Iványi Béla: A római szent birodalmi széki gróf Teleki-család gyömrői levéltára. (Szeged, 1931.)

86. 1409. február 24. Zsigmond király mecsincsei Garázda Miklósnak, Dénesnek «és Szilágyi Lászlónak hű szolgálataiért, nevezetesen, hogy a Hervoya-íéle lázadás idején a boszniai Zrebernik várát a láza­dók ellen csaknem négy esztendeig védelmezték, czimeres le­velet adományoz. Dátum . . . sexto kalendas martii . . . Kiadta: Barabás: A széki gr. Teleki család oklevéltára I. kötet 345. skk. 11. Fejérpataky : Magyar címeres emlékek I. 31—34. 11. Turul XII. évfo­lyam (1894), 9. lap. Magát a cimert még a mult század eleje körül: „Delinea­vit et sculpsit Sámuel Sardi." Ennek egy példánya berámózva megvolt a maros­vásárhelyi gr. Teleki-théka dolgozószobájában : „Stemma gentilitium titulo novae donationis in anno 1409. fratribus Garazdiis et Szilagyiis a divo quon­•dam Sigismundo imperatore collatum" stb. felirással. Hártyán, függő pecsétje elveszett. I. Levéltár, Elench. XIV. fasc. 1. No. 1. 87. 1409. december 9. A leleszi konvent Rozgonyi Simon országbiró iktatóparan­csára jelenti, hogy Bakanyai László országbírói jegyzővel Egyed diakónus Dolhai János íia Szaniszlót a beregvármegyei Borsva, Hegy és Helmecz helységekben lévő birtokrészek birtokába, tekintet nélkül Borsvai Fábián íia János és Borsvai Simon és mások ellentmondására, beiktatta. Dátum íeria secunda proxima post predictum íestum beati Nicolai coníessoris, anno Domini millesimo quadringentesimo nono. Hártyán, alul A, B, C cyrographummal, függő pecsétje elveszett I. Le­véltár, Elench. XX. fasc. I. No. 26. Ugyanaz átirva Rozgonyi Simon 1410. feb­ruár 19-én Budán kelt oklevelében. U. o. 16. 88. 1410. január 7. A leleszi konvent előtt Kökényesi néhai Erdő (Erdew) íia Sándor a mármarosvármegyei Kökényes, Uglya és Nerezsnicze nevü birtokainak íelét Ilhóczi Mihály íia Tatamérnak adomá­nyozza és magvaszakadás esetén a nevezett birtokokon lévő javakban kölcsönös örökösödést biztosítanak. Dátum íeria tertia proxima post íestum Epiphaniarum Domini, anno eiusdem millesimo quadringentesimo decimo. Az oklevél mellett külön papírszeleten XVI. századi írással a következő feljegyzés olvasható : „Kekenyesy Sándor nyhay Erdew fya, az Tatolnak, az w attyafyanak, ky más néwel hywattatyk Tatamérnak, Kekenyesnek, Wglya­nak és Nereznychenek felét megatta, ez lelezy konvent Iewele byzonság rola." Hártyán, alul selymen függő pecséttel. I. Levéltár, Elench. XX. fasc. I. No. 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom