Eger - napilap, 1930/1

1930-01-01 / 1. szám

«Sa*«5 ELŐFIZETNI DÍJ A POSTAI SÁLLÍTÁS- SÁL: EGY 3ÓNAPRA 2 PENGŐ 5 FILLÉR. — EGY NEGED ÉVRE 7 PENGŐ - EGYES SZÁM ÁRAHÉTKÖZ- NAPON 10 ÍLLÉR. — VASÁRNAP 0 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT, BALRA. — TE­LEFONSZÁM: 11. — :: HIRDETÉSEK :: MILIMÉTERES DÍJ SZABÁS SZERINT :: SZÁMÍTTATNAK. :: XLI. évfolyam 1. szám Szerda Eger, 1930 január 1. 20 FILLER 877 ezer pengős munka jutott Hevesvármegyére az állam nagy útépítési programmjábél Gasparri bíboros utóda Serédi Jisztinián lesz? Rína, december 31. Gatparri bíboros betegsége miatt újból aeginduUek a kom­binációk a ’ntikánbau, hogy ki lesz a bíbora államtitkár utóda. Újból felvíődött a gondolat, hogy a vatkáni állam legfőbb politikai pozjiőjára Serédi Jusz­tinján biboro-hercegprímást sze­melte ki a pp* Őszentsége. So­kat emlegeti XI. Pálinak ezt a mondását: ». hercegprímás nem lesz sokáig tivol Rómától.« Két 15 éve diák fegyverrel játszott: a, egyik súlyosan megsebesült. Miskolc, december 31. Tegnap délittn egy 15 éves mis­kolci diák mutogatta osztálytár­sát. A két fii, akik nagyon jó ba­rátok, csendem játszadoztak. A játék közben a vendéglátó fiú elővette éde pjának revolverét és azt forgatl ;. A fegyver azon­ban meg volt öltve, amiről a fiúk nem tudtak, Ahogy forgatták a pisztolyt, a raaszt is megrántot­ták és a golyó a vendég tüctjét keresztülfúrta. A szerencsébe fiút a mentők azon­sai beszállítoták a kórházba, ahol megállapítottál, hogy súlyos, de sem életveszé^es a sérülése. Időjárás. Budapest, december 31. A Met orohgisi Intézet jelenti ma áéibsn 121 őrskor: Hazánk­ban a borút, ködöd idő még tart. A hőmérséklet, különösen a Dunántúlon fénybe volt, tok he­lyen elérte a +8—■8Vi maximumot is. Az éjjeli minimumok —4« C körül mozogtak. A Dunántúlon jelentékeny esőzések is voltak. Budapesten ma délben 0° a hő­mérséklet. Prognózis: Változó idő, egyenlőre eiyhe, nyugati légáramlással, helyen- kint csapadék, később hősülyedós valószínű. * Eger, december 31. A Mateorologiai Intézet egri állomáia jelenti : Egerben teg­nap l'O G. fok volt a maxi­mális bőmérséklet, a minimum pedig —12 C. fok. Ma reggel 7 órakor — 0'6 0. fokot mértek. Ugyanekkor barométer állás 0 fokra és tengerszínre redukálva 7681 mm. Gyenge délkeleti szél volt. Ismeretes, hogy a kereskede- i lemügyi minisztérium, nagysza­bású útépítési prcgrammjában 1200 kilométeres úthálózat kiépítését határozta el. A kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok ügyében a minisztérium a közel­múltban döitött. Kimondotta, bogy tekintettel a vállalkozók magas áraira, a ter­vezett építkezést nem adja ki egyszerre, hanem prógrammját részletekben hajija végre. Tisztán munkaalkalmak terem­tése vezette a minisztériumot, amikor vállalatba adta a községek bel' területén átmenő, illetőleg a köz­vetlenül csatlakozó szakaszok megépítését. Munkatársunk felkereste Tóbiás József műszaki tanácsost, az egri államépíiőszeti hivatal vezetőjét, aki a következőkben ismertette a programm Hevesvármegyét érintő részét: Vármegyénkben hat községet érdekel a tervbe* vett munka. Hat közaég belterületén átmenő utat, illetve azokhoz csatlakozó Súlyos kimenetelű verekedés színhelye volt az elmúlt napon a makiári Hangya szövetkezet korcsmája. Alkonyat tájban Bau- mann Ferenc földműves néhány társával betért az ivóba és bor mellett kártyázni kezdtek. Egy ideig barátságosan ját­szottak, később azonban a bor hatása alatt valami differencia támadt a kártyázők között. A szóváltás mindig hangosabb lett, bár egy- időre a józanabbaknak sikerült a vitatkozókat ^csendesíteni. Kilenc őrá tájban, mikor már a hangulat igen emelkedett volt, az asztalon pedig sorban álltak az üres üvegek, újból kitört a kártyásokból a civődás hangja. Dühös károm­kodások röpködtek a kártya mellől, majd valamelyik felug­rott ; szakaszt fogunk megépíteni,nagy részben átépíteni. így Ujhatvanban, ahol kiskő- burkolattal dolgozuak, míg Hor­ton bitumec, Gyöngyösön iheet aszfalt, Kápolnán topeca, Kere- csenden szintén bitumec, Füzes­abonyban topsca van előirá­nyozva. Távolságában nem nagy az építkezés: összesen 9‘9 kilomé­ter hosszúságú, költségére nézve azonban jelentékeny. A munkálatok 877 ezer pengőbe kerülnek. Jellemző a vállalkozók drága voltára az a körülmény, hogy mi, ebből az öitzegből közel negyven kilométer hosszúságú vármegyei utat tudnánk meg­építeni. Igaz, hogy az új útré­szek hat méter szélesek lesznek és az anyag is sokba kerül. A versenytárgyalás alapján Hevesvármegye területén három cég nyerte el az útépítési meg­bízást: az Építőipar Rt. (buda­pesti). a Magyar Asphalt Rt. és a Magyar Útépítési Rt. buda­pesti vállalatok. A munkálatok már kora ta­vasszal megkezdődnek. egyenesen Baumannak esett. Az egész társaság pillanatok alatt egymásba gabalyodva ve­rekedett. Biceka került elő a zsebekből, villant a penge és Baumann vére végigfolyt a padlón. Hogy ki szúrt, nem tudja a sebesül*, de mire jő néhány perc múlva megcsillapodtak a vereke­dők a vér láttán, Baumannből már öt seben keresztül folyt a vér. Ezenkívül a fején is hatalmas ütés érte. Fölemelték a földről a sebesült embert és lemosták róla a vért, majd beszállították az Irgalmasok kórházába, ahol ápo­lás alá vették. A sebesült állapota elóg súlyos. A csendórség a verekedésből kifolyólag megindította az eljá­rást a verekedők ellen. 1930. Új évre virradunk. Kérdőjeles nagy bizonytalanságra fordul át Szilveszter éjszakája. Tizenha­todszor immár, hogy elmúltak életünk táncos-vidám szilvesz­teréjszakái s nem szórhatjuk be örömünk színes szerpentinből- lagjaival az idő száguldó kere­két. Tizenhatodik éve, hogy nem szemlélői, hanem szenvedői va­gyunk az életnek, mert sorsunk odaszegzett bennünket a véres küllők közé. Boldog új esztendőt bosszú idő őta nem látott a magyar. Álmaink és vágyaink roppant hőtakarőja fölött szürke téli ég dermedezik. A fény eltűnt lel­kűnkből a az öröm ezüstös har­sonái som zendölnek fel éktünk zúgó őserdejében. L'tiporva fekszünk, némán és csendesen, mint Varun légiói a teutoborgi rengeteg titkoktól reszkető mélységeiben. Ezeréves történelmünkben mindig a fényt a a világosságot szotrtjúhozluk ■ belezuhantunk a sötétség s a szenvedés szörnyű kavernájába. Az 1980. esztendő első nap­jának borongó« bizonytalanságá­ban mégis kigyűl egy tündöklő csillag a fejünk fölött. Soriunk örvénylő folyamán és szakadékom partjai között megjelenik egy álomszerű, de mégis elevenen ragyogó tünemény, kezében li­liom, fajén a szentek sugárkoro- nája, testén a magyar királyfiak aranyos öltözéke s ezt kiáltja vergődő nemzetének : — IJIlencizáz év messzeségé­ből eljöttem Hozzátok, bogy utat mutassak. A homlokomat övező égi fényből aranykővéket sugá­rozok rátok, hogy lássatok és bízzatok a jobb jövő hajnalhasa­dásában. De nem szavakat és üres ünneplést várok tőletek, ebben az esztendőben, hanem lelkeket, megtisztult szíveket... Törpe életünk új esztendején tehát új fénysugarak gyűlnek. Úgy lobognak föl ezek előttünk az újévbe hajló téli éjszakában, mint csillagok ezüstös dárda- hegyei örök vártájukon a Vég* télén fölött. Kil8ncszázővei szent klenodi- uaaunk őrködik felettünk. Kártyázás közben félboltra szurkáltak egy makiári főldmivest

Next

/
Oldalképek
Tartalom