42 találat (0,223 másodperc)

Találatok

1. (103. oldal)
[...] káptalan­nak hogy Dolhay János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] konvent­nek hogy Dolhai János fiait Szaniszlót Györgyöt Jánost és Bogdánt a [...] Dolhai Vajda fiait Györgyöt és Sándort a mármaros­vármegyei Rozalya Sayo Bathyza [...] minden tartozékával Dolhai János fia Szaniszlónak és fiának Lászlónak 700 írtért [...]
2. (91. oldal)
[...] pártot ütöttek a mikor is Szaniszló fiai Sándor és István továbbá a nevezett Sándor fiai Péter és Miklós István [...] a miért is a király Szaniszló­nak Jánosnak Györgynek és Bogdánnak adja [...] Tornowa alio nomine Kwkenyesd fia Sándor de cuius notitia Koztha de [...]
3. (368. oldal)
[...] melyben írja hogy a Pyenyeszek Szaniszlóval és Strzeszowi Miklóssal való ügyükben Szaniszló még nem válaszolt azonban Miklós [...] Smigrod Szluzowszky János és Dzyewyaczky Szaniszló levele Bártfa város tanácsához melyben kérik hogy egy bizonyos Sándor nevű grabi embert a kit [...]
4. (482. oldal)
[...] 90 91 92 János fia Szaniszló 85 Péter 88 89 Szaniszló fia István és Sándor 91 Sándor fiai Péter és Miklós 91 Szaniszló fia János 85 Hosszúmezeiek 89 [...]
5. (119. oldal)
[...] évi fassióját mely szerint Dolhai Szaniszló és György akik Dolhai János­tól [...] valók a maguk és fiaik Szaniszló fiai László Mihály János Ambrus [...] képében egyfelől más­felől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztána [...]
6. (105. oldal)
[...] káptalannak hogy Dolhai János fia Szaniszlót és ennek fiát Lászlót a [...] 1414 március 14 Sziget Dolhai Szaniszló marmarosi alispán és a négy [...] Erdő Erdew de Kekenes fia Sándor egy részről Dolhai Iwascho más [...]
7. (52. oldal)
[...] előtt Nagy­csepcsini Wlaclár Györgyné a Sándor máskép Wladár Anna elhunyt fiának [...] káptalan előtt előadják hogy Lubo­miersky Szaniszló lublói és szepesi kapitány rendeletére [...] krakói kerület főjegyzője és Viesky Szaniszló szandeci jegyző az Tgló és [...]
8. (127. oldal)
[...] 5 Kassa Zsigmond király Dolbai Sza­niszlónak János György és Bogdánnak a [...] embereinek adományozza a nevezettek nagybátyja Sándor és ennek fiai Péter és [...] ré­szére való meghódításában közreműködtek míg Szaniszló és testvérei a király nagybátyja [...]
9. (445. oldal)
[...] 340 345 i dűlők Hatt Sándor tanorokja Nagyaszóhegy Eledpataka Fernikó Fejérnyikó [...] 1 Gsernáton a is i Szaniszló Elekes és Balázs 1550 k 314 315 i Szaniszló Ta­más és Gvörgy Pál Thamás [...]
10. (77. oldal)
[...] Buda Mária királyné románjainak János Sándor és Istvánnak Szaniszló vajda fiainak adomá­nyozza Kereezke és [...] nos requirentibus servitiorum meritis Ioannis Sándor et Stefani filiorum condam Stanislai [...] Beregh 1 existentium eisdem Ioanni Sándor et Stephano perpetuo et irrevocabiliter [...] eo modo quod dicti Ioannes Sándor et Ste­phanus medietatem collectarum quinquagesimarum [...]
11. (764. oldal)
[...] a Múzeumban 19 2 Szilágyi Sándor A linzi béke okirattára Budapest [...] 264 265 1 193 villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...] 6 darab 19 7 Villányi Szaniszló Győr vár és város helyrajza [...]
12. (166. oldal)
[...] Statutione emanari debendarum Petrus filius Sándor de dicta Dolha et Iohannes [...] praesentiam Ipse siquidem Petrus filius Sándor a Statu­cione praescriptae Possessionis Dolha [...] quod nos memoratum Petrum filium Sándor et Iohannem filium Ugrini contra [...] Zsigmond király Dolhai János fiának Szaniszlónak testvéreinek János György és Bogdán­nak [...]
13. (81. oldal)
[...] vagy alispánjának és szolgabíráinak Előadták Szaniszló leleszi prépost és konventje nevében [...] nyert faanyagot önkényesen elhordatta Már Szaniszló prépost idejében egyik Zalok i [...] Bylke i Bolond dictus Péter Sándor és Illés fia István alperesek [...]
14. (94. oldal)
[...] 1389 Október 16 Szőllős Hosszumezei Szaniszló vajda fíai János Sándor és István megosztoznak Mária királyné [...] de Lelez memoriae commendamus quod Sándor et Stephanus fily Stanislai Voywodae [...]
15. (64. oldal)
[...] 3 Visegrád I Lajos király Sándornak János István és Miklósnak a Szaniszló Ungi vajda fiainak adományozza Felső [...] fidelitatibus et fidelium servitiorum meritis Sándor Iohannis Stephani et Nicolai filiorum [...]
16. (203. oldal)
[...] Dolhai János fiai János Bogdán Szaniszló és György ellenmon­danak mely okból [...] sive Stephanus seu Ugrinus seu Sándor de Komlos seu Elias neve [...] an Joannes de eadem seu Sándor de Liptse sive Joannes de [...]
17. (449. oldal)
[...] Jakab bártfai polgártól a Barthodzeyszky Szaniszló szandeczi polgár számára járó 27 [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa a tapolczai és széplaki [...] 1492 szeptember 5 Róma VI Sándor pápa stb Ld az előbbit [...]
18. (120. oldal)
[...] Mihállyal és Jánossal a Gerliés Sándor fiaival egy testvérek voltak meg­jelenvén [...] ké­pében egyfelől másfelől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztánától [...] királyi emberrel együtt a Dolhai Szaniszló Bogdán és György beregvármegyei Sarkad [...]
19. (95. oldal)
[...] Egyed diakónus Dolhai János íia Szaniszlót a beregvármegyei Borsva Hegy és [...] Kökényesi néhai Erdő Erdew íia Sándor a mármarosvármegyei Kökényes Uglya és [...] a következő feljegyzés olvasható Kekenyesy Sándor nyhay Erdew fya az Tatolnak [...]
20. (487. oldal)
[...] Zsigmond József Lajos Pál és Sándor 224 Sztojka Simon mármarosi alispán [...] j de Laaz István és Sándor 85 i István Sándor Szaniszló 86 Lazura zarándvmi b 237 [...]
21. (430u_1. oldal)
[...] 1 Jaklin Gábor 1 Sennyey Sándor báró 2 Káldy Péter 2 [...] június 10 körül Kürtön Rárón Sándor Anna Mária f 1698 2 [...] Kata apácza 1711 Magdolna Ponyatovszky Szaniszló Erzsébet Kecskés János László pap [...]
22. (506. oldal)
[...] város tanácsához melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes álláspontról ír [...] 23 vagy 30 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
23. (497. oldal)
[...] Sztojka József Lajos Pál és Sándor 224 Száldobágyon Csák nevű szőllő [...] Szamosbecs szatmá vmi b 278 Szaniszló szn 80 kenéz Scen fia [...] Szarva b 132 Szarvaszói Gerliés Sándor 119 120 Gerhes Tamás 224 [...]
24. (130. oldal)
[...] 2 án nemes Bud más­kép Sándor Demeter és János kérésére kiadott [...] fiai valamint Miklós Péter és Szaniszló panasza folytán vizsgálat tartassék Balk [...]
25. (270. oldal)
[...] esküt tegye le bizalmasa Bertóthy Szaniszló Sárosmegye alispánja kezébe és ennek [...] CLXXXÜI sz oklevelekkel Közli Horváth Sándor
26. (158. oldal)
[...] 5 Péter 1501 35 0 Szaniszló de Földes fia Benedek 146 [...] 4 9 14 6 Nemesbükki Sándor 1414 7 7 146 7 [...]
27. (104. oldal)
[...] 293 406 1565 Betlenfalvi Turzó Szaniszló szepesi főispán Petróczi Petróczy János [...] Csahol Gebe Meggyes Poraznya Remeteszeg Sándor Kiskocsord cum teloneo Nagykocsord Tunyog [...]
28. (164. oldal)
[...] iránt hogy Dolhai János fiai Szaniszló János György és Bogdán beiktattassanak [...] jószágok valamint Kuk­havasa birtokába Dolhai Sándor fia Péter és Komlósi Ugrin [...]
29. (175. oldal)
[...] Zsigmond király határjárási parancsa Dolhai Szaniszló ennek testvérei János György Bogdán [...] pro te­stimonio fidedignum quo presente Sándor vei Georgius de Lypche
30. (23. oldal)
[...] Rákóczy György és Ferencz Potocky Szaniszló lengyel hetmán Gusztáv Károly svéd [...] Acta Sebessiana 30 1652 Mikulich Sándor levele Lobkovitzhoz 1 lap Lobkovitz [...]
31. (86. oldal)
[...] leleszi prépost és konventje Lázi Szaniszló fiai Sándor és István kérelmére átirja Mária [...]
32. (372. oldal)
[...] melyet néhai Perényi István Kosztka Szaniszlónak elzálogosított s a melyet most [...] bal széle hiányzik Közli Horváth Sándor Ludovicus Dei gratia rex Hungarie [...]
33. (508. oldal)
[...] tanácsához melyben ajánlja hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést Papiroson zárópecséttel [...] 1499 szeptember 7 Mussina Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város [...]
34. (151. oldal)
[...] consuetis diebus permanendo prefatosque Vana Sándor et Vancha nec non Vanna [...] okleveleiket melyek szerént ős apjuk Szaniszló kenéz adományként nyerte Szurdokot más [...]
35. (478. oldal)
[...] Katalin 174 felesége Dorottya 213 Sándor 163 S aniszló 95 96 [...] 1 0 132 134 143 Szaniszló aki Kántor Jánosinak neveztetik 97 [...] 277 Vajda fiai György és Sándor 103 Zsófia 210 Dolhai Fancsikay [...]
36. (120. oldal)
[...] felvette öt fia volt névszerint Sándor Constantin György Teodor és Vaszili [...] megvizsgálása iránt meny­nyiben való Hosszumezei Szaniszló fiának Sandrinnak ennek fia Péternek [...]
37. (168. oldal)
[...] alo b a ld Szaloba Sándor b 104 Sánta Claudus Péter [...] György lőcsei ács 143 Schkarkowffszky Szaniszló lőcsei polgár 93 Schulna p [...]
38. (693. oldal)
[...] Béla Kisfaludy Leleszi Mednyánszky Met­ternich Sándor Motesiczky Múzeumi Törzsanyag Ná­dasdy Nyitrai [...] 68 79 80 István fia Sza­niszló 1467 68 79 80 neje [...]
40. (548. oldal)
[...] Domokos fia Mihály András fiai Sándor és István 1441 357 Orosz [...] 577 CSIKÓ Ciko Chyko fiai Sándor és János Pomáziak 1446 574 [...] hegyi erdő osztály 440 i Szaniszló kir ember 1410 81 DOMCHOHORKA [...]
42. (549. oldal)
[...] korumlyai oláh 1365 34 v Szaniszló vajda fia leveles csavargó Ung [...] Í 47­ DURANI Tamás és Sándor kir emberek 136 DUSSA Dusa [...]