Mihályi János: Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századból. (Máramaros-Sziget, 1900.)

perpetuo tenendam, uti fruendam possidendam, pariter et habendam, ac in suos ad placitum usus convertendam. Harum quibus sigillum nostrum appressum est testimonio literarum, quas dum in specie nobis reportate fuerint, in formám nostri privilegii redigi faciemus. Dátum in Bach, in festő purificationis Virginis Marié. Anno Domini millesimo tercentesimo nonagesimo octavo. Ita tamen, quod ydem more aliorum nobilium debitum sumtum inpendere teneantur. Dátum ut Supra. Koriat litván herczegnek, Gedimin (fl340) fejedelem hét fiai egyikének, ki a keleti szertartás szerénti keresztény vallást (Basilovics : Brevis Notitia I. I.) felvette, öt fia volt névszerint: Sándor, Constantin, György, Teodor és Vaszili. György vagy Juga moldvai vajdává választatott Latzku a Bogdán fia után. Ettől fenn maradt egy adomány levél, mely 1374. évfcen Berladban kelt. (B. Hasdeu : Negru Voda p. 256.) A jelen oklevélből biztos, hogy Vasili testvér volt Teodorral, a ki I. Lajos királylyal a Bug folyó melletti Breslavban kötött egyezség szerént a királyra ruházta Podoliára vonatkozó igényeit és cserébe nyerte 1354-ben a mun­kácsi uradalmat. (Lehoczky Tiv. Beregvármegye III. p. 543.) Ezen Teodor herczeg emlékezetessé tette magát kegyes adományával, melylyel közel Munkács városához szt.-Miklós tiszteletére görögök vagy ruthenek szertartása és szokása szerinti monos­tort alapított (ad Ritum et morém Graecorum vei Ruthenorum 1360.) Teodor herczeg 1416 -ig magas kort ért el (lásd az 1417. évi Február 2-iki oklevelet), és meg nem állhat Basilovics (i. m.: I. 3.) abbeli nézete, hogy ugyanazon néven két herczeg lett volna, testvérének Vaszili-nek megnevezése, Zsigmond király következő szavai: „avunculus noster carissimus (1404. évi oklevél) igazolják, hogy a monostor ala­pitója ugyanaz volt, ki 1416. tájáig élt. 2) A gróf Telekyek gyömrői levéltárában lévő eredetiről. (El. XX. F. 1. n. n. 12.). 69. 1398. Szeptember 2. Visegrád. Zsigmond király rende­lete a Jászói conventhez, annak megvizsgálása iránt, meny­nyiben való Hosszumezei Szaniszló fiának Sandrinnak. ennek fia Péternek és leánya Helennek Hosszumezei János fia Péter ellen támasztott azon panasza, hogy Sandrinnak fiát 1)íihályt megölte volna ? Sigismundus Dei gratia Rex Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. Marchioque Brandenburgensis etc. Fidelibus suis Conventui Ecclesiae de laszo Salutem et gratiam. Dicitur nobis in personis Sandrini fily

Next

/
Oldalképek
Tartalom