Váci Hirlap, 1930 (44. évfolyam, 1-96. szám)

1930-11-23 / 88. szám

3 VÁCI HÍRLAP *Epe és máj betegségeknél, epekő és sárgaság eseteiben a természetes „Ferenc József“ keserűviz a hasi szervek mű­ködését élónkebb tevékenységre serkenti. Klinikai tapasztalatok igazolják, hogy az otthoni ivó­kúra külünösen hatásos, ha a Ferenc József vizet kevés forró vízzel keverve, reggel éh­gyomorra isszuk. A Ferenc József keserűviz gyógyszer- tárakban.drogériákbanésfűszer- üzletekben kapható. Megkezdődik az eszperaiitó-tanfobjam A kik az eszperantó tanulá­sára eddig jelentkeztek, úgyszin­tén, a kik még jelentkezni óhaj­tanak, november 26-án, szerdán este 8 órakor jelenjenek meg Jelenffy Imre Nagysörházában. A nyelvet tanulóknak szüksé­gük van eszperantó nyelvtan- könyvre. melyet ugyanott sze­rezhetnek meg, ára 1 P 20 í. A beiratkozási dij 45 fillér és egy havi tandíj 90 fillér. Olcsóbb lett ai élőpontyl Kilogrammonként 2 pengő ! Kristálytiszta forrásvízben tisz­tított gödi uradalmi éiő- poniy a Nemeskeri Kiss-féle gödi uradalomból egyedül özv. Franki ViSmosnénéi, Vác, Széchényi-u, 3 a. kapható Megrendelések minden szerdán este 7 óráig, ünnepi alkalmakra külön rendelhető! Nem tévesztendő össze a távol­ról hozott silányabb minőséggel Nincs pucsolyaiz ! Rendelé­sek telefonon is. Hivósz: Vác 46 2697| 1930 vht. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. te. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a váci kir. járásbíró­ságnak 1930. évi 7145/2. számú végzése következtében dr Stern Lajos ügy­véd által képviselt Buchinger Samu •valamint a csatlakozott összes alap- és felülfogialtatók javára is, Hiríemann József ellen, 191 P 65 f s jár. erejéig 1930. évi szeptember hó 26-án foganato­sított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 4650 pengőre becsült követ­kező ingóságok, ú. m.: hordók, húsipari gépek, dinamó, mérleg,jégszekrényv, pénz­szekrény, gyorsmérleg, üzleti berendezés, szőlőprés, ingaóra, bőrpumpa, továbbá a Pk. 9617/930 és; 9960/930- sz. jegyző­könyvben összeirt és 11,040 P-re becsült bútorok, tükrök, szőlőprés, jégszekrény, ló, lószerszám, kocsi és 164 hl. must. Ez utóbbiak csak dr Pullmann Károly által képviselt Váci Egyházmegyei Takarékpénztár végrehajtató javára nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek a végrehajtató ügyvéd levélbeli jelentkezése folytán 191 P 65 f tőkekövetelés, ennek 1929. évi június hó 1. napjától járó 8°/„ kamatai, Vj°/o váltó- dij és eddig összesen 82 P 18 f-ben birói- lag már megállapított költségek, valamint a csatlakozottak tőkekövetelése, kamatai s jár. erejéig is Vácon, Kossuth-utcában leendő megtartására 1930. évi decem­ber hó 5. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat­nak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingó­ságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. te. 102. §-a •értelmében ezek javára is elrendeltetik. Vác, 1930 november 7-én. Mutti János kir. bir. végrehajtó. Egy vak ifjú isegélykiáltáNa Vác társadalmához Vác város közgyűlése elhatá­rozta, hogy Horváth Lajos 20 éves váci vak ifjúnak zenei ne­veltetéséről gondoskodik. Tehet­ségnek mondják. Ezért a város vállalta a vakok orsz. intézeté­ben egyelőre egy évre Horváth teljes ellátását. A húsz éves vak mosl áradó szavakkal fordul városunk Kö­zönségéhez. Egyik a hála és kö­szönet szava, a másik a szolid kérésé : ne essen ki a jó szivek pártfogásából! Nem tudjuk meg­tagadni kérése teljesítését, ezért azt teljes szövegével ill adjuk : Szivem mélységes háláját ro­vom le ezúton is Méltóságom Krakker Kálmán kormányfőta- nácsos polgármester úr előtt, a kinek nemes jóakaratából és közbenjárására Vác megyei vá­ros közgyűlése megszavazta szá­momra a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület intézetében való ipari kiképeztetésem és eltartásom egy évi költségét. Hálás köszönetéi mondok ezen­kívül még mindazoknak, a Kik nehéz helyzetemben segítségem­re siettek és munkanélküli ál­lapotomban ez év folyamán festi, lelki megteremtésemen fá­radoztak. Névszerinti Vác me­gyei város, özv. Csili on Tivadar- né úrnő, Csillon Katóka és Olga urileányok, Reymeyer Gusztáv igazgató. Will Ferenc Dunagőz- hajózási állomásfőnök, dr. Bo­dy József né tani tő úrnő. Baj­nok Gyula ny. posta- és távír­da ellenőr. Matkovics Emmi űr­leány és családja, a Szeretet- Egyesület, a Szent Ferencrend, Petőfi-asztaltársaság, Kokovav János prael. kanonok. Sáfár Bé­la ref. lelkész, dr. Zeller Tibor- né úrnő. Ádám Emma tanárnő úrnő, Tolnai Margit tanítónő úr­nő (Győr) Nagyváthi Imre mo­dell készilő. Elektra rádiő-sz’ak- üziet, Steidl Károly ácsmester. Hiepsch József háztulajdonos, Hiepsch Emil gimn. tanuló, Neuwirih és Társa cég, özv Xeisz Jánosné úrnő, Bernáth Lajos szabómester, Szinaberg család, Rácskay MikJósné úr­nő, özv. Jakab Istvánná, Brun­ner Antal fodrászmester, Steidl Ferenc, és Czanyiga Jánosné voltak változatlan kitartással támogat óim. Mély alázattal kérem. Vác vá­ros nemesszivű .társadalmától a Vakokat Gyámolitó Országos Egyesület intézetébe történt lei- vételhez szükséges felszerelésein még alábbi hiányzó ruházati cikkeit is: téli kabát, kalap, egy öltözet ruha, 1 munkaruha, 1 pár cipő, 1 pár papucs, 2 drb munkakötény, 4 drb ing, 6 drb törülköző, 6 drb zsebkendő, 3 pár harisnya, 1 drb szappan­tartó, i párna, 1 drb paplan, 2 drb lepedő, 2 drb párnahuzat. 2 drb paplanhuzat. Minden adakozást hírlapi nyugtázással köszönök meg. Az áldjon meg minden adakozót, a kinek a világtalanokra is van gondja Horváth Lajos, Körút 38. SCHfilDTHAUERI fTiTETOIH íwf£ecs5k' teryneszetes keni! trrernyo­tnástcJiegszüntéti a fejiájást és meggátolja az érelmeszesedést KUJCTUU MOZ.GO REMÉNYSÉG-PALOTA Szombat Vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor Mamut műsor! A NÉGY TOLL Izgalmas Paramount-világattrakció 10 fel­vonásban — Fősz,: G. Cooper, Noah Beery és Clive Brook — Azonkívül: ZQRO-HURU, mint kokaincserapészek Kacagó-orkán 6 felv. híradó híradó Helyárainkat I Nov. 25-én Kedden 7 és 9 órai kezdettel Bemutatásra kerül Mindenki hordja kérészijét Dubois érsek felügyelete alatt készült francia filinremekmü 9 fejezetben És a kisérő BURLESZK MŰSOR Helyárak; 30 fillértől 1 pengőig Okvetlen nézze meg! elszállítottuk! Anzenhergizmus Vácon; a Ku9túr-mozgó Beszállítja helyárait Anzenberg budapesti pékmes­ter megindította az árak leszál­lításának lavináját, melyet las- sankint minden iparág követni fog. Vácon a Kuli in-mozgó — megértve a kor szavát — hely­et rail november 22-től 2d. száza­lékkal leszállítja. Több oldalról felmerült kí­vánságra a fqtbal-mecQsek be­fejeződésére való tekintettel va­sárnaptól az előadások kezdete 3, 5, 7 és 9 órakor. Villanyerőre berendezett homorú borotva- köszörűidé Mindenféle oltókéseket, zsebkéseket, konyha­késeket, hajvágógépeket, ollókat, borotvákat és bo­rotvapengéket LÁSZLÓ IMRE legolcsóbban vásárolhat!!! ! Vác, Széchenyi-utca20. sz. [ Mindennemű vágószerek | speciális köszörülését és j javítását olcsó áron, pon- j tosan és gyorsan készítem ! Zsebkések nagyban is kaphatók | 7675/930. szám. ! í árverési hirdetmény-kivonat 1 Szántó Ignác végrehajtatnak Ba- y®s* Gyuiáné szül. Baranyovics Ágnes végrehajtást szenvedő ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 150 P tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a váci kir. járásbíróság területén levő, Szód község­ben fekvő s a sződi 2515. szt tkvi betét­ben A f 1, sorsz. alatt foglalt 7020. hrsz. ház és kert és B. 4 szerint a végrehajtást szenvedett nevén álló felére 1800 P ki­kiáltási árban elrendelte. Az árverést 1930. éwi december hő 4-én délután 4 órákon Szód köz­ségházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a ki­kiáltási ár felénél alacsonyabb áron nem adható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész­pénzben, vagy az 1881. XX, te. 42. §-ában meghatározott árfolynmmal számított óva­dékképes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előlezes bírói letétbehelyezésérői kiállított lététi elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. te, 147, 150, 170. §§; 1908. LX. te. 21. §). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási ár­nál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megálta- pitott bánatpénz az általa ígért ár ugyan­annyi százalékáig kiegészíteni (1908. XLI. te. 26. §). Vác, 1930 augusztus 25. / Párfos s. k. jb. elnök Áttörték Vácon is a kenyérfrontot! Meg kell hagyni, a pékek szervezete a legerősebb. Nem inog meg egy-egy hatalmasabb jtejszecsapásra, melyet alulról, vagy felülről, a hatóság, vagy a fogyasztó oldaláról kap. Tart­ják az árakat rendületlenül an­nak dacára, hogy a fővárosban ; és példájára a vidéki városok- J ban a péküzletek árait megtör- ; ték. Mindenüti akad már pékmes­ter, a ki olcsóbban állítja elő a kenyeret, olcsóbban hozza for­galomba és olcsóbb nála a pék­sütemény is. Számtalan várost sorolhatnánk fel, a hol a polgármester felhívására vagy leszállítói iák már a kenyér­árakat, vagy most folynaK a tárgyalások az új áraié kiírására. Elvégre a laikus is tudja, hogy 30 pengő búza mel­lett is ugyanazok voltak a ke­nyérárak, mint a mai 15 pen­gős búzaárnál, tehát itt tenni ■ kell a fogyasztó közönség érdé- j kében. Vácon is történt kísérlet a ke- ! nyérár letörésére, Zimmer Jó- | zsef kereskedő igen Ízléses ke- j nyeret hozott forgalomba. De j ugv látszik, nem tud eleget tér- i melni. Az uj városi vásárcsar- ! csarnok 18. számú boxjában j Tolnai) árús négy fillérért hoz- j za forgalomba a péksüte­ményt. De, mint egy fecske nem csi­nál nyarat, egy-két kereskedő sem csinál egymagában adóssá­got. Most egy váci pék is belépett az olcsósági hullámba: Bánffi) György pékmester uj fajta ke- j nyeret küldött hozzánk megíz­lelésre és mondhatjuk, igen jó­nak találtuk. Nem pesti savanyú kenyér, hanem igen jó, elsőren­dű rozskenyér. Ha továbbra is olyan lesz, mint a minta volt, nagy kelendőségnek fog örven­deni. Mert az ára megfelelő: 20 fillérért, adja kilonkint, tovább eladó 22 fillérért árusítja. Örülünk a nagy közönség ér­dekében, hogy a kenyér front, melyet körömszakadtig védtek a pékek, Vácon is megingott. Kell is az árakkal lemenni ! Miután mi a város lakosságának szol­gálatára vagyunk, felszólítjuk azokat, a kik közszükségleti, élelmezési cikkeket hoznak ol­csóbban a forgalomba, jöjje­nek lapunkhoz ingyen fogjuk hirdetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom