Szatmár-Németi, 1905 (9. évfolyam, 1-97. szám)

1905-06-21 / 41. szám

Szatmár, 1905 SZATMA R-NEMETI. junius. 25. — Zenedei vizsgálatok Csütörtökön föl ytatódta k és pénteken délután értek véget, a helybeli Zeneiskola növendékeinek vizsgálatai. Nagy örömmel hallgatták végig ezeket a vizsgákat nemcsak a szülök, de a zenebarátok is, akik a gyermekek igen gondos zenei kiképzéséről nyertek meggyőződést. Fokonkint minden szakban kiváló előmenetelt tanúsítottak az apróságok, mig a legmagassabb osztályú növendékek egyik-má­sikánál már csaknem befejezett játék-tudásról lehet beszélni. Őszinte elismeréssel kell adóznunk, mint a nyilvánosság élő lelkiismeretének, a zeneiskola kitűnő tanárai és az egész dalegyleti buzgó vezetőség iránt, akiknek sokat, nagyon sokat köszönhet Szatmár város egész társadalma. — A vizsgálatok műsora után N ae - tér Elza zeneakadémiai növendék részesítette kel­lemes meglepetésben a közönséget, amennyiben tö­mör hangjának gyönyörű csengésével néhány kedves magyar nótát adott elő szűnni nem akaró tapsok mellett. — Téves baleset-hir. A »Szamos« csütörtöki számában arról adott hirt, hogy dr. Török István közkórházi orvos a fővárosban kitörte a lábát és haza érkezve itthon ápoltatja magát Mint örömmel értesülünk, a doktor ur nem gyógykezelteti lakásán magát, amennyiben erre semmi oka sincsen, sőt ellenkezőleg jelenleg épen Tálra-füreden szórakozik gondtalanul s mit sem sejtve arról, hogy itt­hon már valami szemkápráztató fantáziájú hírlapíró kitörette vele a lábát. — Katonai céllövészet. A helybeli honvédség már megkezdette harcszerü céllövészeti gyakorlatait. Már az elmúlt héten is tartottak ilyen gyakorlatot, tegnap szombaton pedig Madarász község határába vonult ki az egész honvédség s itt tartotta meg éles töltényekkel harc-szerű céllövészetét. — A tanév befejezése Mindakét helybeli főgim­náziumban befejeződtek az évzáró vizsgálatok. A kir. knth. főgimnáziumban a Te Deurn és az értesítők ki­osztása e hó 29 én Péter-Pál napján fog megtörténni. — Az ev. ref. főgimnáziumban pedig már e hó 23-án osztották ki a bizonyítványokat. — Érett itjak. A kir. kath. főgimnáziumban teg- lap délben értek véget az érettségi vizsgálatok. Szie­e r Ede tankerületi főigazgató tegnap délután hir­dette ki az eredményt az ifjak előtt lelkes beszéd kíséretében. Érettségire jelentkezett 34 ifjú. Ezek kő­ül érett j e 1 e s e n : Knoll Károly, Kovács Mihály, Vlarkó Viktor, Melega Miklós, Schőnpflug Ernő és Vin kiér János; jól: Rakkay Béla, Borgida Lajos, Bo- •ody Dezső, Déry Károly, Heidenhoffer István, Kerner ?al. Nátolja Dezső, Pirkler Zoltán, Vlazács Vince és ^eisz Hermin. Egyszerű: Almási Péter, Biró Béla, "arkas András, Frankó János, Grósz Májer, Gyene »oltán, Kakuk Jenő, Komka László, Kormos Gyula, dárkusz Lajos Markscheid Dezső, Nagy Márton, Rei- er Sándor, Rosenfeld Dezső, Szenliványi József, :ilvásy Miklós, Blum Mihály és Parraghy Barna. — Az ev ref főgimn érettségi vizsgálatai is gnap értek véget, melynek eredménye a következő: 'el esen értek: Borús Ferenc, Csiiry Bálint, Tar 'oltán. Jól érettek: Gödé József, Király Zsig- nond, Nagy Béla, Barazsu Pál, Bab:csák József. — Kováts Béla üdvözlése. A közigazgatási bízott­ig e hó 13-án Kőrösmezey Antal főjegyző elnöklete latt tartotta meg rendes ülését. A folyó ügyek letár- yalása után Dr. Tanődi Márton bizotts. tag inditvá- yára elhatározta a bizottság, hogy B. Kovács Béla \ tanácsos nyugalmazott tanfelügyelőnek elismeré- fejezi ki a tanügy terén egy negyedszázadon át sjtett. buzgó mnkkásságáért s érdemeit jegyzőköny- >en megörökili, egyszersmind sajnálkozását fejezi ki íözügyeklől való visszavonulása felett. — Áthelyezések. A m. kir. pénzügyminiszter ímert Károly bányatanácsost Felsőbányáról a nagy- yai bányaigazgalósághoz, Burghart Ferencz bánya- nököt pedig Felsőbányáról Kapnikbányára he­te át. — Hymen. Schmied Sándor dorogi bányamérnök ^yezte Madán Ferenc nagybányai m. kir. bánya­‘sStány leányát, Terikét. — Kerekes János nngy- esedi gyógyszerész a napokban esküdött örök hüsé- ’i, Kerekes Ödön nagykárolyi kereskedő leányának, ld kisasszonynak. — Bakó Ferenc püspökladányi a- és távirdatiszt a múlt nap esküdött örök hű­séget Gärtner Anna nagykárolyi posta- és távirda kiadónőnek. — Uj szolgabirósáy. Máramaros vármegyébe erősen folyik a bevándorlás Galicziából, s a hatósá­gok nem tudják megakadályozni. Az ellenőrzés szigo­rúbb lehetővét étele végett a vármegye a miniszterhez felterjesztést intézett, hogy Kőrösmezőn uj szolgabirói hivatal állít tassék fel. A miniszter hozzájárult a ké­relemhez, a költségek fedezését is magára vállalta. — Öngyilkos ifjú. Egy szatmármegyei famíliát, a Böszörményi-családot borított most gyászba egy fiatal embernek tragikus sorsa. Szabó Béla joghallgató, özv. Böszörményi Józsefné helybeli lakos úrnő uno­kája ezt az esztendőt Párizsban töltötte. A napokban azaz pénteken egész váratlanul haza érkezett szülei­hez Gyöngyösre és nagy örömmel látták viszont egy­mást a szülők és gyermekük. Azonban alig hagyták magukra szülei a fiút, az revolverével főbe lőtte ma­gát s rögtön meghalt. A kétségbeesett szülők nem tudják mire vélni fiuk öngyilkosságát, mert levelet nem hagyott hátra. Amerikai párbajt, vagy pedig re­ménytelen szerelmet sejtenek. — A Szamosba fűlt. Brencsák László, debreceni illetőségű 22 éves szatler-segéd, aki Hanka kerék­gyártónál volt alkalmazva, csütörtökön d. u. a va­súti hid fölött egy tutajon levetkőzött és fürödni akarván a vízbe ugrott. A sebes ár azonban a tutaj alá sodorta a fiatalembert, ahonnan nem került többet elő, ott lelte halálát. Még idáig ho ttestét sem sikerült kifogni. — Hatvanéves lelkészt jubileum. A nagykárolyi ref. egyház érdemekben gazdag, agg lelkésze Asztalos György a napokban ülte meg lelkészkedésének 60 éves jubileumát. — Adófizetés pofonokkal. Kávásy Sándor szi- nérváraljai birtokos, mint a Szinérváralja írja, kényel­mes módját választotta az adófizetésnek. A múlt nap megjelent nála Somogyi Gerő 62 éves községi esküdt egy rendőr kíséretében s kijelentette, hogy hátralé­kos útadóért foglalni ment. Erre Kávásy neki rohant az öreg embernek, össze-vissza pofozta, rugdosta úgy, hogy a szegény esküdt mintegy nyolc napig kényte­len az ágyát őrizni, mert sérülései gátolják hivatalos teendőinek folytatásában. Úgy halljuk, hogy ez a kis verekedés drága mulatsággá fogja kinőni magát. — Eljegyzés. Joó Sándor kelmefestő a napok­ban eljegyezte Aib Gusztáv kedves leányát, Ilonát, — Jóváhagyás. A városi törvényhatósági bizott­ság azon közgyűlési határozatát, melylyel a Kölcsey- kör részére 500 korona évi segélyt engedélyezett, a belügyminiszter jóváhagyta. — Kanyaró járvány városunkban Az utóbbi na­pokban a kanyaró járványszerüleg lépett fel váro­sunkban, ami arra indította a hatóságot, hogy az ösz- szes óvodákat bizonytalan időre lezárassa. A járvány­nak idáig már több áldozata van. — Zároünnepély. Az irgalmas nővérek polgári leányiskoláájban ma vasárnap délután 3 órakor tartják meg a záróünnepélyt. A kibocsátott meghívó szolgál belépőjegyül. Műsor a következő: Vörösmarty. „Föl­felé megy borban a gyöngy* Kardal. Wéber. „Rákó- czy Rodostóban.“ Szavalja : Medak Ilona. Ave Mária. Éneklik : a poig. iskola 111. IV. oszt. növendékei. Rosty, „Nagyasszonyunkhoz.“ Mondja : Vajda Gabriella. Kücken. „Szállj tovább te kis hajócskám.“ Éneklik: Klein Jolán, Pujda Margit, Leitner Sarolta és Melles Jolán. Váradi. „Anyám háza“ Szavalja: Láng Mariska, Die Tirolerinnen. „Énekes párbeszéd.“ Előadják : Da­rái Mariska és Pawluszkievitz Anna. Hazslinzsky. „A gyermekek és szivárvány.“ Daljáták Előadják : Sütő Erzsébet, Banner Edit és Viola, Bugyi Erzsi, Simonits Margit, Ajben Margit és Vajai Emilia, Schillerwien Anna, Barsy Olga és Nagy Eulália. Költökar, virágok és madarak. Buesujárók és játszó gyermekek. Beck. „A magyar“ Szavalja: Barsy Olga. Ernyei, „Magyar néjidalok“ Castelli. »Heldenwunsch“ Szavalja: Banner Viola. Gouget. „La petite chatéuse“ Előadják - Leit­ner Sarolta, Deli Adalberta, Nyárády Ilona, Daróczy Ilona, Meszlényi Ilona, Klein Jolán, Banner Edit és Viola, Kölcsey Boriska, Tatz Ilona, Krausz Bella, Fo­dor Ibolya. Bartha Matild, Guttmann Sarolta, Virág Celeszia. Papp Margit, Heinrich Mária és Tedesco Mariska. Miokovich. „Búcsú a tanévtől.“ Mondja : Melles Jolán. Váradi. „Induló« Kardal. — Nyári táncmulatság A helybeli kath. legény­egylet saját helyiségében az e célra felállított nagy sátorban folyó évi julius hó 2-án tartja meg szoká­sos nyári táncmulatságát. _______ — A szatmári könyvnyomdászok táncmulatsága julius hó 16.-án lesz megtartva a Kossuth-kerti kioszk­ban. Mint már említettük, a tiszta jövedelem a ma­gyarországi könyvnyomdászok által Budapesten felál­lítandó Gultenberg-szobor javára fog fordíttatni. A táncmulaiságot rövid műsor fogja megelőzni, mely a következő számokból állr’l. Mandolin-játék hegedüki- sérettel, előadja Radek Jenő. 2. A monolog ellen. Monolog, előadja Veszprémi Lajos. 2. Páros jelenet. Előadják Erdei irzsike k. a. és Mladencsik Zoltán. 4. Szeretem a nőket. Vig jelenet, előadja Urai Gyula. 5. Szavalat, előadja Sárközi Sándor. 6. Mandolin-játék hegedükisérettel, előadja Radek Jenő. — Lesz Éjféli Újság, világposta, szerpentin- es confetti-dobálás. A meghívók a napokban lesznek szétküldve. — Uj hitelszövetkezet. F. hó 18 án alakult meg a »Szaniszlói hitelszövetkezet« 90 taggal és 100 üz­letrészszel 5000 korona értékben, havi 20 filléres be­fizetéssel. — Működési köre csak Szaniszló községre terjed ki. Igazgatósági elnök lett : Dr. Láng György orvos. Igazgatósági tagok: Gruber Márton, Pataky Jó­zsef, Bartha István, Kosa Sándor, Hauler Pál és Heinrich Jakab. Felügyelőbizottsági elnök : Komáromy István urad. intéző. Kinevezett tagok: Dobó Rémusz, Merk Antal és Keiser András. Kinevezett igazgatósági tag : Gruber Márton községi jegyző. — Könyvelő : Sol­tész István. — Pénztáros: Pószet Lőrinc. — Az elfogott gyújtogató. Erdőszádán Motyika Gábor felgyújtotta régi haragosának; Thoma Szilárd­nak istállóját s megszökött. A midőn a csendőrök hol­létét kinyomozták s elfogták, annyira megijedt a sze­rencsétlen a rá váró büntetéstől, hogy egy őrizetlen pillanatban öngyilkossági kísérletet követett el. Egy előrántott késsel nyakán súlyos sebet ejtett. A szeren­csétlent a csendőrök a nagybányai kórházba szállítot­ták be, hol állapota már annyira javult, hogy legkö­zelebb átadják a kir. járásbíróságnak. — Országos vásárok a környéken. Nagybányán junius 26-án külső baromvásár, junius 27—28-án ki­rakodó vásár: Királyházán junius 28—29-én; Szat- máron julius 4—5-én; Magyarlá oson julius 6—7-én; Nagykárolyban julius 10-én; Halmiban julius 10—11- én ; Felsőbányán julius 10—11-én; Zsibón julius 10—11-én; Krasznabélteken julius 11-én; Királyda- rócon julius 13-án. * Egy jó karban levő nyereg eladó. — Czim meg­tudható a kiadóhivatalban. Üzleti könyvek, Strazzák, naplók regiszterek, főkönyveket, előjegyzési tömböket teljes irodai berendezések pénzintézetek és irodák részére. Ügyvédi nyomtatványok fin^m fehér papíron. levélpapír és boríték legolcsóbb beszerzési forrás BOROS ADOLF könynyomdája és papirkereskedése SZATMÁR, a színház átellehében. £| Vegyileg, száraz utón 3 tisztit és fest gőzzel f§ D| feltétlen szintartóan, külföldi tapasz­talatai szerint rf ~c Joo Sándor, müruhafestő és vegyészeti tisztitó SZATMÁR. Üzlethelyiségek: Kazincy-utca(Gutman-palota) »» Kossuth Lajos-Utca (a Hid közelében). Lakás és műhely: Zrinyi-utca 39. sz. «B Tisztelettel felhívom n nagyérdemű közönséget a most érkezett tavaszi és nyári angol divat szöveteinkre. ............... Eg yéves önkéntesek előírásos felszerelését jutányos árban elvállaljuk. Klein és Tsa polgári és egyenruha szabók. 1 ___ 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom