50 találat (0,303 másodperc)

Találatok

1. 1913-04-30 / 33. szám
[...] osztálya Dr Kéler s k Kerese s k törvszéki biró törvszéki [...] 3 ESniHíaaS 0 SaSEiSaESEIESa Papp István ügyböki irodája Kelt Vácon 1913 [...]
2. 1915-05-30 / 41. szám
[...] kitüntetés előléptetés A király Brokés István honvédhuszár al ezredesnek az ellenség [...] ál­lamsegélyük sincs de a háború kerese tűktől fosztotta meg Ezek közül [...] katona A megboldogultnak neve Fejes István cs és kir 83 gyalogezred­beli [...] adták rá az élő Králik Istvánra a rézdobozban lévő cédula alapján [...]
3. 1942-06-20 / 49. szám
[...] mellett vagyok hazafias tisztelettel Czotter István tiz táb p 112 15 [...] szőnyegen forog A Nagy Ö kérése mindenütt parancs a világon mert [...] nincs haladás A Nagy Ö kérése mint parancs egy ős konzervativ [...]
4. 1942-05-20 / 40. szám
[...] ő annyira megszeretett és nagy kérése van hozzájuk Most az­után gyönyörű [...] boldog csángókkal Ezért az a kérése a váci társadalom­hoz hogy fogadja [...] műsorok­ban Forntrán Irma és Magyar István magyar nótákkal szórakoztattak Ma­gyart kitűnő [...]
5. 1930-11-23 / 88. szám
[...] szava a másik a szolid kérésé ne essen ki a jó szivek pártfogásából Nem tudjuk meg­tagadni kérése teljesítését ezért azt teljes szövegével [...] Rácskay MikJósné úr­nő özv Jakab Istvánná Brun­ner Antal fodrászmester Steidl Ferenc [...]
6. 1919-02-23 / 16. szám
[...] fertőzés gyanúja alatt áll Komoly kérése a ható­ságnak a város lakosságához [...] Ivánovics János Soós János Bognár István Báskay Dezső Mojs Gyula Steidl [...]
7. 1937-07-14 / 51. szám
[...] December elsejére kész a Szent István iskola A nagyközönség az utóbbi [...] az iskolaépí­tésnek Ha a Szent István iskola kész ő megérdemelne egy [...] többi fellebbezésre gon­dolt Balás Horváth István fő­városi építőmester meg is tette [...] Ferenc és társai­nak az a kérése bogy a város az Árpád [...]
8. 1925-11-08 / 82. szám
[...] MEGJELENT AZ UJ KVASSAY KVASSAY ISTVÁN KÉMIAI TERÁPIÁJA ÉS A LYSOFORM [...] Vácduka kép­viselőinek az voll a kérése hogy a város és a [...]
9. 1924-09-14 / 39. szám
[...] kb 5 óra Vezető Kövi István Szept 21 Hétvályufórrás Vöröskőszikla teteje [...] kezdve állandóan köz­lekedik polgársnestea 1 kérése iparosainkhoz A Falu szövetség által [...] András Együd Gyula DerzsyAndor Tenczel István Végh József Borsos Endre Werk [...] Tóth Józsefné Tóth Mi­hály Kosa István Neibrand István 10 000 10 000 Bánffy [...]
10. 1923-05-27 / 22. szám
[...] hogy a városfejlesztő tűzifa telepének kérése fölött határozatot hozzon A elöntés [...] Sándor képviselő igaz­gató dr Székely István Wolkenberg Aiojos dr Schütz Antal [...] hogy a kormányzó dr Bakóczy István ítélőtáblái bírót a kúriához bíróvá [...]
11. 1927-01-23 / 7. szám
[...] kirándulása Pálvölgyi barlang Vezető Bartos István Indulás reggel 8 órakor Wagner [...] 56 p A polgármester 1 kérése a város lakosságához Krakker polgármester [...] hajdú Bernáth Endre Főpincér Velzer István Eteles pincér Gremela József Italos [...]
12. 1934-01-21 / 6. szám
[...] ház a Tigris a Szent István tér emeletesház A korzón a [...] ne­künk kellemes estéket szerezni Nógrádveröceiek kérése a Kulftűr Mozgóhoz runk az [...]
13. 1931-10-28 / 81. szám
[...] össze A szertartást Hanauer Ä István dr megyéspüspök végezte nagy segédlettel [...] Baba vál­lalták A városi adóhivatal kérése a háztulajdonosokhoz A városi adóhivatal [...]
14. 1931-02-08 / 11. szám
[...] változások az egyházmegyében Hanauer Ä István dr me­gyéspüspök Rehúk Mátyás nő [...] helyiségben Zsarnóczay ven­déglő és Tenczel István ügyv igazgatónál Városi bérpalota j [...] Hőlabda teák lesznek Anna főhercegnő kérése Krakker Kálmánnéhoz A szegény emerikánás [...]
15. 1935-03-27 / 25. szám
[...] senkinek sem lehetett olyan jogos kérése amely Mél­tóságodnál meghallgatásra ne talált [...] hosszasabban szólta taps Most Kestler István állott fel és a város [...]
16. 1887-09-25 / 39. szám
[...] dol gozó társainak névsorát Bajza István Bran k o vics György llucsek István Fi n d ura Imre [...] Pivár Ignácz Reiser Béla Révész István Szentkirályi Albert Várady János V [...] Ítéletek végrehaj­tása okából segítség adassék kérése meg nem halgattatott íme mondja [...]
17. 1937-10-24 / 79. szám
[...] magyarok Istene hogy kormányzónk feleségének kérése minél több magyar lélek­ben visszhangra [...] új vitézek közt van Kosa István népfelkelő őrimester nyugalma­zott irodafőtiszt is [...] kormányzó úr el­ismerése Mellyel Kosa István egykori népfelkelő őrmestert vi­tézzé avatta [...]
18. 1934-03-28 / 25. szám
[...] P Természetben kaptunk Dr Kestler István prelátus úr tói 200 q [...] m barchendet Dr Hanauer A István megyéspüs­pök úrtól 100 1 bort [...] megértését A Szegénygondozó hivatal­nak egyetlen kérése van Se­gítsetek hogy segíthessünk Kokovay [...]
19. 1934-01-03 / 1. szám
[...] únos untig róják A Szent István téren egy hatalmas csarnok uralkodik [...] is az ének nincs oly kérése mit teljesítenének Cigánybál is vagyon [...]
20. 1934-11-18 / 90. szám
[...] valakinek a tárgysorozat előtt interpellációja kérése Csodák csodája senki sem interpellál [...] is igy fog­nak gondolkodni Kestler István dr Szintén meghajtja az elismerés [...]
21. 1934-01-21 / 6. szám
[...] ják e Dr Hanauer A István me­gyés püspök 12 939 kétszeres [...] 3 682 P Dr Kestlcr István prelátus 3 248 P kétszeres [...] ne­künk kellemes estéket szerezni Nógrádverőceiek kérése a KuBtúr Mozgóhoz A Kultur [...]
22. 1913-08-24 / 65. szám
[...] érdemesebbek közül az összes csizmadiák kérése szintén csa­takos időért Azt mondják [...] felügyelővé nevezett ki Utóda Elek István pénzügyőri biztos ki Szekszárdról jön [...]
23. 1901-10-06 / 41. szám
[...] községi biró kirendelése tárgyában Majthényi István falragasza Majthényi az elmúlt héten [...] tett semmiféle kijelentést hanem Bossányi Ist­ván a jelölt bátyja Azt hisszük [...] október má sodiki választáson Majthényi István mellé állott s tekintélyes választót [...] egylet hálás köszönetét A főjegyző kérése Dr Göndör Sándor ki szabadságáról [...]
24. 1933-09-10 / 69. szám
[...] megtiszteltetés elől az volt a kérése hogy a banf ketíra csak [...] plébánossá kinevezte ugyan akkor Délin István ottani káp­lánt a váci felsővárosi [...]
25. 1918-10-13 / 42. szám
[...] elfogadta Orgoványi Mihály és Oroszi István rendőrök családi pótlékát megállapította a [...] a remény hogy a küldöttség kérése meghallgaltatásra talál Nem felekezeti kérdés [...]
26. 1933-11-19 / 87. szám
[...] tavaszig meg is lesz egy kérése van a város közön­ségének a [...] Vác 1933 november 16 Csuka István Nyilat ko at Sottnik Mihály [...]
27. 1925-11-08 / 82. szám
[...] mise lesz a mit Hanauer István megyés főpásztor fog poníifíkálni Mise [...] ha ő mondta Móricz Pál kérése a váciakhoz Az uj irógeneráció [...]
28. 1931-11-04 / 83. szám
Piratér Imre kérése Pintér Imre 50 éves színész [...] Regner Jakabné 17 Kisk Futó István illetőségének megtagadása tárgyában 18 Mei [...] városi végrehajtók valamint vi­téz Fodor István városi kézbesítő hadipótlékának megállapítása tár­gyában [...]
29. 1912-12-29 / 100. szám
[...] László és Rapaics Rezső Szűcs István Nagy Ármin Strausz ke­reskedő doktor [...] Nowotny Cornél Récsei Gyula Borbély István Jánosdeák Márton Simák József Bajkó [...] a közgyűlésnek Zádor János polgármesternek kérése Mikor főjegyző volt utána nyugdíj [...] f tanári oklevél báró Andreánszky István 938 K 80 f Ipar [...]
30. 1901-10-13 / 42. szám
[...] HÍRLAP 3 A főjegyző úr kérése vette át a szót a [...] össze báró Podmaniczky Géza Tahy István és gróf Ráday Gedeon a [...] juttatása érdekében hivta ő Tahy István és gr Ráday Gedon össze [...] 10 én tartotta esküvő­ét Mlinkó István egri siketnémaiskola igazgató tanára Fodor [...]
31. 1924-02-20 / 9. szám, Rendkívüli Kiadás
[...] munkáját és ment Hanauer A István püspök elé Zádor polgármester megkötötte [...] bensőséges hittel Mindenkihez jó szava kérése volt bocsás­sanak meg ne feledjék [...]
32. 1915-10-03 / 73. szám
[...] Halálozás Rózsahegyi Istvánné sz Mandlik Ist­vánná helytaríósági tanácsos özvegye múlt hó [...] a kereskedőket figyelmez­tetjük A hadikórház kérése Vác város honvédhadikórházának gond­noki hivatala [...]
33. 1908-02-02 / 10. szám
[...] nem is méltányos a földbérlők kérése mert azo­kat a földeket mindig [...] Zeller Nándor Szarnék László Szentgyörgyi István Szarnék Gyula és Lexa Károly [...]
34. 1918-03-30 / 14. szám
[...] minisztérium el­látni liszttel Másik fontos kérése volt a küldöttség­nek hogy a [...] május 13 án Przemyslben Pápa István 35 éves r kát kőfaragó [...]
35. 1937-04-11 / 26. szám
[...] megzavarni Eszünkbe jut a polgármester kérése melyet a V H útján [...] érte köszöné­sünk nyilvánítását Özv Kása Istvánná és családja Műi TBKRRÉKPÉNZTá SA [...]
36. 1931-12-16 / 94. szám
[...] jószivű közönsége nem fog elzárkózni kérése elől és az idén karácsonyra [...] Hétfőn egy nagy állványon Benke István Koczka János Kiss Mihály Dózsa [...]
37. 1930-07-13 / 52. szám
[...] mozdonya által nyomorékká lett Eriesz István rok­kant javára Özv Nikitits Sándorné [...] meg akkordban úgy a földmunkások kérése hogy emel­jék az akkord béreket [...] akkor azt ami a szent István téren szent János Er­zsébet és [...]
38. 1901-06-09 / 23. szám
[...] kövezetvámot fizet méltányos is a kérése Áthelyezett mérnök A váci osz­tály [...] köztük maradt A huszadik Maiik István a helybeli uszoda vezetője ismét [...] költözött városunkból Helyettese most Borbély István A galgamácsai kiállítás Múlt vasárnap [...]
39. 1902-08-10 / 32. szám
[...] A Mátyás szobor gyűjtő bizott­ság kérése A Mátyás szobor alapra gyűjtő [...] igy nyilatkozik dr dezséri Boleman István vihnyei fürdőorvos királyi tanácsos A [...]
40. 1937-09-05 / 65. szám
[...] Miliálynét Egy váci vak fiú kérése Büszkén Írjuk le hogy a [...] árban Autogén heggesztés felelősséggel Blunár Istvánnál Csáky Károly út 38 M [...]
41. 1933-05-07 / 35. szám
4 VACS HÍRLAP A VSE kérése a vasárnapi válogatott mérkőzésre Az [...] ma­hagóni könyvszekrény és bőrdivány Szent István tér 7 szám alatt kert­Ház [...]
42. 1930-01-15 / 4. szám
[...] Reiszmann Géza 11 11 Aszódi István Budapest Budinszky Jenő Vitéz Baintner [...] Neuwirth Lajos Oberländer Endre Petrikovics István őrna y Schönberger Adolf Bádapest [...] Mayer Lajos Nagy Zsigmond Perlusz Ist­ván Spatz Imre Spatz László Weinberger [...] a tűzoltóság ez irányba tett kérése úgy az igazgatóság mint a [...]
43. 1891-01-18 / 3. szám
[...] közgyű­lést bankett követte melyen Majthényi István orsz gy képv is jelen [...] és a tűzifát elepen Szent István Fókusz tér Pápa féle mag­tár [...] történt visszavétele és ünnepélyes bocsánat kérése folytán elintézést nyert Kelt Váczon [...] főalapitója 40 000 forinttai Széchenyi István gróf telte az első a [...]
44. 1930-02-12 / 12. szám
[...] ki százezrek jo­gos és méltányos kérése elől Csak kezdeni kellene csak [...] zsinat főjegyzőjévé dr Kest ler Istvánt jegyzőivé dr Széli Kál­mánt és [...]
45. 1888-07-15 / 29. szám
[...] feletti felügyeletet elvállalta K Csereklye Ist­vánná úrnő A tíztagú főrendező és [...] Ul­rich Károly A körhintánál Drajkó István A pezsgő csarnoknál Faltin Géza [...] régi Dézmaház tér mely Vargha István fegyintézeti igazgató úr által be [...] malasztjának A két boldogtalan egyedüli kérése és óhaja volt az hogy [...]
46. 1894-04-15 / 15. szám
[...] Gyula 3 kanonok és Mlinkó István kéretvén fel a közgyűlés az [...] látszol bizonyítani hogy az ifjúnak kérése Ugkevésbbé sem annyira merész hogy [...] kar 8 Záróbeszéd tartja Kanda István elnök Ezen ünnepélyre meghívók nem [...] alapítványi helyre a törvényhatóság Szilágyi Istvánt és Ilorák Jánost jelölte ki [...]
47. 1888-11-11 / 46. szám
[...] felületesség gyarló munkáit kiszorítsák Giergl István Kimutatás A tüzőrtorony felállitási költ­ségeire [...] volt hogy saját kastélyának romjait kérésé fel hol rögtönözve helyre állítta­tott [...]
48. 1889-11-03 / 44. szám
[...] a megtört sugár szemedben szeretetteidet kérésé A végsóhajtásban melyet felénk pillegtél [...] egyleti könyvtárnok szavalta el Révész István dunakeszi lelkésznek ez alkalomra irt [...] előléptetve Gratulálunk Fiók üzlet Reitter István cs és kir udvari kocsigyáros [...]
49. 1890-07-20 / 29. szám
[...] a kik között láttuk Tahy István és Be niczky Lajos m főjegyző urakat Majthényi István orszgy kér képv urat Heidrich [...] plébániai épületeket a hozzá folyamodók kérése szerint azonnal kijuttatni rendelt 1890 [...]
50. 1891-05-17 / 20. szám
[...] váczi kir siketnéma intézethez Scherer István Együd Lajos é Berinza János [...] és ennek kapcsán oly kormányrendel­kezések kérése a hogy az összes állami [...] utazóknak legmelegebben ajánlhatjuk Chindel Jários István loherczeg szállodáját hol a legszigo­rúbb [...]