Váci Hirlap, 1923 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1923-05-27 / 22. szám

VA c j hírlap 3 Megdrágult a tűzifa Műit kedden a faárnmjáilapitó bizottság gyűlést tartott, hogy a városfejlesztő tűzifa- telepének kérése fölött határozatot hozzon. A elöntés az, hogy május 23-ikától a tele­pen való átvételnél 2000 koronás mázsán- kint való faárat engedélyeztek. Madéch-iínnep a iairaípsuciisiköüáibair® A helybeli máv. tanonciskola önképzé- \ köre e hó 23-án délelőtt 10 órakor Madách- j ünnepélyt tartott a következő műsorral: 1. j Madách élete és költésze. Ismertette Hu- j szár Gábor IV. éves tanonc. 2. A halál köl­tészete. Madách Imrétől. Szavalta Rom- hánvi László íí. éves tanonc. 3. Az ember tragédiája. Ismertette Mezey Ignác IV. éves tanonc. 4. Élet vagy halál . . . Szavalta: Pápa Sándor II. éves tanonc. 5. Hiszek egy . . . Énekelte az ifj. énekkar. VÁC R* T. ¥ÁR0á TULAJDONA jftjlíávésxi wezeíá : VÁRÓ ANDOR BaaawaBaanamtPWBi na^«as3£*graJ».r,»m^,i«gE«agai3f'KgziaCTK3aicasaHgi EJ. W. Griffith Liüiaíí Ei^h lassii ii A kamara műsordarabja A francia Gaaaresont-cég remeke Rongyszedők leánya ■ Filmregény 6 fölvonásban és- ¥iiáge®emérsyek Csfitiirtőkj A CorwBn-ssisíház: május j és az Uránia slágere A pakingi fruska (Napkelet lilioma) Vígjáték 7 fölvonásban, a főszerepben Constanze Taímagda Jegyek valamennyi előadásra előre válthatók az előadás napja előtt délután 3—5 ig és az előadás megkezdése előtt egy órával. Vasár- és ünnepnap délelőtt 10—12 óráig a pénztárnál Fényképészeti kellékek H0QY választékban Fürdőszivacsok, keztyük, hőmérő, napbarnitó oiaj, nap- égés elleni crém, kéz- és lábizzadás ellene szerek; hintőporok, stb., síb. TopásíRa a legjobb fehér vászoncipő- tisztitó. Kaiaplakkok minden színben árusítja a 0$ CHUMACHER-DROGÉRSÁ I Sok pénzt takarít meg, ha az ál­talunk gyártott három­, szoros erősségű tóc&OíLí, Gyártelep :. veszi rneg. SS TeBefosa 22. sí, NEUMANN ZSIGMOND és FIA RT. i jSZEGHG JENŐ az etrsz, földbirtokpemdező harÓEátj által engedélyezett ADÁSVÉTEL! ÜGYNÖKSÉGE VÁCON, HONVÉD-SOR 3. SZ. Kisebb, nagyobb birtokok, házak, villák, telkek vétele és eladása. Megbízásom van modern házak gyümölcsös kerttel, 2—3 szobás be­költözhető lakások bérletére, illetve megvételére. Kérem a háztulajdo­nosok további szives megbízásait. 31 (ünnep} Előadások 5,7. 9-kor Ssombatj május 26 Előadások ? és 9-kor Vasárnap J május | 27 j Előadások | 5, 7, 9-kor | A ik&zpossti papsietíeSSőSíiitézet uiSweoiidéikeiisek kirándulása y'ácra A budapesti központi szeminárium pap­növendékei az elmúlt kedden városunkban jártak. Dr. Ernst Sándor képviselő, igaz­gató, dr. Székely István, Wolkenberg Aiojos, dr. Schütz Antal, dr, Trikál József, dr. Zubriczky Aladár egyetemi tanárok és Kou- de!a Rezső hit- és énektanár voltak a nyolcvan főnyi társaság vezetői. A Kisdu- nán jöttek fel Tahitótfaluig, onnan gyalog a Pokolig s a Fürge hozta át őket. A püs­pökiedben telepedtek meg s mindjárt gyö­nyörű hangversenyt adtak, melynek várat­lanul igen nagy áhitaíos hallgatósága akadt. Úgy a tanárok, mint az elöljárók a püspök vendégei voltak a növendékpapokkal együtt, a kiír a pompás kert pázsitján költötték el jóízűen ebédjüket és uzsonnájukat. Dél­után még fehér kabaréi is rendeztek. Este a fehéreknél litániát mondtak s a bécsi hajóval tériek vissza Budapestre. Allandó-Moziből — ¥ái*ö®i Filmszínház Egy hónapos nyári szünetét arra hasz­nálja majd az Állandó-Mozgó, hogy néhány praktikus átalakítással kedveskedik közön­ségének. Az új szezonban Vác legnépsze­rűbb szórakozóhelye Városi Filmszínház néven nyílik meg. A mozi még ebben a szezonban bemutat két Bimbula képet (Ha­mar egy nadrágot, Se fiú, se leány) és a jövő szezonra már most megszerezte az új négyrészes Bimbula-filmeket, a Gaumont- cég remekeit. A Városi Filmszínház sze­rezte meg különben őszre minden eddigi slágerek legérdekesebbjét: a The Kid cimü filmet, a melynek főszerepeit Chaplin és Jackie Coogan együtt játszák. F'föSsÉfi-asziaStár'saság f. évi május 27-én (vasárnap) d. u. 5 őrs­kor a Korpás féle vendéglő külön helyisé- géaen gyűlést tart, melyre ezen az ufón hívja meg tagjait az elnökség. Pereeíyfesztogató Seárey áss ajpfácákmál A kedves nővérek régen tapasztalják, hogy a kápolnában levő perselyüket valaki fosztogatja, mert a benn levő papírpénz mindig össze van tépve. Kormos rendőr­nek szóltak, a ki egy szabadnapján elbújt a kápolnában. Nemsokára egy leány jött, a ki e$y hajütött kötőíűféléf vett elő s az­zal a perselyből húzogatta ki a pénzt. A rendőr hirtelen előlépett és a leányt letar­tóztatta. Vallatásnál előadta, hogy állandóan jár az apácákhoz és mindig sikerült néhány koronát ellopni a perselyből a sajátkészi- teile eszközzel. A tolvaj leány nevét nem írhatjuk le, ínért még kiskorú. Szüleivel a Peíöfi-ufcáöan lakik. Uj stteraá©K*iks£sg2Etás'8^ josi Említettük, hogy a belügyminiszter Sáfár Elemér rendőrkapitányt a váci államrend­őrséghez osztotta be", de Sáfár más városi kér!. Mint értesülünk, a miniszter Salgó­tarjánból Szentmiklőssy László rendőr- kapitányt helyezte át Vácra, hol a nem­sokára megnyíló uj intézmény: a bejelentő hivatal élére kerül. Sáfár Elemér, minden valószínűség szerint, Szobról Salgótar­jánba megy. SCwriai fesréi kinevezés A hivatalos lapban olvassuk, hogy a kormányzó dr. Bakóczy István ítélőtáblái bírót a kúriához bíróvá nevezte ki. Bakóczy neve ismert nálunk: a váci képviselővá­lasztásoknál ő volt o törvényszerűen ki­rendelt birő. Tanitóík gyűlése— frO évi szünet után A váci székesegyházi róm. kát. tanító­egyesület múlt hét csütörtökjén Nógrád- veröcén tartotta 10 évi szünetelés után ez évi gyűlését. A gyűlést Veni Sancíe előzte meg, melyet Fridrich Sándor plébános mondott. A gyűlésen igen szépen érteke­zett Somogyi Endre kántortaniíó, Mátay Emilia magas szárnyalásé, gyönyörű fel­olvasása a nemzeti nevelésről, valósággal elragadta hallgatóságát. Sikerült volt a rét­sági káníoríanitó gyakorlati tanítása is. Sok indítvány letárgyalása után megválasztották az egyesület tisztikarát, 3 tagot küldöttek az augusztusban tartandó központi nagy­gyűlésre. Végül Kolossváry Mihály egyház­megyei főtanfelügyeiő intézett a jelenlevő 96 tanítóhoz mindenkit lebilincselő okta­tást. Choboi Ferenc prépost plébános, az egylet egyházi elnöke zárta be a gyűlést. Ölesé vásárlást divatcikkeiben as új úri és női sfiivafáruliázisan Gróf Csáky Károly-út 1. szám alatt eszközölhet a kö­vetkező árak mellett : Príma minőségű harisnyák, minden színben 600—1500 Női flour harisnyák ........................................ 2500—3800 Női selyem harisnyák .................................. 4800—5400 Prima minőségű férfi ingek ........................ 4500—5500 Divat zefir ingek ............................................ 5500 7200 Férfi divat- és szalma-kalapok. . , . . 3500—6000 Férfi zoknik minden minőségben .... 500—3500 Divat-sapkák ........................ 1200—2000 Selyem és kötött nyakkendők nagy választékban A n. é. vásárló közönség szives pártfogását kérjük HoserafelsS és Heksch cégtulajdonosok Tőzsdei megbízásokat értékpapírok vételére és eladására előnyös feltételek mellett vállalok BOROS LAJOS Bank- és tőzsdehizományos Vác, Vásártér 9. Telefonszám : 105 Meghívó A „Vác Város Műkedvelők Köre" 1923 junius 3-án, vasárnap este 8 órai kezdettel a Kis Vigadó helyiségében (Constantin-íér, Köv i-féle vendéglő) szinelőadássai egybekötött zártkörű JÓTÉKDNYGÉLÚ »TÁNCMULATSÁGOT rendez, mely alkalommal színre kerül a VÖRÖS EHPSCJt énekes népszínmű három felvonásban Belépődíj tánccal együtt személyenkint 350 korona, családjegy (4 személyre) 1000 korona. Jegyek előre válthatók a Műkedvelő Kör összes tagjainál. Szives pártfogást kér a Rendezőség Mérlegtől ajdonosok ■lOíTfirtfO ra-ípíKíPi ? Tisztelettel értesítem azo- a ClbdvWv . kat, kik a mérlegeiket és súlyaikat még nem hitelesítettek, a munkát válla­lom. Azonkivül kisebb, nagyobb tűzhelyek, kiu­tak, kerítéseik raktárain, valamint azokat jutányosán javítom. Tisztelettel Le-^©s liras Gróf Csáky-út 27. lakaíosmester Asztalos mesterek | éu építkező f kozék figyelmébe j§ I Telepünkön az összes épület és deszkaamyagok, feasgsxár és műfák igen jutányos árban I szerezhetők be. Magyar ÁBtalátaos !Sátor- és Faáraigyár Y» Igazgatósága.

Next

/
Oldalképek
Tartalom