Váci Hirlap, 1915 (29. évfolyam, 1-79. szám)

1915-01-03 / 1. szám

1955 AUG ilarmincadiü evíoiyaiu I a z á xii. r \r*. Ö7V k\ HXz a Aü Vác 1915. január i. VÁCI HIREAP PolitiKai lap, megjeleniK szerdán és vasárnap. Előfizetési árak: helyben egy évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Vidéken : egy évre 14 K, félévre 7 K. Egyes szám ára 12 fillér. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dercsényi Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Gróf Csáky Károly-út 4. sz, (Iparudvar.) Nyilttér sora 60 fillér. Telefon-szám 17 IVANKÁ PÁL beszéde a háborúról. (Elmondotta a Váci Járási Közművelődési Egylet 1915 december 23-án tartott közgyűlésén.) „Meddig tart még ez a háború ? Végeredményében hogy végződik ? A háború után mit hoz reánk a jövő ?“ A világháború 'második esztendejének derekán ezen kérdések foglalkoztatják a gondolkozó emberek lelkét. Ezek a kérdések vannak ma előtérben. — Titokzatos, sötét árnyakként lebegnek előttünk is. Velünk vannak ezek ébrédés- tő! lefekvésig, — olykor még álmunkban is. Ha felkelünk, ha imádkozunk, ha dol­gozunk, ha eszünk-iszunk és ha munkába kifáradva pihenésre hajtjuk le fejünket, ezekre gondolunk. Hol van az emberi (udás nagysága, — hadvezéri éleslátás, diplomatái bölcsesség, — mely határozod csalhatatlan választ tudna adni ezekre a kérdésekre ? Pedig, — habár milliók és milliók állnak fegyver­ben és fegyver nélkül egymással szemben, — aránylag nemsok embertől függ a há­ború folytatása, vagy befejezése. Az a kevés ember, — „az uralkodók és kormányaik —■ mért nem igyekeznek vé­get vetni ennek a már nagyon is hosszúra nyúlt céltalan vérontásnak ?“ Sóhajt fel sok türelmét veszteit aggódó lélek. így gondol­koznak azok, a kik a hadüzenel után a lel­kesedés mámorától itlasan éltették a hadba vonuló vitéz katonákat és a háborút. Akkor még senkisem tudta, hogy milyen egy vi­lágháború. AAa már egy századra terjedő háborús tapasztalatok ismeretével vagyunk gazdagabbak; nemzetünk java részének,— szine-virágának nagy százalékával vagyunk szegényebbek; az élet teífemes megdrá­gulásával és sok, erőnket meghaladó meg­próbáltatásokkal vagyunk megterheltek. Akkor a mikor, kénytelenek voltunk ki­húzni a kardot, hogy megfenyítsük azt a rc.sz szomszédot, a ki évtizedek óta tette próbára, — kifogyhatatlannak lálszó türel­münket, — nem tudtuk, hogy a háború ilyen mérveket ölt; de ha előre tudtuk volna is azt, hogy hadüzenefünk az egész világot lángba boriíja — és hogy a há­ború ennyi áldozatot kíván, még akkor is megkelleti volna üzenni Szerbiának a há­borút, ha tovább is önálló állami életet akarunk élni és nem akarunk gyáva meg- hunyászkodóknak látszani. A harctereken, — Istennek hála, — jól állunk. Első célunkat elértük : Szerbiát megfenyítettük ; az orgyilkosok számbeli túlsúlyban levő hatalmas védelmezőit visz­szaszoriíotíuk. megállítottuk ; a hol úgy akartuk, helyhez kötöttük, leszögeztük; ahol érdekeink úgy kívánták most is magunk előtt hajtjuk — kergetjük, hogy alkalmas helyen és időben döntő csapást mérjünk i rájuk. Ez idő szerint a harctereken oly előnyben vagyunk ellenségeink felett, hogy azokat az előnyöket ellenségeink fegyvere már nem képes lerontani. — Mégis mi az oka annak, hogy a mielőbbi békét türel­metlenül várjuk és lelkünket szüntelen a jelzett kérdések foglalkoztatják: „Meddig tart még a háború ? Végeredményben hogy végződik ? A háború után mit hoz ránk a jövő ?“ Ennek a nyugtalanságnak az oka a tá­jékozatlanság, bizonytalanság érzete és eb­ből eredő kishitűség. Még a szélesebb látókörű, tanultabb és többet tudó középosztályhoz tartozók is csak azt tudják a háboruró1, a diplomáciái tárgyalásokról, szövetséges társainkról és ellenségeinkről, a mit az újságokban ol­vasnak és a mit bizalmas közlésekből el­vétve magán emberektől hallanak; de azo­kat a tényeket, a miket minden államnak érdekében áll elhallgatni, nem ismerik — és igy nincs betekintésük azon adatokba, melyeknek ismerete nélkül nem láthatnak tisztán. Olyanok ők is a háború nagy kér­déseivel szemben, mint éjjel, ismerellen, uttalan rengeteg erdőben az iránytű nélkül eltévedt, elfáradt utas : a sötétség és a bi­zonytalanság nyomasztó hatása alatt türel­metlenül várja a világosságot, a nap föl­keltét. Nem lehet csodálni, hogy az egyszerűbb emberek nagy tömege s a támasz nélkül maradt családok, a kik a harcmezőn di­cső halált halt családfentaríójukban és szeretteikben mindenüket elvesztették, vala­mint azok, a kiknek hozzátartozóik hadifog­ságban szenvednek, elfáradtak és csüg­gedt lélekkel már csak a békétől várnak sanyarú sorsukban megkönnyebbülést. Legtöbben vannak, a kik az anyagi meg élhetés nehézségeinek küzdelmében me­rültek ki és aggódva várják a nélkülö zé sektől, szenvedésektől megválló békéi. Sokat szenvedtünk, nélkülöztünk, küz­döttünk és nagy áldozatot hoztunk a ha­záért, magunkért és a jövő nemzedékért a hosszú harc alatt; mégis mindaddig, mig a békekötéssel hosszú időre nem biztosít­hatjuk az eddiginél zavartalanabb, nyugo- dalmasabb, békés állami életünket; meg­fontoltan nem kívánhatjuk azt, hogy legyen vége ennek a háborúnak, mert mit érne egy idő előtti olcsó békekötés addig, mig ellenségeink nem érzik magukat legyőzve és mig azt hirdetik, hogy csak a mi teljes tönkretételünk után akarnak velünk békét kötni. Nekünk addig kell folytatni a háborút, a mig ellenségeink belátják, hogy nem bír­nak velünk és igy céltalan a további vér­ontás. A második kérdés, hitem szerint már nem lehet kétséges, mert ha a központi hatalmakat a fél világ a poklok minden ördögével 17 hónap alatt nem tudta le­győzni; sőt mi állítottuk és vertük meg őket mindenütt: ezután a mikor már az erőviszonyok a javunkra változtak meg, lehet-e képzelni oly változást, mely a mi eddigi sikereinkből származott előnyeinket mind megsemmisítené ? Igen lehet, ha most, a mikor a hadviselő államokban a végső erőfeszitésre került a sor, mi elcsüggednénk és nem hoznánk meg a hadseregnek és a hazának a leg­messzebbmenő áldozatokat. Ha azonban ennek lehetőségét kizárjuk : a világháború a végeredményben a mi győ- zelmünkkel fog végződni. Minden hadviselő fél ezt mondja ; ezt hirdetik a kegyelem kenyéren élő belgák és szerbek is; de kiknek van több okuk bízni a végső győzelemben ? Azoknak-e, a kik önvédelemből voltak kénytelenek fegy­verhez nyúlni, vagy azoknak, a kik a mi országainkból akarták és akarják a saját országaikat megnagyobbítani ? Azoknak-e, a kiknek földjén az ellenség csak addig ment be és addig van, a meddig azt ők maguk engedték, vagy azoknak-e, a kik legértékesebb nagy területeikről nem bír­ják az ellenséget elkergetni ? Velünk van az igazság és az Isten, — a ki már eddig is meg mutatta, hogy a számbeli többség még nem biztosítja a győ­zelmet. Türelem a várakozásban, kitartás az ál­dozatkészségben és hazafias munkában, rendületlen bizalom fegyvereinkben és Is­tenben, megnyugvást nyújt, könnyűvé teszi a terheket, fokozza a lelki erőket magunk­ban és másokban, elősegíti és biztósitja a végső győzelmet. A harmadik kérdés, hogy a háború után mit hoz ránk a jövő ? A történet tanúsága alapján állíthatjuk, hogy a háború után nagy változások lesz­nek : a romok eltakarítása, a tönkretett, megsemmisített alkotások — és minden veszteségek pótlása, a megmaradottak fo­kozottabb, behatóbb munkásságát fogja igényelni. — Hogy a veszteségeket pótolni lehessen, új szellemi, erkölcsi és anyagi forrásokat kell feltárni és azokat minél job­ban kihasználni; tért nyitni olyanoknak, a kik eddig tétlenségre, vagy korlátoltabb tevékenységre voltak szorítva. — Egyszó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom