Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

opportuna deferre commode non valeret: ideo easdem de verbo ad verbum transscribi Transumptumque Litteris Nostris similiter privilegi­alibus inseri faceremus : Quarum tenor talis est: Ludovicus Dei gratia etc. (vide sub No. 24.) Nos igitur petitioni annotati Vynch nobis porrectae et justitiae annuentes, ut tenemur, praescriptas Litteras Privilegiales Annotati quondam Domini Ludovici Regis nobis exhibitas, verbo tenus transscribi Nostris Privilegialibus titia commune ret . . . . in cujus rei Memóriám Stabilitatemque perennem praesentes Litteras nostras Privilegiales pendentis Sigilli nostri muni­mine roboratas duximus concedendas. Dátum in Festő Beati Micha­elis Archangeli. Anno domini Millesimo quadringentesimo quarto. J) A marosvásárhelyi kir. tábla által 1794. évi julius 2-án nemes Bud más­kép Sándor Demeter és János kérésére kiadott hiteles átirat másolatából. A má­solat a vármegye levéltárában III. 1781/50. szám alatt levő iratok közt található. 75. 1405. Febrnár 17. Visegrád. Zsigmond király rendelete a Leleszi conventhez az iránt, hogy Urmezei János, Miklós, Dienes az István fiai, valamint Miklós, Péter és Szaniszló panasza folytán vizsgálat tartassék Balk máramarosi vajda és fia Demeter ellen, kik a Talahor viz szabályozásával Ur­mező birtokot vizáradás veszélyének tették ki és fegyve­res erővel sok hatalmaskodást követtek el. Brandenburgensis etc. Sacri ro­mani imperii vicarius generális, Regni Bohemiae Gubernátor, Fideli­bus sui personis Iohannis, Nicolai et Dionisii Filiorum Stephani ac Nicolai et Petri filii ejusdem, nec non Stanislai, et quomodo alias quondam Magister Balk voyvoda Maramarosiensis 1) ac Demetrius filius ejusdem armatis et potentiariis, cum integra potentia gentis eorum exercitu­aliter ad possessionem ipsorum irruendo, ac ferendo quendam fluvium Thalabor nuncupatum de recto, usitato suo meatu, in novis fossatis recipiendo rursus et indirectos meatus fluctuare permisissent, eandem possessionem in minima ipsius aquae exundatione decima instaret revolutio

Next

/
Oldalképek
Tartalom