Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299-1526). (Nyíregyháza, 2006.)

1447. február 3. (in Helmech, 2. die Puri/icacionis Marié) Pálóci László országbíró Bereg megye ispánjának vagy alispánjának és szolgabíráinak. Előadták Szaniszló leleszi prépost és konventje nevében, hogy hat éve, mikor Miklós korábbi prépost még életben volt, Chap-i Ákos (egr.) elküldte familiárisait és jobbágyait, Nagy (Magnus) Tamást és fiát: Mártont Zaloca faluba, és itt a prépost fogságából egy jobbágyát, Kariza Istvánt erőszakosan kiszabadíttatta és Ezen nevü falujába költöztette. - Ákos a házépítésre Miklós prépost által Zalok faluban előkészíttetett (appromptuare) faanyagot elszállíttatta. - Még Miklós prépost idejében a birtok határain belüli erdőket kivágatta és az így nyert faanyagot önkényesen elhordatta. - Már Szaniszló prépost idejében egyik Zalok-i jobbágya, Pyp János éjszaka Ezeen faluba szökött, akit gyakori kérése ellenére sem küldött Ákos vissza. Ráadásul a szökés után, midőn a prépost Jánosnak a birtokon maradt két sertését saját gazdaságába hajtatta (ad domum suam depellere faciebat), Ákos ezeket útközben elraboltatta. Kéri, hogy küldjenek ki maguk közül egy vagy két embert, akik tartsanak vizsgálatot, majd tegyenek jelentést. Átírta Bereg megye hatósága 1447. augusztus 7-én kelt jelentésében. Leleszi prépostság mit. Acta Saeculi 1400-222. (DF 234285.) 191 1447. augusztus 7. (in Lomperthzaza, / II. a. Laurencii m.) Malumvyz-i Kende, Munkach vár kormányzója (gubernátor) és Bereg megye ispánja meg a szolgabírák jelentik Pálóci László országbírónak, hogy február 3-án kelt levele (190. sz.) értelmében kiküldték Gwth-i György szolgabírót a levélben foglalt vizsgálat lefolytatására, aki visszatérve jelentette, hogy a megyében mindenkitől, akitől csak lehetett, kérdezősködve azt tudta meg, hogy ezeket az erőszakos tetteket Ákos valóban úgy hajtotta végre, ahogy azt az országbíró levele tartalmazza. Papíron, öt zárópecsét nyomával. Leleszi prépostság mit., Acta Saeculi 1400-222. (DF 234285.) ­Külzetén: Magnifico viro comiti Ladislao de Paloch iudici curie regie pro honorabili et religioso viro domino Stanislao preposito et conventu ecclesie Sancte Crucis de Lelez contra egregium Acus de Chap super factis intra scriptis relatoria et inquisitoria. 192 1448. június 6. (in Adaez,f. V. p. Petronelle virg.) Pálóci László országbíró Bereg megye ispánjának vagy alispánjának és szolgabíráinak. Előadták Kyswarada-i Miklós fia: Miklós, Mihály fia: László és Pelbárt fia: Mihály nevében, hogy az Athya birtokon lakó Gal Máté és János fia: Sebestyén - uraik, Gwth-i András és Rosal-i Kwn Jakab utasítására - Gyertya­szentelő Boldogasszony körül (febr. 2.) a Gelyenes/Kylyenes birtokokuk területén lévő erdőben familiárisukat, Krysano-i Mátét fegyveresen megtámadták, súlyosan elverték és félholtan hagyták hátra. Kéri, hogy küldjenek ki maguk közül egy vagy két embert, akik tartsanak vizsgálatot, majd tegyenek jelentést. Átírta Bereg megye hatósága 1448. július 22-én. DL 97211. (Vay cs. berkeszi lt. 1126.) 1448. július 8. (in Lomperthzaza,/. II. a. Margarethe virg.) Malumwyz-i Kende, Munkacz vár kapitánya és Bereg megye ispánja meg a négy szolgabíró emlékezetül adja, hogy törvényes idézést követően Bylke-i Bolond (dictus) Péter, Sándor és Illés fia: István alperesek Wyhel-i Péter felperes ellenében kötelesek lettek volna Margit-nap előtti hétfőn (júl. 8.) megjelenni a törvényszék előtt, ekkor azonban - bár Bwlcho-i Péter a felperes képviseletében megjelent - az alperesek nem jöttek el és nem is küldtek senkit, ezért őket egyenként három márka bírságban marasztalják el. Papíron, három zárópecsét darabjaival. DL 38293. (Újhelyi cs. lt.) - Külzetén: Pro Petro de Wyhel contra Petrum dictum Bolond ac Sandrinum et Stephanum filium Elye de Bylke super facto intrascripto iudicialis.

Next

/
Oldalképek
Tartalom