Szatmár-Németi, 1906 (10. évfolyam, 1-103. szám)

1906-03-11 / 20. szám

Szatmár 1906. SZATMÁR-NÉMETI Március 11. A függetlenségi párt tagjai fölhivatnak, hogy a pártügyek megbeszélése céljából min­den szombaton este 6 órakor minél számosab­ban jelenjenek meg az Iparos Olvasókör helyi­ségében levő függetlenségi körben. — A vármegyei függetlenségi párt gyűlései. Luby Géza, a szatmárvármegyei függetlenségi párt elnöke és a fehérgyarmati választókerület volt országgyűlési képviselője a vármegyei függetlenségi pártot szerdán közgyűlésre hívta össze az Iparos Olvasókörben levő függetlenségi körbe, miután nyilvános helyre a gyű­lés tartását nem engedélyezték. A gyűlésen a megyei függetlenségiek nagy számban vettek részt, sokan vol­tak Luby Géza fehérgyarmati kerületéből is, hogy volt képviselőjüknek ez alkalommal tartott beszámo­lóját meghallgassák. Luby Géza ismertette a politikai helyzetet; fölhívta a párttagok figyelmét, hogy a sa­ját körükben igyekezzenek a függetlenségi eszméket istápolni s azoknak minél több hivet szerezni; a pártszervezést községenkint szorgalmasan eszközöljék, hogy a választások ne találják a pártot készületlenül. A fehérgyarmati kerületiek a maguk részéről volt képviselőjük, Luby Géza iránt teljes bizalmukat nyil­vánították. — A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület évi rendes tavaszi közgyűlését f. évi március hó 21-én délelőtt 10 órakor tartja Szatmáron a városháza nagytermében. — Március 15 a Szatmárhegyen. A szabadság ünnepnapján a Szatmárhegyiek is szép hazafias ün­nepséget rendeznek, amelyre a város polgársága köré­ből számosán rándulnak föl. Ebből az alkalomból dr. Kelemen Samu kérésére a hegyi vasút igazgatósága a Deák-térről háromnegyed 11 órakor külön vonatot indít. — Esküvő. Benkő Miksa helybeli zeneiskolai ta­nár a napokban tartotta esküvőjét Budapesten. Bloch Bernát leányával, Emmával. — Igazgatóválasztás. A Szatmári Takarékpénz­tár-Egyesület legutóbbi gyűlésén Losonczy József vá­lasztatott meg igazgatónak. — A szatmárnémeti ügyvédi kamara a kormány ellen. Az ügyvédi kamara Korányi János elnöklete alatt közgyűlést tartván, az elnöki megnyitó után az 1905. évi jelentést tárgyalták. Elhatározta a kamara, hogy miután a jelenlegi kormányt törvény- és alkotmány- ellenesnek tartja, Lányi Bertalant törvényes igazság­ügyminiszternek el nem ismeri; eunélfogva évi jelen­tését nem hozzá, hanem a m. kir. igazságügyminisz­tériumhoz fogja címezni. Tárgyaltattak még egyes jelentések, a költségelőirányzat, indítványok stb, — Az életével fizetett a békéltetésért. Nagy- ecsed községben egy csoportosulás alkalmával a fa­lubeli fiatalemberek valami fölött összeszólalkoztak. Ki tudja, nem-e asszonynépség volt a dologban. Szó­val nagyon erősen összekülönböztek a vélemények, annyira, hogy dulakodás támadt a legények közt. Sarkadi Dániel jómódú gazda látta, hogy a fiatalok közt komoly összeütközés keletkezett, odament hát hozzájuk, hogy csititsa őket s a verekedést s az eset­leges vérontást megakadályozza. De szerencsétlensé­gére. Sokkal erősebb volt az ellentét a legények közt, hogy sem azt egy-két szóval kiegyenlíteni lehetetett volna. Itt már csak az ököl, dorong vagy kés dönt­hetett az ellenfelek közt. Rá sem hallgatott hát sen­ki Sarkadi Dánielre. Sőt, mikor sehogysem akart fel­hagyni a csititgatásokkal, ő is kapott mindkét párt részéről az ütésekből, egy legény pedig késével úgy vakszemen szúrta Sarkadit, hogy nyomban szörnyet halt. Ekkor lett csak vége a legények verekedésének, mikor látták, hegy Sarkadi vérében fekszik holtan. A szegény békéltető jó szándékáért életével fizetett. A csendőrség szigorú vizsgálatot indított s a gyilkos­sággal gyanúsított két legényt, Szántó Bálintot és Bujáki Sándort letartóztatta s a szatmári kir. ügyész­ség fogházába szállíttatta. — Emlékünnepély. A szatmárnémeti ev. ref. fő­gimnázium Kölcsey Unképző Köre márczius 15-én d. e. 10 órakor a tornacsarnokban hazafias ünnepélyt tart, a következő műsorral : 1. Nemzeti induló, énekli a főgimn. énekkar. [2. Nemzeti dal, Petőfi Sándortól, szavalja Katona Lajos VIII. o. t. 3. Ünnepi beszéd, tartja Bereczky József Vili. o. t., önk. köri alelnök. 4. Petőfi a Hortobágyon, melodráma Várady Antaltól. Előadja : Kürthy Zoltán VII. o. t., zongorán kiséri Demjén Sándor VII. o. t. 5. Három barát, irta és fel­olvassa Majos István Vili. o. t, önk. köri titkár. 6. Magyar dalok, előadja a főgimnáziumi énekkar. 7. Március 15-én, Mátray Lajostól, szavalja Hajdú Árpád Vili. o. t. 8. Isten, te légy hazánk őre, énekli a főgim. énekkar. — Rajz Irénke jutalomjátóka. F. hó 22-én csü­törtökön lesz Rajz Irénke jutalomjátéka. Ebből az al­kalomból Lehár Ferenc operetteje, a »Pesti nők« fog színre kerülni. Az ügyes kis művésznő négy igen csinos táncot fog a darab keretében lejteni. Közön­ségünk figyelmét ismételten felhívjuk e jutalomjá­tékra. — Uj ügyvéd. Dr Lengyel Árpád, városunk fia, a napokban ügyvédi vizsgát tett Budapesten. — ítélet a zilahi kasszafurók ügyében. Tiz na­pig tartott a zilahi kir. törvényszék előtt a hírhedt kasszafurók bűnügyének főtárgyalása. Tizennyolcán voltak a vádlottak, akiknek vezére Steinberger Nát­hán galíciai származású, 40 óv körüli zsidó ember, aki betöréses lopásokért már Galíciában is körözve volt. ö szevezte Magyarországon a nagy betörő ban­dát, Mármarosszigettől Szászrégenig a vidék minden kétes alakját összedte. Érdekes megjegyezni, hogy le­tartóztatása alkalmával német fordításban nála talál­ták a magyar büntetőtörvényt és büntető perrendtar­tást; úgyhogy vádló ttársait a zilahi fogházban topog­ráfia (falbeszélgetés) utján kitanitotta, hogyan viselked­jenek a tárgyaláson. A bíróság előtt rájuk lett bizo­nyítva a nagykárolyi, a huszti és zilahi állami adó­hivatalok betörésének büntette, azonkívül azon betö- sés, amelyet Pap György szászrégeni ügyvéd kárára követtek el. Az Ítéletet 9-én hirdették ki, amely szerint Steinberger Náthánt nyolc évi, Bruckmann Mózest és Rittmann Dávidot 5 évi, Breckner Gusztávot és Velt- mann Mórt 3—3 évi fegyházra, Rittmann Márkuszt 2 évi, Rittmann Mendelt, Rittmann Klárát 1 — 1 évi börtönre Ítélték. Vidékünkről mint vádlottak Mózes Móric és neje, Reizner Dávid és fia, Lipót, Róth Mó­ric és Zicher Mór állották a bíróság előtt. E vádlot­takat dr. Farkas Jenő védte. Másfélórás védbeszedét mindvégig nagy tetszéssel hallgatták s Zilah előkelő hölgy közönsége mely zsúfolásig megtöltötte a főtárgya- lás termét, beszédének befejeztével megéljenezte a fiatal védőt. — Védencei közzül Mózes Móricot két évi börtönre ítélte a bíróság, amelyből egy évet ki- töltöttnek vett; a többit pedig fölmentette. Az ítélet ellen úgy a kir. ügyész, mint a vádlottak, fellebbezés­sel éitek. — A térzene jelzése Tervbe vétetett, hogy a honvédzenekari térzeneket a város különböző helyein táblákkal fogják jelezni. — A nagykárolyi diákok állítólagos királysér- tóse. A »Szatmármegyei Közlöny« azt a hirt hozta, természetesen kormánypárti szempontból kiszínezve hogy a nagykárolyi kegyesrendiek gimnáziumá­nak diákjai aznapokban a gimnázium egyik termeben a király arcképét a falról levették és megköpdösték, széttépték. A hatalom természetesen kapva-kap az ilyen híren s nagy nyomozást inditlatott a jelen eset­ben is, a kir. ügyészség lett utasítva az ügy felvéte­lére. — A hírben nem igen hiszünk. — Városi közgyűlés. Hétfőn, holnap délután 3 órakor rendes városi közgyűlés lesz, amelynek tárgy- sorozatában egyik legérdekesebb tárgy a közigazgatási tanácsosi állás betöltése. — A hazafias diákok. Szabadságharcunk leve­rése után, a szomorú Bach-korszakban, amidőn a gyülekezés, csoportosulás, szóval minden, ami a bécsi­eknek nem esett ínyükre, eltiltatott, egyet még sem tilthattak el és pedig a nemzeti viseletét. Haza­fias hölgyeink hajukban nemzeti szin szalagot hord­tak, pruszlikba jártak, a férfiak pedig, akik csak tehették, magyar ruhát viseltek. —- A jelenlegi szo­morú politikai viszonyok cseppet sem különböznek az akkoritól és már kezdenek feltűnni a magyar ruhák és a nemzeti szin szalagok. így a szatmári ev. ref. és r. k. főgimnázium is, a r. k. tanítóképző ifjúság után e'határozta, hogy ezután nemzeti jelvényt viselnek, h- gy azáltal is kifejezést adjanak hazafias voltuknak. V rosszerte ismeretes, hogy e mozgalmat a r. k. tanító­képző ifjúsága indította meg először, ami csakhamar visszhangra talált a többi intézetekben is. — A szatmár—nagykárolyi könyvnyomdászok szakszervezete közelebb tartotta évi rendes közgyűlé­sét, melyen a pénztárnok 1905. évi jelentését tudomá­sul vették Ezután — mivel a tisztikarnak egy évre szóló megbízatása lejárt, — megejtették az uj válasz­tásokat, melyen Troknya Sándor elnöknek, Tamásy Géza pénztárosnak, Schwartz Farkas jegyzőnek, Kohn Samu és Weisz Farkas ellenőröknek választattak meg. — Hirtelen halál. Rác Bálint szaniszlói lakos földmives f. hó 6-án kiment a mezőre, hogy onnan kórót szállítson haza. A kórót kötélre erősítette, ezt pedig melléhez kötötte. A kötél — hihetőleg — mell­kasáról nyakára csúszott s a nr .^mennyiségű napra- forgókóró oly erővel húzódott nyakra, hogy az Rácz rögtöni megfulladását idézte elő. A holttestet Zsukán Gergely községi mezőőr találta meg Szaniszló ha­tárában. Dr. Lang György körorvos a helyszínen meg­jelenvén, a holttestet megvizsgálta, megállapította, hogy a halál oka az elhalt vigyázatlansága következ­tében beállott fulladás volt s igy büntetendő cselek­mény fenn nem forog. Ennek alapján a nagykárolyi királyi járásbíróság a hulla eltemetésére az engedélyt megadta. — Vendégszereplés. K. Hegyesi Mari, a budapesti Nemzeti Színház tagja pénteken »Fedorá«-ban, szom­baton »Stuart Máriá«-ban és vasárnap a .Cigány“ cimü darabban fog vendégszerepelni színházunkban, felemelt helyárakkal, ügy véljük, hogy nem lett volna kár újabb művésznőkkel kötnünk ismeretséget. — Március 15. A Szatmár-Németi Iparos Olvasó kör és függetlenségi kör együttesen fogja a Vigadó­ban megtartani társas vacsoráját. Vacsora és bor 2 korona. — Jegyek előre kaphatók az aláírási ivtar- tóknál, valamint Lévay József alelnöknél. — Estély. A szatmári izr. nők filléregylete, se­gítő alapja gyarapítására március hó 17-én, a Pannó­nia szálloda nagytermében éjféli vacsorával egybekö­tött estélyt rendez. Belépti-jegyek árai: Személy-jegy (vacsora-jegygyel) 4 korona. Család-jegy (vacsora jegy­gyei) 7 korona. Karzat-jegy (vacsora jegy nélkül) 7 korona. — A Szatmárnémeti kereskedő ifjak köre évi rendes közgyűlését 1906 márciús 25-én délután 2 órakor tartja meg a kör helyiségében, melyre a ta­gok ez utón meghivatnak. Napirend: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Titkári jelentés. 3. Számvizsgáló bizottság jelentése. 4. Jelentés a házépítés ügyében. 5. Tiszt- ujhás. 6. Alapszabály módosítás. 7. Esetleges indít­ványok. Szatmár-Németi, 1906 március 5. Páskuj Imre elnök. Thurner Albert iitkár. — Megjegyzés: Közgyűlésen legalább 30 tagnak kell jelen lenni a határozatképességhez. — Ha ennyien nem volnának jelen, úgy már ez utón tudatjuk, hogy a közgyűlés március 31-én este 8 órakor meg lesz tartva, melyen a megjelent tagok határozni fognak. — Kérelem Szatmár-vármegye összes elemi nép­iskolái igen tisztelt tanítóihoz. A hazai automobilistak és a kültöldi automobil turisták részéről is úgyszól­ván naponkint merül fel panasz, hogy az automobil­vezetőket és azok utasait, valamint magát a kocsit kövekkel, sárral és egyébb káros hatású anyagokkal megdobálják, az utakat üvegcserepekkel, szegekkel és nagy kövekkel lepik el, úgy, hogy nemcsak az utasok vagyonbiztonsága, de személybiztonságuk is veszélyez­tetve van. — E visszás állapoton segitendő, a vallás- és közoktatásügyi magy. kir. Miniszter urnák folyó évi január ho 26-án 3341 elnöki szám alatt kelt ren­dé ete alapján felhívom az igen tisztelt tanitéi kart, hogy iskolákban és azon kívül is tanítsák ki a köz­népet, hogy az automobil a közel jövő nagyrahivatott közlekedési eszköze, azok ütasai a közgazdaság elő­mozdítói, kik nemhogy kárára, hanem inkább hasz­nára vannak a köznépnek, mert oly vidékre is kitér­Gőzcsépiőkészietek mis lóerőig benzinmotorok, szalmaprések gőzhajtásra, aratógépek és egyéb mezőgazdasági gépek legújabb szerkezetben és legjobb kivitelben kaphatók. A magyar kir.állaipVasutak gépgyárának Vezérügy nokségépél iáUDaPEST, V., Vaci-körut o2. Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk. ■ ■ ■■ = Kerületi képviselő: BÍRÓ BAJOS, S^otmár. ......., ,=

Next

/
Oldalképek
Tartalom