Váci Hirlap, 1937 (51. évfolyam, 1-95. szám)

1937-07-14 / 51. szám

házfőnök Lett. Neuhauser Fri­gyes dr Sátoraljaújhelyről Vesz­prémbe kerül ugyancsak liázfő- nök-igazgatónak. Gombos Antal egykori váci igazgató Veszprém­ből Magyaróvárra kerül tanár­nak. Tihanyi Béla dr volt szegedi házfőnök - igazgató Budapestre kerül mint a rend vagyongond- noka és számvevője; Mihalko Béla Budapesten lesz tanár;Teli Sándor Magyaróvárra megy; ifj. Lukács József Veszprémben fog tani tani. A váci újmisés piaristák kö­zül Makláry Lajos Szegedre ke­rült, Greff Géza pedig Tatán lesz tanár. János atya arany mis ét mond A ferencrendiek, ahol lábukat megvetik, mindenütt nagy nép­szerűségnek örvendenek. Ebben a népszerűségben most fokoza­tot állapíthatunk meg, midőn egy galambősz és galambszivű szerzetesről Írunk és hírül ad­juk, hogy János pap vasárnap mondja el aranymiséjét a fe­rencrendiek templomában. A nagyközönség közel két évtizede János papnak ismeri, kit százan és ezren lelki szükségből felke­resnek, hogy vigasztalót nyújt­son megsebzett lelkűknek, hogy szel id intéssel ismét nemeslelkű katolikusokká formálja őket. Ambró Jánosnak hívják és igy nagyon kevesen ismerik, talán csak a Schematizímus, amely fel­jegyzi róla, hogy a Kapisztrán Jánosról nevezett Ferencesek rendjébe 1879-ben lépett és a noviciatust Bécsben töltötte. Meg kell Írni róla, hogy édesapja a hires aradi búcsújáróhely, Mária Radna kántora volt s miután e kegyhelynek is a ferencesek az ápolói, itt kapott kedvet, hogy ő is ferencrendi szerzetes legyen. Édesapja 94 éves korában nem rég halt meg Gyöngyösön. Min­dig magyar ruhában járt, térdig- érő fehér szakála vol t és az egész vidék »öreg patriárdiának« hív­ta. Ennek a nevezetes embernek fia négy Ízben volt házfőnök: Simontornyán, Dunaföldváron, Szécsényben és Vácon, ahol 18 éve működik. Nagy becsülés és tisztelet övezi János papot, kinek ma van aranymiséje. Az egész város katolikus társadalma kö­nyörög a Mindenhatóhoz, hogy áldja meg a nemes és jó papot. Kedvező feltételek mellett: Özleti tfoiyóazámSáfe Betétek frlüB- és foeSföBde átüti» Sások l&öBcs önük VÁC! EGYHÁZMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR R.T. Keifyes Alapltviittyoh: KesEel6sA£<Q KONST ANTIN-TÉR December elsejére kész a Szent István-iskola! A nagyközönség az utóbbi he­tekben keveset tudott az új fiú­iskola .építéséről. Beígérték, hogy már júniusban épül, az állami hozzájárulás 70 ezer pengőjét megszerezte Kornis Gyula, most már csak lesz belőle valami!? Mire eljut egy iskolaépítés ad­dig, hogy az első kapavágást megtehetik!... Erről holSszú re­gét tudna mondani Herrhof Má- tyás dr egyházközségi elnök, ki lelkes, —konstatálhatjuk—: fá­radhatatlan vezére az iskolaépí­tésnek. Ha a Szent István-iskola kész, ő megérdemelne egy < mi- lék táblát, ha szerénysége meg­engedné, mert nélküle, bizony, most is csak emlegetnénk, hogy de nagyon szükséges lenne egy új és modern fiúiskola építése. Ezer vihar és akadály után eljutottak a fiúiskola építési ter­vei a kivitelhez és a r. kát. egy­házközség árlejtést hirdetett. Szép számmal jelentkeztek gene­rál- és részletpályázók a 70 ezer pengős munkára, miként avágó- hidnál történt, de miként újab­ban közmunkáknál szokásos, döntés után nem lehetett bele­kezdeni a munkába, mert a szak­mában csak egy iparos volt, aki megelégedett, ki a munkát meg­kapta, a többi fellebbezésre gon­dolt. Balás Horváth István fő­városi építőmester meg is tette a szívességet és többi kartársai nevében is megfellebbezte a dön­tést, mert az egyháztanács vitéz korondy István budapesti építő­mesternek adta ki a nagyobb munkákat s ez a pályázatát sza­bályellenesen nyújtotta be. Vitéz Korondy ugyanis előre jelezte, hogy az iskolaépület kőműves­munkáit Ivrizsek Nándor váci kőművesmesterrel kívánja elvé­geztetni, mi a közszállitási sza­bályrendelet előírásai szerint nem szabályszerű forrna. Fellebbezett és hátráltatta a munka megkezdését. Június he­lyett július közepén tehették meg az első kapavágásokat az új is­kola alapjainak lerakására. Az államépitészeti hivatal ugyanis aránylag gyorsan meghozta dön­tését a fellebbezés ügyében és kimondotta, hogy az építkezésre még árlejtést sem tartozott volna kiírni a váci r. kát. egyházkö/z- ség, mely nem közhatóság, mely­nek a közszállitási szabályrende­let formái az irányadók. Végre most már lehet építeni! E hét elején a transzformátor- házzal szemben el is kezdték a kerítés lebontását és munkások jöttek, kik a földmunkát előké­szítik. Jövő héten már az alap­falak kibújnak a földből és se­rényen fog haladni az építkezés, mert az új iskolának ez év de­cember elsejére, ahogyan nép­szerűén mondani szokás: fix und fertig készen kell állania. A terv ugyanis az, hogy a tél fo­lyamán még száradni fognak a falak s tavaszra felszentelik, majd szent István év kezdetére, májusban a Miklóstéri iskola növendékei beköltöznek új isko­lájukba. Ezek után még érdekelni fogja az olvasót, kik dolgoznak az új iskola építésén? Az egyházköz­ség a generál-ajánlatokat félre­tette, mert a számítások szerint jobban jár, ha a munkákat rész­leteiben adja ki a szakiparosok­nak. Ezért vitéz Korondy kapta a föld- és kőművesmunkákat 29 ezer, vasbetónmunkákat 14 ezer, műkőkészitést 2800, kőburkolást 3400 pengő értékben. Still László ács fogja 10.500 pengőért a tető- szerkezetet szállítani, mig a tető­fedési 2100 pengőért Morvay Gyula budapesti iparos vállalta. Ponyist István fogja a mázolást végezni 1700 pengőért, az aszta­losmunkákat Maraffkó Gyula kapta 9100 pengőért, az üvege­zés Virányi Jánosnak jutott 1500 pengőért, Forgó Mihály a bádo- gosmunkát és vízvezetéket ké­szíti 7000 pengőért. Most Váczy-Hübschl Kálmán nyugdíját fellebbezték meg A város műszaki tanácsosa egész csendben elment nyugdíj­ba. A képviselőtestület legutóbbi közgyűlésén felszólalás nélkül, saját kérésére nyugdíjazta Váczy Hübschl Kálmánt, ki a háborús évek beszámítása nélkül is ki­töltötte szolgálati idejét és fize­tésének a törvényben előirt 90 százalékával nyugdíjba vonul­hatott. Miután nálunk nagyon divat­ba jött, hogy minden közügyben valakinek kell a szavát hallatni, várható volt, hogy Váczyú Hübschl Kálmán sem mehet si­mán nyugdíjba. Nem is. Tegnap befutott a városházára Ivrálik Ferenc és kilenc gazdatársának fellebbezése Váczy-Hübschl Kál­mán nyugdíjaztatása ellen. A fellebbezők azt vitatják, hogy az Árpád-utca hires kövezése ügyé­ben, mely annyi ezresébe került a városnak és a mellékutcából nagyszerűen helyrehozott fő­utcát csinált a mérnöki tudo­mány, a felelősség még nincs megállapítva. Van ugyanis egy közgyűlési határozat még a Ivrakker-éra idejéből, mely sze­rint a túlkiadásokért valaki fe­lelős és majd egyszer meg "fog­ják keresni. Idörl Péter adta be ezt az indítványt és többször forszírozta már ennek letárgya- lását, de a képviselőtestület nagy többsége nem kívánt még ezzel | SAJÁT SZÉKHÁZÁRAS VÁCI TAKARÉKPÉNZTÁR A Magyar Nemzeti Bank | mellékhelye V&c, liuiiHtanthi-t^r 15. Telefon: 63 Kölcsönöket kedvező feltéte­lekkel folyósít <•> Elfogad betéteket és azokat arany érték ben fizeti ki Exportábík rflsaftre tsimsltvAnyok küwdftisa Vfte és iíörííyéteére III foglalkozni, pedig már a mű­szaki tanácsos nyugdíjazását el­rendelték. A fellebbezők megint mellé­fogtak. Ők ugyanis azt hiszik, hogy a felelősség és a nyugdí­jazás összefügg. Törvény szerint a nyugdíj jár és azt semmiféle felelősség nem érintheti, de vi­szont a felelősség a nyugdíjban levő köztisztviselővel szemben is megállapítható. Egészen érdekes, sőt mulat­ságos Králik Ferenc és társai­nak az a kérése, bogy a város az Árpád-utca kövezé­séért való felelősségmegáilapitá- sig ne adjon nyugdijat a mű­szaki tanácsosnak. Ha nyugdijat nem ad, akkor a teljes fizetését kell megadni, amit Králikék aligha akarnak, hisz épp ezért fellebbezték meg. Ezért mulat­ságos is. Szabadságon az állami tiszti orvos Dr Hofer Ferenc m. kir. tiszti­orvos augusztus 1-ig szabadsá­gon van. Helyettese Vác város­ban dr Hajagos László városi orvos, a járásban pedig dr Bayer Emil alagi községi orvos. Művésznő és váci származású ügyvéd házassága Biscara Betta énekművésznő s dr Divényi Károly ügyvéd, a je- rusalemi szent sir lovagrend commendatore-ja, székesfőváros törvényhatósági bizottsági tag. Pest vármegye tb. főügyésze, jú­lius 15-én d. e. 10 órakor tartják esküvőjüket Budapesten, a ka­pucinus atyák templomában. ! Hőség elleix íblLztos védekezés a a 99 TROPICAL RUHA

Next

/
Oldalképek
Tartalom