Illéssy János: Igló kir. korona- és bányaváros levéltára. (Budapest, 1899.)

1630. ápr. 15. A nagy-csepcsini tanács előtt Nagy­csepcsini Wlaclár Györgyné a Sándor máskép Wladár Anna elhunyt fiának Mensator Gáspárnak iglói házát és birtokrészét másik fiának Mensator András iglói lakosnak ajándékozza­(248. sz.) 1631. jan, 6. Miller Mátyás végrendelete. (249. sz.) 1631. jan. 7. Gr. Eszterházy Miklós nádor Iglót a ka­tonai beszállásolás alól fölmenti. (250. sz.) 1631. jan. 8. Neysoler Tóbiás végrendelete. (251. sz.) 1631. jan. 11. Nickisch Anna végrendelete. (252. sz.) 1631. febr. 20. Braumanné Balzer Anna végrendelete. (253. sz.) 1631. ápr. 14. iioxer Benedek iglói főbiró a szepesi káptalan előtt tiltakozik a Máriássy család teplicskai jobbá­gyai ellen, akik az iglói erdőkben a gyenge fahajtásokat juli­és kecske-nyájaikkal lelegeltették. (254. sz.) 1631. máj. 23. Formica Simon és Dyrner István iglói esküdtek a szepesi káptalan előtt előadják, hogy Lubo­miersky Szaniszló lublói és szepesi kapitány rendeletére Novo­taniecz Stano sandeci kapitány, Marczinkowsky Predslaus krakói alétekmester, Chwalibogh .lakab a krakói kerület főjegyzője és Viesky Szaniszló szandeci jegyző az Tgló és Mar­kusfalva közti peres határt rendezni akarván, a Máriassyak a helyszínén nem jelentek meg s ennélfogva, ha ebből kelle­metlenségek támadnak, azokért az iglóiak felelősséget nem vállalnak, ellenkezőleg protestálnak a Máriássy család ellen, amely az iglói határt bitangoltatja. (255. sz.) 1631. aug. 18. Markusfalvi Máriássy Pál a testvérei László, György, András, Ferencz, János nevében is a szepesi káptalan előtt óvást emel az iglóiak ellen, akik, jóllehet az 1580-ban bizottságilag megállapított határjárást az 1581-ben országgyülésileg kirendelt bizottság meg nem erősítette, sőt azon határjárást a Podolin és Toporcz közti határokra vonat­kozólag a lengyel kormányzóság nem régiben hatályon kiviil helyezte, mégis az iglóiak ragaszkodván hozzá, őket nem illető földterületeket is magukénak tartanak s a Máriássyak tep­liczkai jobbányainak juh- és kecske-nyájait elhajtották, a job­bágyokat megverték, meg is lövöldözték; a zavatkai kaszáló

Next

/
Oldalképek
Tartalom