Váci Hirlap, 1924 (38. évfolyam, 1-53. szám)

1924-01-01 / 1. szám

lliévi szám 6 oldal ára 350 korona 38 -iR é'vfolyaaa. 1 3 Z A *3Qi Politi&ai és t&rsHdalimi heiilao, megjeleníti vasárnap Előfizetési ár : Helyben negyedévre 4000 K. Vidéken negyedévre 5000 K. Egyes szárú ára 350 korona. Előfizetéseket csak negyedévre fogadunk el 1 j Felelős szerkesztő é; s Iaptulajdonos Dercsényi Der. sö Szerkesztőség és kiadőhivatsl : Csáky-ut 4 íz. ('iparudvar) Telefon 17. Hirdetések és nyilttér milliméter soronkint díjszabás szerint. 1923 Az év története Csés jő estél mondok édes mindnyájoknak, Lányuknak, fijuknaL, anyjuknak, apiyoknak. Megesf szerencsésen csak eiköveíkezfeni, A múlt krónikámban hogy sokat vétkeztem. A teiltet a múltkor ide belevettem, Azokat az idén listámból kivettem. Aliikét tavaly összeházasitoiíam, Azokat az idén széjjelválasziottani, Mindezt azonban nem magam jószántából, Hanem főszerkesztő urunk jóvoliából. Mert hogy az egyik nap találkoztam véle, imigyen kezdődött nagy ékes beszéde : „Ne lopja a napot örökké hiába, Tessék belefogni a nagy krónikába. Hogyha nem sikerül, hát a tavalyiért — Úgyis sokan kérték — kiírom a nevét. De ha jói sikerül, mit ajánlok keednek, Mindjárt kinevezem fő-fö mitgliedernek.“ Mit . mit . . . szolék, de ő máris íovasief, . 3ir, .«ni íg] ie-der, fenő hallott ilytíl ! Egy jó barátomhoz tanácsért rohanok, Aki egy mesével felvilágositott. Bepörii a szegény zsidó a gazdagok Mert köszöntésire ilyen választ adod : „Szervusz Chájem!“ Már a bíró előtt állnak Féktelen haraggal nagyban kiabálnak. „Igenis megsérted“ a szegény igy kajbál, „Mert a Chájem eié nekem még a Reb jár.“ A biró a rabbit hívta szakértőnek, Valija meg igazát sértettnek, sértőnek. A rabbi a Reb szót biz jogosnak vélte, Mire a gazdagot biránk eiiíélíe. Megnyugszanak. Vége. Távozás előtt a Szegény susztert még a biró visszatartja. „Hailod-e te Chájem!“ szól hozzá félúton, „Hát, hogy ez a Reb szó mit jeleid, nem tudom, Bár hallottad igaz Ítélkezésemet, De hu ez neked jár, nem nagy dolog lehet!" Barátom meséjét imigy fejezi be : „A mifglied szónak is ez a története.“ Szégyen ide, oda, nincs mást választanom, Tovább menni tavaly megkezdeti utamon. Mintsem, hogy a nevem világgá kürtöljék* Széthúzom a függönyt, kezdődjék a játék* * Január Az évnek mindjárt a legeslegelején Dühöngünk egy hiren, de nem a velején; Sok már a tanító, de kevés a gyerek Tanítóképzőnk elveszi Klebelsberek Nebulóink máris meg tudják ítélni, Kevesebb tanítótól kell eztán félni. Nem felejt el minket a jó Mindenható, Kisebb a fizetés, de nagyobb az adó. Ez évben sok himenl fogunk majd olvasni, A Hencsey Magdát eljegyezte Kwasny. A tisztviselőknek oly jól megy mindéiig, Vasúti kedvezményt megszorítják nékik. Magasba szökik fel a Ganz, meg a Lipták, Hangversenyt rendeznek az izraeliták, Pesti művészekkel, de van is nagy muri, Nagyban zongonlláz a kis Vadas Gyuri. Fenn a Pannónián nagy közönség mulat, Oh játszik a Sajő-ié'e szín társulat. S mert az előadás gyakran igen méla, Az igazgatóval elaludtunk néha. Bár a primadonna énekelve unszol: „Sajó kutyám jaj de mélyen is elúszol!“ Rendőrségünknél nagy a fegyelem, kérem, Találtak 3 króní künn a Vásártéren. Téli líceumunk ismét megkezdődött, Idén az Állandó mozival szerződött Belépődíj is van, 200 krönt fizetnek A tán jelentkező szives közönségnek. Humorukat pénzre váltják kisváeiak, Szép s nagy siker mellett pászíorjáiszanak. Pár szép váci asszony, tudom, nagyot sikít, Elhelyezték Vácröl a fess kicsi Csikyl. Az Egyetemiek Petőfi ünnepe, Sok jói megérdemelt babérlevél! szede. (Pár fiatal asszony tudom örül neki, A babért a krumplifőzelékbe teszi.) A cserkészek fényes ünnepélyt rendeznek, Ha „cserkepaprikás“ lesz, én is ott leszek. S mert az ivadékií visszahívja földünk, Jó Siraky Lajos elbúcsúzott tőlünk. Petöfi-estéznek az evangélikusok Tábláján is esnek egyéni aktusok. Sok új adó az év elején rossz ómen, Kereseti adó egy újabb adónem. Aki asszony! „keres“ s jár nézni házíüzef, „Kereseti^adóí vájjon mennyit fizet ? Ha rövid a paplan, told meg egy lépéssel, Pályaudvar kicsi? Told meg egy söníéssel! Statisztikái ad az anyakönyvvezető, Az eirnúit év bátran megörvendezheiő, Ez évben oly gyakran s annyi! „munkál­kodott“ Hogy Vác lakossága jobban szaporodott. Már az iskolában megszokta a Dzseki, Hogy táblához hívták, igy hát könnyű neki, Hogy az idén ismét a Táblához hívtál?. Az adózóinkat isméi összeírták. Szenígyörgyi Gusztávban gyűl isteni szikra Gyereknevelésért száll főképen síkra Nevelni akarja főkép a szülőket (A szülőapákat, vagy a szülőnőket ?) Megjeleni is tőle egy pár memorandum, DehátiDe „Guszlibus“ non est dispuíandum! A Bézay bácsi jobb létre szenderült. Matzenauer bá’ ezüsí-misés sorba került. Vác város hírneve ezeniúl már vakít, Gróf Tisza gyilkosa, Hühner is itt lakik. A ^isztviselőszén valahol mogrekedf, Szénrekedésl kapott, mondták az emberek, E bajt orvosolni összegyűlt egy kis piz, Mert szénrekedésre jó a keserűviz. Február Városi közgyűlés kezdi e hónapot A város közügye milliókat kapóit. Képviselők serge oly i?önnyen megbékül, Könnyen osztogathat — másnak a zsebéből. Periusz csak támadja a rossz vágóhidat. Nem fél, hogy bosszúból ott fogják majd , egy nap? A viiianytelepünk sokba kerül, mondják, Eztán a szemünket még drágábban rontják. Üj gyár épül, cérnát s finom fonalat gyárt, Eztán majd oh szövik életünk fonalát. Az evezősbalon reggelig simmiztek, Páran a házasság révébe eveztek. Dunaparíra kabint iám hiába ácsolt, Minden terv megbukott, mit Brunn Kovácsolt. A Karolinában három telt ház mellett, Játszanak, kacagnak s vígan énekelnek. Nö csak napról-napra mindennek az ára, Ép oly rohamosan nö a Duna árja. Drágaságnak ám a Sporték fittyet hánynak Közülük egypáran beállnak cigánynak S ha kissé faisan is: ingyen muzsikálnak. Össze is ülnek az igazi cigányok, Egész a tábláig, ha keli, apellálnak, Nem azért a rongyos egy pár koronáért, Sem a vendéglősnek félig rossz boráért, Vagy a tányérozás ? Óh nem azért, másért-. Azért a sok égő asszonypillantásért! Lyceum hangverseny, táncolnak az ifjak. VÁC kapta az idén ismét a fair-dijat. Pletyka kedvelőknek egy nagy újság szolgál, Sok pénzzel zsebében megbukott a Bolgár. Pedig bőrgyára is volt már a sok bőrből, MII lehúzott a sok-sok részvértyvevőkrel. Egy nagy tévedés volt bukásának oka ; A sok kosztpénzí rituál, — kóser kosztba adía. Vagy a mint ö mondta, hogy @z volt az okéi Sok volt a besszkimó s kevesebb a móka ! Másvilágra ment át egy nagy földi vándor Mindnyájunktól kedvelt jő Halászy Sándor. A Pikéthy bácsi ismét babért arat Két hangversenye volt Pesten egy hét alatt. RBársias Szivéből, leikéből örül mindéi) váci Kormányfőtanácsos lett a Náci bácsi. Szép a hadiárvák Peiőfi-ünnepe, Gyönyörködött minden néző szive, szeme. Sokhy főkapitány Vácra megérkezett Betörők kara előre intézkedett, Három üzletbe is beíemerészkedetí. Március 15. Mindenki ünnepel. A Városfejlesztő alaptőkét emel. Klebelsberg végképen elkövet egy nagy bűnt, A tanítóképző most már végleg megszűnt. Hímen rímet mindig könnyen farag eszem, A Biró Editke szép molnárné leszen. Nikitiis Miklós eljegyzi Täuber Mancit, A városi villany ismételten drágít. Szórakoztatni ily időkben nagy érdem, Egy ily költőnk támadt Sáfár Elemérben. Preszly felolvas az O. Nemzeti Klubban. A foíbalszenvedély — tavasz van — kilobban. Bombamerényietek, közbiztonság rendül,

Next

/
Oldalképek
Tartalom