Váci Hirlap, 1942 (56. évfolyam, 1-102. szám)

1942-06-20 / 49. szám

4. VÁCI HÍRLAP Szerkesztő úrhoz. Kérelmem ismétlése mellett vagyok hazafias tisztelettel Czotter István tiz. táb. p. 112/15 Levél a távolból Tábori tűznek lángja világit az éjben Halovány zöldszinű, tábori levélre Megremeg a kezem, ha irom a lapot, Kedves feleségem, írjál, ha megkapod. Mi újság van otthon? Vársz-e te még vissza? Szerelmes könnyemet ez a levél issza. Most egy gránát robban, majdnem ide­vágott ; Érzi-e a lelked, hogy veszélyben a párod ? Kicsi fiacskámat altatgatod szépen. Tud-e már beszélni, ird meg a levélben. Tudja-e már mondani: Édes jó apukám, Ugye, a harctéren vigyázol most reám. Tedd össze kacsóit, ha leszáll az este, Tanítsd imádkozni és honszeretetre. Csókold meg helyettem, ha eljön az álma, Szöszke fejecskéje, kettőnk boldogsága. Kedves feleségem, riadó van éppen. Hogy azután mi lesz, — nem tudom még én sem. .. •Csókollak téged is, fiamat is százszor, Tábori levelem én most már lezárom. Tudatjuk igen tisztelt vendégeinkkel, hogy a íodrász- szakcsoport egyhangú határozata alapján ezentúl az összes váci fod- rászüzlefek hétfői napokon zárva maradnak Az iparügyi miniszter 66 órás heti munkaidőt állapított meg. Ezt csak úgy tudjuk keresz­tülvinni, ha hétfői napokon teljes munkaszünetet tartunk. Kérjük bejelentésünk tudomá­sulvételét. n fodrász-szakcsoport elnöksége Két hónapot kapott a Dréher-sörgyár váci lerakatának tolvaja Pichler Gábor rovottmultó, többszö­rösen büntetett mázoló beállott a váci Dréher-sörraktárba pénzbeszedőnek. Hgy alkalommal, mikor a lerakat veze­tője. Baloghy mérnök nem tartózko­dott az irodában, felhasználta az alkal­mat és nem számolt el a nála levő napi bevétellel. Később keresni kezd­jék, de akkor már Pichlernek bottal ülhették a nyomát. Elegánsan kiöl­tözve Budapestre menekült a Dréher- sörgyár pénzével szórakozni. Mikor a sikkasztott pénz elfogyott, Pichler le­törve tért vissza, ámde a pályaudva­ron a detektívek már várták. A rend­őrségen az utolsó fillérig elszámolt az elsikkasztott pénzzel. A Pestvidéki kir. ügyészségre vitték, ahonnan csakha­mar biró elé állították. A Dréher-sör­gyár nem tartotta érdemesnek, hogy a tárgyaláson képviseltesse magát és Úgy Pichler maga mondta el, hogy mi­lyen kárt okozott a váci sörlerakat­nak. Jogerősen kéthónapi fogházra ítélték. Miért nincs Ő-nek barna sombr Borkúti Kálmán barátunkat nem Bor- kutinak hívják. Ez természetes, hiszen ha Borkúti lenne a neve, tekintettel a kissé huncut történetre, ami itt kö­vetkezik, biztosan Sörcsapinak imánk. Igv hát nyugodtan maradjunk a Bor­kúti név mellett. Barátunk délceg úr. Kora. . . ő ta­gadja, mái' vagy húsz éve, mi tehát miért legyünk indiszkrétek? Hajában sok maradt a téli nagy hóból, de szi­vében állandó az olvadás, mert ott örök tavasz honöl. Romantikus szép- iróink másod virágzást emlegetnének, de mi naturalisták vagyunk s így bevall­hatjuk, hogy lelkében bizony már leg­alább huszadik a virágzás. Ami nem elitélendő, mert ha a természet éven- kintT virágzik, koronája virágozhat egy életen át... húszszor! Jelenlegi huszadvirágzása már pár éves, de, friss és lankadatlan. Itt azon­ban már túlságosan olyan területre merészkedünk, mely valóban indiszkré­ciónak lenne minősíthető, miért is sze­dő úr kérem, tegyen ide három pon­tot . . . (Úgy, köszönöm!) Borkúti barátunkkal a napokban egy édes eset történt, ami nem minden­napi s mi most erről akarunk meg­emlékezni. »Ö« meglátott egy szép kalapot az egyik váci szalonban. Bocsánatot ké­rek, ha figyelmeztetem az olvasót, hogy »Ö« ebben a bekezdésben nem Borkútit jelenti, hanem a Nagy Ö-t, aki éppen most s elég kitartóan, mert már pár éve, a huszadvirágzó pázsit-szőnyegen forog. A Nagy Ö kérése mindenütt parancs a világon, mert ez már a vi­lág rendje s ebben nincs haladás. A Nagy Ö kérése, mint parancs, egy ős- konzervativ ügy, melynek módosításá­ról még a békeszerződések sem szok­tak megemlékezni, mivel ez úgyis im­produktív lenne. De maradjunk a kalapnál, mert »Ö« sem tágított tőle. Meglátni és megkí­vánni . . . csupa közhelyet írnék, ugye, ha folytatnám, tehát nem teszem. Bor­kúti barátunk gálánsán és fölényesen mosolygott s beigérte a kalapot. Be! Gentlemanlike beállítottsága tiltako­zik, ha ellenkezőleg cselekedett volna. Halkan fuvolázta a Nagy Ö fülébe: — ‘Hogy ne legyen feltűnő, drágám, később én bemegyek, kifizetem s Ma- gácska. drágám, holnap délelőtt vigye el. Délután már abban szeretném lát­ni.. . . A fuvola elhalkult, barátunk be, a hölgy el s Borkúti ötven pengőt ál­dozott Vénus kalapüzletében. Másnap korán délelőtt egy csinos kis hölgy jelent meg a kalaposüzletben. _A kirakatból .azt a, barna Som­brero! kérem! A tulajnő diszkrét mosollyal futott az óhajnak eleget, tenni. — Parancsoljon! — Mibe kerül? — kérdi hölgyünk próbaközben. Elsőrendű minőségben jótállással szállít: iró-, számoló- és sok­szorosítógépet és ezek kellékeit, kül- és belföldi gyártmmányú márkás ke­rékpárt. — Karbantart, cse­rél, vesz és javít,valamint precíziós mechanikai mun­kák készítését vállalja; LICETI FERENC műszerészmester, I Vác, Görgei-utca 9. Tel.: 217. BEHÉNYSÉP MOZGÓFÉNYKÉPSZINHAZ Szombaton 5, 7, 9 órakor Vasárnap 3, 5, 7, 9 órakor Hétfőn 5, 7, 9 órakor Német fimgyártás remekel Budapesti Uránia legjobb kassza-sikerű filmje: így is lehet repülni Heinz RQhmann világhíres német filmszínész végig kacagtató filmje. Kedden 5, 7, 9 órakor 20—60 filléres! Szerdán 5, 7, 9 órakor ÉDES MOSTOHA Közkívánatra a legkitűnőbb magyar film! — Péchi Gizi, Páger, Erdélyi Mici — Ó, kérem, ki van fizetve... hi­szen talán. . í — Ki van fizetve? Részemre? Ugyan! Ki fizette volna ki? Mire a tulajnő direkt súgta: — Ö, hát. . . Borkúti úr! Mire bájos hölgyünk felkacagott: — Huncut apus! Hát nem bajos? Jelzem, ő csinál ilyeneket! És hölgyünk, fején az új kalappal, boldogan távozott. Sietünk eloszlatni a félreértéseket! A hölgy nem a nagy »Ö« volt s törvé­nyes jogon használta az »apus« szót, mert ő valóban Borkúti barátunk nagy leánya volt. A történet további részét becssza­vunkra nem ismerjük. De az eddigi szóról szóra igaz! Köves ember Évzá 8*0 a polgára fiúiskolában A váci róm. kát. polgári fiúiskola junius 21-én tartja évzáró ünnepélyét, amelyen a következő műsor lesz: 1. Himnusz. Előadja az énekkar. 2. Ko- cián S.: Szózat. Szavalja: Pintér S. IV. 3. Bárdos: Krisztus király kánon. Előadja az énekkar. 4. Mindszenti G.: Mária méhei. Szavalja: Bábi M. IV. 5. Silcher: Himnusz. Előadja az ének­kar. 6. Móra L.: Jut-e eszedbe . . . Sza­valja: Sáfár Gy. IV. 7. A távozó ta­nulók nevében beszél: Stuchlik T. IV. 8- Silcher: Búcsú az iskolától. Elő­adja az énekkar. 9. Móra: Messzire széliünk. Szavalja: Kozma L. IV. 10. Jutalmak kiosztása igazgató zárósza­vai. 11. Hiszekegy. Előadja az ének­kar. Aki nagyon megszerette Vácot A kerékpárlopások egy idő óta me­gint elszaporodtak a városban. Vak­merő tolvajlás okról tettek jelentést a rendőrségen, sőt egy szép napon pol­gári ruhás rendőrünk, Kovács Mihály rendőrfőtörzsőrmester kerékpárját is el­lopták a Nagysörház udvaráról, mi­kor Kovács Mihály ottan hivatalos ténykedéseit végezte. Ez a vakmerőség betetőzte az elharapódzott kerékpár­tolva jlások ügyét és széleskörű nyomo­zás indult meg a tolvaj kézrekeritésé- re. Rövidesen elfogtak egy Kőhalmi- Kulik László nevű fiatalembert, aki nemsokáig tagadott, beismerte Weisz Mihály kereskedő és Kovács Mihály rendőrfőtörzsőrmester kerékpárjának el­lopását. Letartóztatták és a Pestvidéki törvényszéken Arday Barnabás tör­vényszéki tanácselnök, büntető egyes- biró elé állították, aki rövid tárgyalás után a beismerésben lévő kerékpártol­vajt hat hónapi fogházra ítélte. Tár­gyalás után derült ki, hogy Kőhalmi- Kulik László hat hónapra már el van ítélve. A vádlott most kérte, hogy a két hat hónapot egyesítse és miután Vácott annyira megszerette, kéri a két­szer hat hónapot a váci fegyliázban ülhesse le. Már hat utcaseprő jelentkezett Az utcaseprő-sztrájk még egyre tart! Hala a naponta oekövetkező égi zá­pornak. mi egyelőre észre sem vesz- szük. De a zápor-börze ellenére még tart a hossz, mert, mini értesülünk, hatan már jelentkeztek a gazdasági hivatalban, csak igen magas igények­kel: heti 36. meg 42 pengőt kémek! Millen idők, miilen idők! Csütörtökön szünet volt a hivatalokban, igy a vá­rosházán is! Csak az élelmezési hiva­talban volt teljes a létszám! S azok- az ifjak ott nem havi 180 pengőért dolgoznak, még hivatalos szünnapon is, hanem havi 80—120 pengőért! Ti­zenhét évi iskolázás, egy kis érettségi és miegymás után! A gazdasági hivatal szűkebbre is ve­szi a gyeplőt és belátja, hogy 17 pen­gő hetifizetésért ma dolgozni nem le­het, de viszont 160—180 pengőt sem adhat süket és vak öregeknek, akik már aggkori betegségük miatt forgal­mi akadályt is képeztek. Meg akarja azonban oldani a fontos kérdést és pe­dig olyképpen, hogy tisztességes díja­zásban részesíti őket. Erre vonatkozik a polgármesteri hivatal felszólítása, melyet fontosságára való tekintettel minden kommentár nélkül ideragasz­tottunk : Hirdetmény: Vác megyei város pol­gármesteri hivatala a város utcáinak tisztántartására 20 hetibérest alkal­maz. A javadalmazás arra az időtar­tamra is jár, mikor a munkának szü­netelni kell. Pályázni óhajtók szemé­lyesen, vagy írásban jelentkezzenek a város műszaki ügyosztályában, ahol a javadalmazásukról és minden más te­kintetben felvilágosítást nyerhetnek. *ftoss2>e a rádióén? Ha a készüléke ropog, vegye ki az antenna- és földvezetéket, kapcsolja át gépét rövidhullámra, ha még mindig ropog, vigye át szomszédjához és ott kapcsolja be. Ha akkor is ropog, a gépe hibás. (Az utóbbit esetleges há­lózati hiba miatt próbálja.) Szakta­nácsot ingyen is ad Kunschner rádiós, akitől a legkitűnőbb rádiót részletre is vásárolhat. Szabott árak !

Next

/
Oldalképek
Tartalom