Iványi Béla: Bártfa szabad királyi város levéltára. 1319-1526. (Budapest, 1910.)

3431. 1499. május 23. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a sárosmegyei nemesek által a jobbágyokat illetőleg hozott határozatok megtárgyalására jöjjenek Kassára. Papiroson, zárópecsét töredékével. 3432. 1499. május 23. (Kisszeben.) Kisszeben város tanácsa Bártfa város tanácsának bizo­nyítja, hogy egy tonna heringet felbontván és megszámlálván, abban 816 darabot találtak. Víztől rongált papiroson, pecséttel. 3433. 1499. május 25. Lőcse. Lőcse város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben kéri, hogy a jobbágyokra kirovandó egy forintos adó tárgyában az Eperjesen tartandó gyűlésre jöjjenek el. Papiroson, zárópecséttel. 3434. 1499. május 29. Buda. II. Ulászló király levele Tárczai János marmarosi sókamara­ispánhoz, melyben írja, hogy a török császár hadaival közeledik és a mint a kémek jelentik, »aut Nándor Albam, vei Jayczam, aut aliquod castrum finitimum obsidere et expugnare decre­visse«, ő tehát a fenyegető veszély ellen általános felkelést hirdetett, a miért neki is megparancsolja, hogy hadaival jöjjön Szegedre. Papiroson, zárópecséttel. 3435. 1499. május 29. Varanó. Varanó város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben bizonyítja, hogy a Creczmer és Melczer István bártíai polgárok által Gilniczer Mihálynak ide küldött két tonna hering rossz volt, mire ezek megígértek, hogy kárpótlásul sört kül­denek 10 frt értékben, kéri tehát, hogy Gilniczer Mihálynak szolgáltassanak igazságot. Papiroson, zárópecsétje elveszett. 3436. 1499. junius 16. (Kassa.) Kassa város tanácsának levele Bártfa város tanácsához, melyben a Kapy Sándorral szemben elfoglalandó együttes álláspontról ír. Vízfoltos papiroson, zárópecsétje elveszett. 3437. 1499. junius 23. vagy 30. Mussina. Bjeli Szaniszló mussinai várnagy levele Bártfa város taná­csához, melyben kéri, hogy a Miklós nevű emberétől a bártfai harminczadosok által lefoglalt viaszt adják vissza. Papiroson, zárópecséttel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom