanaznap d. e. 10 órája és Mikola állomásra nézve ugyanaznap d. u. 5 órája tűzetik ki. A vármegye képviseletében a köz- igazgatási bejáráson Kacsó Károly műszaki tanácsos, Madarassy István és Csaba Adorján főszolgabirák vesznek részt. — A zeneiskola ezidei vizsgálatainak sorrendje a következő. Junius 17-én délután 4 órakor az inté­zett helyiségében zenediktálás 12 én ugyanott délután 3 órakor zeneelmélet és összhangzattan. Tanár Kövér Dezső. 18 an délután fél 5 órakor a Kossuth-kerti kioszk nagytermében 1) a zongora tanszak előkészítő osztálya, tanár Pataky Lajos. 2) zongora tanszak elő­készítő osztálya, tanár Szőnyi Margit. 3) hegedű tan­szak előkéssitő osztálya, tanár Füredi Sándor. 4) zon­gora tanszak előkészítő osztálya, tanár Benkő Miksa. 19-én délután fél 5 órakor 1) zongora tanszak első osztálya Szőnyi Margit. 2) hegedű tanszak első osz­tálya, Füredi Sándor. 3) zongora tanszak első osztálya, Benkó Miksa. 20-án délután fél 5 órakor 1) zongora tanszak II. osztálya, Szőnyi Margit. 2) hegedű tanszak II. osztálya, Füredi Sándor. 3) zongora tanszak II. osztálya, Benkő Miksa. 21-én délután fél 6 órakor 1) zongora tanszak III. osztálya, Szőnyi Margit. 2) hegedű tanszak III. osztálya, Füredi Sándor. 3) zon- | gora tanszak III. osztálya, Benkő Miksa. 22-én délután ! 5 órakor 1) gardonka tanszak III. osztálya, Benkő Miksa. 2) zongora tanszak IV. osztálya, Benkő Miksa. 3) hegedű tanszak IV. osztálya, Füredi Sándor. 4) zongora tanca V. osztálya, Benkő Miksa. 24-én d. u. 5 órakor évzáró vizsga hangverseny. — Az adóhivatal. A város és a nagy közönség régi óhaját képezi, hogy az adóhivatal abból a külső j területből, melyben ma van, a belső forgalomnak j megfelelőleg a központba be helyezzék. A tanács, leg- : utóbbi ülésén foglalkozván evvel a dologgal, átirt a j nagykárolyi pénzügyigazgatósághoz, hogy közölje, mi­féle követelményeket fűz ehez a kívánt áthelyezéshez? — Anyakönyvi kinevezés. Dr. Falussy Árpád fő­ispán Felszeghy István ev, ref. tanító ópályi-i lakost, ópályi-i anyakönyvvezető helyettesség teljes hatás­körrel kinevezte. — Honnan ered a „bojkott“ szó? Városunkban mostanában nagyon sok szó esik a »bojkott«-ról. Talán nem lesz érdektelen ennek az eredetét megismertetni azokkal, akik jól akarnak érteni a »bojkott«-állás mesterségéhez. Hadd tudják meg hát a szó eredetét is, mikor használják. Egy kis francia történet ennek a szülő anyja. Bojkott, francia kapitány szerelmes volt egy felettes tisztjének a nejébe. A magas állású tiszt, aki gróf is volt, meglepte egyszer őket a szín­ház páholyában, heves jelsnetek játszódtak itt le, amiközben a kapitány erős karjaival magával ragadta a gróf nejét a folyosóra és ott a nyilvánosság előtt megcsókolta. Erre a gróf tiszttársai letépték a kapi­tány vállrózsáját és a társaságokból kiküszöbölték — bojkottálták. Azóta van forgalomban e szó. — A dohánybeváltás eredménye. A m. kir. do- hányjövedék a hazai dohánytermelés emelése ismét szaporította a dohánytermelésre engedélyezett terüle- i tét. A bevetett terület 1905. évben 86,305 hold 282 ! négyszögöl, 1906. évben 88,017 hold, 749 négyszög- j ölre. rúgott. A gazdaközönség az 1906. év folyamán [ uralkodott igen kedvező időjárás folytán legszebb re­ményekkel volt eltelve, de ezek lulzoltaknek bizonyul­tak és csak részben valósullak meg, amennyiben a termés minőség tekintetében nem felelt meg a vára­kozásnak, aminek oka első sorban az, hogy a terme­lők még mindig nem rendelkeznek elegendő száritó pajtával s a tartós őszi esőzés a szabadban való szá­rítást lehetetlenné tette. A tartósan hideg és szokat­lanul zord téli időjárás szintén kisebbitelte a meny- nyiségileg sikerült termés értékét. Igen sok termelő ezen munkák befejezése végett — a beváltási szabá­lyokban szigorúan tiltott nedvesítéshez folyamodott — minek következtében nemcsak ő maga károsodott do­hányának alacsonyabb osztályba való sorozása által, hanem a jövedék is, amennyiben ezen dohánylevelek (kiképzés) fermentálás alatt majdnem teljesen elrot­hadtak s igy gyártási célokra alkalmatlanokká váltak. A beváltásra vonatkozó adatok a követkozők: bevál­tottak dohányt 1905-ben 55.738,431 kgr.-ot. 1906-ban , 69.580,355 kgr.-ot. A bevált dohány ára 1905-ben 22.078,689 korona. Egy kát. hold hozama 1905-ben 645 kgr. dohány 259 01 korona értékben. 1906-ban 790 kgr. dohány 302-84 korona értékben. Dohányter­melési előlegek 1905-ben 4,373.021 koróna. 1906 ban ! 4,782.518 korona. — „Rólam és nejéről.“ A vidéki lapokban néha ellenállhatatlan erővel nyilatkozik meg a humor. A »Barsi Ellenőr« cimü újság nyiIttér rovatában a kö­vetkező nyilatkozat látott napvilágot: Alólirott ezennel kijelentem, hogy Kotsis Lajos vármegyei Írnokot mindaddig, a mig a rólam és nejéről terjesztett híreket be nem igazolja, aljas gazembernek tartom s felszólítom, hogy ezen kijelen­tésemért a bíróságnál orvoslást keressen. Aranyosmarót, 1907. május 31. Vaskovits János. Ha ebben nincsen meg az isteni humor, akkor sehol. A férjet — nyilván a házibarát — felszólítja, í hogy szüntesse be saját kedves neje ő nagyságáról a »be nem igazolt« hírek terjesztését. Kér csak az, hogy | | Vaskovits János meg nem irta, hogy mik azok a hi- j rek, a melyek róla és őnagyságáról terjesztenek. Ez érdekes volna. Nagyon érdekes. — Az özvegy kecske. A gyermekek felvilágosí­tásának vitatkozói határozzák meg, hogy melyik tábor mellett szól a következő eset: Egy földbirtokos kis leánya tavaly szép fehérszőrü kecskét kapott, öszszel, mikor a család a városba költözött, nagy szomorú­sággal hagyta oda a kis gyerek a kézből evő, sely­mes szőrű kecskét. Most aztán, tavaszszal, hogy megint kiköltöztek, első gondja volt a kis leánynak, hogy a parkba menjen s a kecske lakot felkeresse. A mamája is vele ment s az utón a majoros előző információja alapján, örömhírt újságolt; a kecskének kis gidája van. Nagyon megörült a kis leány: — Nagyszerű, akkor most már — három kecs­kém van. — Három? Hát nem tudsz számolni ? A »Mariska« meg a kis gida, az csak kettő. A kis leány nagyon ravaszul néz maga elé egy pillanatig, aztán rázza a fejét: — Az nem lehet. Hát a papája ? Nagy hallgatás következik. Senkisem szól egy szót sem. Aztán odamegy a kecskéhez. Aztán megint visszafordul • — De hát hogy lehet ez! Az édesanyja végre megoldja a kérdést, ügyes átmenettel a felvilágosítás és a fel nem világositás közt. Halkan szól: — Özvegy. — Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter Faragó Ignác szatmári tanfelügyelői tisztvise­lőt a 13-ik cs. és kir. gyalogezred főhadnagyát, a vár­megyében nevezte ki segédtanfelügyelővé. — Nyíregyházai színészet. Zilahy Gyula debre­ceni színtársulata közel hat hétig játszott Nyíregy­házán a közönség osztatlan elismerése és pártfogása mellett. A kitünően szervezett társulat naponta zsúfolt házak előtt tartotta előadásait. A műsor csupa újdon­ságokból állott. Legnagyobb sikeit a »Vig özvegy« operettel aratta a társulat, melyben különösen Zilahy- nét ünnepelte a közönség, aki művészi énekével és játékával rövid időn kétszer is jubelált az operettel. A társaság junius 6-án fejezte be a minden tekintet­ben sikerült színházi idényt s két hónapi szünet után augusztus 6-án újból megkezdi működését Máramaros- szigeten. —■ A szappan történetéből. A szappan az újkor találmányai közé tartozik, de ebből a körülményből nem szabad azt következtetni, hogy az ókori és kö­zépkori emberek nem törődtek testük tisztaságával. Sőt, ellenkezőleg, a görögöknek, egyiptomiaknak és rómaiaknak oly csodálatos fürdőberendezésük volt, amelynek maradványait még ma is bámuljuk. A mi szappanunk helyett ők olajat és illatos kenőcsöket használtak. Homeros és Plinius továbbá egyes szépi- tőszerekről is megemlékeznek. Egykori följegyzés sze­rint csak a tizenhetedik században vált a szappan- főzés rendes iparággá s ettől az időtől kezdve a szap­panfogyasztás egyre jobban emelkedik. Eleinte a szappant inkább az egyes tárgyak tisztogatására, mint mosakodásra használták, aminek főoka az volt, hogy a kezdetleges szappan teljesen tönkretette a bőrt. Ma ez persze egészen másként van. — A cigaretta öl. Egy angol folyóirat hosszabb tanulmányban mutatja be a cigarettázás gyilkoló ha­tását. Angliában a serdületlen ifjak kétszer annyi cigarettát fogyasztanak, mint a felnőttek. Egy angol orvos megállapította, hogy a torokbajok legnagyobb részét a cigaretta okozza s évenként 20 ezer serdülő itju esik áldozatul a dohány ilyen élvezetének. Egye­sült Államokban, Japánban és több angol gyarmaton törvény tiltja a serdületlenek dohányzását. Angliában törvény készül, amely büntetést szab azon 16 éves­nél fiatalabb egyénre, aki bármilyen formában dohányt élvez. Az ilyen serdülő korban levőktől a rendőrség elkobozza a dohányt, őket letartóztatja, egyszóval ott a cigarettázás rendőri kihágás fog lenni, amely ke­mény büntetést kap. Nem yolna-e szükség nálunk is ilyen intézkedésekre, látva, hogy utcáinkon maroknyi gyermekek füstölnek orrunk alá ? — A szépség statisztikája. Egy amerikai statisz­tikus 20 év óta foglalkozik azzal a közérdekű kér­déssel, hogy az egyes országokban hogyan oszlik meg a női szépség. Ebből a statisztikából közöljük, a kö­vetkező érdekes adatokat: Az Egyesült Államokban 100 nő között 31 szép van, Svájcban 29, Csehország­ban 28, Lengyelországban 27, Angliában 41, Francia- országban északon 62, délen 54. Svédországban 60 Ausztriában 61, Magyarországon 47, Japánban 63, Németországban északon 51, délen 46, Oroszország­ban 33, Olaszországban 34, Spanyolországban 32 Hindosztánban 60, Törökországban 37 stb. E statisz tika szerint Magyarország helyzete elég kedvező, ami bőség sen kárpótolhat minket más egyéb elmaradott­ságaink irt. — - Évzáró vizsgálatok sorrendje az állami elemi népiskolában. 1907. junius 13-án (csütörtökön) délelölt 8 órától a róm. kath. és az izr. tanulók, 15-én (szom­baton) az ev. ref. és gör. kath. tanulók hittani vizs­gálatai. A többi tantárgyak vizsgálatai: I. A Rákóczi-utcai áll. iskolában junius 17-én (hétfőn) délelőtt 8—10 óráig IV. fiúosztály, II. fiúosz­tály, 10—12-lg IV. leányosztály, III. fiúosztály. 18-án (kedden) délelőtt 8—11 VI. fiúosztály, V. fiúosztály, VI. leányosztály, V. leányosztály. 20-án (csütörtökön) 8—10-ig III. leányosztály, II leányosztály. 21-én (pén­teken) 8—10 fiúosztály, I. leányosztály. II. A Kinizsy- utcai áll. iskolában junius 17-én (hétfőn) délelőtt 8—10-ig II. a) fiúosztály, 10—12-ig IV. leányosztály. 18-án (kedden) 8—10-ig IV. fiúosz­tály, 10—12-ig III. leányosztály. 20-án (csütörtökön) 8—10-ig III. b) fiosztály, II. b) fiúosztály, 10—12-ig II. leányosztály. 21-én (pénteken) 8—10-ig I. fiúosz­tály, I. leányosztály, 10—12-ig III. a) fiúosztály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom