Szatmár-Németi, 1903 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1903-03-24 / 12.szám

Szatmár, 1903. SZ AT MAR-NEMET I. Márczius 24. @ Olc^ö pén^! parcellázás I Tulajdonos Dehreczeni Első Takarékpénztár meg­bízása folytán rendkívül kedvező fizetési feltételek mellett f. évi használatra bérbe adjuk vagy eladjuk holdanként! -~r— ——paroigellákban Nagy-Ar községben (f.-gyarmati járás) levő I. oszt. szántó és kaszálóbó! álló mintegy 1400 holdas nemesi birtok ot, (legmodernebb emeletes kastély, kiválóan gondozott park és gazdasági épületekkel.) — Venni vagy bérelni szándékozók forduljanak levélileg vagy személyesen nagyari, fehérgyarmati vagy szatmári irodánkhoz. Ezzel kapcsolatosan értesítjük a n. é. közösénget, hogy budapesti és külföldi elsőrangú pénzintézetnél «■«a«®» 15—70 éwig terjed!© —— olcsó törlesztéses köicsöi) kapható 600 koronától a legmagasabb összegig, első és második helyen a legrövidebb idő alatt oly ked­vezménynyel is, hogy az adós elhalálozásával tar­tozása is megszűnik és az örökös tehermentes birtok­hoz jut. Meglevő terhek is átváltoztathatok ezen ked­vezményes kölcsönre és esetleg nagyobb összegre. Ügyfeleink kivánatára felvettük továbbá üzletkö­rünkbe az alábbi ügyletek lebonyolítását is : 1) Szerzünk olcsó személyi és váltóhitelí. 2) Elvállaljuk birtokok parczellázását, birtokok és há­zak eladását, vételét, bérbeadását és bérbe vételét. 3) Nyilván tartjuk a felsorolt kereskedelmi ügyek­ben a keresleiet és kínálatot. Neuschlosx Testvérek törvényszékileg bejegyzett ezég, BANKBIZQMÁNYOSOK. Szatmári iroda: Árpád-utcza 20. — Telefon szám: 0. © Öles ö pén^! melyek évek óta jóknak b'zonyulnak s melyeket kiváló orvo­suk mint könnyen hajtó, oldó gyógyszert ajánlaank, nem zavarják az emésztést cs teljesen ártalmatlanok. E labdacsokat még a gyermekek is szívesen beveszik, miután kül-ejük ezukrozva van Egy doboz, melyben 15 labdacs van, 30 fiiiér; egy te­kercs, melyben 8 doboz, tehát 120 labdacs van, csak 2 ko­rona. 2 korona 45 fillérért a pénz előzetes beküldése mellett egy tekercs bérmentesen kapható _ .* ““1 „Neustem Fiiiöp hashajtó lab- KerjUK dácsáit“. Csak akkor valódi, ha a doboz hátán a íö:v bejegyzett védjegy: „Szent Lipót“, vörösfekete nyomata látható. Regisztrált doboziunkon, utasításainkon és cso­magolásainkon „Philipp Neustein, Apotheker“ aláírásnak rajta kell lenni- Szatmári raktár : Unger Ulimanr, Sándor gyógyszertára Szatmár. tPUNKSTBASSÉíl »msla Neustem Fiiiop Syógyszertérai „Szent Lipáthaz“ Wien, i. kerület, Plankengasse 8. ±±±±±±±±±±±±±±±±&k±± mmm wmmb Ü #1# 9 ■ , Bzölölugast üiíessünk minden ház mellé és házi kertjeinkben» Erre azonban nem minden sző­lőfaj alkalmas, (bár mind ku^zó természeti) mert nsgyobbrésze ha megnő is, termést nem hoz, ezért sokan nem értek el eredményt éti­dig. Hói lugasnak alkalmas latokat ültettek, azok ; őven eitátják házukat az egész sző öérés idején a legkitűnőbb muskataly és más édes szőlőkkel. A szőlő hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly ház, mely­nek faa mellett a legcsekélyebb gon­dozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más épületeknek, kertek­nek, kerítéseknek stb. a legremekebu dísze anélkül, hogy legkevesebb helyet is el oglalna az egyábbre használható részekből Ez a legháladatesabb gyümölcs, mert minden évben terem. s'A fajok ismertetésére vo alkozó színes 'énynvo- matu kataio:us bár. inek ingyen és bérmentve küldetik meg. aki rímét egy levelezőlapon tudatja. Érmei léki első szöiöoltváüytelep Nagy-Kágya, a. p. Siftelyhid. 74/1903. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy az erdődi kir. járásbíróság 1903. évi V. 32. sz. végzésével Dr. Hunyady János ügyvéd által képvi­selt Miholecz Lajos végrehajtatónak Horváth Béla ellen 120 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig elrendelt kielégi tési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 724 koro­nára becsült ingóságokra az erdődi kir. jbiróság 1903. V 32/2. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése ere­jéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Király-Daróczon (Árpád-tanyán) leendő megtartására határidőül 1903. évi április hó I. napján délelőtt 10 órája kitüzetik, a mikor a biróiiag lefoglalt bútorok s egyéb ingóságok a legtöbbet Ígé­rőnek készpénzfizetés mellett, szükségesetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégittetéshez jogot tartanak, hogy amennyiben ré­szükre a foglalás korábban es közöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kikül­döttnél Írásban vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól számittatik. Kelt Erdőd 1903. évi márczius hó 16. napján. Farkas Sándor, kir. bir. végrehajtó. Okmány-táblák (fastikulus) oldalszalagokkal ellátva, külön­féle alakban, lapunk kiadóhivatalában olcsó árban kaphatók. B ^ II 44 e3 > 42 'O TS c3 44 44 C 3 £4 S3 “O 43 C4 cS 44 mjm mm ngyeieiie Mindazoknak, kik meghűlés, túlterhelés, vagy nehéz emésztésű eledelekkel való táplálkozás miatt gyomorbajba estek, alkalmazzák az Ullrich Huberl-féle emésztési- és vértisztító gyógyfűbort, mely sok éven át kitűnő gyógyerejü szerül bizonyult: gyomorhuruí, gyomorgörcs, gyomorfájás, nehéz emésztés es elnyálkáscdás ellen. Ezen gyógyfübor kitűnő gyógyerejü füvekből borral van készítve és bár nem hajlcszei, erősíti is serkenti az összes emésztési szerveket. A gyógyfübor eltávolít ugyanis minden rendetlenséget a véredény ékből, tisztítja a vért a kóranyagoktól és előmozdítja az egészséges vér képződését. A gyógyfübor idejekorán való alkalmazása a gyomorbajokat már első fellépé­seknél elnyomják. Ne mulasszuk tehát el inkább azt alkalmazni, mint más erős, maró, egészségrontó szert. A fejfájás, felböfögés, gyorsiorhév, szelek, melyégés és hányinger, az idült gyomorbajnak mindannyi kórjelei, már néhányszor! bevétel után eltűnnek. Szkrekedés és annak kellemetlen következményei: szorongatás, vér- tódulás a máj-, lép- és veröczérben (Hamorrodallenden) bélgörcs, szivdobogás, ál­matlanság gyorsan hatva eltávolíttatnak a bár enyhe hatású gyógyfübor alkalmazása által. A gyógyfübor ellensúlyozza az emészthetetlenséget, serkenti az emésztési szer­vezetet és könnyű székeléssel eltávolít a gyomor- és belekből minden káros anyagot. A soványság, sápadt arezszin, vérszegénység, erőhanyatlás legtöbbnyire a rósz emésztés hiányos vérképződés- és a máj kóros állapotának a következményei Az ily betegeknél majd teljes étvágytalanság, iankadtság, iehangoltság, gyakori fej­fájás és álmatlanság következik be és azok lassú sorvadásnak indulnak. A gyógy­fübor a gyöngült életetőnek uj lendületet nyújt. A gyógyfübor fokozza az étvágyat, elősegíti az emésztést és táplálkozást, hatalmasan serkenti az anyagcserét, gyorsítja és javítja a vérképződést, csillapítja az izgatott idegeket, uj életet és erőt szerez­vén a betegnek. Számos elismerő és hálaadási levél bizonyítja a fentmondottakat. A gyógyfübor ! frt 50 kros, és 3 forintos üvegpalaczkokban kaphatók a kö­vetkező gyógyszertárakban: . Szatmáron az összes gyógyszertárakban Berencze, Ar.- Megyes, Apa, Lippó,Réztelek, Szatmárhegy, Erdőd, Király-Darócz, Kemecse, Szakasz, Csenger, K.-Tótfalu, Hermanszeg, F.-Gyarmat, Halmi, T.-Terebes, Turcz, Sárköz, Kányaháza, Bikszád, A.-Felsőfalu, Sz-Váralja, N.-Sikárló, Erdőszáda, Tomonya, Far­kasaszó, Felszeg, N.-Nyires, N.-Somkut, Pásztó, Sz.-Cseh, Szamos-Udvarhely, Zsibó, Zilált, Perecsen, K.-Béltek, Uj-Német, Tásnád, T.-Szántó, Csány, Margittá, Ér-Endréd, Kenéz, Sz,-Somlyó, Ér-Mihályfalva, Piskolt, Szaniszló. Fábiánháza, N.-Ecsed, M.-Szállta, Szamosszeg, Olcsva, Vitka, M.-Tarpa, M.-Vári, T.-Újlak, N -Szőllős, Huszt, Visít, Técso, Taraczköz, F.-Fernezely, N.-Bánya, F.-Bánya, Szakállasfalu, Kovás, Szurdok, N.-Károly, valamint Magyarország kisebb községeiben is. Aszatmár-németi-igyógyszer- tár szállítja a gyógyfűbort mindenhová az Osztrák-Magyarország területén eredeti árak mellett, ha legalább 3 palaczkot rendelnek. Óvakodjanak az utánzásoktól! Tessék Ulrích-íéle gyógyfűbort kérni. Főraktár Dnger ülraann Sándor gyógytárában. ZAPPAN „szarvas“ vagy „kulcs“ ÍTT jegygyei. Legjobb, iegkiadésabb és azért legolcsóbb szappan, mentve minden ártalmas vegyítésektől. Mindenütt kapható* Bevásárlásnál különösen megfigyelendő, hogy minden darab szappanon a „Schicht“ név és fenti védjegy rajta legyen. Kiváló minőségű államilag ólomzárolt Lóhere- és Luczerna-mag, északnémetországi termelő által ólomzárolt === Eépamag, === Tavasa: bü&kouf, Komócsin, Jlngoiperje, Pázsit-fűmag és Csibehar megrendelhető: KLEIN VÉL!Ö$ Villanyos hajtó­erőre berendezett | tisztilógépezetemcn métermázsánként i frt 50 kr.-ért tisztítom a t. gazda­közönség saját termésű magvait. ensgkereskedésélieii Ssaiffiságoost, Kívánatra bér­mentve azonnal küldök árjegy­zéket és mintá­zott ajánlatot. Nyomatott a kiadó'idajdonosok: Weinberger Testvérek könyv? yomdájában Szakmaron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom