Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-06-16 / 24.szám

Szatmár, 1903. SZATMAR-NEM ET1. Junius 16. Y^ TT J~? Tr IT u*' bőrönd gyári raktára J ^ Oi- Ilii n férfi és női divatáru-üzlete | SZATÉN ÁR, Deák -tér, mélt. Kovács Ágoston-féle ház. A fürdő évad beálltával ajánlom a n. é. közönség szives figyelmébe dús választékú I 1 V || fi I f I meglepő olcsó árak mellett. Üzletemben kaphatók továbbá a legjobb minő­ségű kalapok, nyakkendők, ingek, gallérok, kézelők, tou- rista ingek, sétabotok, nap- és esöernyök, zsebkendők, elörajzolt kézi munkák a legszebb kivitelben, gyermek- öltözékek, gyermekjátékok a lehető legolcsóbb árakon» Kérve a nagyérdemű közönség szives pártfogását maradtam teljes tisztelettel BKBR II. szarvas“ vagy „kulcs = jegy gyei- ---------­Le gjobb, legkiadósabb és azért legolcsóbb szappan, ■■■-- mentve minden ártalmas vegyítésektől Mindenütt kapható. Bevásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a „Schicht“ név és fenti védjegy rajta legyen. P remier Kerékpárok finomabb vgjJSj jutányosabb a vüágvásáron Árjegyzék díjmentesen Premierwerke Eger. Csehország. Olcsó pénz! ~Wi Birtok parczellázás. A Budepesten székelő Magyar Országos Központi Takarékpénztár és a Debreczeni Első Takarékpénztár tulajdonosok megbízása folytán rendkívül kedvező fel­tételek mellett bórbeadjuk vagy eladjuk: őszi és tavaszi vetéssel együtt holdanként! panellakban is, az általunk házilag kezelt következő birtokokat : 1. Nagy-Ar községben (Szatmárvármegye, fehér­gyarmati járás) levő « ■■■'- ■■ 1400 holdas első osztályú birtokot (legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel.) 2. Aranymezö községben (Szolnok-Doboka vm. csákigorbói járás) levő, vasúti állomással biró 180 hold szamosmenti birtokot lakház és gazdasági épületekkel. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közönséget, hogy budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézettől 15—70 évig terjedő olcsó törlesztéses kölcsönt nyújtunk a legmagasabb összegig, a legrövidebb idő alatt az ingatlan háromnegyed értékéig, továbbá: 1. Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelt. 2. Elvállaljuk birtokok parczellázását, birtokok és házak eladását, vételét stb. Neuschlosz Testvérek törvényszékileg bejegyzett czég, bankbizományosok. Szatmári iroda: Árpád-utcza 20. — Telefon szám: 16. Válaszbélyeg melléklendő. - — Olcsó pénz! "W tÖZSEtFkZkEbZáZSZkF Két jókarban levő üzleti üvegszekrény jutányos árban axonnal eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. umuumummimmmmuum Som Vili „HETI KRÓNIKÁI“ lapunk kiadóhivatalában kapható SO kraje«árért. Millió hölgy használja a Feeolin-t Kérdezze csak házi orvo­sát, hogy a „Feeolin“ nem a legjobb kosmetikai szer-e a kéznek, hajnak is fogak­nak ? A legtisztátalanabb arcz és a legcsunyább ke­zek előkelő üde, finomságot és alakot nyernek a „Fee­olin“ használata által. A Feeolin“ a 42 legnemesebb és legfrissebb növényből előállított szappan. Jótállunk továbbá, hogy az arcz re- dói és ránczai, bőratkái (Mitesser) és arczpörsené- sek (Wimmerli) stbbi a „Feeolin“ használata által nyomtalanul eltűnnek. A „Feeolin“ a legjobb hajtisz- titó, hajápoló és hajszépilő- szer, megakadályozza a haj- kihullást, a megkopaszodást és a fejbetegségektől meg­óv. A „Feeolin“ egyben a legtermészetesebb és legjobb fogtisztitó-szer. Aki a „Fee­olin“-! állandóan szappan helyett használja, fiatal és szép marad. Kötelezzük ma­gunkat a pénz azonnali visszaadására, ha a „Fee­olin“ használata nem elégíti ki. Egy darab ára 1 korona, 3 drb 2.50 korona, 6 drb 4 korona, 12 drb 7 korona, egy drb utáni portó 20 fill. 3 darabon felüli 60 filiér. Utánvéttel 60 fillérrel több. Megrendelhető: FEITH M. főraktárában Becs, VI., Ma- riahilferstrasse 38. Raktár Szatmáron : Unger Ullmann Sándor gyógyszer- tárában a „Szentháromság­hoz“ és Bartók László dro- gueriájában a „Kígyóhoz“, Deák-tér. szenvedők figyelmébe Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Hubert-féle emésztési- és vértisztitó gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodallenden) bélgörcs, szívdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arczszin, vérszegénység, eröhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos véiképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életeiönek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfühor I frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemccsc, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz-Váralja, N.-Sikárló, Erdöszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltck, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Ujlak, N.-Szíliős, Huszt, Visk, Técsö, Taraczköz, F.-Femezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovas, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. A szatrrár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfübort mindenhová az Osztrák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól! Hirdetések jutányos árban vétetnek fel lapunk kiadó- hivatalában. rmrmrm?????! Mélt. Báró Uray Kálmán úr Lápi terü­letén levő Kálmánd tagjában = 150 hold őszi és tavaszi vetését csakis egy négy lóerejü cséplőgép által való elcséplésért részben odaadná. Reflektánsok jelentkezhetnek, — illetve Írásbeli ajánlatok is Berecz Sándor urad. tiszttartóhoz Tyúkodra (u. p. Porcsalma) intézendők. Egy jó családból való 13—14 éves fiú fizetéssel tanulóul felvétetik. Czim a kiadóhivatalban. Hz Urak figyelem !! lérliÉi Budapesten VII., Csömöri-ut II.----­--- ■ mrm. n«n.. Ijt inwin rí IS és IS forintért készít remek szabással és szakértelmű kidol­gozással divatos férfi öltönyöket finom gyapjú szövetből. Minták és mérték utasítás küldése ingyen. Ha az ország bármely részében egy helység­ben 3 megrendelés biztosítva van, értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat gazdag min­táinkkal. A t. megrendelő semminemű költség­gel nem lesz megterhelve, mert utazó szabá­szaink évi vasúti bérletjegygyei vannak ellátva. Szives megkereséseket kér az Első Budapesti Mértékutáni Szabóság, Budadest, VII., Csömöri ut II. Klein Ädolf főszabász. Nyomatott a kiadótulajdonosok: Weinberger Testvérek könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom