Nagy Gyula: A nagymihályi és sztárai gróf Sztáray család oklevéltára. I. (Budapest, 1887.)

DOMBÓ (Zalanki), kir. ember: 1329. 59. DOMINICA szolgáló : 1266. 10. DOMOKOS, Omode fia: 1280. 26. — abaujvári főesp. 1343. 171. — borsvai főesp. 1337—1364. l17- ?J7- — boszniai püspök: 1579. 446. — hevesi főesp. 1290. 34. — leleszi prépost : 1378—1396. 442. 44?. 447. 449. 4>o. 458.461. 482. 484. 486. 492. 496. <503. 519. 535. $39. 540. 542. — macsói bán : 1352. 230. — nádor : 1266. 10. 11. — Péter fia, a Csák nemből: 1273. 12. — nyitrai püspök: 1379. 446. — spalatoi érsek : 1352. 230. — szatmári polgár: 1367. 355. — szécsi pap, csöngői alesp. 138?. 465. 480. — újvári főesp. 1328—1337. 58. 119. 137. DOMONYA (Damanya) b. Ung vm. 330. 332. 441. DOMOSZLÓ (Domc-lo) ungi várjobbágy : 1284. 30. DONCH, Domokos fia (Leszteméri), kir. ember: 1 J4«í —1358. 184. 288. 289. — Domokos fia, procurator: 1344—1357. 173. 174. 176. 246. 263. 272. — Miklós fia: 1333. 80. — zólyomi és komáromi főisp. 1333. 74. — fia Pongrácz, kir. ember : 1372. 392. DONK ungi várjobbágy : 1282—1291. 28. 20. ?o. ?4­DOROSZLÓ (Doruslo. Duru^lo) fia Benedek, ungi várjobbagy : 1:8,;. 30. 31. DRÁGH mester: 1392. 516. — vajda, máramarosi főisp. 1396. 540. 541. DRAGOMER, Román fia, korumlyai oláh: 1365. 34v — Szaniszló vajda fia, leveles csavargó Ung vmben : 1363. 3?2. DRAGOMIR, Drugeth János tisztje: 1564. 334. DRAGUS oláh jobbágy: 1378. 441. DRÁVA folyón révjog: 13. DRINOCHPATAKA p. 107. DRUGETH János nádor: 1333. 79. — Vilmos (Wyllernius) szepesi és újvári főisp. 1333. 80., nádor: 1335—13?9- 119. 120. 138. 140. 159. 259- 260. 294. 397., ungi főisp. 1 3 37- !?8. — János fia Miklós ungi főisp. 134S — I?$I. 186. 191. 219. 222. —János ungi főisp. i?^6— 1363. 256. 322. 330. — Miklós országbíró, tu­róczi főisp. 1355. 243. 246. — János, Miklós fia (Gerényi) : 1361—1369. 321. 326. 333. 334. 3 35- 341. 345. 347. 348. 360. 396. 398., eskütt nemes Ung vmben : 1370. 366. — János, János fia: 1363—1376. 326. 335. 336. 341- ?6o. 396. 398. 411. 434. — Miklós, János fia: 1366—1378. 350. 360. 361. 39J- Í94- ?96. J98. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 435. 441. — János: 1363. 332., 137$. 423. — János 'Ho­monnai) : i?8i. 457. — János fiai, János, Miklós és Ferencz (Homonnaiak) : 1383— 1300. 460. 474. 488. —János fia László (Ung­vári): 1393. 525. DUBUGYA (berch — vocatusj hn. 133. DÚLÓ András: 1387. 478. DUNA folyón révjog: 13. Í?47­DURANI Tamás és Sándor, kir. emberek : 136$. DUSSA (Dusa, Dwsaw)~e) fly. 95. 06. 148. 149. 151. 266. 267. 268. 269. 270. 271. DYMITH gerecsei jobbágy: 1358. 301. EBRES : 1. Obres. ECCUL szabad ember Ung vmben : 1250. 8. EDEUCH, Péter fia, ungi várjobbágy: 1284. 30. EGERFA (arbor vulgo cgwrfa): 12$. EGRESERDŐ (egruserdcu): 97. 98. EGRESTÓ (egrestow lacus): 144. EGRI kápt. 3. 5. 24. 25. 26. 30. 31. 33. 34. 35. 37. 44. 46. 48. 58. 72. 77. 80. 81. 84. 85. 87. 88. 91. 101. 104. 114. 117. 119. 123. 138. 140. 155. 162. 163. 164. 168. 169. 170. 183. 188. 190. 193. 196. 213. 2is. 244. 245. 247. 250. 2^4. 259. 260. 262. 263. 274. 292. 293. 299. 307. 313. 314. 337. 352. 353. 382. 386. 389. 391. 393. 397. 398. 399- 400. 402. 403. 408. 410. 412. 415. 416. 417. 421. 435. 451. 453. 4^5. 4156. 462. 468. — prépostok: Bertalan 1279. 23., Haab 1280—1284. 2$. 31., István 1290. 34., Péter 1328. 58., Miklós 1336 — 1343. 119. 137. 171., Demeter 1364. 337., János 1367—1372. 353. 383. 388. 389. — püspökök: Lanipert 1266—1274. 10. i,. 17., András 1275 —1301. 19. 2$. 31. 32. 34. 39., Márton 1306 — 1322. 39. 40. 41. 43., Csanád 1324 — 1328. 48. 52. 56. <58., Miklós 1331—1362. 41. 42. 43. 67. 79. 119. 121. 138. 162. 171. 181. 212. 230. 304. 337., Mihály 1364—1372. 338. 3^3. 383. 388. 390., Imre 1379. 446., István 1389. 487.—vicariusok : János borsodi főesp. 1337 —1349. 121. 122. 180. 181. 212. 337., András zempléni főesp. 1358. 304., György patai fő­esp. 1373. 409., János zempléni főesp. 1389 —1391. 487. 499. 502. — piacz (fórum): 64. — szent Erzsébet oltára : 393. 400. — szent Péter egyháza: 413. 417. EGYHÁZAS-GÉZSÉNY (Eglia^asgeswn, Eghasgcswn, Igha^asgeswn) b. és f. Ung vm. 141. 142. 143. 145­EGYHÁZAS-IDA b. Abaujvár m. 26. 27. 292. EGYHÁZAS-SZTÁRA (Eghazastara) b. és f. Zem­plén vm. 97. 98. 300. 302.

Next

/
Oldalképek
Tartalom