Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-07-28 / 30.szám

Szatmár, 1903. SZATMAR-NEM ETI. Julius. 28. T erményárak a legutóbb megtartott hetivásáron. TERMÉNYEK Mótermázsánként kor. fii. | kor. fii Tiszta búza .................. 13 3 0 14 _ Kétszeres........................ 12 — 1 3 — Rozs .............................. 11 50 — — Árpa .............................. 08 — — — Zab................................ 08 80 1 0 — Tengeri........................... 13 80 14 40 Kása.............................. 20 — 2 4 — Fehér paszuly............... — — 16 — T arka „ ................. 17 1 --­18 — S zilva............................. 36 — 40 — „ füstölt............... — — — — Kr umpli zsákja............ 2 60 3 1 2 Szalonna........................ 14 4--­14 0 — Igen jó minőségű saját termésű szatmár-hegyi bor 50 literen felüli mennyiségben jutányos árban eladó Verbőczy-utcza I. szám alatt. sr~z. Urak figyelem!! Jkz Első Budaoesti lértétutáni Szisio i Budapesten VII., Csömöri-ut II. —, — «mi US — » IS ős IS forintért j készít remek szabással és szakértelmű kidol­gozással divatos férfi öltönyöket finom gyapjú szövetből. Minták és mérték utasítás küldése ingyen. i Ha az ország bármely részében egy helység- ( 1 ben 3 megrendelés biztosítva van, értesítésre oda küldjük utazó szabászunkat gazdag min­táinkkal. A t. megrendelő semminemű költség­gel nem lesz megterhelve, mert utazó szabá­szaink évi vasúti bérfetjegygyel vannak ellátva. Szives megkereséseket kér az Első Budapesti Mértékutáni Szabóság, Budadest, VII., Csömöri ut II. Klein Adolf főszabász. Z-S~ Dij as-feladvány. Szétosztásra kerül: 10 arany óra, 10 gyémántos gyűrű, '0 ezüst óra, 150 zenélő doboz, 150 valódi selyem kötény, 700 valódi selyem nyakkendő, I0Q.000 igen érdekes könyv és röpirat. A „Volkshilfe“, hogy a hosszú életről, egészség­ről és gyors meggazdagodásról szóló tanításait általáno­san elterjeszsze, a következő feladvány megfejtésére pályázatot hirdet. 2 5 8 2 5 00 2 5 oo Ki e kilencz számot e- négyszögben töl tudja cserélni úgy, hogy minden sor összege 15 legyen s a megoldással együtt 50 fillért postabélyegekben beküld, megkapja érte a németül írott „Volkshilfet“ s a fenti jutalmak valamelyikét, amiért szavatolunk, bérmentes küldéssel. — A díjkiosztás a „Volkshilfe“ pontos pro- grammja szerint történik. Czim : J. A. Greussing, a „Volkshilfe“ képviselője, Bregenz a. Bodensee. rbajban szenvedők figyelmébe! Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az yilrich friuhert-féle emésztési- és vér tisztító gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhurut, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkásodás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajtószer, erősíti és serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredényekböl, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­süknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát cl inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egcszségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyomorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszori bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hämorrodallenden) bélgörcs, szivdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, eró’hanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos véiképződés- és a májkóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, lankadtság, lehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életei önek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor I frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: Szatmáron az összes gyógyszertárakban Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó.Réztclck, Szatrnárhégy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, E.-Gyarmat, Halmi, T.-Tercbes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz -Váralja, N.-Sikárló, ílrdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó, Zilah, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tasnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ét-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M -Szalka, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N-Szőllös, Huszt, Visk, Técső, Taraczköz, F.-F crnezely, N-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Lovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is A szatmár-németi-i gyógyszer- tár szállítja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyaroiszág területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. uvakodjanak az utánzásoktól!. Tessék Ulrích-féle gyógyfűbort kérni. Főraktár Unger Ulmann Sándor gyógytárábau. SCHICHT- SZ APPA N „szarvas“ vagy „kulcs1 jegy gyei. ===== Legjobb, legkiadósabb és azért legolcsóbb szappan, —­mentve minden ártalmas vegyítésektől. Mindenütt kapható. Bevásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a „Schicht“ név és fenti védjegy rajta legyen. Millió hölgy használja a Feeolin-t Kérdezze csak házi orvo­sát, hogy a „Feeolin“ nem a legjobb kosmetikai szer-e a kéznek, hajnak <s fogak­nak ? A legtisztátalanabb arcz és a legcsunyább ke­zek r-lőkelő üde, finomságot és alakot nyernek a „Fee- olin“ használata által. A „Feeolin" a 42 legnemesebb és legfrissebb növényből előállított szappan. Jótállunk továbbá, hogy az arcz re. dói és ránczai, bőratkái (Mitesser) és arezpörsené- sek (Wimmerli) stbbi a „Feeolin“ használata által nyomtalanul eltűnnek. A „Feeolin“ a legjobb hajtisz- titó, hajápoló és hajszépitő- szer, megakadályozza a haj­kihullást, a megkopaszodást és a fej betegségektől meg­óv. A „Feeolin“ egyben a legtermészetesebb és legjobb fogtisztitó-szer. Aki a „Fee­olin“-! állandóan szappan helyett használja, fiatal és szép marad. Kötelezzük ma­gunkat a pénz azonnali visszaadására, na a „Fee- olin" használata nem elégíti ki. Egy darab árai korona, 3 drb 2.50 korona, 6 drb 4 korona, 12 drb 7 korona, egy drb utáni portó 20 fill. 3 darabon felüli 60 filiér. Utánvéttel 60 fillérrel több. Megrendelhető : FEITH M. főraktárában Becs, VI., Ma- riahilferstrassc 38. Raktár Szatmáron: Unger Ullmann Sándor gyógyszer- tárában a „Szentháromság­hoz“ és Bartók László dra- gueriájában a „Kígyóhoz“, Deák-tér. c sS & 13 CS > • 1*4 'O T5 C5 JX a 3 Cu 03 55 Som Vili HETI KRÓNIKÁI“ lapunk kiadóhivatalában kapható SO krajc^árért. jftk Äh*.. Két jókarban levő üzleti üvegszekrény jutányos árban azonnal eladó. Hol? Megmondja a kiadóhivatal. W'W Zsákok. Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás uj és használt zsákoknak és minden fajta vízhatlan ponyváknak Winkler Zsigmond-nál Budapest, VII., Nyár-utcza 23. ezám. Gróf Károlyi Sándor uradalmához tartozó, Olcsva Apáti községben levő 50—60 hold ter­jedelmű gyümölcsösének termése9 mely áll alma, körte és szilvából, jutányos árban eladó. Bővebb értesítést ad Kepecs Lébi, Olcsva- Apáti, posta Nagy-Dobos. Krajnai sertés-liszt! Doktor Trnkóczy táp-hizlaló- és óvszere. Megjavítja, szapoiitja a húst, zsirt, a tenyésztést és egészséget. Egészséges sertésnek elegendő hetenként egy kanállal az élelmébe. 50 filléres csomag a kereskedőknél kapható, 5 cso­mag ára 3 korona, — ingyen csomagolással és küldéssel, a gyári raktárból: Trnkóczy gyógyszertár, Laibach, Krajna, Austria. Köszönő levelek, hivatalosan hitelesítve is, naponta érkeznek. (?£■* jmnmmnnnnnnnmTmTmm “•M3 Nyomatott a kiadótulajdonosok: Weinberger Testverek könyvnyomdájában Szatmáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom