Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

nobilium et in illius comitatus, in quo ea ipsa bona existunt, exercitare vei aliqnas pecunias dare non teneantur, sed de illis bonis et possessionibus, quas aut titulo pignoris possident, aut aliqui privátim ex concivibus habent, de huiusmodi pos­sessionibus et iuribus possessionariis in médium comitatus solvere teneantur.« Papiroson, zárópecsétje elveszett, 3446. 1499. augusztus 6. Buda. II. Ulászló király Zemplénmegye közönségének előírja a negyven dénáros hadiadó befizetése körül követendő eljárást. Papiroson, egyszerű egykorú másolatban. 3447. 1499. augusztus 8. Szmigrod. Szmigrod város tanácsának levele Bártfa város tanácsá­hoz, melyben kéri, hogy a fonalak egyforma hosszára legyenek figyelemmel, »nam singulis evidentissime constat, quod vestra­rum in C. totius regni oris non singulo merces eandem et equalem tenent, nec in se habent efficaciam longitudinem aut mensuram. Considerandum est igitur, quod e vestrarum C. regno non omnes magni et equales prodeunt equi, neque omnia in una et equali mensura extant vasa vini, neque portiones uniformes emuntur ferri, que omnia apud nos non tenentur in silentio regno, eo quod omnibus et singulis rebus vestrarum C. ingenia unam et equalem non sufficiunt mensuram, quaprop­ter et nobis in rebus et mercibus vario currentibus et qualitatem non habentibus vestre non velint imputare C., quod et nos in eo minimé prevalere sufficimus«. Szívleljék meg tehát a jó taná­csot és legyen gondjuk arra, hogy a forgalomba kerülő javak egyforma hosszúak legyenek. Víztől rongált papiroson, törött zárópecséttel. 3448. 1499. augusztus 15. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben ajánlja, hogy Kapy Sándor ügyében tartsanak gyűlést. Papiroson, zárópecséttel. 344Í). 1499. szeptember 7. Mussina. Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város taná­csához, melyben kéri, hogy egy Jadczejko nevű miaszkoi lakos­nak a bártfai harminczadon lefoglalt javait adják vissza. Papiroson, zárópecséttel. 3450. 1499. szeptember 8. Márkusfalva. Máriási István sárosi várkapitány levele Bártfa város közönségéhez, melyben Sárosmegye legközelebbi közgyűlé­sének idejéről értesíti őket. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom