Váci Hirlap, 1935 (49. évfolyam, 1-99. szám)

1935-01-01 / 1. szám

tfäCI HÍRLAP 9 jA T&s Tisztelettel értesíteni aT. kocsi- és autótartó urakat, hogy mű­helyemben minden e szak­mába vágó munkát um. autókarosszéria javí­tást, dukkózást, kár­pitozást, úgyszin­tén kintók javí­tását, fényezését a legjutányosab- ban készítek. Raktáron tartok uj és használt hintókat, öreg hintókat becserélek Kiváló tisztelettel NAGY LAJOS kocsigyártó Csányi-körut 14. ÉRTESÍTÉS! A nagyérdemű közön­ség szives tudomására hozom, hogy divatárú- üzletembeu a töübi cikkeim mellé beve­zettem a c i p ő t is. Raktáron tartok csak elsőrendű és príma kivitelű úri, női és gyermek divatcipőket. Minise meg eipekirakatsmat Kérem a vevőközön­ség szives párGogösát: l U.H. Teljes tip z tele tt e 1 Ifi. Ottó József divatárukereskedő SZEREZZEK ÖNNEK YEYÖKÖZÖNSÉGET? Hirdessen a VáCi HIRLáPBBH s igazat ad nekünk 13021/1934. tk. sz árverés! liirdetifiény-klvonal Első Budapesti Gőzmalom rí. végrehajtatónak íVlííileí1 iáffsosné Or­szág Margit végrehajtást szenvedők ellen indított végrehajtási ügyeben a telekkönyvi hatóság az lo81;LX te. 144, 146, 1/6, 185 §-a értelmében a végrehajiási árverést 3688 e 8S f töke, ennek 1934 évi január hó 19 napjától járó 6% kamata, 353 P 20 f eddig felmerült per- és végrehajtási és az árverési kérvényért ezúttal megállapí­tott 80 P költség behajtása végett a váci kir járásb róság területén lévő Veresegyház községben fekvő és a veresegyházi 3356 sz betétben 5112/10 hrsz alatt felvett ház Táborhely dűlőben 175 Q-öl ingatlanra 1400 P kikiáltási árban. A ikvi hatóság az árverésnek Veres­egyház községházánál megtartására 1935. évi január* 25 napján délután 3 óraját kitűzi és az árverési feltételeket az alábbiak szerint megállapítja. A legkisebb vételára kikiálltási ár fele Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénz­ben, vagy az 1881: LX t-c. 42 § ában megha­tározott árfolyammal sz mitott Óvadékképes értékpapirban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előzetesen b'rói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte­leket aláírni. Az,aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar köteles nyomban a kikiál­tási ár °|0-a szerint megállapított bánat­pénzt az általa Ígért ár ugyanannyi °|0-áig kiegészíteni Vác, 1934 szeptember 26-án. R eidner s. k , alelnök Minden este pontban nyolckor Mindenfelől jó hírek hallatszanak az uj színházról Darvas Ernő színtársulatát már érkezése előtt kitüntető szí­vélyességgel fogadta a váci kö­zönség és a bérletek nagy szá­ma a legnagyobb bizalom jele volt. A színtársulat szombaton, december 22-én mu!a kozott be és az azó'a lejá szőtt műsor alap­ján nyugodt lélekkel mondhat­juk, a színtársulat nem volt mél­tatlan a közönség bizalmára. A társulat sok tagja már régibb ismerősünk. Antal Anna a jó megjelenésű primadonna, Szabó F. László a remekhangú bonvi- ván, Teriik Böske a széphangú primadonna, végül Korcs' Bözsi az ördöngös ügyességű sziibrett, mind, mind már járt Vácon és mondhatjuk, már régóta meghó­dították a város szinházbajáró publikumát. A társaság újabb tag:ai közül S ménf Ivi Sándor és Szalm/ Gyula komikusok arat­ják a legtöbb sikert. Nagyon jó karakter színészek Rogoz Imre és IIorva'li János. Külön meg kell emlékezni a színház jól si­került díszleteiről, melyek na­gyon elütnek az utóbbi időben vidéki színpadokon megszokott ütött-kopott d szletektől és a leg­jobb hatást keltik. Hasonlóan nagy erőssége a színháznak az öttagú zenekara, mely magas ní­vót reprezentál. Az előadások mintaszerű pontossággal kendőd­nek és a felvonások bámulatos precizitással peregnek le. Már az első előadáson meg lehetett ál- lapitani, hogy a társulat nagyon jól össze van tanulva és úgyszól­ván minden kis jelenetet lelKiis- meretesen já'szanak meg. Kelle­mes meglepetése még a színház­látogatóknak, hogy a felvonás­közök minimálisak és alig érik el azt az időt, mint amennyi ide­ig egy pesti színházban tartani szokott. így az előadások nem nyúlnak mélyen az éjszakába. Az első hét inkább az operet­tek hete volt. Kálmán Imre dal­lamos muzsikáiéi Cricglovasa Szabó F. Lászlónak, Török Bös- kének adott kitűnő alkalmat énekludá uk, S'ménfalvi Sándor humorának, Szalay Gyula tánc­tudásának cs'iicgtalására. An- day Ernő nagysikerű Vadu'Tág­jában Kcr si Böske brillírozott Bökk Marika szerepében. De él­vezetes iá'ékot lá tunk Horváth Jánostól, Szabó F. Lászlóié’, Sza lay Gyulától, Siménfalvy Sán­dortól is. Karácsony első napján a Budai Színkör újdonsága, a Dorozsmai srélmalom ara' o t szép sikert. Mig szerdán Egy g r- be éjszaka, volt az újdonság. A prózai társaság csütörtökön mu­tatkozott be és eljátszották a mull évi egyik slágert: He1 get az ifjúságnak. Az egész előadás aj , állandó derültség jegyében í-V ' le, aminek főoka, a jó vigjáíék- s'.ilus. A súgó nem hallható, min- j denki a helyén van, senki »cm késik és pereg az előadás úgy hogy féltizenegyre már ki is e' i tolták a lámpákat. Nagy és meg­érdemeli siker volt, melyben ősz-1 tozlak S'ménfalvy Sándor, Sls Imre, akik viliék az előadást és tempót diktállak. A közönség na­gyon meg volt elégedve és a jó nagy liáz' azt bizonyítja, hogy további előadásokat érdeklődve várja. Nem érdektelen megírni, hogy ez a színtársulat talán rendhez szoktatja a szinházbajáró váci közönséget. Akár van néző a szé­keken, akár nincs, a függöny pontosan nyolckor szé.nyílik és kezdődik az előadás. Vegye ezt mindenki tudomásul és ne kés­sen, ne zavarja az előadást. Kell ide haladás 2 A váci gyógyszertár tulajdo­nosok budapesti mintára azzal lepték meg a közönséget, hogy a gyógyszer! ár be j ára'a mellett a falban k világítva je zik egy kis villanylámpával, melyik gvrógy- szertár az éjjeli inspekciós. Nem kellett sokáig várni, hogy a váci tempó megnyila kezzék. líisvá- con az üvegtáblát betörték, a Vá­rosi gyógyszer!árnál egyszerűen ellopták. Bosszantó, hogy a csi­bész szokás miatt, a közönség érdekeit szolgáló modern do’go­kat Vácon nem lehet megvalósí­tani. A jóérzésű közönséghez fordulunk, figyelje és jelentse a rendőrségnek az ilyen csibészi tempót. Ujévimalac-vásár Felsőgöd község tanonciskolájának felügyelő bizottsága 28/934. t. i. szám. Pályázati hirdetmény A felsőgödi tanonciskola igaz­gatói és esetleg 2 tanítói állására pályázatot hirdetek. Valamennyi közismereti és általános rajzi tárgy tanítására elemi népiskolákra képesített tanítók is pályázhatnak. Meg­felelő ipari szaktanfolyamot végzett és állástalan tanerők előnyben részesülnek. Díjazása 765 929. V. K. M. sz. rendelet alapján. A tanítási órák heti száma 9. Hit- és erkölcstan: 1. Közisme­reti tárgyak: 5. Szabadkézi és mértani-rajz 3 óra betenkint. Pályázati határidő : 8 935 JarsMás» S2, déli 12 óra. Felsőgöd, 1934 december 20. Matirkó Ervin s. k. ________ ____ elnök. _____ S£®®2B?®SEi3äSä2^2SSE$8SS8BS?SSB86*!aeß!3SSS65Sl Apró hirdetések 5 Egyszeri hirdetés — 12 szóig — Sö fillér^ kétszer* egy per? gő. A szent Istvántéri piac árai december 28-án Olyan nagy a sár a szent Ist- vauiért piacon, hogy a falus ak nem kínozzák állataikat és nem jönnek be. Most pénteken nem volt gabona-piac, a fás kocsik is alig mula koztak, szénát, szal­mát is a jobb időkre tartják. Újévi jelleg önlölte el ezt a pia­cot is és rengeteg volt a szopós malac. Olcsóbban adlák, mint máskor. Beszámolónk a piacról a következő: Gcb ma árak nem alakultak ki. Zölds 'g p ácon: Kelkáposzta 8, spenót 16, zöldség 8—10, úri hagyma 20, Szent János retek 8, burgonya 4 5, cékla 8—10, ka- larábé 8, hagyma 8, vöröshagy­ma 10, fokhagyma 70—80, ká­poszta 6—8, vöröskáposzta 8— 10, úri tök 8—10 fillér kiionkiní. Disznópiacon az újévi sü'.ni- való malacok domináltak. A leg­kényesebb igényeket k'elégUő választék veit ezekből a k’s ma­lacokból. Pecsenyema’ac darab­ja 2—4, választod párja 8—10, 8—10 hetes párja 14—15, öthó­napos darabja (javító t malac) 22—24, hat hónapos párja 40— 42 pengő. Hízott malac, élősúly­ban kilonkint 72—78 fii ér. An­gol fajtából kevés malacot hoz­lak fel. Választott párja 10—12, öt hónapos darabja 32—34 P. Nyolc-liz hónapos javi ott angol malac élősúlyban kilonkint 72 fillér. Fa-p'acon néhány kocsi ho­zott fel fát. Ölfa nem vo t. Pirtli r7—10 fillér, vágott hasábfa má­zsája 2.00—2.40. Takarmány - pv cin szidnia vol‘ néhány kocsival, de azt is ryorsan felvásárolták, 2.50-2.80 J-s mázsánként], áron. tin tusija lakbérét fizetni? Miért nem hi' d< t a Váci Hírlapban Csá ky -út 54 sz. alatt 1 szoba, konyha és kamra helyiségből álló lakás azonnal kiadó. T<$ii-e lőtt cipőt vásárolna tekintse meg az Egyesült cipőáruház kirakatait. Szolid árak, megbízható áruk. Vác, Szé­chenyi u. 15. Taszta, úri helyről egy hálószoba, fe­hér, egyszemélyes és egy ülödivány, régi cseresznyefa, 2 nagy karosszékkel eladó. Bővebbet Kálmán József kereskedésében, Vác, Konstantin tér. Me kísérletezzen I Cipöszükségle- teit szere íze be Vácon, az Egyesült Cipő- áruházban Szé(henyi-u 15 Ousíkí és hizlalt ponty legolcsóbban kapható Hirschfeldnél, Csarnok 4. A meg­rendelt halat házhoz szállítom. Ródlit P. 5-tő , Sí-lécet P 10-től komp let vásárolhat. Javításokat is vállal Szed- lacsek sportcikk készítő, Burgundia utca 6. Eladó szőlő lakható la ássál, teljes felszereléssel Törők-hegyen, Nieder Már- tonnénál. 8dindet)ss«főzönőt azonnal felvesz a Bódenlosz-vasöntöde. Nincs lú-italp; nincs bokasüllyedés speciális ortopäd-cipök kaphatók : Egyesült­nél, Vácon, Szécaenyi-u >5. Ét© fsai (dunai) állandóan kapható, karácsonyra előjegyzéseket elfogadok Ozv. Franklné, Széchenyi-u 3 üzlet Sarotházj 80 éves kocsmaüzlettel, a felsővárosi vámnál, Splényi-utca 16, más elfoglaltság miatt bérbeadó, esetleg eladó. Bővebbet ugyanott Uj évre : 1 liter kiskőrösi óbor 48 fillér Horthy Miklos-út 61. Hálószobák; ebéd ők, konyhabútorok, kárpitosáruk. vasbútorok, legjobban, leg­olcsóbban beszerezhetők Preszburger Bútor­áruházban. Vác, Széchenyi u. 15. Saroba, konyhabútor olcsón eladó Ér­deklődni lehet, Görgei-utca 33 , Spatz. Kitű rső jó minőségű saját termésű bor kapható Uj 1 liter 70 fillér Öre.^Kor jobb mint az orvosság, 1 1. 80 fillér. Özv. Kor­pás Lajosné, Kert-utca 8 ___ Ssilvesztac-estát tart a Váci Pol­gári Fúvözenekar a Stangl- vendéglőben, melyre ezeu az úlon hívja meg minden ismerősét a rendezősége __________________ Keveset hasmáít cserépkályhák elad k. Cim; Özv. Nenicger ignácne, Bur- gundia-utca 28 sz _______ DsarBapactom szép bútorozott utcai szoba, esetleg fürdőszobával kiadó Mária Terézia rp 5. ________________ Hé- és sércipők javítását a leg­újabb vulcani/.álo gépekkel a legolcsóbban készitem Fegyház-utca 4 Bútorozott szoba kiadj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom