Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

171. 1425. (?) (A zalai konvent) Salamonvári Salamon íia János leányai Agata és Beatka részére valamely birtok határait állapítja meg. Töredékes hártya darabok. I. Levéltár, Elench. XXIII. fasc, I, No. 33. 172. 1428. június 11. A veszprémi káptalan előtt Nagyörsi (de Nagwrs) János íia Jakab, a maga és fiai Máté és János nevében Nemes Györgynek és fivéreinek Nagyörsön néhány hold földet ado­mányoz. Dátum in festő beati Barnabe apostoli, anno Domini mil­lesimo quadringentesimo vigesimo octavo. Vízfoltos hártyán, kívül rányomott pecsét helye. I. Leveltár, Elench. XXIII. fasc. I. No. 50. 173. 1429. április 16. A vasvári káptalan előtt Alsólindvai Zsigmond leánya Herbathya Ost fia János felesége Katkó, mindazon bevalláso­kat, amelyeket vízkereszt körül megbízott ügyvédjei eddig tettek, visszavonja és semmisnek nyilvánítja. Dátum sabbato proximo ante festum beati Adalberti epis­copi stb. Papíroson, kívül rányomott viaszpecsét töredéke. I. Levéltár, Elench. XXIII. fasc. I. No. 52. 174. 1430. június 19. Buda. Garai Miklós nádor a Szentjakabi Bertalan fia Miklós, Sa­lamonvári Salamonfia János leánya Agata, Ost fia Gergely fele­sége és Alsólindvai Zsigmond leánya Katkó, Herborthyai Ostfi János felesége közt folyó per tárgyalását elhalasztja. Dátum Bude, quinquagesimo die termini prenotati (t. i. in octavis festi beati Georgii martiris) anno Domini stb. Papíroson, kivül zárópecsét helye. I. Levéltár, Elench. XXIII., fasc, I. No. 53. 175. 1430-32 Zagoori János mármarosvármegye hites jegyzője kivona­tolja és magyar nyelven kiadja a Dolhaiak 1430. évi fassióját, mely szerint: Dolhai Szaniszló és György, akik Dolhai János­tól és Jánosvajdafalvai Vajda János leányától valók, a maguk és fiaik, Szaniszló fiai: László, Mihály, János, Ambrus és And­rás, — György fiai András és Miklós képében egyfelől; más­felől Szarvaszói Gerliés Sándor és János vajda leánya Sztána

Next

/
Oldalképek
Tartalom