Váci Hirlap, 1918 (32. évfolyam, 2-57. szám)

1918-01-06 / 2. szám

MarmincKettedih évfolyam 2 szám •fé­CB W ■V­Vác, 1918 január 6. VÁCI HÍRLAP Politi&ai lap. megjeleniK szerdán és vasaröap előfizetési árak helyben egy évre 12 K, félévre 6 K, ievj\edévre 3 K. Vidéken: egy évre ’4 K, félévre 7 K. Egves s/.átr» ara 24 ?iilér. Felelős szerkesztő és lapmiai<Tou<e Dercsényi Dezső. Szerkesztőség es kiadrtliivaiai ■(Írót Csakv Károly-iit 4. sz. ^Ipariulvar.) Mviltter sva egy korona. Telefon-szám l? Itt az országosrekvírálás! Rekvirdlnak minden.kinél. —- Az alispán embernél, állatnál szükséges élelmi adagol leszállIthafja. — A vásárlási igazolvány már nem érvényes. — Mennyi jut az álla ­toknak é — Olcsóbban viszik el arekvirált gabonát. — A Miniszter kőtelezővé tette a katonai erő felhasználását a rekrirálásnál. A közélelmezési miniszler az egész or­szág területére elrendelte a búza, rozs, két­szeres, árpa, zab, tengeri, tatárka, köles, bab, borsó, lencse, lóbab, takarmányborsó és ezeknek őrleményeire a rekvirálást. A rekvirálás, tekintet nélkül az eddigi korlátozásokra, a termelőknél és nemter­melőknél egyaránt foganatosítandó.;A köz­élelmezési miniszter felhívja valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjét, hogy tegyen meg mindent, hogy a rekvirálás a törvényhatóság egész területére január3 án megkezdődjék, hogy a miniszler által az egész évi szükségletből az egyes törvény­hatóságoktól követelt mennyiségek bizto­síthatók legyenek. (Egész Pesívármegyében a rekvirálást erről a napról el kellett halasz­tani. mert az. alispán még nem bocsáthatta ki rendeletéi.) A miniszter célszerűnek találja, ha az alispán széleskörű gazdatársadalmi agitá­ció! is indítana meg a most folyamatban leendő eljárás sikeressé tétele érdekében, mely agitáció keretében különösen kidom­borítandó lenne az a sajnálatos tény, hogy az eddigi átvételi eljárással biztosított kész­letek a hadsereg és a termelő polgári lakosságnak a viszonyokhoz mérten leg-„ szűkebbre szabóit szükségletét sem fede­zi!?, úgy, hogy minden egyes polgár jól fel­fogod érdekében is cselekszik és a maga ellátásának zavartalanságát is szolgálja akkor, ha a kitűzött cél megvalósításában teljes odaadással maga is közreműködik és a személyi vonatkozású tekintetek fék retételévei minden tudomására jutó vissza­élésre (eltitkolás, elrejtés, szabályellenes felhasználás, titkolt elidegenítés stb.) a hatóság figyelmét közvetlenül is felhívj a. A vármegye lakossága a helyzetről megfele­lően tájékoztatva, bizonyosan nem fog el­zárkózni attól, hogy fölöslegét önként, ható­sági kényszerrendszabályok alkalmazása nélkül is, a köz javára bocsássa és azzal a kétségkívül legnehezebb háborús gazda­sági évben az ország ellátatlanjaival és a hadsereg 'szükségletével szemben fennálló és nemzeti becsületünkkel azonos, hazafias kötelességét híven teljesítse. A rekvirálás során minden, bár szabály- szerű vásárlási igazolvány utján lekötött és esetleg már ki is fizetett gabona, hüve­lyes vagy lengerikészlet, ha azt .1917. de­cember 31-ig el nem szállították, rekvirálni kell. a közfogyasztás céljaira a Hadi Ter­mény-Részvénytársaságnak kell átadni.Ezek természetesen a megjelölt határidőn belül is szabadon szállíthatók. A takarmányozásra a következőleg ren­deli el a miniszler: Szemes takarmányt csak oly állat részére lehet visszatartani a rekvirálásnál, melyet eddig is szemessel abrakoltatlak. Tehenen- kint az abraktakarmány nem lehel több két mázsánál. A sertéseknek visszatartott ten­geri készlet egy része elvonható, a süldők abrakmennyiségét le kell szállítani. A rendelet lobbi része az aratódij, csép­lőrész, tengeri-vetőmag, takarmány, a ser- íéshizlalásra szükséges tengeri, az állati etetésre való árdakészletek tekintetében intézkedik s. a kontigens teljes beszolgál­tatásáról egyenesen felelőssé teszi a tör­vényhatóságok első tisztviselőjél. A miniszternek a magánháztartásokat is I érintő intézkedéseit nem helyeseljük és tulszigoruhak tartjuk’. A magánháztartások sohasem igyekeztek arra, hogy maguknak felesleges készleteket szerezzenek be; de erre alkalmuk sem volt. Ha valamely ház­tartásban esetleg mégis akad néhány kilo­gramm liszt, az csak úgy állhatott elő, hogy azt időközben megtakarították maguknak csak azért, hogy később használhassák fel Kobozzák és rekvirálják az eldugott és felhalmozott készleteket; de ne bánjanak szigorúan azokkal, akik nem termelők s akiknél esetleg kisebb mennyiségű megta­karított felesleget találnak, ezek nem bün- telésl, hanem dicséretet érdemelnek. Freysinger Lajos emlékezete. A váci múzeum egyesület a városháza tanácstermében ma, vasárnap d. e. Héra­kor Freysinger-emlékünneppei kapcsolato­san tartja dr. Tragor Ignác elnöklete alatt évi közgyűlését a következő tárgysorozat­tal: 1. Titkári jelentés az egyesület lefolyt évi működéséről. 2. A tisztikar, választmá­nyi tagok és a választmány által javaslatba hozott tiszteletbeli íagok megválasztása. 3. Az alapszabályok neíáni módosítása. 4. A pénztáros és számvizsgálók jelentései az egyesület vagyoni állapotáról és a pénztár kezeléséről. 5. A választmány által elő­terjeszted évi költségvetés megállapítása és a számvizsgálóbizolíság megválasztása. 6. Esetleges intézkedés ingatlan vétele és eladása, valamint kölcsön fölvétele tárgyá­ban. 7. Esetleges indítványok tárgyalása. Uj -évi üdvözleteiket a szemérmes szegények javára ulólag meg­váltották még Hirmann István szerszám­gyáros, dr. Morlin Zsiga, Haraszti Ernő, dr. Vadas József 10—10 koronával és Nagy Ferencné‘3 koronával, itt említjük meg, hogy László Fülöp nagylőzsdés 100 koronát küidött egy ügyből kifolyólag a szegények javára a polgármesteri hivatalhoz. Harctéri kitüntetés. Nagy Lajos cs. és kir. tart. lővegirányzó tüzért az olasz fronton, negyedik harctéri kitüntetése képpen a II. oszt. e^üst vitézségi éremmel jutalmazta katonai parancsnok­sága. Kokovay János erzsébetfalvai apát-ptébános az új váci kanonok. Gróf Csáky Károly megyés püspökünk a kultuszminisztériumból megkapta a hiva­talos értesítést, hogy a király előterjesz­tésére Galcsek György halálával megüre­sedett kanonoki stallumot Kokovay János erzsébetfalvai plébánossal töltötte be. Az új kanonok 1870-ben született Hód­mezővásárhelyen. Középiskoláit Nagyvára­don és Vácon elvégezve, 1893-ban szen­telték pappá. Zsámbokon, Kúnszentmikló- son, Lajosmizsén káplánkodoll, 1898-ban a váci alsóvárosi plébániára került, a hol három évet töllött s aztán fóalmási admi­nisztrátor led. 1907-ben nevezte ki a gróf- püspök erzsébetfalvai lelkészszé, a hol messzeföldön hires templomot és plébániát épített. Eme nagy munkájáért pápai kama­rás, majd 1915-ben címzetes apát led. Az új ka no iok, ki három évig szellemi vezetője és I rá nyitója voit laptársunknak, a Váczi Közlönynek, váci munkálkodásá­val a. katolikus társadalomban igen ked­ves emléket hagyott hátra. Megértő, jó­indulatú lelkipásztor voll. Ekt a feladatot tűzi eléje az egyházmegye feje is, ki az új kanonok vezetésére a felsővárosi plébániát bízza, miután Podhorányi József a boldog- emlékű Galcsek György házába költözik. Az új kanonok kinevezésével szokáso-’ san egyidejűleg lóriéul a kanonokok elő­léptetése és pedig Vághegyi Ágoston szé­kesegyházi főesperes, Mätzen au er Oszkár prelátus pesti főesperes led. Csicsery ezredes elmegy. A váci honvédlókórháznak volt hosszabb idő óta Csicsery ny. bonvédhuszárezredes a parancsnoka, egyben áüomásparancs- nok is Vácon a katonaság részére. A ló­kórház tavaszszal a gazdáknak nagy segít­séget nyújtott, hogy kisegítő munkaerőt adod, ezenkívül a lóárverések sok gazdát juttattak a gazdáknak és Csicsery ezredes a legnagyobb jóindulattal járt a váciak ke­zére. A parancsnok, mit sokan fognak saj- nálaltal tudomásul venni, mert eltávozik Vácról, mert a honvédelmi miniszter az országban működő egyik lósorozó bizott­ság elnökévé nevezte ki. Csicsery • utóda Forster ezredes lesz, ki mint huszártiszt már szolgált Vácon. A Ganz-cég nevében kisebb-nagyobb gyerekek járnak a város lakosainál és a villanykörtéket állítólagos hatósági rendeletre kicserélés véged le­szedik és elviszik. A Ganz-cég ezúton is érlesili a közönségei, hogy ő ilyenre fel­hatalmazási senkinek sem adod s az egyes esetek közönséges lopások, a miktől a lakosok óvakodjanak. Ha valaki a Ganz cég nevében jár a közönségnél, annak igazolnia kell magát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom