Váci Hirlap, 1934 (48. évfolyam, 1-100. szám)

1934-03-28 / 25. szám

E Vác, 1934 március 28 ára 12 fillér 48-Ik évfeSyam 25. szám í^oisíikal és iársadcilmS hetilap, megfeleiiik. hetenként kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: I FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ | SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Eelyben egy negyedévre ...................................3 P — f j ßg LAPTULAJDONOS: ! Vác, Széchenyi-utca és Gsányi-út sarkán. Telefon ly. Vidéken egy negyedévre ...................................3 P 5o f - "r| Kéziratok nem adatnak vissza. — Hirdetések, Nyilt-tér, ügyes szám ára. . ...................................I3 fillér »ERCSEOTI IÍEZSO \ díjszabás szerint. — Hirdetések dija előre fizetendő. MBPiM—MM ■BM8W—BBMB—Mg— íí váci szegénység Igazi megvilágításban Kokovay János beszámolója A szegényügyi bizottság gyű­léséről múlt számunkban már számot adtunk. Akkor megírtuk, hogy a rendezett szegényügyet mily nehéz körülmények között tartják fenn. Kiderül ezKokovay János prelátus, elnök előadásá­ból, melyet itt teljes részletes­ségében ismertetünk. — Aváci,,Szegénygondozó" in­tézmény második évi működé­sének eredményéről kívánom tájékoztatni a nagyközönséget. Az 1931. év őszén nagy biza­kodással kezdtünk hozzá, hogy a mind jobban reánk nehezedő nyomorral és Ínséggel szemben felvegyük a küzdelmet. Első évünk próbálkozása — a kezdet nehézségeinek dacára — meg­lepően szép eredményt mutatott., mert még 1192'90 P fölösleggel zárult. Az emberi szív mélyén lakozó reménység: jobb jövőt, biztosabb megélhetést és a nyomor eny­hülését csillogtatta meg lelki szemeink előtt. Látva a társa­dalom összefogó megmozdulását, bizakodva néztünk — gyakor­latban és tapasztalatokban im­már gazdagabb — munkája elé. Most pedig, mikor erről a le folyt 1933. évről beszámolót adok, azt látom, hogy: gonddal fekszünk, aggodalommal kelünk; oda könyököl a szegénység asz­talunkhoz, ott reszket a nélkü­lözés a gyermek sírásában, a férfi munkanélküliségében csak úgy, mint a sir felé hajló öre­gek támasznélküli küzdésében... Ez a beszámoló egyrészről eleven képben mutatja a város lakosságának áldozatkészségét, másrészről pedig szociális nyo­morúságát, melyet a jószívűség nagy igyekezettel enyhíteni tö­rekszik, ha mindjárt végleg le­győzni nem is birja. Összes bevétel volt: 14,87962 P „ kiadás „ 15,03878 P Túlkiadás tehát . . 15916 P Feltűnő nagy visszaesés, a tavalyi 20,24279 P bevétellel szemben. Magyarázható ugyan a szomorú eredmény abból, hogy a jószívűség és áldozatkészség a legtöbb embernél nem nyil­vánulhat meg olyan mértékben, amint ez más viszonyok közt lehetséges lenne, mert a szük­ségadó, inségadó és rnás súlyo­san nehezedő adók és hivatalos gyűjtések, a fizetésredukciók, házbér elvonás a társadalom tehetősebbjeire is érezhető ter­heket rónak; de mégis, a múlt évi munkánknak kinos tapasz­talata az volt, hogy sokan van­nak még mindig, akik nem érez­nek felelősséget Ínséges ember­társaikkal szemben... De nem panaszkodni — be­számolni akarok. Lelkes kölgyek jártak sorba a házakhoz ajtóról ajtóra, fel­kérve a lakókat, hogy alamizs­nájukat ne adják ismeretlenek­nek, hanem adják azt a „Sze­génygondozónak“, mely a leg­méltóbb és -a legmegfelelőbb helyre juttatja el; viszont az adakozókat felmentik minden további zaklatás alól, mert en­nek alapján nyugodtan elutasít­hat minden jövő-menő, tolakodó kéregetőt. Persze ez hősi mun­ka, a szegényekért nagyottevő erős lélek és meleg szív mun­kája volt. Mert bizony sok he­lyen kaptak pénz helyett kor- holást, szemrehányást, itt-ott gorombaságot is. Azért a mi részünkről adassék legteljesebb elismerés és hálás köszönet az áldozatos szép munkáért, tisz­teletreméltó gyüjtőhölgyeinknek. E gyűjtésből befolyt az el­múlt évben . . . 11,413 22 P A múlt évi maradvány 1,192 90 P Városi hozzájárulás 1,200'— P Felsővárosi Szt Antal perselyből. . . . 400'— P Halottas könyvekből 569 50 P Adományok . . . 104'— P Összesen: 14,879 62 P Természetben kaptunk: Dr Kestler István prelátus úr tói 200 q tűzifát, Holndonner Ede úrtól havi 30 kg. kenyeret, Zsoldos Károly úrtól 6 kg. első­rendű marhahúst, Meiszner Ru­dolf úrtól 28 m barchendet, Dr Hanauer A. István megyéspüs­pök úrtól 100 1 bort és Polgár Páiné úrnőtől 20 1 bort. Ebből kiadtunk: Élelemre .................... 7,305'22 P Ruházatra .... 453 56 P Lakbérre ........................3,120'46 P Pénzsegélyre . . . 1,58570 P Izraelita-egyesület . 1,050'— P Temetés .................... 316'20 P Különfélékre . . . 607 64 P 2 Irg. nővér tartása 600'— P Összesen: 15,03878 P Nagyon jól tudjuk, hogy a mai nehéz időkből folyó Ínséget ez­zel nem szüntettük meg; de er­re nem is vállalkoztunk. A nyo­morúság legkiválóbbjának leve­zetésére, a valóban rászorultak istápolására azonban minden lehetőt megtettünk s ezzel cél­kitűzésűnknek emberileg meg­feleltünk. Mert ha a bevétel és kiadás adathalmazát összevetjük, felbecsülhetetlen értéket, a meg­értő emberszeretet által felszá­ntott könnyek megmérhetetlen súlyát kapjuk. Mit ad,tank szegényeinknek ? 252 egész élelmi csomagot. 246 fél 83 db alsóruhát. 27 „ felsőruhát. 6 „ kabátot. 3 pár cipőt. 8 „ harisnyát. 23 ízben tüzelőt. 273 „ házbérsegélyt. Kiosztottunk: 5612 kg. kenyeret _______ 1,39176 P 8295 1 tejet Á ____________ 1,694 02 P 7150 kg. burgonya és zöldség 993'85 P 336 kg. zsírt, húst _____ 779 27 P Élelmiszer-jegyeket 2,44632 P Lakáspénzt 3,120'46 P Cipőt és ruhát _________ 453 56 P Különfélékre (gyertya, szap­pan, stb.) ____________ 607 64 P Készpénz-segélyben __ __ __ 2,63570 P 2 Irgalmas-növér illetéke _ 600 — P Temetésre ___________ 316 20 P Összesen: 15,038 78 P Fenntartunk két szeretetházat, férfiak és nők részére, hol együtt lakva élnek békében és egyetértésben. Tiszta ágynemű, fűtött szoba, meleg étel és gon­dos felügyelet alatt nyugodtan töltik napjaikat. A betegeket szorgosan látogatják a kedves- testvérek, a halottakat tisztes temetésben részesítjük. Azon reményben terjesztem elbírálás alá elszámolásunkat teljesített munkánkról, hogy a felsorakoztatott számok meggyő­zik a kételkedőket, megnyugtat­ják a jóíelkű adakozók ezreit és fejlesztik a város nagyérde­mű lakóinak dicséretesen szo­ciális megértését. A „Szegénygondozó“ hivatal­nak egyetlen kérése van: „Se­gítsetek, hogy segíthessünk!" Kokovay .ffános pftpal pr«>!„ kanonok-plébános, a „Szcg;ényson(to/.<í“ igazgatója Kinevezés Rajz Károlyt a MFTR-hez be­osztott MÁV igazgatóhelyettest a pénzügyi főosztály élére igaz­gatónak nevezték ki. Rajz Ká­roly kinevezése, kinek puritán személye a váci társadalom előtt közismert, hiszen hosszá ideig váci lakos volt, Vácon osztatlan örömet keltett. zenessepzö st rádióban Nagyszombaton este 8.50-kor a rádióban húsvéti hangulatú hangverseny lesz. Wehner Géza zeneakadémiai professzor K. Pikétliy Tibor két orgonaművét is játsza. így a rádió révén a váciak is hallhatják neves szer­zőnk két művét. Tragor1 József hsláia A Tragor család doyenje meg­halt. A váci Kaszinó falán egy fekete körszakálas arc néz né­mán az uj generációra. Még a váciak is kérdik: kit ábrázol? | Tragor József kir. kát. főgimná­ziumi tanárt, a Kaszinó volt el­nökét ábrázolja ez a kép. Régen elvonult a közéleti szereplés te­réről, a mai kor nem is ismerte és most jön a hír, hogy 92 éves korában csendesen jobblétre szenderült. Megszállott vidéken, fent, Kassa környékén tanárko­don, nyugdíjazásig. Néha egy- egy diákja megfordult Vácon és úgy jellemezte Tragor Józsefet, mint akit a jó szive vezet nö­vendékei tanításában. Mikor visszaérkezett szülővárosába, ez a hir igaznak bizonyult. A jó indulat és jóérzés érkezett vele haza. Boldog volt, ha is­merőseinek kedveskedhetett és boldog volt, ha valakinek örö­met szerezhetett. A Kaszinó el­nöki székébe emelte és akkor ez a végtelenül szerény ember megdöbbent a rá váró feladattól. Mikor az uj Kaszinót felállították, Tragor József már még csende­sebb ember volt. Visszavonult káptalanutcai házába és oly csendben élt, hogy senki észre sem vette, hogy itt él, csak ro­konsága kereste fel az öregurat, ki ép oly csendesen, mint az élete lefolyt, távozott az élők sorából. Jó tanár, jó ember halt meg. Temetése ma délután 4 órakor lesz a középvárosi te­mető halottasházából. FfőrJharcosokat érdekli! Kát. egyenruhás bajtársakst felkérjük, hogy — mint előző évben — ezidén is álljanak diszőrséget a felsővárosi plébá­niatemplomban a szentsirnál, pénteken délután 3 órától szent­ségbetéteiig és szombaton reg­gel 8 órától feltámadásig. A je­lentkezők elosztását Zsembai Ferenc tiszti titkár intézi. Pén­teken délután fél 5 óra tájt szent- sirok látogatása. A körmenet a megyéspüspök úr részvételével. Felkérjük az összes szabad egyenruhás és többi bajtársain­kat, hogy a körmenetre délután 4 órakor gyülekezzenek a gim­názium előtt. Szombaton délután 4 órakor feltáinadási-körmenet a Fehérek-templomában. Gyüle­kezés fél 4 órakor a városháza előtt. A székesegyházban 7 óra­kor lesz a feltámadási szertar­tás. Ezen is testületileg veszünk részt. Gyülekezés fél 7 órakor a gimnázium előtt. Vasárnap reggel. 9 órakor ünnepélyes szentmise a székesegyházban. Gyülekezés fél 9 órakor a gim­názium előtt. Felkérjük bajtár­sainkat, hogy úgy a körmenete-

Next

/
Oldalképek
Tartalom