Iványi Béla: A márkusfalvi Máriássy család levéltára 1243-1803. I. (Lőcse, 1917. Különlenyomat a Közlemények Szepes vármegye multjából)

405. 1565. április 25. A szepesi káptalan előtt itj. Hevesi Bornemissza Benedek­özvegye Pongrácz Ilona, most Böki (,.Bewky") Paczóth Zsigmondné a szepesmegyei Haraszt és Porács bi, tokokat Márknsfalvi Máriássy Pálnak 600 forintért visszabocsátja. Levéltári száma : 293. 406. 1565. Betlenfalvi Turzó Szaniszló szepesi főispán, Petróczi Petróczy János alispán és a szolgabirák és esküdt ülnökök előtt Máriássy Pál kijelenti, hogy ő Porács és Haraszt birtokokat jogosan foglalta el, a mi ellen Türk Dániel („Turk") lőcsei biró és Helth Balázs esküdt Lőcse város nevében tiltakoznak. Levéltári száma: 294. 407. 1567. A szepesi káptalan előtt Soldnar Antal Máriássy Pállal, a ki őt megverte, kibékül. Levéltári száma: 295. 408. 156 7. szeptember 25. Gömör és Szepes vármegyék hatósága előtt Máriássy Pál panaszt emel Bebek Ferencz ellen, a ki az ő Berzéte birtokát hatalmasul Krasznahorka várához csatolta, a miről a két várraegye hatósága a királyhoz jelentést intéz. Fogalmazvány. — Levéltári száma: 296. 409. 1568. julius 12. Bécs. I. Miksa király a szatmármegyei Mátészalka, Csahol, Gebe, Meggyes, Poraznya, Remeteszeg, Sándor, Kiskocsord „cum teloneo." Nagykocsord, Tunyog, Györgyteleke, Sali, Angyalos, Újfalu, Csen­ger. Szárazberek. Magasliget, Nagy- és Kis-Palád, Bothpalád, Son­kád, Erdőszáda és Pusztatelek, továbbá a középszolnokmegyei Panyir, Zölcsösd, Oláh-, Közép- és Magyar-Csahol birtokokon lévő részeket, — melyeket néhai Csiholi Gáspár és György néhai Csa­holi Imre leányainak: Annának Bryberi Melyth Györgynének és Katalinnak, ,.Radoahi" Horváth Miklósnénak adtak — érdemeik jutalmául Bryberi Melyth György fiainak Istvánnak, Pálnak és Péternek adván, meghagyja az egri káptalannak, hogy őket ezen birtokba iktassa be. Az egri káptalan 1568-ban az iktatásról jelentést tesz. Levéltári száma: 300. 410. 1568. I. Miksa király a Máriássy Pál és a lőcseiek közti perben átirja Révai Ferencz nádori helytartó 1550. január 18-an Pozsony­ban kelt oklevelét, a káptalani jelentéssel. Levéltári száma: 297.

Next

/
Oldalképek
Tartalom