Váci Hirlap, 1927 (41. évfolyam, 1-98. szám)

1927-01-23 / 7. szám

2 VÁCI HÍRLAP Ml Lili A HÉTEH! N U A m® B. 3. Raim. — Prot,: Zelma. Wm Nap k. 7 ó. 38 p. nyug. 16 ó. 46 p. Nyitva a Váci Népkönyvtár ll — 12-ig A VTE tisztújító közgyűlése. A Polg.Fuvózenekar családias teaestélye a Korpás­féle (Materny) vendéglőben. MTE váci oszt. kirándulása: Pálvölgyi barlang. Vezető: Bartos István. Indulás reggel 8 órakor. Wagner Ernő tanár előadása a kát Legényegylet­ben d. u. 5 órakor Városi Filmszínház : A cár futárja. Curia Mozgó A legszebb asszony Nyitva az Irgalmasok gyógyszertára. 24. H. Timot pK. — Prot: Tádé Ismeretterjesztő előadás a Városi Filmszínházban öt és félnyolckoi ____ ^_ 25. K. Pál ford Prot: Pál ford. Mezőgazdasági téli tanfolyam mdgnyitása a Kő- kapu melletti iskolában délután 5 órakor ___ 26. Sz. Polikárp. Prot: Vanda 27. Cs. Aranysz. János. — Prot: Lothár 28. P. B. Margit. — Piot: Károly 29. Sz. Szál. Ferenc. — Prot : Adél. Hold k. 3 ó 54 p. nyug. 12 ó. 56 p. A polgármester1 kérése a város lakosságához Krakker polgármester a Váci Hírlap ut­ján következőket mondja mindenkinek: - Kérem összes polgártársaimat, hogy ezentúl kedden, csütörtökön és szombaton délelőtt 10 órától 12-ig keressenek fel kívánságaikkal, kéréseikkel. Megtörtént nem egyszer, hogy egyik a másiknak adta kezébe az ajtókilincset és nem volt annyi időm, hogy fontos és sürgős hivatalos ak­tát elintézzek, a mi egész város kára volt. Az én időm a közönségéé is, bizottsági tárgyalásokra, fővárosból érkező ajánlko­zókkal való értekezésre nincs időm, ha naponta hivatalos óráim egész ideje alatt egyéni kérelmeket intézek el. Még egy­szer szives figyelmükbe: magán ügyek­ben kedden, esütörtökön és szombaton fogadok, a mit pedig a referensekkel le­het elintézni, azokkal keressék fel a fő­tisztviselőket, kik legelőzéKenyebben ál­lanak a város közönségének szolgálatára. Szülői érteksslet Az izr. polgári leányiskola tanári kara január 19-én igen rn'pes szülői értekez­letet tartott. Az egybegyűlteket Rónai Sámuel igazgató üdvözölte és vázolta azo­kat a nehézségeket, melyekkel az iskolá­nak a gyakori tanárváltozások folytán meg kellett küzködnie. Vasné-Gedő Szerén dr. tanárnő tartott ezután a gyermek testi és lelki fejlődéséről mindvégig lebilincselő előadást, melyért a szülők részéről Schul­ler Sándorné mondott köszönetét. Az ér­tekezlet után a tanári kar nyújtott az ér­deklődő szülőknek gyermekeikre vonat­kozólag felvilágosítást. 20 éve adták Vácon a „Felhő Klári“ Rátkay László pá­lyadijat nyert 3 íelvouásos eredeti nép­színművét, melyet a Törekvés sport­egylet jól összeállított műkedvelő gárdája teljesen új dekorációval ad elő január hó 30-án és február hó 8-án. Meghivók a jövő héten mennek szét. A Reménység dalárdája énekel a hétfői ismeeetlerjesztö elöadáscm A hétfői 7*8 órás ismeretterjesztő elő­adásnak, valósággal ünnepi műsorát, — mert ünneppé avatja azt a szent Jobb tör­ténete című magyar történelmi film — a Reménység jóhirű dalárdája zárja be két énekszámmal. Lágyason nem épülhetnek a hadirokkantak házai Ismét egy szenzáció: az országos föld­birtokrendező bíróság második, Vácra vo­natkozó ítéletét semmisíti meg a bíróság elnöki tanácsa. A legutóbbi Ítélet úgy szólt, hogy a hadirokkantak, hadiárvák és hadiözvegyek részére kijelölt lovaglótéri terület helyett a város lágyasi földjeit veszik igénybe házhelyek céljaira. Ezt a városi tanács íelebbezte meg azzal, hogy a Lágyas céljai már ki vannak jelölve: ott épül meg a modern vágóhíd és odaviszik a vásárteret. Ha az OFB mégis igénybe venné, úgy a város fejlesztésében a legna­gyobb zavar állana be. A bíróság elnöki tanácsa méltányolta a város kérését aLág.yasra vonatkozó igény- bevételi ítéletet feloldotta, ifj. Ludányi György és társai kérelmét pedig elutasí­totta. Mint értesülünk, a város a Lágyas he­lyett a lőház és a vasút között eső, a Gombás patak balpartján levő városi föl­deket ajánlja fel a hadirokkantak ház­helyei részére. Az igen érdekes uj ítéletet különben szerdai számunkban részletesen fogjuk ismertetni. A Nosziy fiú szereplői Noszty Feri esete Tóth Marival cimű pompás vígjáték előadására nagy ambíció­val készülnek a váci Sportegyesület fot- ball osztályának műkedvelői. Szorgalma­san folynak a próbák. A szereposztás ez lesz: Stromm huszárezredes: László Béla, Noszty Pál képviselő : Schéda Gyula, Noszty Feri: Bernáth Ferenc,Noszty Vilma: Juhász Boriska, Tóth Mihály: Gersten- berger Oszkár, Tóth Mihályné: Lőwenstein Manci, Tóth Mari: Zsigmond Ilus, Báró Kopeneczky főispán: Kéliner Imre, Bube- nyik : Szinyéry László, Kozsehuba: Moyzes Lajos, Valkovics polgármester: Fazekas László, Valkovicsné : Kostyál Manci, Val­kovics Rozália: Moys Vali, Ági néni: Kostyál Manci, Kati: Földi Boriska, Mihály hajdú: Bernáth Endre, Főpincér: Velzer István, Eteles pincér: Gremela József, Italos pincér: Takács Zoltán, Cigány: Harmann János. VÁROSI FILMSZÍNHÁZ Igazgató : WÁRQ ANDOR Szombat, jan. 22 én S, 7, 9-kor A káprázatok és csodák filmje: MENYORSZÁG 8 fejezetben B, RADÓ UH dalbetéteket énekel Őfensége a Riviérán Mon'.ecarlói kaland 7 felv. Híradók Vasárnap, jan. 23. 3, 5, 7, 9-kor A műsorok műsora • I. Nyitány. 2. Világhiradó 3. Színes divafrevü 4. Az első nagy orosz film IVAN SVIOSKWIN főszereplésével : a cár A szentpétervári kurír. Regénye 8 fejezetben 5- PokOsltalé Az ördög vitorlásának izgalmas kalandjai 7 felv. Hétköznap az 5 órai, vasárnap a 3 órai előadás nagyon olcsó helyárakkal! VÁCI IDŐJÁRÁS Közli a Hadiárvák váci m. kir. á II. bőr­ipari szakiskolájának időjelző állomása 1927 jan. 18-tól jan. 20-ig bezárólag a hőmérsék­let napi közepei a következők: 1927 jan. 18 5-8° Celsius „ „ 19 4'8° „ „ „ 20 5-8° „ A legmagasabb hőmérséklet 8° C. A legmaga­sabb napi középhőmérséklet január 18 és 20-án 5-8° C. Három nap minden napja csapadékos és borús nap volt. A leesett csapadék 4 mm. A múlt időjárási jelentésünkbe elnézésen alapuló sajtóhiba csúszott be, a mennyiben az adatok elé nem minus, hanem plus előjel értendő. Nyiit-ter Köszönet a jósziveknek A szövő-kötőgyár igazgatósága és tisztviselőkara, valamint a gyár munkássága lehetővé tettek, hogy ada­kozásuk összegéből szegény férjem hült tetemeit tisz­tességesen eltakaríthassam és megélhetésemet is biz­tosíthassam. E jószívűséget itt, a nyilvánosság előtt hálásan köszönöm meg. Özv. Magyar József né. A Leánykör farsangi estéje A váci jótékony Nőegylel Leányköre 16 án délután taríotta farsangi ünnepélyét a hadi- árvák iskolájában szép erkölcsi és jelen­tős anyagi siker mellett. A fel öt órai kez­dettel birdelett ünnepélyre már négy óra­kor nem leheted ülőhelyet kapni. A sze­replők hozátaríozói és az érdeklődök szo­rongva várták a kezdést. A függöny fél öt óra után felszalad s megjelenik Harmos Margit bájos jelenség, a ki kedvesen szaval három költeményt s később bebizonyitotla, hogy zongorajátéka is tökéletes. A többi szereplők játéka is felülmúlta a rendes műkedvelői előadást, Csiilon Kató, Fónay Irén, Jánossy Irma, Kovács Aranka, Párducz Mici, Szigvárt Madó, Vida Ilonka és O ga rit­mikus gyakorlatai és majusfa láncai őszinte tapsokat váltattak ki. Kínon elismerést ér­demel Mészárics Kamilla, a ki Juci sze­repéi fővárosi színházba is megfelelő mó­don ala'útotla, Kliment Manci Erzsiké sze­repében, mint színművésznő, a groteszk táncban, mint tmcművésznö, ismételten méltó sikert aratolt. Éder Maria az ö/vegy asszony nehéz szerepet, Györgyfy Maryit a tanult porcellárunűves klasszikus sze­repét átérezték s művésziesen oldották meg. Végtelenül bajos volt Losonci Anna, mint Cupido. Kőszegi Ferencnek, a művész­nek hálás köszönefünket fejezhetjük ki. Gajáry György és Vida Vilmos határozóban jók voltak. Szelóczkyné Rostetter Juci zon­gorán játszóit a nála megszokod köny- nyed művésziességgel. A rendezés Zalánffy Gizella nagy tudását, finom leihét s alkotó erejét dicséri, a bála és köszönet elsősor­ban öt illeli Ki ina Amerika legszebb és legnépszerűbb filmszinésznője ? Bánky Vilma Melyik eddig a szezon legszebb filmje ? A fekete angyal Melyik mozi mutatja be Vácon ezt a gyönyörű filmet ? a Városi Filmszínház

Next

/
Oldalképek
Tartalom