Váci Hirlap, 1931 (45. évfolyam, 1-96. szám)

1931-02-08 / 11. szám

Ara 12 fillér. 45-lk évfolyam. 11. szám. Vác« 1931 febuár 8. VÁCI HÍRLAP Politikai és társadalmi hetilap, megfelenik hetenként kétszer: szerdán és vasárnap ELŐFIZETÉSI ÁRA: HELYBEN EGY NEGYEDÉVRE. VIDÉKEN EGY NEGYEDÉVRE . EGYES SZÁM ÁRA.................... 3 P - FILL 3 P 50 FILL 12 FILL • FELELŐS SZERKESZTŐ, KIADÓ ÉS LAPTULAjDONOS: DERCSÉM1I I>EZS© SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: SZÉCHENYI-UTCA ÉS CSÁNYI-ÜT SARKJÁN TELEFON: 17 HIRDETÉSEK, NYILTTÉR DÍJSZABÁS SZERINT Végre nyilvánosságra kerül- | tek a népszámlálás adatai váró- j sulikban és a hírek igazak : Vác j lakosságának száma végre meg- j haladta a húszezret, sőt ezerrel több is, mert 1930 december 31-én, Vác városa területén az összeírás 21,090 élő lelket ta­lált. Ebből férfi 10,653, nő 10,437, tehát a férfi lakosság alig kétszáz fővel múlta felül a női lakosság számát. A népszámlálásnak ezek a leg­újabb adatai büszkeséggel tölt­heti el városunkat, de nem ta­láljuk elegendőnek. Vác városa eddig a főváros közelségéből csak annyit kapott, hogy lakos­ságának egy része ott kereste meg kenyerét, a másik része ott vásárolt. A természetes sza­porodáson kívül a fővárosból való vonzásnak is érvényesülni kellene, a mit nem igen lapasz­talunk. Mi csak az országos át­lagot, a nyolcszázalékos népes­ségszaporodást érjük el minden évtized alatt, de ha azt állítjuk, hogy a főváros lakosságára Vác vonzóerőt gyakorol, hogy iLt te­lepedjék meg, úgy a nyolc szá­zalékos szaporodást sem tudjuk felmutatni. Összehasonlításul is álljon itt, hogy 1910-ben 18,952 lakosa és 1924 háza volt Vác- nak, az 1920. évbeli népszám­lálás pedig 19395 lakost talált. Nincs tehát rohamos, pláne amerikai fejlődés nálunk, a mit pedig indokolna az, hogy hatal­mas gyárvállalatok telepedtek meg a két évtized alatt váro­sunkban és mint olyan város, a hol mindazt, amit ma egy kul- turember megkövetelhet, mégis talál, nagyobb számú települést, beköltözést méltán várhat, más, Budapesttől távolfekvő váro­sokkal szemben. Az alább következő, szintén érdekes adatokra nincs össze- hasonlitásunk, ezeknél csak a központi statisztikai hivatal fel­dolgozása fogja kimutatni majd a haladást. Érdekelni fogja az olvasót, hogy 2363 család lakik ma Vá­con, a lakott lakások száma pe­dig 4880, a miből azt a követ­keztetést vonhatjuk le, hogy Vá­con sok a legényember, agg­legény, a magános, kenyérkere­ső nő, mert a lakások száma 1500-zal több, mint a hány csa­lád otthonául vallja városun­kat. Viszont nagyon szomorú statisztika, hogy Vácon ma 210 lakással több van. mint a meny­nyire szükség van, mert 210la­kás üresen áll s ha hozzávesz- szük a nem lakott 67 lakást is, elmondhatjuk, hogy fiz száza­léka a családi lakásoknak üres. Mi lesz itt, ha a folytonos vasúti drágításoknak elejét nem veszik s egy-egy éves bérletjegyért is 400 —500 pengőt kell Vácra fi­zetni, amiért és a lakásbérért már Budapesten, vagy közvet- ! len környékén is kapható lakás, intézeti háztartás Vácon csak 19 van. Megállapították, hogy a népszámlálás órájában Váetól 172 lakos volt távol. Nem érdektelen, hogy 615 I önálló iparost Írtak össze, a ke- ; reskedők száma Vácon 245. Szomorú statisztika, hogy a villany világítás még mindig nem tud győzedelmeskedni a petróleum i'ölött. Villamos mü­vünknek van 1740 fogyasztója és Vácon 2363 család él . tehát 623 család még mindig nem vil­lannyal világítja lakását. Nagy személyi változások az egyházmegyében Hanauer Ä. István dr. me­gyéspüspök Rehúk Mátyás nő- tincsi plébánost a nógrádi kerü­let vikáriusává nevezte ki /Tóth Béla dr. lőrincii plébánost saját kérelmére felmentette a hatvani kerület tanfelügyelői teendői alól és helyébe Hangay Rupert palotási plébánost nevezte ki tanfelügyelővé. Egyidejűén Her­mán Medárd premontrei kano- nonokot jánoshidai, Dudás Ká­rolyt cinkotai, Gyenes Antalt izsáki, Hauser Viktort apostagi Szilágyi Lászlót pusztaszeri, Ko­vács Andrást törtei i, öcsay Györgyöt cserhátszentiváni, Ba­lázs Lászlót nagymágocsi, Reke­le Andrást tiszavárkonyi plébá­nossá nevezte ki a püspök. Hrenkó Ferenc a dömsödi kü- rácia adminisztrátora, Kiss László pesterzsébeti hitoktató pedig pesterzsébet-szabó telepi külkáplán lett. Galla Ferencet és Décsei Gézát szabadságolta a megyéspüspök, hogy a római magyar intézetben folytathassák tanulmányaikat. Tóth Gyűl át el­bocsátotta a püspök a váci egy­házmegye kötelekéből az eszter­gomi főegyházmegye kötelé­kébe. A regősök első szereplése Vácon Váci Levente Egyesület feb­ruár 7-én rendezi szokásos far- j sangi mulatságát Hliniczky szín- j háztermében, a hol színre ke- J I rüi hat egy felvonásos vígjáték l | mind kipróbált erőkkel, kiváló j rendezésben. A műsor első ré- ! sze a honvédelmi minisztérium regős csoportjának számaiból áll, amely egy órán át fogja szi­vet, lelket gyönyörködtető elő­adásban részesíteni hallgatóit. Ezután kél órán át állandó ka­cagás, majd utána tánc reggelig. | Jó zene, táncosok serege. Tekin- j tettel a hosszú műsorra, az elő­adás nyolckor kezdődik, pontos megjelenést kér a rendezőség. Önálló plébáitsák A megyés püspök Kösd köz­séghez tartozó vádi fiókegyházat plébánia rangra emelte. Ugyan­csak plébánia lett az alagi lel­készség, mely eddig Dunakeszi­hez tartozót! és a máv. műhely- telepen hitoktatói állomás léte­Az is&olánluvüli népművelési bizottság hírei: Városi Könyvtár, a városhá­zán. Könyvtári órák szombaton d. u. 5 és 7, vasárnap d. e. 9 és 12 óra között. Beiratási dij 50 fillér. Beiralkozni lehet könyv­vel is. Anyák Iskolája, hétfőn d. u. 5 j órakor a Városi Filmszinház- ; ban. Hajagos dr. : A lakás tisz- j tasága. Az egészséges otthon. | Oktató film. Belépő dij 10 és 20 j fillér. Váci Uránia, hétfőn este 7 | órakor a Városi Filmszinház- j ban. 1. Horn József dr. : A pénz. ' 2. Hajagos László dr. : A népoe- tegségek. Oktató és szórakozta­tó filmek. Belépő dij 20 és 30 fillér. A VÁC farsangja A Váci Atlétikai Club feb­ruár 14-én, szombaton este 8 órai kezdettel tartja nagyszabá­sú farsangi jelmezes táncmulat- I ságát a Kúrián. Lesz farsangi ! bálkirálynőválasztás, a legszebb jelmezes hölgy pedig nagy szí­nes képen lesz megörökítve, a mit jutalmul, mint első dijat kaj) a nyertes. Második dij em­léktárgy, a legszebb férfijelme­zes is jutalomban részesül. Jel­mezjegyek 50 fillérért a klub- helyiségben (Zsarnóczay-ven­déglő) és Tenczel István ügyv. ! igazgatónál (Városi bérpalota) j már most kaphatók. Hőlabda teák lesznek Anna főhercegnő kérése Krakker Kálmánnéhoz A szegény emerikánás diák­ság ellátására, hogy meleg szo­bában meleg ételhez juthasson a sok szegény tanulnivágyó ifjú, uj gondolat megvalósítása fog pénzt hozni. Hólabda teákat fog­nak rendezni, a milyennel Vö­rös Tihamérné ideje alatt szer­zett pénzt a Mansz. A társada­lomnak újabb megadóztatása az, de mert alig megterheltetés, szí­vesen fogják a hölgyek vállalni. Anna főhercegnő, a diákság előkelő pátronája, vetette fel az eszmét s minden városban egyik a jótékony munkában szerepet vivő hölgyet kérnek fel a szervezésre. A főhercegnő ud­varmesteri hivatala Vácon dr. Krakker Kálmánnéhoz fordul és Anna főhercegnő nevében arra kéri polgármesterünk fele­ségét, hogy kezdje ő el a teákat és indítsa meg a jótékonysági akciót, mely kevés áldozattal jár; Krakker Kálmánná már e hé­ten megkezdi a teadélutánokat és kilenc hölgyet hiv magához, a kik személyenkint két-két pen­gőt fizetnek a teáért. A kilenc hölgy mindegyike 8—8 hölgyet fog vendégül látni, a kik megint 7—7 hölgyet hívnak majd teá­hoz. A tea mellett fő a két pen­gő, melyet mindegyik ven­dég csekken küld el a főher­cegi udvarmesteri hivatalba. Bizonyos, hogy az ötletnek si­kere lesz és a sok szegény diák a váci hölgyek teájából gondta­lan napokhoz jut. Az ipartársulat farsangja Az ipartársulat szokásos far­sangi mulatságát helyiségeiben február 15-én, jövő vasárnap rendezi. Ez idén is megelőzőleg kabaré lesz ifj. Spolvint János és Vogel Mihály rendezésében. Műsoron öt szám szerepel, ezek közölt kétszer táncduetl, melyet Pokornv Bözsi és ifj. Steidl La­jos mutatnak be, három kis mu­lattató színdarab, melyben a társulat ifjúsága viszi természe­tesen a főszerepet. A Reménység könyvfóra A Reménység ezer kötetes könyvtára, átcsoportosítás után, ismét a tagok rendelkezésére áll. Könyvtári-órák szerdán este 8 órakor és vasárnap délelőtt 10 órakor. A Polgári Dalkör táncmulatsága Február 8-án Hlliiiczkjnél Vác lakossága 21,090 lélek

Next

/
Oldalképek
Tartalom