83 találat (0,043 másodperc)

Találatok

1. 1941-09-29 / 154. szám
[...] a lehetőséggel Ez nagyon komoly kérése a Baross Szövetségnek s éppen [...] mondtam hogy a Baross Szövetség kérése er­ 1 FERENCJÓZSEF KESERŰVIZ m [...] élvezze a hely elő­nyeit Kálnoky István dr Mindenek­előtt meg kell jegyeznem [...] benne ülnek a bérletben Kálnoky István dr Azokat is Petro Kálmán [...]
2. 1935-09-01 / 138. szám
[...] a tettesek kézrekerülnek az a kérése hogy ha jelentkez­nek ismét a [...] a hírt hogy özv tíalkay István­ná szül Kubik Mária augusztus 30 [...] Ugyan­csak részvéttel értesülünk hogy Csóka István ügyvéd augusztus 31 én életének [...] ígérnek a polgároknak Rz adóhivatal kérése adják át őket a rendőrségnek [...]
3. 1920-05-21 / 116. szám
[...] zsidók visszautasítására vonat­kozó jognak a kérése A belügyminiszter minden­esetre megadja a [...] vala­mint az egri gyalogezred hasonló kérése a Csa­patkórház mellett létesítendő katonai [...] jegyzéseket és a fizetéseket Benesóczky István dr alapítványi ügyész veszi át [...]
4. 1934-03-29 / 71. szám
[...] ellenőrző tisztséget ismét dr Király István reáli kolai tanárral töltötték be [...] és Kánya Kál­mán valamint Winchkler István a Külkereskedelmi Hivatal ve­zetője is [...] szükségessé váló felvilágosítások jogi tanácsok kérése céljából minden héten 2 nap [...]
5. 1934-09-30 / 183. szám
[...] összehozni amennyi az építkezéshez szükséges István műegyetemi tanárra a turistaszálló eredeti [...] nem történt meg A választmány ké­rése az hogy a város figyel­meztesse [...]
6. 1930-02-02 / 27. szám
[...] kődarabbal orron vágta barát­ját Vargha István rlói legényt Vargha István bár súlyos volt az ütés [...] is fel­léptek úgy hogy Vargha István kétheti kórházi kezelés után meg­halt [...] ismét el­utasítja is a város kérésé a város a közönség érdekében [...]
7. 1925-11-11 / 256. szám
[...] zárkózzunk el mereven a kor­mány kérése elől mert úgyis meg kell [...] az országos betegápolási terheket Plósz István ős Dutkay Pál felszólalásai után [...]
8. 1931-02-22 / 43. szám
[...] 115 806 pangö végösszeggel Popovics István Ugyanerre 102 100 pengő Szász [...] 249 pengő összeg keretében Miskolcii István kis transzfor­mátorház építésére 8 939 [...] fogják hogy minél többsn jussanak ké­résé hez SINGER VUtRÓGÉPEK MÉGIS A [...]
9. 1935-03-12 / 40. szám
[...] a polgárságért fog dolgozni Winchkler István államtitkár jelöltségét rendkívül melegen fogadták [...] a Nemzeti Egység programijával Winchkler Ist­ván államtitkár lépett fel Winch­kler István rendkívül népszerű a gyöngyösi kerületben [...] fogja látni az iparosságot Egy kérése van csak hogy Winchkler István meg is tartsa a biztos [...]
10. 1942-07-08 / 107. szám
[...] Simon Dénes hevesi dr Danhauser István István egri dr Perlaky Gyula gyön­gyösi [...] la­kost a gyöngyösi dr Mőth István gyöngyöspatai lakost a tiszafüredi adóhivatalhoz [...] titkárokká ne­vezte ki Dr Puskás István gyöngyösi dr Kaszás István egri tszki dr Me­legít Antal [...] gazdasági gépek és eszközök vámmentességé­nek kérése A kormány hozzájá­rult ahhoz hogy [...]
11. 1933-07-09 / 136. szám
[...] dien a vármegye alispánja Vályi Ist­ván és társai feljelentésére vizs­gálatot rendelt [...] egri járásbíróságon felje­lentést tett Vályi Istvánék ellen a a büntetőbíróságon aker [...] okozhatnék Az új városrész lakóinak ké­rése mellett ismételten hangol kell adni [...]
12. 1941-11-14 / 179. szám
[...] volt Amerikától kérni A szovjetkormány kérése a wa­Eger november 14 Ma [...] hatan benyújtották le­mondásukat dr Kálnoky István pol­gármesternek A lemondás előzménye az [...] Károly Frindt Jenő dr Besznyák István Császty Gyula Erdei Miklós és Kovács István Kalinin terében s németek 50 [...]
13. 1926-11-11 / 256. szám
[...] volt ki­váló professzora továbbá Kocsis István venciellói esperes plébá­nos és Ragány [...] Hogy teljesült e a szegénylegény kérése arra nem felel a régi [...]
14. 1942-12-05 / 193. szám
[...] volt azonban minden érvelése s kérése Ónody kivált az üzletből és [...] vette s tárgyalásai során Delley István és testvére vállalták hogy munkaerőt [...] prépost második nap dr Kiss István teológiai tanár har­madik nap dr [...]
15. 1918-02-24 / 46. szám
[...] 17 én D r Lipovniczky István kir tan pénzügyiga gató 5324 [...] 1916 évre kivetet III oszt kerese adó érvémé ek fentartá sáról [...]
16. 1941-12-31 / 205. szám
[...] Elbocsájtották az ügyész gről Schwartz István vas reskedőt c legutóbbi számunk [...] Gaál Lajos cipőkereskedő Ä mentők kérése a város lakosságához Évente egyszer [...]
17. 1927-05-06 / 102. szám
[...] támogatást kér TEJ IVÓ Tancsa István Hol az az anya aki [...] HOLD FÖLDHÖZ tengeri ter­meléshez felest kerese k Cim kiadóban ÖT vagy [...]
18. 1942-05-11 / 75. szám
[...] halaszt­hatatlanná vált megépítésének ügyét Besznyák István dr rámutatott arra hogy amikor [...] serkent Ennek az egyesületnek egy kérése van önökhöz neveljék A japán [...]
19. 1923-12-12 / 281. szám
[...] ál­lami facsemetékben részesüljön A másik kérése az hogy Terpesen az a [...] közömbössége ezt lehetetlenné tette Plósz István bizottsági tag hozzá szól a [...]
20. 1939-05-28 / 83. szám
[...] Sör akkor valódi ha Szent István véd­jegy van rajta a szegények [...] Bizottság tudja és reméli hogy kérése nem lesz pusztába kiáltó hang [...]
21. 1919-12-20 / 112. szám
[...] Antal kádár m Béla Simon István kocsis Terézia Szabó Bernát föld­műves [...] vál­lalkozó és rajzoló Zoltán Zombori István Terézia nevű gyermeke Kiherdettettek iGáspár [...] Harangozó Apolló földmüvesnő 68 Jankovics Istvánná Gás­pár Katalin 55 özv Subich [...] úgy intézkedett hogy Erdélyi elvtárs kérése teljesítve legyen Fridrich István hadügyminiszter a belvárosban nagy lelkesedéssel [...]
22. 1915-06-27 / 175. szám
[...] bíboros her­cegérsek rendeletére a szent István székesegyház összes harangjai megszólaltak A [...] honvéd fia A legfiatalabb ujjotic kérése Eger junius 26 Nem messze [...]
23. 1933-01-29 / 24. szám
[...] Szilárd Radii Károly és Miskolai István felszólalása után Ringelhann Béla reflektált [...] és mitiizté liusei szakértő kiküldésének ké­rése Ezekhez még hozzájönné­nek az iadítványok [...] Zvoncsek Antal főpénz tárosnak Kusner István másod­elnöknek Válent Gyula alelnök nek [...]
24. 1933-02-02 / 27. szám
[...] biró az elöljáróság M kul István egyházközségi tsnécsnok a föld mivelőnép [...] időközben meggyő­ződtünk arról hogy Miskolczy Istvánnak a szélsőséges elemek ezen tevékenységével [...] állott készségesen megállapítjuk hogy Mlskolczy Istvánt bz adott helyzetben a tények [...] a küzdelemre és csak egy kérése van a központi elnökhöz ezt [...]
25. 1918-02-17 / 40. szám
[...] temetésen képviseltesse magát Gróf Tisza István Néhány szóval kifejezést akar adni [...] elnök bejelenti hogy Popovics V István meghalt Majd az ukrán békekötésről [...] azt is hogy a felhatal­mazás kérése folyamatban volt és talán éppen [...]
26. 1934-03-06 / 52. szám
[...] Napról napra szaporodik a hitelezők kérése a bírósagoknál a védettség megszüntetése [...] Strausz Gyula Ruppert Antal Somogyi István WWW Gátolja a kartel a [...]
27. 1944-03-22 / 46. szám
[...] vasút felé Az érdekelteknek tiszteletteljes kérése az illetéke hatóságokhoz kegyeskedjék bár [...] Koltay Gyula és Szegedi Szabó Ist­ván működnek közre A műsoron klasszikus [...] avia­tikájának legújabb eseményeit is­merteti Jáncsy István szerkeszté­sében Az ilovszkojei hőstettekről szóló [...]
28. 1941-11-22 / 184. szám
[...] kiosztása is A Szegénygondozó Hivatal kérése Eger város népéhez A közérdek [...] a város részére Dr Kálnoky István polgármester Bajor Antal főkáptalani főszámve­vővel [...]
29. 1941-01-11 / 6. szám
[...] 1841 január 11 Hr Kálnoky István polgármester a Lajos város beépítetlen [...] értesültünk róla hogy dr Kálnoky István polgármester szép szociális gondolat megvalósításán [...] gyógyítója Előadó dr vitéz Patalcy István kir törvényszéki tanácselnök 4 Liszt [...] A hentísiparnak az volna a kérése az illetékes tényezőkhöz hogy a [...]
30. 1941-05-19 / 78. szám
[...] e 11 órakor dr Kiss István teológiai tanar nyitja meg Eger [...] alkalmazott kereske­dők állásközvetítését Az eggesület kérése hz egri kereskedötársadalomhoz Eger május [...] nagytermében Nemsokára megjelent dr Kálnoky István polgármester is és meghall­gatta dr [...]
31. 1932-08-10 / 180. szám
[...] le­bonyolíthatók legyenek Bízuak abban hogy kérése meghallga­tásra talál és a polgárság [...] világ szi­vét Egerben a Dobó István m kir 14 honvédezred 60 [...]
32. 1933-02-01 / 26. szám
[...] ének a búza­táblán Versek Bárány István Csapongá Amerika életében Ta­nulmány Hatala [...] ki kell terjeszkedni Egy poziiív kérése leans az egri jamboree nagybizottsághoz [...]
33. 1934-12-13 / 223. szám
[...] következő választ adta A MÁV kérése teljesíthe­tetlen mert a köztisztasági vál­lalkozóval [...] Ridarcűk Imre 3014 dr Ambrus István 3012 Steinhäuser Ágoston 2933 Dut ksy Pál 3938 Steinhäuser Ist­ván 2922 M yer Bála 2922 [...]
34. 1931-05-01 / 98. szám
[...] munkaszünet ezekre nem vonatkozik Schulcz István Mi kereskedők nem nyugodhatunk bele [...] nem enge­délyez Az ilyen irányú kérése Szombaton május 2 án este [...]
35. 1924-07-31 / 176. szám
[...] Tméra Sebestyén László Tiszaigar Szé­kely István Hevesaranyos Turinszky József Egerbakta Fedorcsdk [...] Nréde Zachradnik Károly Szűcsi Kónya István Nbátony Máté András Zaránk Kazinczy [...] derecske Dékány Lajos Tarnaörs Tö­rök István Fekete Gergely és Bugán Ignác [...] tovább munkatársaimnak barátaimnak és tisztelőimnek kérése elől illetlen lett volna kitérnem [...]
36. 1928-02-26 / 47. szám
[...] évvel ezelőtt sza­vazatukkal támogatták Haller Istvánt nem inogtak meg hű­ségükben azőta [...] a nemzet jövőjén Ám Haller Istvánéhoz hasonló Eger február 25 Az [...] is hogy sz egri szőlősgazdák ké­rése te jes egészében teljesítetni fog [...]
37. 1922-10-26 / 244. szám
[...] módot adnak nekik arra hogy kerese tűkből megfelelő mennyiségű búzát vagy [...] Szvetiszláv bánáti alispán dr Mihajlovics István Sztakics Lábúd novisadi v rendőrkapitány [...] Drágó Ra­jics Szvetiszláv dr Mihajlovics István meg még jő egynéhányan a [...]
38. 1931-09-19 / 211. szám
[...] vigalmi adó mérséklését kérte Egyúttal ké­rése alátámasztására kimutatta hogy brutto jövedel­me [...] a kisolt ron lévő Szent István király képe is Kovács Mihálynak [...] dolgoztak olt hónapok óta lakács István mezőkövesdi származású festő­művész tervezte és [...]
39. 1929-08-22 / 139. szám
[...] felebbe­zés indoklása és a helyesbítés kérése szerepeljen Aki szemé­lyes kihallgatását kívánja [...] a tolvajt kézrekeríteni Vitéz Szabolcsi István detektív ciípte el az uszoda [...] budapesti Ludovika Aka­démia kertjében Szent István nap­ján délelőtt avatta az új [...] Pált Lokcsänszky Lajost és Milassin Istvánt osz­totta be felsőbb parancsnokságuk Nyilatkozat [...]
40. 1921-08-18 / 186. szám
[...] Károly Grónay Andor és Mlinkó István Egerben fogadásukra kivonúl mind a [...] cis moll Zongorán előadja Laub István az Orsz M kir Zeneművészeti [...] XIV Magyar rapszódia Előadja Laub István az Orsz M kir Zene­művészeti [...] kérdésben való kísérletezés az engedmé­nyek kérése semmi eredménnyel nem járhat Reisner [...]
41. 1924-04-04 / 79. szám
[...] Kálmánnal F Kovács Gyulával Szentgyörgyi Istvánnal Réthy Laurával Laczkő Arankával és [...] meghatott­sággal tesz eleget a nagyváradiak kérésé nek s április ötödikén meleg [...]
42. 1931-05-19 / 111. szám
[...] a földműves nép akarata és ké­rése teljesítésre talál nemcsak társadalmi de [...] József ügyvéd Rakuk Ignác Fass Ist­ván ét Kovács Ferenc mondottak lelkesült [...]
43. 1932-06-15 / 133. szám
[...] lebonyolíthatók legye­nek Bízunk abban hogy kérése meghallgatásra talál és a pol­gárság [...] ez­után a csapat megkoszorúzta Dobó István szobrát Az ünnepély kiemelkedő pontja [...] legfényesebb esemé­nyéről Eger ostromáról Dobó Istvánról aki az akkori jelenben vitézül [...] Dénes orvosok dr Besz nyák István dr Joób Gáza dr Ornstein [...]
44. 1923-12-05 / 276. szám
[...] Örömmel tudatjuk hogy a Mansz kérése sem volt hiábavaló mert a [...] s k Kitüntetett iparossegéd Udvari István pásztói siketuéma iparossegódet hazafias és [...] 15000 Tomázy János 2000 Generál István 200 Árvay Gábor 200 Fischer [...] laíkoztak még pedig Dr Bertók István plébános vallás erkölcsi tárgyról Rá [...]
45. 1922-04-04 / 77. szám
[...] m kir kormány feje Bethlen Ist­ván gróf miniszterelnök Zita királynéhoz az [...] részvétem kife­jezését elfogadni méltóztassék Bethlen István gróf s k miniszterelnök A [...] utasítsa vissza IV Károly utolsó kérése az angol királyhoz Becs Ápr [...]
46. 1916-07-29 / 208. szám
[...] a törvényszék Ivánka védőjének ama kérése fölött hogy Ivánkát helyezzék szabadlábra [...] szerkesztőjé nek családját Egyetlen fiuk István aki most végezte a gimnázium [...] óra kö zelgett amikor Matzner István rá l gondolt anyjának tett [...]
47. 1923-04-29 / 97. szám
[...] kíméletlen szigorával fog eljárni Vas István A bortermelési adók aránytalan kivetéséről [...] megszavazta A vilia mostelep másik kérése az volt hogy mind azoktól [...]
48. 1940-09-23 / 151. szám
[...] átalakítása rövidesen megkez­dődik Ä repülők kérése az egri vaskereskedőkhöz Ezzel kapcsolatb [...] jászberényi káplán az arlói Benke István hajdúszoboszlói id lelkész­helyettes a geszterédi Bódy István nyíregyházi káplán a büdszentmihá lyi [...] káplán a gyöngyös patai Füzesi István kisvárdai káp­lán a gemzsei Gulyás [...]
49. 1934-12-20 / 227. szám
[...] fehértermében December 23 A Dobó István Tár­saság és a Polgári Asztaltársa­ság [...] dr OETKER féle A postahivatal kérése a kö­zönséghez A postahivatal azzal [...]
50. 1932-05-03 / 99. szám
[...] gépvásárlási bajokba sodorni A gyárak kérése szerint megren deléigyüjtés oéijáből majdnem [...] vitás ügyek megkönyíttessenek SPORT Dobó István S E Jászberényi Lehel S [...]

 

  • 1
  • 2